Hotărârea nr. 9/2014

HCL 9 – Hotarare privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările

și completările ulterioare


Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (4) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență prevăzute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. Sector 6 nr. 39/24.03.2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


Iulian Gheorghe


1 egalitate

Secri    ectorului 6,Gheorghe Floricică


Nr.: 9

Data: 30.01.2014


ANEXĂ

Ia Hotărârea Nr. <3 l'5OQI,90(tr

LISTA cu situațiile considerate deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgență

1.    Ajutoare de urgență, în sumă de 1000 lei, familiilor și persoanelor singure ale căror venituri medii nete pe membru de familie/persoană singură se află până la nivelul salariului minim pe economie, și care se află în situații de necesitate, cauzate de calamități naturale, incendii, accidente.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.41, art.42 și art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat);

2.    Acordarea de ajutoare de urgență, de până Ia 1000 lei, familiilor și persoanelor singure ale căror venituri medii nete pe membru de familie/persoană singură se află până la nivelul salariului minim pe economie pentru probleme medicale deosebite, certificate de medicul specialist efectuarea de operații chirurgicale, cu costuri ridicate, tratamente și investigații de specialitate, achiziționarea de dispozitive medicale).

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28, alin (2) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.41, art.42 și art.43 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat);

3.    Suportarea unei părți din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor singure beneficiare de ajutor social sau care fac parte din familiile beneficiare de ajutor social, în sumă de 500 lei.

Acest sprijin financiar se mai acordă și pentru persoanele decedate care nu se aflau în următoarele situații: (angajat cu carte de muncă, °omer, minor, elev sau student, pensionar). Astfel, ajutorul de înmormântare nu se acordă în cazul în care persoana decedată a avut calitatea de asigurat înregistrat la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

Valoarea facturilor să fie minim în sumă de 500 lei.

Menționăm că acest ajutor se acordă în conformitate cu prevederile art.28. alin (4) și (5) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și art.46, art.47 și art.48 din H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Notă: I) Pot beneficia de aceste ajutoare de urgență numai persoanele care au/au avut domiciliul legal pe raza sectorului 6. după caz.

2) Aceste ajutoare de urgență se acordă o singură dată.

3)    Data de înregistrare a cererii prin care se solicită acordarea ajutorului pentru înmormântare nu trebuie să depășească 12 luni de la producerea evenimentelor.

4)    La expirarea termenului de depunere al actelor solicitate pentru completarea dosarului, respectiv de 3 luni, se întocmește un raport de închidere caz, urmând ca solicitantul să fie înștiințat cu privire la neacordarea ajutorului solicitat.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

i'ULI'A-W    '


icipiul București ONSfLJUL LOCAL

SECTOR 6