Hotărârea nr. 89/2014

HCL 89 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

în temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se alege dl consilier Moisă Constantin în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, până la data de 30.09.2014.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ

Robert Stan


pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică


y Municipiu! București


Nr: 89

Data: 26.06.2014


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6