Hotărârea nr. 88/2014

HCL 88 – Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „ŞANSA-Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate”, ID 142962

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și cofinanțării necesare proiectului „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, ID 142962

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Proiectul „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, ID 142962 depus spre finanțare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.2.;

-    Decizia O.I.P.O.S.D.R.U. Regiunea București-Ilfov nr. 1001/27.03.2014 de aprobare a finanțării proiectului „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referință al programului (C.C.I.): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului-Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 165 „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii” P.O.S.D.R.U., Axa 6, D.M.I. 6.2.

Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și cofinanțarea proiectului „ȘANSA-Sprijin pentru autocunoaștere și autodepășire a situației de vulnerabilitate”, ID 142962, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.2. „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”, conform Anexei A și Anexei B.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 29.339,54 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.4. D.G.A.S.P.C. Sector 6 în calitate de beneficiar al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de la Art. 1. în colaborare cu Asociația Four Change, S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., Fundația de Sprijin Comunitar Bacău.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6,

PREȘEDINTE DE

Robert Stan

Nr.: 88

Data: 29.05.2014


unicipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ ""pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floricică

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________

Dosarul meu

ID

142962

Titlul proiectului

SANSA-Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate

Profilul meu

ID

34376

Denumire organizație

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6

Adresă poștă electronică

dgaspc6@yahoo.com

Cod de înregistrare fiscală

17300924

Număr de înregistrare în registrul comerțului

nu este cazul

Anul înființării

2005

Adresa poștală

Str. Cernisoara nr.38-40, sector 6, Bucuresti

Cod

061019

Localitate

Bucuresti

Județele

București

Regiune

București-Ilfov

Nr. De la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

nu este cazul

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului

Persoane juridice de drept public, instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume și Nume

Lacatus Marius

Funcție

Director general

Număr de telefon

021 745 72 37

Număr de fax

021 745 62 29

Adresă poștă electronică

sspp_ong_6@yahoo.com

Document de identitate

CI RR 42939

Emis de

La data de

SPCEP S2 biroul nr.2

20-11-2006

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare și în formularele referitoare la aplicant și la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare

DA

ALTE INFORMAȚII

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

1179

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

159841000

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

Anul n*-1

7542474

Număr mediu de angajați

1296

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

130804000

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

6276564

încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale)

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor Financiare Internaționale în ultimii 3 ani, relevantă pentru domeniul

DA

proiectului?

1

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Formare profesionala pentru o administratie publica moderna

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 17642

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Pregatirea profesionala a personalului din cadrul institutiei in domenii cheie, care vor sprijini imbunatatirea capacitatii organizatorice si implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a “Programului Operational Multianula Bucuresti 2007-2013" si a “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 20082013"

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

50 de angajati formati cu certificate ECDL complet, 50 de angajati au urmat curs limba engleza certificare CNFPA, 30 de angajati au urmat curs manager de proiect cu certificare CNFPA, 16 angajati au urmat curs comunicare relatii publice si managementul imaginii organizationale, 20 de angajati au urmat curs management organizational, o analiza institutionala, stagiu-vizita de studiu in Marea Britanie in

domeniul managementului de servicii

Valoarea totală a proiectului

892932 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE, PO DCA, Axa prioritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice in administratia centrala si locala

Numele instituției finanțatoare

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Valoarea angajată în proiect

17859 lei

2

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Dreptul la sanse egale

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.801

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

crearea unui serviciu social complex de integrare a adultilor cu probleme de sanatate in comunitate

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

100 de adulti cu probleme de sanatate mintala si 150 de apartinatori care primesc servicii sociale directe

Valoarea totală a proiectului

680407 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

PHARE 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune economica si sociala. Servicii sociale

Numele instituției finanțatoare

Ministerul Muncii Familiei si Potectiei Sociale

Valoarea angajată în proiect

43857 lei

3

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

64373

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

partener

Obiectivul proiectului

Obiectivul general: Promovarea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin oferirea de servicii specializate de consiliere, formare profesionala si calificarea acestora in vederea ocuparii.

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

4 centre de zi pentru 200 de adulti cu probleme de sanatate mentala si facilitare a 85 de adulti cu probleme de santate mentala la programe de formare profesionala individualizata

Valoarea totală a proiectului

lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE - POSDRU, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, DMI 6 -Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Numele instituției finanțatoare

Autoritatea de Management : AM POSDRU

Valoarea angajată în proiect

128653 lei

4

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Infiintarea Departamentului “Management de caz” si implementarea metodei -premisa pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenta publica pentru copii si adulti

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 5257

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenta publica si eficientizarea managementului cazurilor de copii si adulti in procesul de luare a deciziilor in conformitate cu drepturile acestora prevazute de lege

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

un departament de management de caz functional in cadrul institutiei, 16 profesionisti manageri de caz au castigat competente pentru implementarea managementului de caz, 62 de functionari formati in implementarea procedurilor d emangement de caz, un plan integrat de dezvoltare elaborat pe tema dezvoltarii durabile, reducerea timpului de livrare si elaborare PIP, un ghid metodologic pentru mangement de caz eficient

Valoarea totală a proiectului

774166 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE, PO DCA, Axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Numele instituției finanțatoare

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Valoarea angajată în proiect

7419 lei

5

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Dezvoltarea Capacitatii Administrative de Planificare Strategica - Strategii Europene

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 12541

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Elaborarea strategiei institutiei pe 7 ani - Dezvoltare Strategica pe termen lung pentru adecvarea masurilor de interventie sociala la nevoile comunitatii prin imbunatatirea capacitatii administrative a institutiei de a eficientiza strategia organizatiei printr-o mai buna planificare institutionalizata

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

a fost realizata o strategie pe termen lung a institutiei, 51 de angajti au dobandit competente de planificare strategica si 30 de functionari au dobandit competente de managementul calitatii, au fost organizate 4 module consultative comunitare, au fost realizate 3 proiecte de anvergura strategica si au fost depuse spre finantare, operarea unui sistem de monitorizare client pentru identificarea eficientei interventiei strategice la nivelul cetateanului, a fost realizat un studiu de evaluare a nevoilor comunitatii sectorului.

Valoarea totală a proiectului

270450 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE, PO DCA, Axa Prioritara 1 Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul de interventie 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor

Numele instituției finanțatoare

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Valoarea angajată în proiect

83001 lei

6

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centru Social Multifunctional Harap-Alb

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

28462

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

imbunatatirea calitatii infrastructurii la nivelul Centrului Social Multifunctional Harap -Alb si asigurarea imbunatatirii serviciilor sociale oferite in mod echilibrat, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii. Prin proiect ne dorim crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii sociale, capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile, precum si sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei. Proiectul “Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centru Social Multifunctional Harap - Alb" isi propune sa transforme unitatea actuala intr-o destinatie multifunctionala care va putea acoperi o gama variata de servicii esentiale de tip sanatate, educatie, protectie sociala si siguranta publica conforme cu normele Uniuniii Europene, contribuind astfel, la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale.

Stadiul implementării proiectului

in_curs_de_implementare

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

215 persoane care beneficieaza de servicii de ingrijire de zi consiliere si integrare sociala pentru 6000 de persoane, terapie de grup si cursuri pentru parinti, pentru

1920 de persoane

Valoarea totală a proiectului

4168880 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare

POR 2007-2013 Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

ADRBI din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Valoarea angajată în proiect

336200 lei

Partenerii

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

Partener 1

ID Partener

60689

Denumire organizație

Asociatia Four Change

Număr înregistrare

30064634

Adresa poștală

Strada Motilor 13A, Tronson C, et 1, ap 5, sector 3, Bucuresti

Persoana de contact

Alina Aurelia Grigore

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Asociatia Four Change este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2012 de o serie de experti ai societatii civile romanesti care si-au propus sa produca schimbari pozitive, majore in sectorul neguvernamental, dar si in cadrul comunitatilor in care actioneaza. Prin activitatile sale, asociatia contribuie la creasterea nivelului de profesionalizare a organizatiilor neguvernamentale oferind sprijin in domenii precum:cercetare, promovare, planificare strategica, management de proiect etc. Misiunea organizatiei este sa sprijine organizatiile societatii civile pentru a deveni actori relevanti in dezvoltarea societatii romanesti. Membrii asociatiei au o experienta notabila in domeniul managementului de proiect, al promovarii initiativelor societatii civile din Romania,in domenii precum: cercetare, training si consultanta,

responsabilitate sociala, implicare civica si au participat activ in diferite proiecte adresate persoanelor dezavantajate si proiecte care vizau cresterea capacitatii organizatiilor, implicarea membrilor comunitatii, elaborarea de documente de politica publica etc. Personalul si membrii fondatori ai asociatiei au studii de specialitate si certificari ANC in domenii precum Managementul de proiect, formare de formatori etc. Precum si o bogata experienta in dezvoltarea si furnizarea de programe de formare atat pentru specialisti din societatea civila, institutii publice sau intreprinderi, cat si pentru grupurile dezavantajate, cum ar fi persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma etc. Asociatia Four Change are o vasta experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile din sectorul 6 al capitalei, cum ar fi persoane dezavantajate social, varstnici, persoane cu dizabilitati, precum si in implementarea de proiecte finantate din surse publice si private. In cadrul proiectelor derulate, Asociatia a desfasurat activitati precum managementul de proiect, realizarea de analize de nevoi ale diferitelor categorii de beneficiari, furnizarea de programme de formare, activitati de promovare, comunicare si informare, organizare de evenimente, elaborare de materiale de lucru in domenii diverse de activitate cum ar fi organizare comunitara, planuri de actiune etc.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Aociatia Four Change va impartasi in cadrul proiectului din experienta acumulata atat in managementul de proiect (tehnic si financiar) cat si in expertiza tehnica in domeniul formarii, comunicarii de sustenabilitate, organizarii de evenimente, lucrul cu diferite categorii defavorizate de beneficiari, elaborarii de analize de nevoi si documente de cercetare. Asociatia Four Change detine expertiza in implementarea de proiecte finantate din surse atat publice cat si private, precum si in adresarea nevoilor diferitelor categorii de beneficiari si persoane defavorizate. Asociatia a realizat activitati precum managementul de proiect, managementul financiar, comunicare si relatii publice, organizarea de evenimente, elaborarea de analize de nevoie etc.In anul 2012 asociatia a implementat un proiect destinat cresterii implicarii persoanelor varstnice in comunitate(30 de varstnici din sectorul 6 din Bucuresti au beneficiat de asistenta pentru a fi activi in comunitate).Bugetul proiectului a fost de 10 000 euro, linia de finantare Fondul de Inovare Civica(FDSC).Incepand cu iulie 2013 organizatia va implementa un proiect national al carui scop este dezvoltarea retelei de ingrijiri la domiciliu si imbunatatirea politicilor publice din domeniu.In cadrul acelui proiect, asociatia are caracter de partener.Cu un buget de 24000CHF,proiectul este finantat prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman - Schema de grant pentru ONG-uri, runda I, 2012 (FDSC).

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Asociatia Four Change va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului: A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A3.Realizarea unui studiu regional A3.1.Constituirea Comitetului Consultativ si A.3.2 Realizarea studiului. A4. Program de interventii si suport Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala A5.Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social- A6.1 Organizarea a 6 evenimente regionale - A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

-

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

Anul n*-1

-

Număr mediu de angajați

1

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3175 ron

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

-11141,9 ron

Partener 2

ID Partener

60693

Denumire organizație

SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL

Număr înregistrare

RO17253210

Adresa poștală

Str. Energiei nr 24 A, 800247, Galati

Persoana de contact

Otelea Ramona

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Centrul de Consultanță și Studii Europene a fost înființat în anul 2005 și are ca obiect principal de activitate organizarea de cursuri de calificare, perfecționare și specializare, fiind autorizat la nivel național de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național de Formare Profesională. Până în prezent, partenerul este autorizat pentru mai mult de 70 de cursuri și înregistrează un număr de 13781 absolvenți calificați în profesii precum: Operator calculator electronic și rețele, Operator introducere și validare date, Expert SSM, Lucrător în comerț, Lucrător social, Contabil, Formator, Inspector resurse umane, Manager resurse umane etc. În anul 2007, Centrul de Consultanță și Studii Europene a fost certificat de Germanischer Lloyd, conform condițiilor din standardul

SR EN ISO 9001-2000, privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității, în baza certificatului numărul QS-4734 HH, pentru organizarea programelor de formare profesională. Partenerul dispune de dotări

deosebite pentru desfășurarea activităților în condiții excepționale: sală de informare și consiliere cu o capacitate de 60 de locuri, dotată cu o minibibliotecă de specialitate; sală de informatică, dotată cu calculatoare moderne și interconectate în rețea, cu conectare la două imprimante, cu acces la Internet în regim full-time și Intranet, o minibibliotecă de specialitate, programe de specialitate; laboratoare și săli de instruire practică a cursanților și șapte săli de instruire teoretică.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Centrul de Consultanță și Studii Europene va avea o contribuție importantă în proiect datorită expertizei pe care o are în domeniul formării profesionale și a capacității și experienței de implementare a activităților care îi vor fi alocate. Partenerul a mai fost implicat până în acest moment în trei proiecte, în zona de Sud-Est a țării, finanțate și din programe europene, cu bugete totale ce au depășit 857000 lei (per proiect) și a lucrat cu parteneri atât din rândul organizațiilor neguvernamentale cât și din rândul insitituțiilor publice și autorităților locale. În toate acest proiecte a avut rol de coordonare atât la nivel de activități de management de proiect cât mai ales la nivel de activități ce presupuneau formare de persoane ce se încadrau în anumite grupuri vulnerabile, precum: persoanele neocupate, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive pe piața muncii, șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri, șomeri tineri de lungă durată. Prin contribuția partenerului în cele trei proiecte, 275 de persoane care se încadrau în grupurile enumerate mai sus au beneficiat de programe integrate pentru obținerea unui loc de muncă, 733 au participat la programe de instruire, iar 1400 au fost consiliate și susținute în demersurile de orientare profesională pe piața muncii. Toate cele trei proiecte în care a fost implicat activ partenerul au avut obiective generale ce implicau programe personalizate pentru beneficiari, măsuri active și preventive pentru ocuparea forței de muncă, creșterea și menținerea ratei de ocupare pe piața muncii și facilitarea accesului pe piața muncii.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Centrul de Consultanță și Studii Europene va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului: A.lManagement, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A3.Realizarea unui studiu regional A3.1.Constituirea Comitetului

Consultativ A4. Program de interventii si suport Etapa I: Recrutarea beneficiarilor care vor fi inclusi in program Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala Etapa III Organizarea cursurilor de calificare A5.Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social- A6.1 Organizarea a 6 evenimente regionale si A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

Sud-Est

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

14

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

4.406.859,00

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

Anul n*-1

37.048,00

Număr mediu de angajați

33

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3.637.643,00

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

162.454,00

Partener 3

ID Partener

60697

Denumire organizație

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau

Număr înregistrare

9626572

Adresa poștală

Str. Livezilor, nr. 1, sc.A, ap.2, Bacau

Persoana de contact

Gabriela Achihai

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 1997, ca urmare a interventiei la nivel comunitar initiate in anul 1991 de organizatia britanica de caritate Relief Fund for Romania. Fundatia a preluat proiectele organizatiei britanice si, din 1997, a inceput sa dezvolte proiecte proprii in

domenii precum integrare sociala, economie sociala, dezvoltare comunitara si voluntariat public. In cei 15 ani de activitate, partenerul a avut 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi. In ultimii ani, partenerul a primit mai multe distinctii pentru profesionalismul si implicarea de care a dat dovada prin numeroasele proiecte implementate in 20 de comunitati din Regiunea nord-est: 2009: Honorary Award in cadrul Galei Premiilor ERSTE pentru Integrare Socialaș 2010: cel mai bun proiect de dezvoltare economica si sociala in cadrul Galei Societatii Civile; ONG-ul anului in domeniul educatiei la Gala Premiilor in Educatieș 2011: in cadrul Galei Societatii Civile proiectele “Clubul cu Lipici - sansa la educatie pentru copiii din zonele rurale" si “Servicii integrate pentru varstnici in judetul Bacau" au castigat premiul I la categoriile “Durabilitate" respectiv “Impact asupra beneficiarilor". Deasemenea proiectul adresat varstnicilor a ocupat pozitia a II-a si la categoria “Servicii de asistenta sociala".

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

In cei 15 ani de activitate, Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau a implementat cu succes 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi. Cateva dintre activitatile principale ale partenerului, din proiectele care il recomanda ca fiind un pilon important al proiectului propus, sunt: - Dezoltarea unei comunitati rurale cu 34.440 de locuitori din 94 de sate, reprezentand 4.78 % din populatia totala a judetului Bacau si 8.81 % din populatia rurala, prin acordare de asistenta, consultanta, organizare de evenimente locale, informare si planificarea procesului de solutionare a problemelor locale. - Formarea a

8 echipe de ingrijiri la domiciliu, pentru a asista batranii bolnavi, imobilizati la pat, in propriile lor locuinte. - Deschiderea unui “Centru de excelenta in ingrijirea la domiciliu", resurse si training: extinderea unei cladiri, furnizzarea de echipament de mobilitate si training si consiliere in “Servicii de ingrijire" altor furnizori la nivel national. - Deschiderea unui Centru Comunitar în comuna Motoșeni (sat Fântânele), centru care va oferi urmatoarele servicii: Centru de zi pentru copiii dezavantajați; Consiliere și sprijin familii; Servicii medicale oferite de medicul de familie și medici specialiști; - Deschiderea unor spatii pentru “Mama si Copilul" in 10 comune.

Partenerul a pus la dispoziția cetatenilor străini (grup tinta al proiectului „Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe", implementat de Organizația Internatională pentru Migrație (OIM) - Misiunea în România) informații privind drepturile pe care le au în România, respectiv: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuință, dreptul la asistență medicală, asistență socială și asigurări sociale, dreptul la educație, dreptul la servicii de acomodare culturală și învățarea limbii române; în vederea facilitării accesului nediscriminatoriu la servicii și bunuri publice. Prin aceste activitati si proiecte, partenerul a acumulat experienta in ceea ce priveste managmentul de proiect, programe de dezvoltare a unor grupuri vulnerabile in societate si lucrul cu parteneri provenind din toate cele trei sectoare ale societatii (business, public si non-profit). De asemenea, partenerul este un fin cunoscator al comunitatii in care activeaza si al provocarilor cu care se confrunta grupurile vulnerabile din aceasta regiune si are acees la principalii actori cu influenta decizionala, precum si la membrii grupurilor vulnerabile, beneficiind de relatii deja construite la nivel de comunitate.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului propus : A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A3.Realizarea unui studiu regional A3.1.Constituirea Comitetului

Consultativ A4. Program de interventii si suport Etapa I: Recrutarea beneficiarilor care vor fi inclusi in program Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala Etapa III Organizarea cursurilor de calificare A5.Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social- A6.1 Organizarea a 6 evenimente regionale si A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

Nord-Est

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

93

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

4.148.728

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

Anul n*-1

375.282

Număr mediu de angajați

126

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3.392.696

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

- 69.863

INFORMAțII PROIECT

ID

142962

Titlul proiectului

SANSA-Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situației de vulnerabilitate

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume și Nume

Daniel Chirila

Funcție

Manager de proiect

Număr de telefon

0727/228.928

Număr de fax

021/569.10.45

Adresă poștă electronică

sspp_ong_6@yahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție

6.2

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului

Multi-regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor

Rural și urban

LOCAȚIA PROIECTULUI

Regiunea principala

București-Ilfov

Țara

Romania

Regiunile

Nord-Est Sud-Est

Județele

București Ilfov Galați Bacău Botoșani Iași Suceava Vaslui Buzău Brăila

Altele

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de șanse

Dezvoltare durabilă

Îmbătrânire activă

Abordare interregională

DURATA PROIECTULUI

Durata


18 (în luni)


Exeriența relevantă a solicitantului si partenerilor pentru domeniul proiectului


Solicitantul (S) este o institutie publica, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 6 al capitalei, infiintata la data de 01.03.2005 prin comasarea serviciului public pentru protectia copilului si a serviciului public de asistenta sociala ce functionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucuresti, conform prevederilor HG1434/2004. Solicitantul realizeaza la nivelul sectorului 6 masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. S sprijina persoanele aflate in nevoie prin consiliere si le asigura servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si familiale pentru a depasi situatiile dificile in care se afla prin acordarea de suport financiar, material si juridic, in conditiile legii. S are o vasta EXPERIENTA IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR destinate grupurile dezavantajate sociale sau in prag de excluziune sociala si in GESTIONAREA DE BUGETE ale diferitelor proiecte cu finantare nerambursabila, implementand din 2008 pana in prezent peste 13 proiecte cu o valoare de peste 10 milioane de Euro si peste 5000 de beneficiari directi. Printre aceste proiecte se numara: “Orizont 2009”, finantat din FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.1 ID 10988934, “Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI 6.3 ID 60002, “Formare profesionala pentru o administratie publica moderna”- FSE, PO DCA, AP1. De asemenea, S are experienta specifica in implementarea de proiecte privind imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, destinate DMI6.2 si a implementat cu succes proiectului “Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.2 ID 64373, S. A colaborat cu sectorul ONG in domeniul fondurilor europene cu ocazia unor proiecte organizate la nivel local sau acordand subventii ori sprijin financiar nerambursabil. S are un PORTOFOLIU DE COMPETENTE RELEVANTE pentru problematica proiectului:experienta in managementul de proiecte, resurse umane cu expertiza in lucrul cu persoanele vulnerabile, relatia directa cu beneficiarii, implementarea diferitelor programe de formare profesionala si calificare destinate grupurilor vulnerabile si a altor masuri de sprijin pentru grupul tinta. Partenerul 1 este un partener cu traditie al S si a fost selectat datorita experientei de lucru in proiecte care vizeaza persoane vulnerabile,cat si din prisma grupului de experti cu expertiza in activitati de monitorizare, promovare/comunicare, formare profesionala, dezvoltarea de initiative comunitare si comportament civic.P1 a implementat proiecte cu finantare nerambursabila adresate grupurilor vulnerabile si are experienta in gestionarea de bugete. Printre proiectele P1 se numara:"Prin ochii seniorilor!”-Fondul de Inovare Civica administrat de FDSC, si "SenioriNET-Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice”-Programul de cooperare elvetiano-roman administrat de FDSC. Partenerul 2 este autorizat pentru peste 70 cursuri si are 13781 absolventi calificati in profesii diverse, inclusiv cele necesare atingerii obiectivelor proiectului si are capacitatea financiara si materiala pentru a asigura dezvoltarea profesionala si personala a grupului tinta propus, experienta in colaborarea cu institutii publice cat si private. P2 a implementat peste 30 de proiecte cu finantare FSE din care:"Turismul: siguranta viitorului tau profesional!”-partener, finantat din POSDRU,AP 5.1,"Construieste-ti propriul viitor!Program integrat de formare profesionala si ocupare in sectorul construcțiilor"- partener,AP/DMI 5.1 POSDRU. In prezent P2 implementeaza 2 proiecte in cadrul DMI 6.2 in calitate de partener :“Solutii complete de evaluare formare si integrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile din Judetul Vaslui"", ID 174648 si “SUPORT - Sustinerea sociale a GruPurilOr VulneRabile in Regiunea Nord-EST”, ID 123771. Partenerul 3 lucreaza de peste 15 ani cu grupuri sociale dezavantajate in 20 de comunitati din Regiunea Nord Est. In cei 15 ani de activitate, P3 a implementat 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi. Printre proiectele P3 se numara :" Servicii Integrate si Inovative pentru Romania rurala””-finantare prin Innovation Norway si “Retea de centre de informare si consiliere pentru resortisanti ai unor tari terte"- Fondul European de Integrare.


PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieți parteneriatul pentru proiect Parteneriatul proiectului este format din Solicitant, o institutie publica, aflata in

subordinea Consiliului Local Sector 6 Bucuresti, cu vasta experienta in management de proiect,lucrul cu beneficiari apartinand unor grupuri vulnerabile si interesat direct sa dezvolte comunitatea si resursele umane din comunitate si 3 Parteneri(P) dupa cum urmeaza: P1 national,un ONG cu experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile si expertiza in domeniul implementarii de proiecte finantate din diferite fonduri nerambursabile, dezvoltare comunitara si stimularea comportamentului civic; P2 un furnizor de formare profesionala din regiunea SE cu o notabila experienta in activitatea de formare si mediere a muncii pentru diferite categorii de grupuri dezavantajate; P3 -ONG din regiunea NE cu experienta in lucrul cu persoane vulnerabile si care deserveste anual peste 10.000 beneficiari).Parteneriatul propus este bazat pe relationarea expertizei si aportului cu care va contribui fiecare partener.Pilonul acestui parteneriat este solicitantul,cu o bogata experienta in implementarea fondurilor europene si cu o abordare inovativa in deservirea nevoilor cu care se confrunta grupurile vulnerabile si totodata privind accesul si a participarea acestora pe piata muncii. Partenerii in cadrul proiectului au fost identificati pe baza unei proceduri de selectie derulata de S, cat si a expertizei anterioare pe care o detin in raport cu activitatile propuse si strategia abordata de proiect. In structura parteneriatului au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:fiecare partener are o experienta demonstrata in domeniul de referinta al proiectului si in activitatile alocate, profilul este in mare masura complementar pentru a valoriza la maximum expertiza fiecaruia si toti partenerii se vor implica activ in implementarea activitatilor proiectului. Initiativa de a elabora acest proiect a rezultat in urma colaborarii intre parteneri pentru a identifica modalitati de rezolvare a problemelor locale in sfera rezolvarii problemelor cu care se confrunta grupurile dezavantajate, incluziunii sociale, ocuparii, dar si din responsabilitatea S si a partenerilor pentru grupurile tinta

pe care le deservesc. O serie de intalniri ale reprezentanților acestui Parteneriat a facilitat stabilirea obiectivelor, activitatilor si rezultatelor atat cantitativ cat si calitativ demonstrand utilitatea implicarii acestui Parteneriat in atingerea obiectivelor documentelor de programare nationale.Toti partenerii sunt implicati in Activitatile 1,2,3,4 si 6(management, informare publicitate, realizarea studiului, programul de interventii si suport si campania de promovare), P2 si P3 in activitatea de calificare,

P1 organizeaza seminariile privind implicarea in comunitate. Toti cei 4 parteneri se implica in cel putin 3 din cele 4 etape ale proiectului: ETAPA 1-Partenerii s-au implicat in dezvoltarea ideii de proiect prin intalnirile de lucru S,P2 si P3 furnizand datele, necesitatea implementarii proiectului si tipurile de calificari adaptabile pentru grupul tinta,P1 furnizand expertiza in abordarea grupurilor vulnerabile si strategia de implicare a ONG/APL pentru imbunatatirea accesului acestor grupuri pe piata muncii ;ETAPA 2-in implementarea activitatilor proiectului,dupa cum s-a aratat mai sus ; ETAPA 3-toti partenerii proiectului se implica cu expertiza, resurse umane si materiale asa cum se arata in sectiunie Managementul proiectului si Resurse alocate.Fiecare membru al echipei are expertiza in domeniul sau de activitate,asigurand

implementarea activitatilor la un nivel inalt de calitate si rigurozitate.S va fi responsabil de managementul proiectului,coordonarea financiara si administrativa,coordonarea juridica, recrutarea si informare si consilierea beneficiarilor pentru regiunea Bucuresti ilfov,P1 va coordona activitile de informare si promovare, campania de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social, realizarea studiu regional si programul de stimulare a implicarii civice, P2 va asigura recrutarea si informarea si cosnilierea grupului tinta in SE si furnizarea programului de calificare in regiunea SE si Bucuresti Ilfov, P3 recrutarea grupului tinta, informarea si consilierea profesionala, furnizarea programului de calificare in regiunea NE.Toti partenerii se implica cu resurse umane in mangementul proiectului, informarea si publicitatea proiectului, Campania de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social; ETAPA 4 - S,P2,P3, contribuie la sustinerea financiara a proiectului asigurand si cofinantarea acestuia,asa cum se arata in sectiunea Justificarea bugetului cererii de finantare.S va sustine financiar proiectul prin finantarea de la bugetul autoritatii locale si P1, P2 si P3 vor sustine financiar proiectul din fonduri proprii.Inca din etapa de elaborare a cererii de finantare,prin modalitatea de organizare a activitatilor,incluzand managementul si procedurile de realizare a indicatorilor,proiectul valorizeaza LECTIILE INVATATE de consortiu in implementarea proiectelor anterioare.Proiectul prevede o modalitate eficienta si continua de control,distribuirea resurselor financiare proportional cu activitatile ce urmeaza a fi realizate,inclusiv a cheltuielilor administrative,integrand astfel experienta implementarii altor proiecte.Lectiile invatate se regasesc si in structura complexa a proiectului si in modalitatea de a asigura sustenabilitatea prin implicarea activa si responsabilizarea grupurilor tinta, precum si prin oportunitatile de colaborare intre diferiti actori care vor fi create de catre partenerii in cadrul proiectului.

DESCRIERE PROIECT 1


Obiectivul general al proiectului Obiectivul (Ob) general al proiectului este facilitarea accesului la ocupare si informare pentru 1140 de persoane din 3 regiunea Bucuresti Ilfov, Sud Est si Nord Est in vederea combaterii excluziunii sociale si marginalizarii persoanelor vulnerabile din cele 3 regiuni metionate. Ob. General al proiectului este atins printr-un pachet de activitati suport care asigura pe termen mediu si lung incluziunea socio-profesionala cat si cresterea stimei de sine a unui grup de peste 840 de persoane cu risc ridicat de exlcuziune sociala. Ob. General este concordant cu AP.6, care urmareste integrarea grupurilor vulnerabile pe piata muncii prin educatie si formare profesionala.Strategia propusa de proiect, prin care sunt corelate si integrate interventii in domeniul cercetarii,calificarii, informarii si consilierii profesionale pentru o paleta diversa de grupuri vulnerabile in nevoie, este strans corelata cu abordarea promovata de A.P.6 prin care se va acorda o atentie speciala proiectelor intregrate care presupun un numar mare de beneficiari care apartin grupurilor vulnerabile(DCI,vers.6,iulie2013, pag. 162).Activitatile ce urmeaza a fi implementate isi au originea in proiectele anterioare ale partenerilor si sunt un raspuns la nevoile reale pe care acestia le observa in munca zilnica cu persoanele vulnerabile. Accesul inegal si limitat la piata muncii reprezinta principalul argument care a stat la baza acestui proiect. In acest fel Ob.Gen. propus raspunde in mod direct scopului DMI.6.2., care vizeaza facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele din grupuri vulnerabile in vederea evitarii excluziunii sociale, marginalizarii si riscului de saracie. Pe termen lung proiectul va genera urmatoatele EFECTE POZITIVE:1).dezvoltarea abilitatilor personale prin informare si consiliere va ajuta la intelegerea si accesarea mai usora a ofertelor de pe piata fortei de munca pentru 840 de persoane;2). Asigurarea competentelor corelate cu cerintele pietii muncii pentru 780 persoane va contribui la asigurarea unui acces mai usor la cerintele angajatorilor si la combaterea inactivitatii; 3). Participarea la sesiunile de implicare civica va contribui pentru 390 persoane la depasirea situatiei de vulnerabilitate in care se afla, prin capacitatea acestora de a face fata unor situatii sociale problematice;4). Cele 30 de proiecte care vor fi premiate vor aduce o contributie directa la cresterea implicarii civice in comunitatile in care se vor implementa proiecte, si implicit vor contribui la cresterea sustenabilitatii economice in cele 3 regiuni de dezvoltare.Proiectul are un CARACTER INOVATIV din mai multe perspective: 1). Propune realizarea unui studiu in profunzime la nivelul celor 3 regiuni pentru a identifica cele mai de succes initiative,in special cele finantate din fondurile europene post aderare, care au vizat aria facilitarii prin masuri anti discriminare la piata muncii a grupurilor vulnerabile. Pe baza concluziilor studiului vor fi generate recomandari privind tipuri de interventii comunitare care pot fi succes multiplicate pentru a creste incluziunea sociala si profesionala a persoanelor

vulnerabile.Inovativitatea demersului consta in faptul ca o astfel de analiza de impact, ce vizeaza in ce masura proiectele au ajutat la incluziunea sociala si cum au ajutat la modificarea perceptiei angajatorilor, nu a fost realizata in profunzime in cele 3 regiuni prin raportarea atat la angajatori cat si la beneficiarii programulu. 2).Sprjina

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului


Activitățile proiectului


dezvoltarea personala a grupurilor vulnerabile prin stimularea participării acestora la viata civica. Aceasta abordare, utilizata cu succes in proiecte comunitare adresate grupurilor vulnerabile, faciliteaza accesul la informatii care de regula nu sunt cunoscute(cum ar fi drepturile cetatenesti) si contribuie in mod direct la schimbarea de perceptii si atitudini antisociale sau cresterea motivatiei privind participarea la viata sociala sau profesionala.

Obiective specifice care sustin obiectivul general sunt:OS1: Dezvoltarea potentialului profesional si social pentru cel putin 840 de persoane din grupuri vulnerabile in 3 regiuni de dezvoltare in vederea cresterii capacitatii acestora de adaptare la cerintele sociale si ale pietei fortei de munca.OS2: Dezvoltarea competentelor si calificarilor de baza pentru 780 persoane vulnerabile din regiunea Sud Est,Bucuresti Ilfov si Nord Est in vederea cresterii accesului acestora la ocupare pe piata fortei de munca.OS3: Cresterea nivelului de informare cu privire la drepturile persoanelor vulnerabile in randul a 300 angajatori(manageri si angajati) si alti actori sociali(personal al organizatiilor societatii civile si voluntari, personal al administratiei publice locale,personal al centrelor de incluziune sociala,personal al agentiilor private si publice care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile) vederea promovarii angajabilitatii si reducerii marginalizarii si discriminarii persoanelor dezavantajate in 3 regiuni de dezvoltare. Nevoile GT selectat in proiect si transpuse in Ob.mentionate mai sus sunt similare cu cele mentionate de Cadrul National Strategic de Referinta(CSNR),care la pag. 59 scoate in evidenta cu precadere nevoia de integrare sociala a populatiei roma,tinerilor care parasesc sistemul de protectie sociala si persoanelor cu dizabilitati.Cunoscand si recunoscand nevoia de la nivel local, GT va include 356 persoane cu dizabilitati,272 de persoane de etnie roma,68 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului. Pentru acestia si alte 144 de persoane provenind din alte categorii de grupuri vulnerabile identificate la nivel local, proiectul va propune o interventie menita sa aduca o contributie semnificativa la depasirea situatiei de vulnerabilitate si implicit cresterea participarii acestora la viata sociala si profesionala a comunitatii. In acest context, proiectul contribuie direct la atingerea Ob. Gen. POSDRU care vizeaza dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane. Ob. Spec. 2(in mod direct) si Ob.Spec. 1 si Ob. Spec. 2(transversal) contribuie la atingerea Ob. Specific 2 al A.P.6 (POSDRU, pag. 109), prin care se propune cresterea nivelului de calificare pentru persoanele apartind grupurilor vulnerabile. Ob. Specifice sunt convergente cu obiectivul mentionat de POSDRU,pag.110, acela de a concentra eforturile de prevenire si de sprijinire a grupurilor vulnerabile in vederea obtinerii uneir formari profesionale adecvate si cresterii oportunitatilor de integrare pe piata muncii. Imbunatatirea capacitatii de obtine un loc de munca reprezinta un deziderat la AP.6 , al DMI.6.2 si al proiectului propus. Ca raspuns al acestei nevoi 840 de persoane vulnerabile provenite din 3 regiuni de dezvoltare vor dobandi calificari relevante pentru piata muncii si corelate cu aptitudinile, nivelul de educatie si competentele detinute. Aditional programului de calificare si consiliere sunt vizate actiuni suplimentare care sa aigure o mai buna integrare sociala a persoanelor vulnerabile, inclusiv a celor incluse in proiect. Astfel vor fi promovate masuri anti discriminare, vor fi realizate campanii de constientizare pentru reducerea prejudecatilor si stereotipurilor si va fi promovata implicarea civica a persoanelor. Prin aceste masuri proiectul isi aduce contributia directa la Ob Operational al DMI.6.2, facilitarea accesului la educatie si integrarea sau reintegrarea persoanelor vulnerabile pe piata muncii. Pregatirea profesionala a celor 780 de persoane vizate in proiect se subsumeaza Operatiunii orientative nr.2-programe de formare pentru dezvoltarea competentelor specifice si calificari de baza pentru grupuri

vulnerabile(DCI,vers.6,pag.175.).Indicatorii propusi in proiect isi vor aduce contributia la indeplinirea indicatorilor de realizare imediata asa cum sunt ei mentionati in DCI,DMI.6.2, pag 182-Numarul participantilor la programe de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile(696 propusi in proiect pentru anul 2014/2015) si ponderea participantilor certificati (75% ponderea participantilor certificati in proiect). Activitatile proiectului ofera o paleta larga de BENEFICII PENTRU GRUPUL TINTA:1). 840 de persoane vulnerabile implicate in proiect vor fi avea abilitati crescute pentru a depasi situatia de vulnerabilitate si de a cauta un loc de munca;2). 780 de persoane vor avea competente si abilitati practice si teoretice in meserii care ii vor ajuta sa devina activi pe piata fortei de munca 3). 390 persoane provenind din grupuri vulnerabile vor constientiza beneficiile implicarii civice in comunitate si isi vor cunoaste mai bine drepturile si obligatiile ca cetateani, 4). 300 de specialisti activi in domeniul incluziunii sociale vor avea un grad de informare si constientizare mai ridicat cu provire la masurile antidiscriminare cu cea mai mare impact pentru ocuparea persoanelor vulnerabile.

A1.Managementul proiectului-S,P1,P2,P3(L1-L18)A1.1Asigurarea manag. Proiectului prin mobilizarea expertilor,planificarea activitatilor si a responsabililor pt implementare,intalniri de lucru lunare si saptamanale ale

partenerilor,raportare.A1.2Realizarea sistemului de monitorizare si evaluare prin stabilirea modului de monitorizare a atingerii indicatorilor,evaluarea implementarii activitatilor si atingerea obiectivelor. A1.3Realizarea achizitiilor(L1-L18)se va efectua cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, a instructiuniilor si dispozitiilor AMPOSDRU si ale regulamentelor CE.Se va realizarea o procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta si cu respectarea OG66/2011 si a HG875/2011.A,1. Organizarea de intalniri ale echipei de management:Vor fi organizate 6 intalniri ale echipei de proiect. A2.Informare si publicitate-S,P1,P2,P3(L1-L18).Va fi asigurata promovarea finantarii UE prin POSDRU pe toata durata proiectului cu o vizibilitate adecvate,promovarea imaginii programului si activitatilor care beneficiaza de finantare prin PSODRU 2007-2013 cu respectarea principiului transparentei.A2.1 Organizarea a 2 conferinte de presa de lansare(L1)si de final(L18)cu un numar de cel putin 30 de participanti fiecare,actori relevanti in domeniul ocuparii si social,potentiali beneficiari, autoritati,companii private.Conferintele vor promova activitatile proiectului, rezultatele si impactul privind marginalizarea persoanelor

dezavantajate.A2.2Promovarea online a proiectului.Se va crea o sectiune pe site-ul S

si part.Sectiunile din site-urile consorțiului vor conține info privind proiectul si vor fi updatate permanent.A3.Realizarea unui studiu regional privind eficienta masurilor care vizeaza persoanele supuse riscului de excluziune sociala. Studiul va viza cele 3 regiuni de dezvoltare si va analiza eficienta masurilor si interventiilor, in domeniul combaterii discriminarii privind ocuparea grupurilor dezavantajate,realizate intre 2007-2013.A3.1.Constituirea Comitetului Consultativ.Comitetul va fi coordonat de catre S. Si va fi constituit din 6 experti cu expertiza in lucrul cu persoane dezavantajate in cele 3 regiuni. Grupul se va implica in furnizarea de suport metodologic in elaborarea interventiilor din proiect adresate grupurilor vizate si in oferirea de feedback in privinta studiului regional.Pe parcursul proiectului grupul se va reuni de cel putin 8 ori.(S,P1,P2,P3). A.3.2 Realizarea studiului.Studiul isi propune sa analizeze din perspectiva masurilor antidiscriminare adresate grupurilor vulnerabile, care sunt actiunile/interventiile care au cel mai mare impact la nivelul persoanelor cu risc de excluziune dar si la nivelul comunitatii din care provind si al societatii in general.Studiul va suprinde 30 de masuri/interventii in cele 3 regiuni si va avea atat o perspectiva cantitativa cat si calitativa, vor fi organizate cel putin 6 focus grupuri, vor fi aplicate cel putin 150 de chestionare beneficiarilor de masuri, vor fi intervievati cel putin 50 de actori implicati in implementarea masurilor(autoritati, firme, ONG-uri). Studiul va fi integrat intr-un Ghid de interventie, ce va diseminat la nivel national in randul autoritatilor publice si ONG care lucreaza cu persoane defavorizate. Ghidul va mentiona propuneri privind masurile de combatere a discriminarii la angajare si va constitui punctul de plecare pentru Campania de constientizare. Ghidul va fi printat in 2000 de exem. Si distribuit la nivel national catre cel putin 1000 de companii private, ONG uri si autoritati publice care lucreaza cu persoane dezavantajate la nivel national.Ghidul va fi distribuit si in format electronic online (S,P1,P2,P3). A4. Program de interventii si suport- Programul va fi structurat pe 3 etape (recrutarea beneficiarilor, informare si consiliere si calificare) si cuprinde un complex de interventii menite sa faciliteze integrarea sociala si profesionala a GT.Cele 2 etape sunt corelate, fiecare avand un rol specific in evitarea excluziune sociale si profesionale a beneficiarilor vizati. Etapa I Recrutarea beneficiarilor care vor fi inclusi in program. Vor fi recrutate 840 de persoane(cate 280/regiune).Recrutarea va fi realizata de expertii de recrutare (1 persoana/regiune) care vor promova activitatile proiectului in cadrul GT. Recrutarea se va realiza prin intermediul presei scrise locale, prin anunturi postate la Primarie, DGASPC, SPAS si prin telefon acolo unde va fi cazul.De asemenea pentru comunitatile in care accesul la mijloace media este dificil,vor fi organizate sesiuni de informare (3 sesiuni/reg.). Membrii GT se vor inscrie in program pe baza unui dosar de aplicare.Expertii de recrutare vor acorda suport GT pentru completarea dosarului.In urma recrutarii vor fi vizati spre a fi inclusi in program urmatoarele categorii de GT:356 persoane cu dizabilitati,272 de persoane de etnie roma,68 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, 144 alte grupuri vulnerabile:76 femei si 68 de familii cu mai mult de 2 copii sau monoparentale. (S,P1,P2,P3). Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala.Persoanele selectate vor beneficia de includerea in etapa II a programului. Astfel fiecare din cele 840 persoane vor beneficia de 18 ore de informare si consiliere de grup care vor fi furnizate in cadrul unor sesiuni in grup.Vor fi organizate 56 de sesiuni de informare si consiliere profesionala in cadrul carora participantii vor afla informatii despre piata muncii si evolutia ocupatilor, evaluarea si autoevaluarea personalitatii, dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a Gt in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, autocunoasterea personala, stabilirea obiectivelor profesionale privind cariera, identificarea si planificare etapelor privind obiectivele persoanele, dezvoltarea abilitatilor si increderii in sine, metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.In urma sesiunilor GT va dobandi competentele de pregatire a CV-ului si a scrisorii de intentie pentru angajare.In urma programului de informare si consiliere profesionala, GT va fi indrumat catre un anumit program de calificare din cadrul proiectului.(S,P2,P3).Etapa III Organizarea cursurilor de calificare. 780 de persoane vor participa la cursuri de calificare (260 in Bucuresti Ilfov, 260 in regiunea Sud Est, 260 in regiunea NE) si cel putin 75% (585) din participanti vor obtine certificare la finalul calificarii. Cursurile vor fi organizate la sediile partenerilor.Vor fi organizate 30 sesiuni de cursuri.Vor fi organizate urmatoarele cursuri:BUC ILFOV(260 persoane):Lucrator in comert - nivel 1 - 3 serii de curs;Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - nivel 1, 3 serii;Confenctioner asamblor articole textile - nivel 1, 3 serii;Tehnician Maseur, nivel 3, 1 serie.NORD EST (260 de persoane) Florar-decorator - cod COR 6002013, nivel 1- 3 serii;Lucrator comercial cod COR 522303, nivel 1- 3 serii, Lucrator în cultura plantelor (agricultor) - cod COR 611101, 2 serii,Ospatar (chelner) cod COR 513102, 2 serii. SUD EST(260 persoane): Lucrator instalator pentru constructii - nivel 1-2 serii;Lucrator in comert - nivel 1-2 serii;Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - nivel 1, 2 serii;Frizer - nivel 1 - 3 serii,Tehnician Maseur - nivel 3 - 1 serie.(S,P2,P3) A5.Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale. In cadrul activitatii vor fi organizate seminarii privind implicarea civica si conduita responsabila in societate.Scopul acestor seminarii este de a informa si constientiza grupul tinta selectat asupra drepturilor pe care le au ca cetateni, cu referinta asupra situatiilor privind discriminarea, efectele unor conduite care aduc un prejudiciu societatii, impactul pe care il poate avea implicarea civica si prezentarea unor proiecte realizate de catre grupuri asemanatare de succes in alte comunitati din Romania.Cel putin 50% din participantii la curs (390 persoane) vor participa la seminarii.Vor fi organizate 30 de seminarii de 4 ore fiecare (10 sesiuni/regiune). Pentru a incuraja implicarea civica a participantilor se va lansa un concus de premii privind cele mai bune mini proiecte comunitate.Sunt asteptate cel putin 100 de mini proiecte realizate de GT,care vor fi evaluate urmand ca cele mai bune 30 dintre acestea sa fie premiate cu 2000 RON.(P3,S,P1,P2). A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social. Scopul campaniei este a creste constientizarea cetatenilor si cu precadere a angajatorilor cu privire la impactul negativ pe care il poate avea discriminarea grupurilor dezavantajate.A6.1 Organizarea a 6 evenimente regionale de informare cu 50 de persoane/eveniment adresate GT, personalului organizatiilor societatii civile si voluntari, personal al administratiei publice locale,personal al centrelor de incluziune sociala,personal al agentiilor private si publice care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile, managerilor.Acestia vor fi informati cu privire la rezultatele studiului,

angajabilitatea persoanelor dezavantajate social si potențialul acestora.Vor fi invitate persoane din grupuri vulnerabile,personal al agentiilor publice si private care furnizeaza servicii sociale si de ocupare (lucratori sociali,personal din institutii rezidentiale),manageri(manageri ai structurilor de economie sociala,manageri de resurse umane).Inchirierea salii si furnizarea de servicii de catering se vor subcontracta.Cele 6 sesiuni vor fi organizate pe durata proiectului.A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale: 10roll-up-uri proiect,1000 mape,pixuri.Vor fi realizate 3000 de afise si 1500 de pliante de promovare care vor fi diseminate in randul beneficiarilor din proiect,a institutiilor statului care au contact direct cu GT inclus in proiect, etc. (S,P1,P2,P3)

Rezultate anticipate

Rezultatele anticipate ale proiectului sunt corelate activitatilor si contribuie la indeplinirea indicatorilor aferenti Ob proiectului astfel: A1:REALIZARI I: 6 intalniri de management, 6 minute ale intalnirlor de management, 1sistem de management si control tehnic si financiar, 1set de proceduri de implementare, 23 proceduri de achizitii publice realizate, 1auditor financiar si 1expert contabil contractati; Se subscrie Ob.Sp.1, Ob.Sp.2, Ob.Sp.3, COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416. REZULTATE REALIZARI IMEDIATE A2:.1conferinta de presa lansare si 1conferina de presa de final de proiect organizate,60 participanti la conferinte,2comunicate de presa realizate si diseminate, 4 sectiuni dedicate proiectului create in cadrul paginilor web a solicitantului si partenerilor unde vor fi incarcate si materiale de publicitate.Se subscrie Ob.Sp.1,Ob.Sp.2, Ob.Sp.3, si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416. A3: REALIZARI IMEDIATE 6 experti selectati pentru Comitetul Consultativ, 30 de zile de consultanta acordate, 8 intalniri ale Comitetului Consultativ organizate, 8 minute care contin recomandari ale Comitetului Consultativ realizate, 1 set de recomandari privind studiul regional propuse, o metodologie de cercetare realizata, 6 focus grupuri organizate, 50 de interviuri directe organizate, 150 de chestionate aplicate beneficiarilor persoane vulnerabile, 1 ghid de interventie realizat care va contine rezultatele studiului, 2000 de exemplare ale ghidului distribuite in format printat. Se subscrie Ob.Sp.3, si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416. A4.ETAPA I: REALIZARI IMEDIATE:9 sesiuni de informare organizate in cele 3 regiuni, 840 de dosare de inscriere in programul de interventie si suport inregistrate, 840 participanti la programul de interventie si suport selectati din care 356 persoane cu dizabilitati, 272 de persoane de etnie roma, 68 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, 144 alte grupuri vulnerabile: 76 femei si 68 de familii cu mai mult de 2 copii sau

monoparentale. Se subscrie Ob.Sp.1, Ob.Sp.2 si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416. A4.ETAPA II: REALIZARI IMEDIATE: 18 ore de informare si consiliere de grup furnizate pentru fiecare din celei 840 de persoane incluse in program, 15120 de ore de informare si consiliere furnizate, cel putin 56 de sesiuni de informare si consiliere organizate, 56 de rapoarte ale sesiunilor de grup realizate, 840 de persoane beneficiare de consiliere privind piata muncii.IMPACT: 840 de persoane cu un nivel ridicat de informare si constientizare despre oportunitatile de ocupare, 840 de persoane cu abilitati crescute de a ocupa un loc pe piata fortei de munca in cele 3 regiuni Se subscrie Ob.Sp.1 si indicatorilor: COD Indic. 407,408, 409,410. A4.ETAPA III: REALIZARI IMEDIATE 780 de persoane din grupuri vulnerabile calificate, din care 260 in Bucuresti Ilfov, 260 in regiunea Sud Est, 260 in regiunea NE, cel putin 75% - 585 de persoane certificate, 30 de sesiuni de cursuri organizate, 3 serii ale cursului Lucrator in comert - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Confenctioner asamblor articole textile - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Tehnician Maseur, nivel 3 organizate, 3 serii ale cursului Florar -decorator - cod COR 6002013, nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Lucrator comercial cod COR 522303 organizate, 2 serii ale cursului Lucrator în cultura plantelor (agricultor) organizate, 2 serii ale cursului Ospatar (chelner) cod COR 513102, organizate, 2 serii ale cursului Lucrator instalator pentru constructii - nivel 1 organizate, 2 serii ale cursului Lucrator in comert - nivel 1 organizate, 2 serii ale cursului Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Frizer - nivel 1 organizate, 1 serie a cursului Tehnician Maseur - nivel 3 organizata.

IMPACT: 780 de persoane cu abilitati si competente crescute pentru piata muncii, 780 de persoane cu sanse mai mari la angajare, 780 de persoane mai capabile sa isi gaseasca un loc de munca, Se subscrie Ob.Sp.2 si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 408, 409,410, 402, 403,404,405,416. A.5 REALIZARI IMEDIATE: 50% din beneficiarii programului suport, participanti la seminariile de implicare civica-390 de persoane, 30 de seminarii organizate in cele 3 regiuni de dezvoltare, 120 de ore de informare si constientizare furnizate, 100 de idei de mini proiecte comunitare primite de la beneficiarii programului, 30 de idei de mini proiecte comunitare premiate cu 2000 ron, 30 de activitati sociale demarate care vor spori disfunctiile sociale si vor spori incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile. IMPACT: 390 de persoane cu un nivel ridicat de constientizare cu privire la implicarea in comunitate, 390 de persoane cu un nivel ridicat de constientizare si informare cu privire la drepturile pe care le au ca cetateni, cel putin 100 de persoane capabile de a pune in practica ideile de proiect si de a deveni membrii activi in comunitate.Se subscrie Ob.Sp.1 si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416. A.6. REALIZARI IMEDIATE: 6 evenimente regionale organizate,

300 de persoane participante la evenimente, 10roll-up-uri proiect realizate,1000 mape,pixuri realizate, 3000 de afise realizate si distribuite, 1500 de pliante de promovare realizate si distribuite.IMPACT: 300 de persoane mai informate despre masurile antidiscriminare privind grupurile vulnerabile, 300 de persoane constientizate cu privire la masurile /strategiile/interventiile cu cel mai mari reusite in privinta intregrarii pe piata fortei de munca a persoanelor vulnerabile, Se subscrie Ob.Sp.3 si indicatorilor: COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,416.

Contextul proiectului

Proiectul este integrat prioritatilor europene,atat prin preocuparea pentru un subiect aflat in prim planul politicilor publice, cat si prin solutia propusa:un model unitar,integrat,functional si sustenabil pentru facilitarea accesului a 840 persoane vulnerabile pe piata muncii si la nivelul comunitatilor din 3 regiuni(BI, SE si NE),

Justificarea necesității implementării proiectului

asigurând promovarea incluziunii sociale si combaterea disfunctiilor sociale. Nevoile grupurilor tinta au fost identificate ca urmare a studiilor efectuate la nivel national/comunitar ce releva rate ridicate ale somajului in Romania cu precadere in randul grupurilor vulnerabile, ca urmare a efectelor accentuate ale crizei economice globale si implicit a somajului structural si a scaderii optiunilor de angajare. 8% din populatia urbana a Bucurestiului este afectata de saracie,in special persoanele cu dizabilitati (37.994 persoane inregistrate in Bucuresti), romi si alte grupuri vulnerabile, conform PDR 2007-2013 pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov. Datele PND 2007-2013, referitoare la persoanele cu dizabilități angajate erau de 13.031 persoane, ceea ce reprezintă un deficit de 19% de personal cu dizabilitati angajat. Ponderea personalului cu dizabilitati angajat/un beneficiar este extrem de mica, reprezentand sub 1% (mai exact 0,65%). Conform datelor oficiale din strategiile regionale de ocupare, din punct de vedere al ocupării, numai 0,1% (91) dintre cele 56651 de persoane cu dizabilități din Bucuresti au fost luate în evidența AMOFM în anul 2010 (cu 17 mai putin decât în 2009), iar dintre aceștia, numai 33 (0,05%) au găsit un loc de muncă prin intermediul Agenției. Regiunea SE inregistra in martie

2013 84.457 persoane cu dizabilitati, dintre care mai mult de jumatate erau femei. Dintre acestia, doar o mica parte sunt integrati pe piata libera a muncii, mai ales in unitati protejate sau intreprinderi sociale. Regiunea NE inregistreaza 106.050 persoane cu dizabilitati si conform punctelor slabe din PRAO NE regiunea se confrunta cu un nivel crescut de discriminare atat al populatiei rrome cat si al persoanelor cu dizabilitati. Statisticile la nivel national arata ca populatia Roma se confrunta cu un nivel ridicat de saracie absoluta si un nivel de educatie si instruire scazut comparabil cu restul populatiei,ceea ce conduce la mari dificultati de a accesa piata fortei de munca(Raport-Riscuri si inechitati sociale in Romania,2009). In ceea ce privește educația, un studiu al fundatiei Soros in 2012 arată că 2 din 10 copii romi de vârsta școlara, 6 - 16 ani, nu merg la scoala, din cauza lipsei banilor. 40% dintre cei ocupați și cei neocupați, adică șomeri și casnice care și-au cautat un loc de munca în ultimul an declara ei înșiși ca nu au nicio calificare, în timp ce 77,3% dintre ei au un nivel de școlarizare care nu le permite nicio calificare formala, având cel mult gimnaziul .Daca ne raportam la Bucuresti, doar procent de 2,4 dintre acestia au fost în evidența

AMOFM în anul 2010 (în ușoară scădere față de 2,7% din 2009), dintre care puțin sub jumătate au un loc de muncă (307 persoane), același număr ca în anul precedent. In

4 dintre cele 6 judete ale Regiunii SE numarul persoanelor roma aflate in evidenta AJOFMurilor a crescut. Cu toate acestea 33,5 % dintre romi nu au nici o calificare,(14,3%) sunt agricultori si (4,6%) sunt zilieri. Dificultati majore de integrare pe piata muncii au si tinerii peste 18 ani care parasesc sistemul de sistemul instituționalizat de protecție a copilului,principalele cauze fiind lipsa resurselor de a continua studiile. Putini tineri au studii superioare sau calificari cerute de piata muncii, apeleaza la programele si serviciile oferite de AJOFM, iar dintre acestia si mai putini isi gasesc loc pe piata muncii.Documentele strategice nationale confirma rezulatele cercetarilor privind ocuparea persoanelor vulnerabile si identifica probleme similare in toate regiunile Romaniei(Strategia Integrate de Dezvoltare a Resurselor Umane 2009-2020). PRAO 2012-2014 pentru Buc. Ilfov identifica ca Ob.Operational 1.2, Creșterea gradului de ocupare în rândul grupurilor vulnerabile pe piața muncii, precizand si ca “regiunea se confruntă cu probleme privind excluziunea socială a unor grupuri dezavantajate pe piața muncii". Strategiile Nationale si Regionale de Ocupare a Fortei de Munca si PRAO sublinizaza ca slabiciuni sau amenintari in analizele SWOT:1) Proporția foarte scăzută de persoane de etnie romă sau de persoane cu dizabilități ocupate cu forme legale;2) Accesul foarte dificil al unor grupuri vulnerabile pe piața muncii(ex.persoane de etinie romă, persoane cu dizabilități).3)Ineficiența serviciilor publice și private de ocupare în plasarea pe piața muncii a absolvenților de studii superioare și a membrilor grupurilor sociale vulnerabile. Conform PRAO SE, regiunea se confrunta cu cele mai mari rate ale saraciei, alaturi de regiunea NE. Obiectivele proiectului sunt corelate cu PND 2007-2013 care prevede 6 prioritati nationale de dezvoltare printre care dezvoltarea resurselor umane,promovarea ocuparii si incluziunii sociale si cu CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINȚA 2007-2013(CSNR) care prevede cresterea participarii pe piata muncii si promovarea calitatii ocuparii fortei de munca.Proiectul propus se afla in concordanta cu obiectivele Agendei de la Lisabona privind atingererea unei rate generale de ocupare de 70% si cu Strategia de la Lisabona relansata care isi propune printre altele: Punerea in aplicare a invatarii pe parcursul intregii vieti,Cresterea inovatiei si creativitatii, la toate nivelurile de educatie si formare.De asemenea,proiectul este corelat cu Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare 2008-2010,Linia directoare 17 care prevedea ca pana in 2010,o rata medie de ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana de 70% in general.Analiza transversala a politicilor si strategiilor nationale si locale evidentiaza urmatoarele aspecte relevante care trebuie solutionate ca raspuns la NEVOILE PERSOANELOR VULNERABILE,cu precadere romi, persoane cu dizabilitati si tineri care parasesc sistemul de protectie sociala: nevoia cresterii gradului de incluziune sociala;nevoia de instruire,nevoia de stimulare si consolidare a competentelor,nevoia de integrare socio profesionala, a avea un loc de munca stabil si de a avea recunoastere profesionala si sociala, nevoia de a constientiza rolul activitatii profesionale in viata individului si de a avea o atitudine pozitiva cu privire la viata profesionala.Activitatile si subactivitatile propuse contribuie la combaterea discriminarii sociale si profesionale a grupurilor vulnerabile si se subscriu politicilor nationale si regionale de ocupare si incluziune sociala si promoveaza calitatea formarii profesionale a fortei de munca.

Proiectul se adreseaza unui nr de 1140 persoane cu domiciliul sau resedinta in RO,astfel:- GT1 format din 840 de persoane vulnerabile (356 persoane cu dizabilitati,272 de persoane de etnie roma,68 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului,20 de familii monoparentale, 54 de familii cu peste 2 copii, 70 de femei) vor fi beneficia de informare si consiliere profesionala, contribuind direct la indeplinirea urmatorilor indicatori: ID 407, 408, 409,410. Dintre acestea 780 de persoane (326 persoane cu dizabilitati,252 de persoane de etnie roma,58 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului,20 de familii monoparentale, 54 de familii cu peste 2 copii, 70 de femei ) vor participa la cursuri de calificare pentru ocupatii corelate cu piata muncii, contribuind direct la indeplinirea urmatorilor indicatori: ID 397,398,399,400,402,403,404,405,416. Dintre cele 780 de persoane,

cel putin 390 vor participa la seminarii privind implicarea civica si conduita responsabila in societate, contribuind la atingerea indicatorilor ID 416, iar cel putin 100 vor propune proiecte de implicare a persoanelor vulnerabile in comunitate; - GT2 format din 300 de angajatori(30 manageri si 20 angajati) si alti actori sociali(100 personal al organizatiilor societatii civile si 40 voluntari, 50 personal al administratiei publice locale, 10 personal al centrelor de incluziune sociala,50 personal al agentiilor private si publice care furnizeaza servicii sociale si de ocupare grupurilor vulnerabile), care vor fi informate cu privire la drepturile persoanelor vulnerabile in vederea promovarii angajabilitatii si reducerii marginalizarii si discriminarii persoanelor dezavantajate in cele 3 regiuni de dezvoltare. Nevoia de incluziune sociala si pe piata muncii a persoanelor vulnerabile reprezinta o permanenta provocare pentru consortiu.Proiectul vine in intampinarea unei nevoi reale de a corela competentele grupurilor vulnerabile adresate prin intermediul proiectului cu cerintele actuale ale pietei muncii si totodata de a creste gradul de incluziune sociala a grupului tinta. Nevoile specifice ale GT1 au fost identificate ca urmare a unei analize realizate de parteneri in colaborare cu AJOFM-urile locale.Au fost aplicate chestionare pt. GT si s-a facut o analiza bazata pe observatia GT pe care fiecare partener le deserveste.Au fost aplicate cate 100 de chestionare in cele 3 regiuni in randul GT pt. A identifica nivelul de incluziune sociala a GT si intentia de a se califica intr-un domeniu anume.Peste 60% dintre cei 300 respondenti au declarat ca au un nivel scazut de incluziune sociala, sunt discriminati de comunitatea din care provin, sunt defavorizati la angajare si au respect de sine scazut. In ceea ce priveste calificarile cele mai dorite de catre respondenti se numara:ingrijitor persoana varstnica la domiciliu, lucrator comerial, Florar-decorator, Ospatar/chelner, Frizer, Tehnician Maseur, Confenctioner asamblor articole textile, Lucrator instalator pentru constructii etc. De asemenea, aceste informatii sunt sustinute si de observarea directa a celor peste 20.000 de beneficiari deserviti direct de catre S si partenerii sai,cu experienta de peste 10 ani in adresare nevoilor grupurilor vulnerabile si formarii profesionale de durata.Aceste informatii corelate cu datele primite de la AJOFM-uri confirma relevanta proiectului in raport cu nevoile GT.Astfel, potrivit adresei 18970/12.06.2013 emise de AMOFM Bucuresti,printre cele mai solicitate locuri de munca sunt:lucrator comercial (solicitata de 673 persoane), ingrijitor batrani la domiciliu,frizer, Confenctioner asamblor articole textile (solicitata de 176 persoane), ospatar etc. Mai mult, informatiile furnizate de AJOFM Galati si Bacau arata acelasi interes pentru meserii precum lucrator comercial,ingrijitor persoana varstnica,frizer, ospatar etc. Planul national de formare profesionala pentru anul 2013,elaborat de ANOFM arata ca cele mai solicitate sectoare de activitate sunt printre altele: Comert - lucrator comercial (formare solicitata de peste 3200 de persoane) ; Turism, hoteluri, restaurante - Ospatar (formare solicitata de peste 2000 de persoane); Constructii - Lucrator instalator pentru constructii(solicitat de 1200 persoane) ; Lucratori in domeniul serviciilor -ingrijitor batrani la domiciliu (solicitat de peste 460 de persoane). Includerea GT2 in proiect este una fireasca si raspunde nevoii de implicare activa a actorilor importanti si a factorilor decizionali,care cu o informare corecta pot urca problematica incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile in topul preocuparilor pe agenda publica.Proiectul propune o abordare inovativa,coreland calificarile GT1 cu piata muncii si promovand in acelasi timp un comportament social fata de persoanele vulnerabile, care se bazeaza pe principiul incluziunii sociale a acestora in munca si in comunitatile din care provin. Abordarea integrata are in vederea actionarea pe mai multe cai spre indeplinirea ob general:cresterea calificarilor si competentelor GT1 si implicarea activa a GT2 pt. A produce schimabari in piata muncii in ceea ce priveste incluziunea sociala a persoanelor vulnerabile.Programul de formare profesionala pune accent pe dobandirea de competente noi care sa ii ajute pe baneficiari la cresterea independentei financiare si a respectului de sine.Structura grupului tinta are la baza:proportionalitatea si reprezentativitatea la nivelul fiecarei regiuni,contributia la obtinerea unei PALETE LARGI DE BENEFICII PT GT pe termen scurt,mediu si lung(ex:cresterea cu 780 a nr de persoane care beneficiaza de formare profesionalala nivelul celor 3 regiuni,cresterea cu 390 a nr. de pers. Ce beneficiaza de formare profesionala de scurta durata).Finantarea FSE acordata proiectului conduce la cresterea relevantei calificarii GT1 fata de dinamica pietei muncii,prin calificarea a 780 de persoane in meserii actuale pe piata muncii,cresterea sustenabilitatii comunitatilor si combaterea disfunctiilor sociale.Proiectul aduce VALOARE ADAUGATA si prin abordarea integrata si sustenabila: propune calificari actuale, corelate cu piata muncii, implica reprezentanti ai grupurilor tinta in implementarea proiectului,fiind cunoscut faptul ca participarea activa a beneficiarilor este garantia sustenabilitatii unui proiect, propune dezvoltarea comunitatilor locale prin combaterea disfunctiilor sociale si propunerea unor masuri concrete, venite din partea grupului tinta, privind incluziunea sociala a persoanelor vulnerabile si aduce problematica incluziunii sociale printre preocuparile de top ale societatii civile si autoritatilor locale.Activitatile de formare profesioanala si incluziune sociala vor veni sa completeze cursurile realizate la nivel local de alte autoritati responsabile(ex:AJOFM) iar faptul ca acest proiect este realizat de un consortiu cu experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile, contribuie in plus la cresterea ocuparii in regiune.

Resursele alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului


Implementarea proiectului va fi sustinuta atat prin resursele umane existente ale S si partenerilor(descrise in managementul proiectului),resursele materiale si financiare existente cat si prin sistemul de management al aplicantului. In vederea asigurarii vizibilitatii adecvate, a transparentei si a promovarii corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor si a rezultatelor obtinute, au fost prezavute suficiente resurse si au fost planificate riguros, solicitantul impreuna cu partenerii acordand o deosebita importanta acestor activitati. Solicitantul si partenerul vor asigura pe tot parcursul proiectului si ulterior vizibilitatea adecvata, transparenta si promovarea corespunzatoare a proiectului, a obiectivelor si rezultatelor obtinute; vor asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistenta financiara nerambursabila obtinuta din fondurile europene. Au fost prevazute in detalierea bugetului suficiente resurse pentru respectarea acestor deziderate. S va pune la dispozitia proiectului:3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri,2 imprimante,acces la

internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism.P1 va pune la dispozitita proiectului urmatoarele :2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o

imprimanta.P2 va pune la dispozita proiectului următoarele: 1birou,1sala

intalniri,2calculatoare,2imprimante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism.P3 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele:o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul.Resurse achizitionate si/sau inchiriate: S va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile, Birotica, papetarie;13 laptopuri cu sistem de operare inclus(din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3,);3 imprimante Multifunctionale;3

Videoproiectoare;3 ecrane proiectie;3 routerere wireless;3 Aparate foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);13 Pachete software pt prelucrarea documentelor;Auditor proiect;Servicii organizare evenimente (2 Conferinte de presa, Servicii de catering si inchiriere sala consiliere;Cheltuieli informare si publicitate,din care:Realizare identitate vizuala proiect, 2000 Studii; 10 Roll-up;1000 Mape;1000Pixuri ;3000Afise;1500 Pliante. P1 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica, papetarie;Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs, evenimente regionale. P2 va desfasura urmatoarele achizitii: Materiale consumabile pentru practica cursuri formare; Materiale consumabile pentru parcurs formativ ; Prelucrare date —achizitie programme ; Materiale consumabile pentru derularea proiectului ;4 laptop cu sistem de operare inclus;1echipament Multifunctional color cu copiator; 1 multifunctioanla; expert financiar ;consultanta juridica ;servicii de contabilitate ; Servicii de catering si inchiriere sala consiliere ;inchiriere Sali de curs. P3 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica,papetarie, Materiale consumabile organizare cursuri de calificare;Servicii de catering participanti curs;Materiale pt practica de specialitate;inchiriere Sali curs; Servicii de catering si inchiriere sala consiliere. Pt achizitiile realizate in cadrul proiectului se va asigura respectarea OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si vor fi aplicate principiile nediscriminarii, tratamentului egal, recunoasterii reciproce, transparentei, proportionalitatii, eficientei utilizarii fondurilor si asumarii raspunderii. Va fi respectata procedura de lucru privind achizitiile publice corelata cu respectarea OG66/2011 si HG875/2011.Resurse financiare:S va asigura cofinantarea proiectului, din surse de la bugetul local,iar P1,P2,P3 vor suporta cofinantarea din bugetul propriu. Activitatile proiectului se vor desfasura dupa cum urmeaza:A.1 la sediile S,P1,P2,P3,;A.2. la sediile S,P1,P2,P3,iar A2.1 in locatii inchiriate;A.3 la sediile S,P1,P2,P3 si pe teren;A.4.la sediile S,P2,P3, pe teren si in locatiile inchiriate ; A.5 la sediul P1, pe teren si in locatii inchiriate; A6.in locatii inchiriate si sediile S,P1,P2,P3.

Managementul proiectului


Echipa de Management (EM) este constituita de solicitant pentru a superviza indeplinirea rezultatelor prin implementarea activitatilor si luarea deciziilor in timp real. I.ECHIPA DE MANAGEMENT: MANAGER PROIECT(MP)-Experienta prof de 10ani,studii superioare, 5 ani experienta in implementarea de proiecte)responsabil cu coordonarea echipei,monitorizare activitati si indicatori,aproba cheltuieli,coordoneaza rapoarte tehnice,financiare si cereri de rambursare,acorda feedback echipei privind cerintele proiectului;MANAGER FINANCIAR-TL(Experienta profesionala de 7ani,Studii Superioare Economice si 5ani experienta financiar-contabila)realizeaza inregistrarile si evidenta contabila,intocmeste rapoartele financiare si cererile de rambursare,administreaza bugetul,cheltuielile si operatiunile fin-contab;ASISTENT PROIECT-TL(Experienta +4ani,studii superioare,experienta in logistica si management 3ani)sprijina MP in activitatile proiectului).EXPERT JURIDIC TS(Experienta 5ani,cunostinte de drept civil,comercial,codul muncii,achizitii publice,studii sup.),responsabil de coordonarea,initierea,derularea procedurilor de achizitii,contractelor de atribuire, munca,acte aditionale,se asigura ca activitatile,demersurile echipei sunt in legalitate;EXPERT Coordonare activitati P1/EXPERT Coordonare activitati P2/EXPERT Coordonare activitati P3 (3 pers.)-TL(Exp.prof. min.5ani,studii sup,min.5 ani exper. In proiecte):asigura organizarea si coordonarea activit. P,coord. Echipa experti a fiecarui P,

monitoriz.activitatile,raportare,gestioneaza documentele de implementare,asigura suportul administrativ; contribuie la redactarea raspunsurilor la solicitatile finantatorului, notif.si acte. EXPERT Financiar P1/EXPERT Financiar P3-TL (Exp.prof.min.5ani,studii specialitate, min.3ani experienta in dom.financiar proiecte)-tine evidenta cheltuielilor pt P1 si P3,va intocmi cR din partea P1 si P3,va admininistra bugetul P1 si P3,responsabil de toate cheltuielile si operatiunile financiar contabile derulate de P1 si P3 in proiect.II.ECHIPA DE

IMPLEMENTARE:COORDONATOR Comunicare si Relatii Publice P1-

TL(exp.Prof.min5ani,studii comunicare,min3 ani act.PR) resp.de

coord.A.2&promovare rezultate proiect,elaboreaza planul de comunicare și diseminare, coord.elaborarea mat.de promovare si diseminarea lor,redacteaza materialele de presa,organizeaza conferintele de presa si de diseminare, Campania de promovare(Act 6),aSiSTENT comunicare si relatii publice P1 -

TL(exp.Prof.min5ani,studii comunicare,min1 an act.PR)-ofera suport pentru implementarea activitatilor de diseminare si informare,participa la organizarea intalnirilor si evenimentelor si la redactarea materialelor din proiect;RESPONSABIL raportare si monitorizare fromare profesionala P1 TL-(exp.Prof.min3ani,studii super.,min3 ani exp.implementare proiecte), monitoriz.activitatile de formare,gestioneaza documentele de curs si ale GT,asigura conformitatea si valideaza documentatia necesare pentru verificarea GT;ASISTENT raportare si monitorizare formare profesionala P1-TL(exp.Prof.min3ani,studii superioare,min1 an exp.implementare proiecte), ofera suport pentru realizarea documentatiei necesare pentru cursuri si conformitatea GT;EXPERT sociolog cercetare -

TS(exp.Prof.min5ani,studii socio-umane,min.2 studii anterioare in domeniul social realizate,)realizeaza metodologia de cercetare,coordoneaza realizarea studiului,redacteaza ghidul de interventie.OPERATORI interviuri (3 persoane)-TS(exp.Prof.min1 an,studii socio-umane) se deplaseaza in teren in cele 3 regiuni si realizeaza interviurile pentru cercetare;EXPERT dezvoltare comunitara P1-TS(exp.Prof.min3 ani,studii socio-umane,exp.dezvoltare comunitara min 1 an),realizeaza designul sesiunilor de implicare civica si organizeaza sesiunile(Act.5), EXPERT organizare evenimente P1 TL-(exp.Prof.min5 ani,studii super,exp.in organizare evenimente minim 3 ani)-participa la organizarea evenimentelor Act.2,Act. 4 si Act 5;EXPERT recrutare grup tinta S/P2/P3 (3 persoane)-TL(exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani in implementare proiecte):asigura coord.GT(implicat in selecție si asigura managementul documentelor GT);EXPERT informare si consiliere-furnizare si pregatire sesiune informare si consiliere S/ P2/P3(4 persoane)TL-(exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani experienta in furnizarea de activitati destinate grupurilor vulnerabile in domeniul ocuparii) vor organiza sesiunile de informare si consiliere si vor oferi asistenta GT in cadrul sesiunilor Act 4(fazaII);EXPERTI Grup Consultativ S (act. 3.1) TS-(exp prof min5ani,studii sup., min.5 ani experienta in implementarea de proiecte ptr grupuri vulnerabile sau min 3 ani elaborarea de doc.

De politica publica) vor participa la intalnirile Grupului Consultativ si cel putin un eveniment organizat in proiect vor oferi suport pentru elaborarea recomandarilor din cadrul cercetarii Act 3;RESPONSABIL formare regiunea Buc Ilfov(S) /Reg SE(P2)/ Reg.NE (P3)(3pers.)-TL(exp prof min3ani,studii sup., min.3 ani exper. In organizarea de cursuri de formare) vor fi responsabili cu planificarea si organizarea cursurilor in cele 3 regiuni,mentinerea legaturii cu formatorii,supervizare realizare suporturilor curs,evaluarea formarii, asigurarea calitatii procesului de formare;FORMATORI IN REGIUNEA BUC ILV SI SE teorie 6 Cursuri: Lucrator instalatii pentru constructii, Lucrator in comert, Curs Ingrijitoare Batrani la Domiciliu, Curs Tehnician Maseur, Curs Frizer, Curs Confectioner asamblor articole din textile -TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs furnizat pe aceeasi tema) responsabil cu elaborarea suportului curs si furnizarea teoriei aferente cursului din Reg Buc If si SE;FORMATORI IN REGIUNEA SE teorie-FORMATOR Curs Florar decorator P3- TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs furnizat pe aceeasi tema) responsabil cu elaborarea suportului de curs si furnizarea teoriei aferente cursului din Reg NE; FORMATOR Curs Lucrator in comert P3 - TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs furnizat pe aceeasi tema) responsabil cu elaborarea suportului de curs si furnizarea teoriei aferente cursului din Reg NE; FORMATOR Curs Lucrator în cultura plantelor P3-TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs furnizat pe aceeasi tema) responsabil cu elaborarea suportului de curs si furnizarea teoriei aferente cursului din Reg NE; FORMATOR Curs Ospatar P3- TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs furnizat pe aceeasi tema) responsabil cu elaborarea suportului de curs si furnizarea teoriei aferente cursului din Reg NE;RESPONSABILI PRACTICA reg. Buc.If. si SE(Curs lucrator instalatii P2,lucrator in comert,Ingrijitoare batrani la domiciliu,Tehnician Maseur,Curs Frizer,Curs Confectioner asamblor articole din textile P2)-6 persoane-TS(exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs supervizat dpdv.practic pe aceeasi tema) vor superviza, monitoriza si evalua practica pe care participantii la cursurile de calificare din cele 2 regiuni o vor realiza din domeniile in care sunt furnizate cursurile;RESPONSABILI PRACTICA P3 reg.NE(Curs Florar decorator, Lucrator in comert P3,Lucrator în cultura plantelor P3, Ospatar P3) 4 persoane-TS (exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Formare generala, min 1 curs supervizat dpdv.practic pe aceeasi tema) vor superviza, monitoriza si evalua practica pe care participantii la cursurile de calificare din cele 2 regiuni o vor realiza din domeniile in care sunt furnizate cursurile; COMISII examinare P2 reg.Buc.If. si SE si P3 reg.NE (Cursuri: lucrator instalatii pentru constructii,Curs lucrator in comert, Curs Ingrijitoare batrani la domiciliu,Curs Tehnician Maseur,Curs Frizer,Curs Confectioner asamblor articole din textile, Florar decorator, Lucrator in comert,Curs Lucrator în cultura plantelor, Ospatar)-10 comisii-TS(exp prof min5ani,studii sup., min.3 ani exper. Evaluare curs) vor evalua si valida competentele obtinute de participant la curs pentru emiterea certificatelor; COORDONAREA GENERALA A PROIECTULUI este in responsabilitatea managerului de proiect.Vor fi folosite:intalniri intre membrii EM si EI pentru a stabili nevoile proiectului si planifica activitatile de urmat si masurile de contracarare a riscurilor in implementare si stabilire a sarcinilor in echipa;raportari lunare ale echipei de proiect;monitorizarea proiectului;sedinta de evaluare trimestriala.MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI(financiar si tehnic)va fi realizata de EM a proiectului,cu responsabili activivitati

Parteneri.Monitorizarea se va derula pe toata perioada de implementare,evaluarea va fi trimestriala sau in lunile de pregatire a cererilor de rambursare.INFORMAREA SI PUBLICITATEA PROIECTULUI va fi realizata continuu.Vor fi folosite instrumente si metode de promovare,conform regulilor de identitate vizuala ale finantatorului.Va fi elaborat planul de comunicare si diseminare,vor fi organizate evenimente de informare:conferinte la inceputul si finalul proiectului,informari de presa,anunturi privind stadiul implementarii.Se vor disemina mesajele proiectului in comunitate si la diferite evenimente de profil.

Metodologia de implementare


A.3.Studiul va ajuta la modelarea interventiilor adresate persoanelor din grupuri vulnerabile pentru a dezvoltata capacitatea acestora de integrare in societate si pe piata fortei de munca. Consideram ca acest studiu ofera o abordare transversala asupra proiectului deoarece rezultatele studiului vor avea impact direct asupra tuturor activitatilor propuse in proiect si de asemenea vor fi folosite in cadrul

acestora.Datorita complexitatii interventiei corelata cu tipologia persoanelor definite ca grup vulnerabul studiul va viza acele proiecte care si-au propus accesul la ocupare si masurile antidiscriminare pentru persoanele cu dizabilitati, romi si tineri care au parasite sistemul de protectiei a copiului.In perioada 2007-2013 au fost implementate o multitudine de proiecte al caror scop a vizat integrarea pe piata fortei de munca a grupurilor vulnerabile.Angajarea grupurilor cu risc ridicat de excluziune sociala este influentata direct de atitudinea angajatorilor, de perceptiile si stereotipurile la nivelul sociatetii.In acest context impactul acestor proiecte ramane necunoscut, cu atat mai mult cu cat conform statisticilor numarul persoanelor din grupurile vulnerabile,in special Romi si persoane cu dizabilitati, nu a suferit modificari majore. Scopul acestui studiu este de identifica cele mai eficiente si de succes interventii care au combatut discrimiarea la locul de munca si a ajutat la angajarea acestor grupuri.Vor fi astfel analizate cel putin 30 de proiecte/interventii implementate prin programele POSDRU destinate grupurilor mentionate in cele 3 regiuni,proiecte finantate cu alte fonduri comunitare sau surse private,masuri implementate de catre autoritatile

publice.Abordarea propusa este INOVATIVA deoarece in prezent nu exista date despre impactul real al masurilor sau proiectelor realizate,cu atat mai mult din perspectiva masurilor antidiscriminare realizate pentru asigurarea accesului la ocupare. In urma studiului sunt asteptate a fi identificate modele de buna practica privind masurile cele mai eficiente de combatere a discriminarii in domenii precum

instruirea, ocuparea, angajarea sau informarea persoanelor vulnerabile.Bunele practici vor fi folosite cu precedere pentru a realiza designul campaniei antidiscriminare dar si pentru a promova proiectul in randul GT. A.3.1. Rolul Comitetului va fi de acorda asistenta celor 4 parteneri pe parcursul proiectului, cu precadere a discuta concluziile raportului de cercetare, mesajele campaniei de informare, metodologia de interventie propusa.Expertii selectati vor avea experienta in politici/strategii/analize in domeniul social realizate la nivel local sau national si vor acoperi expertiza din domeniul cercetarii, instruirii, ocuparii sau mediul academic. Rolul expertilor este de a ajuta la redactarea propunerilor de politica publica care vor fi integrate in raport. Din grup vor face parte de asemenea reprezentanti ai tuturor partenerilor. A3.2. Metodologia de cercetare va fi realizata cu ajutorul unor specialisti sociologi.Instrumentele care vor fi folosite include interviuri in profunzime, focus grupuri,observatia participativa,analiza documentelor,urmnd a fi analizate aspect precum: cele mai frecvente tipuri de discriminare, tipuri servicii oferite(sociale,ocupare, acompaniere,etc), masuri de ocupare vizate, cele mai de success interventii, lectii invatate, efecte multiplicatoare, tipurile masuri cu cea mai mare relevata pentru beneficiari. Aceste aspecte consideram ca sunt semnificativ mai importante deoarece surprind in profunzime interventiile la nivel local/comunitar/individual si constituie puncte de plecare de referinta pentru urmatoarele proiecte adresate acestor grupuri tinta. Aspecte cantitative sunt de asemenea vizate, prin aplicarea a cel putin 150/chestionare/regiuni aplicate beneficiarilor interventiilor vizate. Datele acestor beneficiari vor fi furnizate prin mai multe canale, cum ar fi acorduri de parteneriat cu institutii publice/ONG-uri sau cereri de informatii de interes public. Studiul va aborda de asemenea aspecte legate de politicile publice in vigoare cu privire la discriminare. In vederea maximizarii rezultatelor studiului si recomandarilor propuse, studiul va fi parte integranta a Ghidului de interventie. A.4. Programul de interventii suport este propus ca un complex de interventii in 3 etape care isi propune sa ofere o abordare integratoare cu scopul de a intensifica integrarea sociala si profesionala a beneficiarilor de finantare.Acest proiect este propus ca un raspuns la nevoile grupurilor vulnerabile din cele 3 regiuni de dezvoltare la contrangerile socio economice care conduc oferta limitata a locurilor de munca si implicit acces limitat al oamenilor la acestea. Analizele realizate de catre parteneri impreuna cu AJOFM-urile din cele 3 regiuni,confirmate de PRAO in cele 3 regiuni, Planurile de Dezvoltare Regionala sau chiar studiile nationale,este ca persoanele care apartin grupurilor vulnerabile au acces limitat la locuri de munca in urma corelarii mai multor factori cum ar fi:1).perceptiile si atitudiniile discriminatorii ale angajatorilor care nu deschid oferta de locuri de munca si catre aceste persoane,2).piata muncii la nivel local este mica si locurile de munca sunt putine iar accesul la informatii cu privire la aceste locuri de munca este limitat -informarea privind aceste locuri de munca este realizata de regula la sediul AJOFM iar beneficiarii care nu sunt din localitatile resedinta de judet nu isi pot permite deplasarea doar in scopul informarii asupra locurilor de munca ,3).nivelul de educatie si calificare al acestor grupuri este limitat si sub nicio forma corelat cu piata muncii. Interventia din acest proiect este structurata astfel incat acest proiect sa contribuie in mod real la rezolvarea unor probleme pe care le intampinam la nivelul comunitatii si de asemenea sa contribuie pe termen mediu si lung la dezvoltarea economica si sociala a GT vizat. Proiectul are o abordare structurata pe 3 nivele de interventii dupa cum urmeaza: Nivel 1: recrutarea GT si informarea cu privire la beneficiile programului, Nivel 2: Informarea si consilierea profesionala a GT, Nivel 3: Calificarea GT pentru a le a ii ajuta sa fie competitivi pe piata muncii. Activitatea 4.1 si Activitatea 4.2. sunt strans corelate, deoarece activitatea de selectie contribuie in mod direct la implementarea act. 4.2 formarea si consilierea grupurilor vulnerabile.Aceasta abordare care implica relatia directa cu beneficiarii prin prisma experientei anterioare de abordare a GT a demonstrat ca o relatie directa,comunicare continua si informare sistematica reprezinta modalitatea cea mai potrivita de abordare.Etapa II, informarea si consilierea va fi furnizata atat la sediul partenerilor cat in comunitate de catre expertii acreditati din cadrul fiecarui partener (S. In Reg Bucuresti Ilfov, P2 in Sud Est si P3 in Nord Est).Pentru sesiunile din comunitate specialistii in informare si consiliere se vor deplasa in comunitatile din care provin beneficiarii- vor fi organizate sesiuni in comunitati in toate regiunea, in functie de distributia georgrafica a beneficiarilor.In acest fel se va asigura accesul mai facil al beneficiarilor la sesiuni.Buna colaborare a partenerilor cu autoritatile locale din diverse judete va permite realizarea de parteneriate si organizarea sesiunilor in sediile Primariilor si caminelor culturale. Nivel III: Organizarea cursurilor.Diversitatea cursurilor propuse este justificata de rezultatele celor 300 chestionare de analiza de nevoi aplicate de catre cei parteneri in cele 3 regiuni mentionate, de corelarea acestora cu piata fortei de munca si de nivelul de educatie in general inregistrat la grupurile tinta similare care sunt in prezent deservite de catre cei 3 parteneri. Chestionarele au scos in evidenta printre alte aspecte: calificarile spre care se indreapta atentia beneficiarilor si intentia lor de a participa la curs. Cursurile de calificare propuse au nivele de calificare diferite in dunctie de gradul de competente vizat corelat cu nivelul de educatie inregistrat in general la GT si disponibilitatea lor de implicare in meseriile propuse. A5: Frecvent persoanele care fac parte din GT selectat sunt nevoite sa faca fata unor situatii dificile cu semnificativ impact social asupra lor si a comunitatii din care fac parte(persoanele defavorizate nu isi cunosc drepturile si obligatiile cetatenesti, sunt excluse la angajare,sunt percepute negative de catre vecini, etc) . Aceste situatii sunt rezultatul unui complex de factori printre care pot fi enumerate lipsa informarii, nivel de educatie scazut,cutuma grupului respectiv,atitudinea comunitatii, angajamentul civic scazut al comunitatii.Aceasta activitate are carcater INOVATIV deoarece aduce in atentia persoanelor vulnerabile subiecte care vizeaza schimbarea unor atitudini si comportamente antisociale.Scopul concursului de proiecte este de a stimula participantii de a gandi idei de proiecte sociale adresate comunitatilor din care fac parte. Printre criteriile care vof fi utilizate in concursul de proiecte vor fi incluse: impactul proiectului in comunitate si numarul de persoane implicate in proiect. Seminariile vor fi organizate in localitatile cu cel mai usor nivel de acces al beneficiarilor.Masa si transportul beneficiarilor pentru aceste sesiuni va fi asigurata in cadrul proiectului pentru regiunile NV si Bucuresti Ilfov. A6:Rolul campaniei de promovare va fi de a aduce pe agenda publica proiectele de

Proiect generator de venit

succes in domeniul incluziunii grupurilor vulnerabile. Campania va fi complementata activitatilor de informare, consiliere si calificare deoarece vor promova aceste activitati in randul angajatorilor, a altor actori sociali si vor creste nivelul de constientizare a acestora cu privire la necesitatea a de adopta politici de ocupare antidiscriminare.

NU

DESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului

Sustenabilitatea proiectului este asigurata prin:1)REZULATELE CAMPANIE DE PROMOVARE A ANGAJABILITATII PERSOANELOR DEZAVANTAJATE

SOCIAL,diseminarea rezultatelor si a activitatilor proiectului la nivelul celor 3 regiuni(prin comunicatele de presa, evenimentele de informare si promovare,materialele tiparite.2)PARTICIPAREA ACTIVA A GT la seminariile de implicarea civica si conduita responsabila in societate. Cei 390 beneficiari isi vor dezvolta cunostintele despre drepturile si obligatiile pe care le au in calitate de cetateni, iar ulterior seminariilor vor deveni membri activi ai comunitatilor din care provin, isi vor recapata respectul de sine si totodata statutul meritat in randul comunitatii.3)STUDIU REGIONAL privind eficienta masurilor care vizeaza persoanele supuse riscului de excluziune sociala care va oferi o imagine de ansamblu asupra eficientei masurilor si interventiilor in domeniul combaterii discriminarii realizate in perioada 2007-2013, din perspectiva accesului la piata fortei de munca a grupurile dezavantajate si va putea fi replicat si in alte domenii de interventii.4) GHIDUL DE INTERVENTIE care va contine propuneri privind masurile de combatere a discriminarii la angajare si va fi diseminat la nivel national in randul reprezentantilor de HR ai companiilor private, ONG-uri si autoritati publice care lucreaza cu persoane dezavantajate la nivel national si care poate fi adaptat si utilizat in viata de zi cu zi.5)100 DE IDEI DE PROIECT privind incluziunea in viata sociala si/sau profesionala a grupurilor vulnerabile elaborate de participantii la seminarii privind implicarea civica care au si cunostintele de a pune in practica ideile de proiect si de a deveni membri activi in comunitatile lor.6) 30 DE PREMII pt initierea de activitati ce implica persoanele vulnerabile in comunitate oferite pentru cele mai bune idei de proiect. Premiile vor contribui la dezvoltarea comunitatilor din care provin persoanele vulnerabile, la cresterea implicarii civice si a stimei de sine pentru persoanele vulnerabile, asigurand o sustenabilitate de durata privind combaterea disfunctiilor sociale.7) COMPETENTELE DOBANDITE de cele 780 de persoane prin calificare sunt actuale si corelate cu cerintele pietei muncii ceea ce asigura un grad crescut de integrare in munca si sanse mai mari la angajare. 8) 30 ACTIVITATI COMUNITARE DEMARATE care vor combate disfunctiile sociale si vor spori incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile. STRUCTURILE PROIECTULUI VOR FUNCTIONA SI DUPA FINALIZAREA PROIECTULUI:a)metodologia de lucru si lectiile invatate,exemplele de bune practici dezvoltate in cadrul proiectului vor fi utilizate de S si Parteneri pentru a evalua anual si alte persoane vulnerabile ce pot fi incadrate in munca,urmand ca acestea sa participe in continuare la sesiuni de formare profesionala.b)S si partenerii sai vor organiza in continuare campanii de sensibilizare a populatiei si a organizatiilor cu rol social activ in vederea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile si integrarii pe piata muncii.REZULTATELE PROIECTULUI VOR FI TRANSFERATE la diferite niveluri:a)toate experientele si rezultatele proiectului vor fi centralizate intr-o biblioteca virtuala in format electronic,pe pagina web a fiecarui partener, sectiunea dedicata proiectului. Persoanele interesate vor putea beneficia de aceste informatii pentru a le putea aplica in alte domenii de activitate sau cu alte grupuri vulnerabile.b)programele de formare profesionala si promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile vor putea fi folosite ca si model pentru viitoarele programe si chiar servicii sociale si de sprijin atat la nivel local cat si la nivel sectorial si regional.c)expertiza acumulata, ideile de incluziune comunitara a grupurilor vulnerabile pot conduce la extinderea implementarii din regiunile propuse prin proiect prin actiuni similare in alte regiuni si chiar in toata tara.Aceasta extindere beneficiaza de avantajul ca infrastructura si metodologia necesara exista deja si,in cazul instrumentelor informatice,poate fi accesata si pe viitor,din orice locatie;Costurile de infrastructura pt a asigura scalabilitatea la scara nationala sunt minime. Un alt aspect important legat de transferabilitate se refera la bunele practici pe care persoanele care participa la seminariile de implicare civica le vor isusi si le vor disemina in comunitatile din care fac parte.Sprijinul pentru combaterea disfunctiilor sociale este in masura sa contribuie la sustenabilitatea proiectului prin impactul pe termen mediu si lung asupra grupului tinta pe care il are acest proces - astfel in urma implementarii ideilor de proiect privind incluziunea in comunitate a GT se asteapta dezvoltarea unor comunitati sustenabile pe termen lung care vor contribui la incluziunea sociala si comunitara a persoanelor vulbernabile si la crsterea stimei de sine pentru aceste persoane. PROIECTUL ARE O ABORDARE INTEGRATA din mai multe perspective:1.asigura o implementare unitara in toate cele 3 regiuni,2.Ofera acelasi tip de interventie pentru aceleasi categorii de grup tinta,3.Propune masuri concrete de calificare a GT menite sa asigure cresterea nivelului de ocupare in raport cu nevoile GT si in corelare cu piata muncii de la nivel local.In cadrul proiectului vor fi atinse obiectivele si rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila si nu se va mai solicita o finantare viitoare.Sustenabilitatea proiectului este data si de faptul ca obiectivele specifice si obiectivul general al proiectului sunt urmarite, in continuare, intr-un context mai larg, vizand implementarea unor strategii privind formarea profesionala a beneficiarilor deserviti in mod normal de consortiu, atat in regiunile vizate de proiect cat si in regiunile invecinate. Expertiza ce va fi acumulata in cadrul proiectului, materialele create,vor putea fi preluate la nivel multi-regional in vederea dezvoltarii unui sistem calitativ superior de furnizare de servicii de formare profesionala.

Egalitate de șanse


In elaborarea proiectului s-a avut contant in vedere principiul egalitatii de

sanse,conform Constitutiei Romaniei,Strategiei Nationale Pt Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pt perioada 2010-2012,Legii nr.202/2002 republicata in 2007,privind egalitatea de sanse intre femei si barbati si Directivei 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare,formarii profesionale si promovarii precum si in ceea ce priveste conditiile de munca.Principiul respectarii egalitatii de sanse si nediscriminarii va fi vizibil in toate activitatile pe care le vom desfasura,cu precadere in accesul la evenimentele de informare, in activitatile de promovare si diseminare din cadrul proiectului, in activitatile de recrutare a GT si in programul de interventii si suport cat si in activitatea de stimulare a implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale.Proiectul isi propune integrarea pe piata muncii a grupurilor vulnerabile indiferent de gen, rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,orientare sexuala, varsta, handicap.Selectarea participantilor la cursurile de calificare se va face tinand cont de exprimarea propriei vointe si de motivatiile personale ale acestora in raport cu obiectivele de program.

Mai mult,in selectia grupului tinta se vor stabili criterii clare ce vor tine cont de implicarea si nediscriminarea persoanelor din grupuri vulnerabile,fiind

solicitata,asigurata si incurajata integrarea acestora in activitatile proiectului.Alegerea GT,format din persoane apartinand unor categorii sociale vulnerabile,supuse discriminarii sau excluderii de pe piata muncii,cu dificultati de reintegrare si cu putine oportunitati de dezvoltare profesionala si personala,urmareste sa reduca inegalitatile sociale si de sanse pe piata muncii,atat pe termen scurt cat si pe termen lung si foarte lung- prin activitatea de formare. Principiul respectarii egalitatii de sanse va fi vizibil in toate activitatile pe care le vom desfasura.Activitatile de formare vor avea incluse pe langa curricula acreditata,o introducere in care li se vor explica membrilor grupului tinta conceptele de egalitate de sanse si incluziune sociala.Planificarea activitatilor s-a realizat cu respectarea principului egalitatii sanselor,acesta fiind integrat in timpul implementarii proiectului prin: 1)participarea activa a grupului tinta la identificarea celor mai bune solutii pentru integrarea lor pe piata muncii; 2) Solicitarea opiniei grupului tinta potential asupra tematicii de formare profesionala;3) In conceperea activitatilor si calendarului au fost luate in considerare nevoile diverselor categorii din GT si se vor asigura:un program de participare flexibil,personalizat (tematica va fi abordata intr-un orar si tempo individualizate),locatiile proiectului vor fi usor accesibile cu transportul in comun;4)

Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la masurile active prevazute,fara discriminare;5)Din punctul de vedere al achizitiilor publice, va fi respectata legislatia in vigoare acordandu-se oportunitate egala tuturor agentilor economici interesati in a urma procedura legala si a oferta pentru achizitionarea de produse, echipamente si servicii.6) Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizari cat mai facile si a unei adresabilitati largi si vor fi redactate utilizand un limbaj cat mai accesibil si mai adecvat nivelului de pregatire al participantilor;7)modalitatile de informare cu privire la oportunitatile oferite GT in cadrul proiectului (informare si consiliere, formare profesionala, seminarii de implicare in comunitate) sunt adaptate nevoile grupurilor tinta: intalniri in comunitati si mass-media, seminarii,materiale tiparite dedicate si evenimente;8) La nivelul echipei de management si echipei de implementare va fi elaborat un document cadru, Cod de Conduita privind non-discriminarea care sa reprezinte un set de principii si reguli de conduita la nivelul relatiei cu beneficiarii, relatiilor colegiale sau a relatiilor cu partenerii sociali.9)Formularele interne de inscriere a grupului tinta vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participantilor,iar incadrarea lor pe grupe si implicarea lor in proiect vor fi facute cu respectarea acestor nevoi (in special pt: mame cu copii,persoane cu dizabilitati sau suferind de afectiuni cronice/acute,membrii ai unor minoritati; solicitari speciale privind hrana);10)In toate materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminarii,iar managerul de proiect va urmari in mod continuu aplicarea principiului egalitatii de sanse;11) Vor fi redactate si disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalitatii de sanse;12) asistentul de proiect va fi numit sa raspunda de inregistrarea si rezolvarea oricarei sesizari privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementarii se va realiza evaluarea si se va solicita feedbackul participantilor,mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.Pe parcursul implementarii proiectului vom tine evidenta masurii in care aplicam principiile egalitatii de sanse iar monitorizarea si evaluarea gradului de respectare a principiului egalitatii de sanse in implementarea proiectului vor fi incluse in rapoartele de activitate. De asemenea, alcatuirea echipei de proiect se realizeaza respectand principiul egalitatii de sanse si luand in considerare experienta,nivelul de pregatire,cunostinte si aptitudini cerute de pozitia din proiect criterii ce nu tin de etnie,religie,gen sau categorie sociala.

Obiective orizontale


Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILA prin:1) promovarea unei dezvoltari socio-economice durabile facilitand incluziunea sociala, egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii a GT;2) promovarea in cadrul activitatilor a conceptelor de energie regenerabila, reducerea emisiilor poluante,folosirea materialelor biodegradabile,in cadrul derularii programelor de formare profesionala,in conformitate cu standardele de protectia mediului adoptate la nivelul european.Prin asigurarea calificarii pt 780 de persoane din grupul tinta si participarea a 390 de persoane la seminarii privind combaterea disfunctiilor sociale, proiectul contribuie la dezvoltarea durabila a resurselor umane,acestea vor avea noi abilitati, isi vor gasi mai usor un loc de munca, vor creste eficienta in realizarea sarcinilor de serviciu si se vor integra in comunitate, contribuind la dezvoltarea acestora si totodata devenind modele de implicare civica si comportament social activ. Distributia ghidului de interventie derulata partial online, permitand un flux mai mare de informatii cu impact minim asupra mediului(reducandu-se consumul de hartie si cerneluri necesare tiparirii).Proiectul va urmari un plan de dezvoltare durabila,care se va axa pe nivelurile: a) economic, dezvoltarea durabila la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea in bugetul alocat proiectului;b) ecologic, dezvoltarea durabila este sprijinita prin colectarea si depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile (hartie,plastic,sticla,cartuse de imprimanta,toner) dar si achizitionarea de echipamente cu nivel redus de poluare. Se va lua in considerare dezideratul Europa 2020 de crestere durabila, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea CO2, etc.Dezvoltarea durabila si

protectia mediului va fi oglindita si in materialele cu care vor fi realizate materialele promotionale din cadrul campaniei de informare si manualele de curs. Acestea vor contine si un semn distinct care sa aminteasca despre dorinta si nevoia de protectie a mediului. Echipamentele vor fi eco-friendly sau se vor gasi produse care sa respecte principiile ecologiei si protectiei mediului si vor fi economice din punct de vedere energetic. Responsabilizarea comunitatii in privinta egalitatii de sanse pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, va contribui la indeplinirea acestui obiectiv orizontal din perspective capitalului antropic. In cadrul activitatilor de constientizare si de promovare a actiunilor proiectului vor fi in permanenta afirmate obiectivele orizontale, cel de dezvoltare durabila fiind implicit atins prin cresterea gradului de constientizare si prin asigurarea unei calitati a vietii crescute pentru grupul tinta. Proiectul va contribui la DEZVOLTAREA INOVARII SI TIC prin punerea la dispozitie prin intermediul site-urilor partenerilor si solicitantului a facilitatilor de accesare online a informatiei pt GT,iar activitatile de informare si diseminare a ghidului au o componenta online consistenta.In proiect vor fi achizitionate echipamente specifice pentru monitorizarea si implementarea computerizata a activitatilor,participantii la cursurile organizate in cadrul acestui proiect vor fi sprijiniti in a-si dezvolta aptitudinile de operare calculator atunci cand situatia o cere. Din punctul de vedere al promovarii proiectului, pe acest obiectiv TIC va fi desfasurata si activitate de promovare online a proiectului, prin toate mijloacele pe care tehnologia computerului, informatica o ofera in momentul de fata. Astfel proiectul va contribui la dezvoltarea societatii informationale si va promova folosirea instrumentelor societatii bazate pe cunoastere in procesele de incluziune sociala a grupurilor vulnerabile. Avand in vedere ca proiectul asigura acelasi tip de interventie in toate cele 3 regiuni de implementare, se asigura o ABORDARE INTERREGIONALA A PROIECTULUI. In „Mesaje cheie ale Raportului privind ocuparea fortei de munca in Europa in 2007" se mentioneaza ca una din metodele implementarii imbatranirii active este abordarea muncii pe baza ciclului de viata si facilitarea tranzitiilor dintr-o etapa in alta a vietii profesionale.Astfel,contributia proiectului la atingerea obiectivului orizontal IMBATRANIREA ACTIVA este implicita. Prin experienta dobandita in proiect GT va dezvolta o atitudine pozitiva fata de perfectionarea continua si fata de adaptarea la conditiile pietei.Astfel, persoanele din grupul tinta imbatranesc activ, nefiind depasite moral de o piata a muncii in perpetua schimbare.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte


SANSA-Sprijin pentru autocunoastere si autodepasire a situatiei de vulnerabilitate este un proiect important,aliniat cu Strategia Europeana EUROPA 2020, tinand cont in mod specific de prioritatile propuse de CE, si anume o crestere inteligenta - o economie bazata pe cunoastere si inovare, si o crestere incluziva. Proiectul este complementar cu obiectivele nationale stabilite in Programul national de reforme 2011-2013 respectand si luand masuri practice in ceea ce priveste directiile de actiune legate de cresterea participarii la piata fortei de munca si facilitarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile.Proiectul propus este complementar cu Strategia pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua 2007-2013 si strategia solicitantului pentru anii 2012-2018 in care sunt incluse capitole specifice privind integrarea persoanelor vulnerabile.Proiectul propus a fost elaborat avand in vedere tintele de la Lisabona:nivelul mediu de participare la procesul de invatare pe tot parcursul vietii sa fie, pana in 2020, de cel putin 12,5% pentru populatia adulta (grupa de varsta 25-64 ani) si atingererea unei rate generale de ocupare de 70%.De asemenea, proiectul este complementar cu Strategia de la Lisabona relansata care isi propune printre altele:Punerea in aplicare a invatarii pe parcursul intregii

vieti,Cresterea inovatiei si creativitatii,la toate nivelurile de educatie si formare.De asemenea,proiectul este complementar cu:1)PROGRAMUL DE GUVERNARE 2013-2016,care prevede cresterea participarii la formarea profesionala de la 2% la minimum 7% din populatia in varsta de munca intre 25-64 de ani; dezvoltarea resurselor umane, investitii in resurse umane si corelarea programelor educationale cu piata muncii, absorbtia eficienta a resurselor financiare europene destinate dezvoltarii resurselor umane,astfel incat sa se asigure suportul de formare profesionala si ocupationala; sanse egale de acces la educatie (pag 42), relatia cu piata muncii si dezvoltarea unei cariere, asigurarea educatiei complementare (pag 44);2)LINIILE DIRECTOARE INTEGRATE PENTRU CRESTERE ECONOMICA SI OCUPARE (2010-2020), care prevad cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si formare profesionala; 3)PLANUL NATIONAL DE DEZVOLTARE (2007-2013),Prioritatea 4,Dezvoltarea resurselor umane,promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative; 4)CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINTA (2007-2013),Prioritatea 3,Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania. Din punctul de vedere al complementaritatii cu programele regionale si locale, acest proiect este complementar si indeplineste prin integrarea socio-profesionala a persoanelor vulnerabile un obiectiv al PIDu/2010 actualizat, aprobat prin decizia Consiliului Local Sector 6, care prin obiectivele de asistenta sociala are ca prioritate 1 « crearea de oportunitati de integrare socio-profesionala a persoanelor vulnerabile si scaderea vulnerabilitatii sociala a acestora ». Proiectul este complementar cu Strategia Nationala pt Ocuparea Fortei de munca si Strategia pt formare profesionala continua, incluzand aici si introducerea unor sisteme standardizate de formare si evaluare, precum si cresterea gradului de congruenta intre disciplinele predate si cerintele efective ale activitatii. Mai mult, proiectul este complementar cu numeroase proiecte derulate de entitati publice si private privind imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii, printre care : “EXCELNET"- Infiintarea unei retele de centre de excelenta in furnizarea serviciilor de reabilitare si integrare profesionala pentru persoane cu dizabilitati, ca grup vulnerabil pe piata muncii - POSDRU/84/6.2/S/ 64251, derulat de Organizatia Nationala a persoanelor cu handicap din Romania ; COMPETENT - Activitatii inovatoare in vederea imbunatatirii accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii - POSDRU/96/6.2/S/62934 derulat de Asociatia Comunelor din Romania. Pana in prezent solicitantul si partenerii au deja experienta in implementarea programelor de integrarea socio profesionala a persoanelor vulnerabile, realizand activitati specifice pe mai multe paliere reusind cu succes imbunatatirea calitatii vietii a acestor persoane. Proiectul de fata este complementar cu diferite

programe/proiecte cu finantare nerambursabila din partea PHARE sau fonduri private si Fondul Social European implementate atat de solicitant cat si de parteneri, printre

care: proiectul “Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.2 ID 64373, implementata de solicitant; proiectul “SenioriNET-Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice”-Programul de cooperare elvetiano-roman administrat de FDSC, implementat de P1;proiectul “Servicii Integrate si Inovative pentru Romania rurala”- Innovation Norway, implementat de P3, etc. Asfel, proiectul integreaza o serie de lectii de baza, desprinse de consortiu din implementarea altor proiecte pentru dezvoltarea resurselor umane, in ceea ce priveste : lucrul cu persoanele aflate in situatii sociale precare; abordarea personalizata a grupului tinta, pe tip de categorie de dezavantaj social, mergand pana la considerarea individuala a situatiei fiecarui membru al grupului tinta; gestionarea judicioasa a bugetului disponibil, astfel incat sa fie maximizate rezultatele in beneficiul persoanelor dezavantajate carora li se adreseaza proiectul. In subsidiar, proiectul integreaza, din proiectele derulate/aflate in implementare la solicitant, care tin de metodologie sau implementare propriu-zisa, cum ar fi: 1. lectia imposibilitatii suportarii costurilor de catre participanti, drept care se ofera acces gratuit, se ofera subventii, se deconteaza transportul. 2. problemei „pierderii” participantilor dupa inscriere: acest risc este abordat prin mentinerea permanenta a contactului si implicarea imediata in mai multe activitati, precum si acordarea de stimulente finanaciare. 3. dezinteresul participantilor fata de programele neacreditate este dezamorsat prin faptul ca programele vor fi acreditate iar certificatele vor fi recunoscute la nivel national. Acest proiect vine in complementaritatea programelor mai sus mentionate incercand sa abordeze problematica perosanelor vulnerabile din perspectiva activitatilor socio-profesionale care asigura contingenta cu alte strategii nationale si europene.Conformitatea proiectului propus de consortiu cu strategiile/programele mentionate mai sus se evidentiaza prin cresterea accesului si a participarii la programe relevante de formare profesionala astfel:l.cresterea investitiilor in formare profesionala; 2.furnizarea serviciilor formare profesionala;3.evaluarea/validarea si recunoasterea experientei si invatarii anterioare, inclusiv a competentelor dobandite in contexte de invatare nonformale si informale.

Alte informații relevante


COMPLETARE SECȚIUNEA METODOLOGIE: Activitati transversale in proiect: Succesul interventiei propuse sta in coordonarea activitatilor astfel S.va coodona Al si A2 si va fi activ implicat in realizarea activitatilor 3-6.Atat S cat si Pl, P2 si P3 vor asigura un nivel adecvat de control tehnic si financiar care sa confere atingerea obiec. Si rezultatelor si evitarea oricaror aspecte neconforme. Din aceasta perspectiva faptul ca in proiect este prezenta o autoritate locala este o garatie a nivelului de profesionalism a parteneriatului. Un rol extrem de important il va avea act. De evaluare si monitorizare astfel:monitorizarea tuturor activitatilor si atingerii indicatorilor va fi realizata permanent,pe baza indicatorilor mentionati la fiecare activ.Fiecare responsabil de activitate va monitoriza activit.din sfera sa de competenta si indicatorii aferenti,intalnirile echipei de management vor urmari evaluarea si monitorizarea planului de activitati.In cazul in care indicatorii nu se ating in perioada estimata, sistemul de management va fi reanalizat in vederea trasarii masurilor corective care se impun. Printre indicatorii care vor fi avuti in vedere in monitorizarea activitatilor se numara:nr.intalniri/evenimente organizate,nr.participanti la formare,nr.de persoane certificate,nr. dosarelor de inscriere,calitatea instuirii,nr materiale diseminate, nr de ore de consulta oferite, nr ore de calificare furnizate. O atentie deosebita va fi indreptata catre mediul de afaceri, pentru a promova masurile antidicriminare dar si ocuparea persoanelor din grupul tinta(GT). Pentru repectarea egalitatii de sanse in cadrul subactivitatilor proiectului se va realiza un cod de conduita privind

nediscriminarea. Acesta se va aplica inclusiv procesului de selectie pentru programul de suport. COMPLETARE SECTIUNEA JUSTIFICAREA BUGETULUI: Proiectul va respecta OG 66/2011 privind prevenirea,constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora,reglementează activitățile de prevenire, de constatare a neregulilor,de stabilire și de recuperare a creanțelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, precum și de raportare a neregulilor către UE sau donatori internaționali.S. se va asigura de transparenta si respectarea prevederilor legale si va include in metodologie prevederi de monitorizare si structurare a actiunilor in raport cu toate prevederile si regulamentele de implementare. In acest sens vor fi aplicate prevederile art.3, a 1)care precizeaza faptul ca beneficiarii sunt obligați, să elaboreze și să aplice proceduri de management și control care să asigure corectitudinea acordării și utilizării acestor fonduri, precum și respectarea principiilor bunei gestiuni financiare, cum este aceasta definită în legislația comunitară,(2) in activitatea de selecție și aprobare a solicitărilor de sprijin financiar,beneficiarul va utiliza proceduri care să asigure respectarea principiilor de bună gestiune financiară;respectarea principiilor de liberă concurență,tratament egal și nediscriminatoriu;transparența;prevenirea apariției situațiilor de conflict de interese; excluderea cumulului.De-a lungul anilor P au fost finantati cu fonduri cumulate de sute de mii euro si si-au demonstrat bonitatea si credibilitatea atat in fata finantatorilor cat si in fata organismelor de control din Romania.Acest lucru este reflectat de datele financiare pt anul n-3,2010: S(1272 angajati,CA 130.804.000 lei,Profit net 10.988.934 lei),P1(nu este cazul,organizatia este infiintata in 2012), P2(14 angajati,CA 440.658,9 lei;Profit net 37.048lei),P3(110 angajati,CA 4.220.825 lei, pierdere 254.494 lei). Procedurile vor avea in vedere politica de conflict de interese si evitare a neregulilor.A fost avuta in vedere HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare astfel incat sa asigure eligiblitatea si cadrul legal al chelt propuse. Cofinantarea proiectului este de 2%,conform Ghidului,si se va aloca in mod egal partenerilor in functie de bugetul financiar alocat.

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Durată


A1 - Managementul Proiectului


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


10


A2. Informare si publicitate


A3.Realizarea unui studiu regional A3.1.Constituirea Comitetului Consultativ


A3.Realizarea unui studiu regional A.3.2 Realizarea studiului.

A4. Program de interventii si suport Etapa I: Recrutarea beneficiarilor care vor fi inclusi in program


A4. Program de interventii si suport Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala A4. Program de interventii si suport Etapa III Organizarea cursurilor de calificare


A5.Stimularea implicarii civice pentru a combate disfunctiile sociale


A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social-A6.1 Organizarea a 6 evenimente regionale


A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social-A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 2324


1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1 2 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 19 20 21 22 23 24


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324


1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324


Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 2 Partener național 3


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3


Obiectiv

e

specific e (ObS)

Activitatea

Resurse

umane

necesare (Solicitant -S /Partener

- P)

subcontracta

te

Resurse materiale existente

Resurse materiale achiziționate

Rezultate propuse

Indicatori

Ob. Gen, Ob Spec

1 , Ob spec 2,

Ob. Spec 3.

1 A1 -

Managementul

Proiectului

Manager

Proiect S Manager Financiar S Asistent de proiect S

Expert Juridic S

Expert

Coordonare

activitati

partener P1

Expert

Financiar P1

Expert

Coordonare

activitati

partener P2

Expert

Coordonare

activitati

partener P3

Solicitant :3 Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de

sedinte,scaune,mese etc cat si

3 laptopuri,2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism.(S)

P1 :2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta P2:1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2imprima nte multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism . P3 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele:o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul.

17 laptopuri cu sistem de operare inclus din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 4 buc - P2

3 imprimante Multifunctionale color cu copiator- S 3 routerere wireless Aparate foto - S Mobilier aplicant si parteneri (24 birouri,48 scune, 12 dulapuri duble, 12 etajere cu 5 polite) Pachete software pentru prelucrarea documentelor(MS Office)

Multifunctionala imprimanta -4buc -

6 intalniri de management,1siste m de management si control tehnic si financiar, 6 minute ale intalnirilor de management, 1set de proceduri de implementare, 24 proceduri de achizitii publice realizata, 1auditor financiar si 1expert contabil contractati;

Contribuie la

Ind. Nr Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41

6

Expert

Financiar P3

P2 Multifunctionala color - P2 Servicii consultare juridica P2 servicii de contabilitate P2 1 expert contabil, 1 auditor financiar Prelucrare date -achizitie programe de protectie si editatre date P2 Consumabile, birotica S,P1,P2,P3 Taxe ACHIZIȚII

Ob. Gen, Ob Spec

1 , Ob spec 2,

Ob. Spec 3.

2

A2. Informare si publicitate

Coordonator Comunicare si Relatii Publice

P1 Asistent comunicare si relatii publice

P1 Manager Proiect S Manager Financiar S Asistent de proiect S

Expert Juridic S

Expert

Coordonare

activitati

partener P1

Expert

Financiar P1

Expert

Coordonare

activitati

partener P2

Expert

Coordonare

activitati

partener P3

Expert

Financiar P3

Solicitant :3 Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de

sedinte,scaune,mese etc cat si

3 laptopuri,2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism.(S)

P1 :2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta P2:1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2imprima nte multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism . P3 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele:o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul.

Servicii organizare evenimente (Conferinte de presa) Realizare identitate vizuala a proiectului S

1conferinta de presa lansare si 1conferina de presa de final de proiect

organizate,60 participanti la conferinte,2comunic ate de presa realizate si diseminate, 4 sectiuni dedicate proiectului create in cadrul paginilor web a solicitantului si partenerilor unde vor fi incarcate si materiale de publicitate

Contribuie la

Ind. Nr Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41

6

Se

subscrie

Ob.Sp.3

3

A3.Realizarea unui studiu regional A3.1.Constituir ea Comitetului Consultativ

Experti Grup Consultativ (act. 3.1) - 30 ore expert- 6 pers. Expert Coordonare activitati partener P1 Expert Coordonare activitati partener P2 Expert Coordonare activitati partener P3

Sediilul Solicitantului unde vor avea loc intalnirile Grupului Consultativ

Nu este cazul

6 experti selectati pentru Comitetul Consultativ, 30 de zile de consultanta acordate, 8 intalniri ale Comitetului Consultativ organizate, 8 minute care contin recomandari ale Comitetului Consultativ realizate, 1 set de recomandari privind studiul regional propuse,

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41

6

Se

subscrie

Ob.Sp.3

4

A3.Realizarea unui studiu regional A.3.2 Realizarea studiului.

Expert sociolog

cercetare P1

Operatori

interviuri (3

persoane), P1

Expert

Coordonare

activitati

partener P1

Expert

Coordonare

activitati

partener P2

Expert

Coordonare

activitati

partener P3

Sediile celor 4 Parteneri

Locatiile unde au sediul sau resedinta entitatile si persoanele unde vor avea loc interviurile Autoturisme cu care se va realiza deplasarea la locatii Consumabile si birotica pentru inregistrarea dosarelor de inscriere Echipamente S, P1,P2,P3(Laptop, videoproiector)

Servicii de editare si realizare 2000 exemplare ale

Ghidului

o metodologie de cercetare realizata, 6 focus grupuri organizate, 50 de interviuri directe organizate, 150 de chestionate aplicate beneficiarilor persoane

vulnerabile, 1 ghid de interventie realizat care va contine rezultatele studiului, 2000 de exemplare ale ghidului distribuite in format printat

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41

6

Se

subscrie

Ob.Sp.1,

Ob.Sp.2

5

A4. Program de interventii si suport Etapa I: Recrutarea beneficiarilor care vor fi inclusi in program

Expert

recrutare grup tinta S Expert recrutare grup tinta P2, regiunea Sud

Est Expert recrutare grup tintaP 3 Expert Coordonare activitati

Sediile celor 4 Parteneri

Locatiile in care vor avea loc cele 9 sesiuni de informare Consumabile si papetarie necesare pentru realizarea dosarelor de inscriere a beneficiarilor Autoturisme pentru deplasare comunitati. Echipamente S,

P1,P2,P3(Laptop,

videoproiector)

Servicii de achizionare consumabile si papetarie Servicii de fotocopiere/multiplica re, scanare, inscriptionare pe CD si legare îndosariere

P2

9 sesiuni de informare organizate in cele 3 regiuni, 840 de dosare de inscriere in programul de interventie si suport inregistrate, 840 participanti la programul de interventie si suport

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41 6.

partener P1

Expert

Coordonare

activitati

partener P2

Expert

Coordonare

activitati

partener P3

selectati din care

356 persoane cu dizabilitati, 272 de persoane de etnie roma, 68 de tineri care parasesc sistemul de protectie a copilului, 144 alte grupuri vulnerabile: 76 femei si 68 de familii cu mai mult de 2 copii sau monoparentale

Se

subscrie

Ob.Sp.1

6

A4. Program de intervenții si suport Etapa II Furnizarea programului de informare si consiliere profesionala

Experti

informare si

consiliere-

furnizare si

pregatire

sesiune

informare si

consiliere

S,P2,P3 (3

persoane)

Responsabil

raportare si

monitorizare

fromare

profesionala P1

Asistent

raportare si

monitorizare

formare

profesionala P1

Expert

organizare

evenimente P1

Sediile celor 4Parteneri Autoturisme pentru deplasarea la sesiunile de informare si consiliere Echipamente S, P1,P2,P3(Laptop,

videoproiector)

Servicii de catering si inchiriere sala consiliere S Servicii de catering si inchiriere sala consiliere P2 Servicii de catering si inchiriere sala consiliere P3

18 ore de informare si consiliere de grup furnizate pentru fiecare din celei 840 de persoane incluse in program, 15120 de ore de informare si consiliere furnizate, cel putin

56 de sesiuni de informare si consiliere organizate, 56 de rapoarte ale sesiunilor de grup realizate, 840 de persoane beneficiare de consiliere privind piata muncii.

COD Indic.

407,408,

409,410.

Se

subscrie

Ob.Sp.2

7

A4. Program de intervenții si suport Etapa

III Organizarea cursurilor de calificare

Responsabil

formare

regiunea P2

Responsabil

formare

profesionala P3

Responsabil

raportare si

monitorizare

fromare

profesionala P1

Asistent

raportare

monitorizare

formare P1

Expert

organizare

evenimente P1

Formator teorie

Curs Lucrator

in comert P2

Formator teorie

Curs

Ingrijitoare Batrani la Domiciliu P2 Formator teorie Curs Tehnician Maseur P2 Formator teorie Curs Frizer P2 Formator teorie Curs

Confectioner asamblor articole din textile P2 Formator teorie Curs Florar decorator P3 Formator teorie Curs Lucrator in comert P3 Formator teorie Curs Lucrator în cultura plantelor P3 Formator teorie Curs Ospatar

P3 Responsabil practica Curs

Consumabile si birotica pentru curs parte teoretica (S, P2, P3) Sediile celor 4 parteneri in care se va planifica agenda de curs si organizarea sesiunilor

Spatiile S,P2,P3 in care vor fi organizate sesiunile de calificare Echipamente S,P2,P3 pentru derularea cursurilor (laptop, videproiector, flipchart) Autoturism pentru deplasarea la cursurile de calificare

Taxe de autorizare a programelor de formare - P3 Taxe de eliberare a certificatelor - P3 Echipamente: 3 videoproiectoare- S,

3 ecrane proiectie - S Servicii de achizitie materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare parte teoretica S,P2,P3 Servicii de achizitie materiale necesare pentru curs -practica de specialitate -P2,P3 Materiale necesare pentru practica de specialitate - P3 Servicii de catering pentru participanti la curs S,P2

780 de persoane din GT calificate, din care 260 in Bucuresti Ilfov, 260 in regiunea Sud Est,

260 in regiunea NE, cel putin 75% - 585 de persoane certificate, 30 de sesiuni de cursuri organizate, 3 serii ale cursului Lucrator in comert - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Ingrijitoare Batrani la Domiciliu - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Confenctioner asamblor articole textile - nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului

Tehnician Maseur, nivel 3 organizate, 3 serii ale cursului Florar - decorator -cod COR 6002013, nivel 1 organizate, 3 serii ale cursului Lucrator comercial cod COR 522303 organizate, 2 serii ale cursului Lucrator în cultura plantelor (agricul

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 408, 409,410, 402, 403,404,405,41

6

lucrator

instalatii pentru construct

Se

subscrie

Ob.Sp.1

8

A5.Stimularea implicării civice pentru a combate disfunctiile sociale

Expert

dezvoltare

comunitara P1

Expert

organizare

evenimente P1

Expert

recrutare grup tinta S Expert recrutare grup tinta P2 Expert recrutare grup tinta P3 Expert Coordonare activitati partener P1

Sediile celor S si P2 parteneri in care se va planifica agenda sesiunilor si designul acestora Autoturisme pentru deplasarea in comunitatile in care au loc sesiunile Echipamente S si P1 (Laptop, videoproiector)

închiriere Sali pentru seminarii (30 Sali) P1

50% din beneficiarii programului suport, participanti la seminariile de implicare civica-390 de persoane, 30 de seminarii organizate in cele 3 regiuni de dezvoltare, 120 de ore de informare si constientizare furnizate, 100 de idei de mini proiecte comunitare primite de la beneficiarii programului, 30 de idei de mini proiecte comunitare premiate cu 2000 ron, 30 de activitati sociale demarate care vor spori disfunctiile sociale si vor spori incluziunea sociala a grupurilor vulnerabile.

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41 6.

Se

subscrie

Ob.Sp.3

9

A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social- A6.1 Organizarea a

6 evenimente regionale

Coordonator Comunicare si Relatii Publice

P1 Asistent comunicare si relatii publice

P1 Expert recrutare grup tinta S Expert organizare evenimente P1

Sediile celor S si P2 parteneri in care se va planifica agenda celor 6 evenimente

Autoturisme pentru deplasarea la locatiile in care se vor realiza evenimentele Echipamente S si P1 (Laptop, videoproiector)

Achizitie evenimente regionale P1 Consumabile pentru participantii la evenimente

6 evenimente regionale organizate, 300 de persoane participante la evenimente

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41 6.

Se

subscrie

Ob.Sp.3

1

0

A6.Campanie de promovare a angajabilitatii persoanelor dezavantajate social- A6.2 Realizarea de materiale tiparite si promotionale

Coordonator Comunicare si Relatii Publice

P1 Asistent comunicare si relatii publice

P1 Expert organizare evenimente P1

Sediile celor 4 parteneri Echipamente S , P1,P2, P3 (Laptop, videoproiector)

Achizitie 10 Roll-up S Achizitie1000 Mape -S Achizitie 3000 Afise - S Achizitie 1000 Pixuri - S Achizitie 1500 Pliante - S

10roll-up-uri proiect realizate,1000 mape,pixuri realizate, 3000 de afise realizate si distribuite, 1500 de pliante de

promovare realizate si distribuite.

COD Indic. 397, 398, 399, 400, 406, 407,408, 409,410, 402, 403,404,405,41 6.

Date Financiare

PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Total

1

Resurse umane

3766660.88

2

Partici panți

1093040.00

3

Alte tipuri de costuri, din care :

1398300.00

3.1

cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)

245400.00

3.2

valoare activități subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)

706400.00

4

Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

0.00

5

Total cheltuieli directe (1 + 2+3+4)

6258000.88

6

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)

300350.00

7

VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care :

6558350.88

8

valoare activități transnaționale

0.00

9

Valoare TVA nedeductibila estimata

514829.03

10

Contribuția solicitantului

131167.02

11

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10)

6427183.86

Justificarea bugetului cererii de finanțare


Bugetul atasat include toate cheltuielile ce vor fi realizate in cadrul proiectului si a fost construit astfel incat sa reflecte realist costurile aferente fiecarei linii bugetare.In procesul de constructie a bugetului partenerii au avut in vedere in asigurarea costurilor care sa acopere activitatile proiectului si care sa conduca la obtinerea rezultatelor.Pentru a demonstra corelarea liniilor de buget si relevanta acestora cu activitatile,vom explica liniile de buget in raport cu activitatea propusa. UTILIZAREA EFICIENTA SI EFICACE A FONDURILOR este justificata de faptul ca fondurile sunt destinate prioritar pt activ. Directe in beneficiul Grupului tinta(realizarea

metodologiilor,sustinerea cursurilor, formare profesionala).Costurile alocate Manag.

De proiect reprezinta 10,78%, in limita procentului maxim de 12% admis prin Corrigendum2(Call165) si cuprinde resursele umane care vor fi implicate in coordonarea in ansamblu a proiectului si a tuturor partenerilor.Proiectul respecta de asemenea baremele maxim solicitate de Ghid pentru activitatile subcontractate (11% din maxim 49%) in timp de ce procentul FEDR este de 4%.In raport cu costurile alocate,nr indicatorilor depaste cerintele impuse de program astfel:GT al proiectului este format din 1140 de persoane care apartin grupurilor vulnerabile selectat din 11 categorii ale GT(ID grup tinta 4, 31, 32,33,41,68,69,78,94,99,131).COSTURILE ESTIMATE sunt calculate in baza unor analize riguroase,la un nivel optim de piata pt bunurile si serviciile ce urmeaza a fi achizitionate.S-a urmarit cu strictete mentinerea unui coeficient cost/beneficiu cat mai ridicat a.i. val. Adaugata adusa de chelt. Din buget sa aduca max de avantaje GT.1.RESURSE UMANE: Bugetul reflecta politica salariala a partenerilor pt pozitii similare si pot fi fundamentate cu documente justificative.Salariile alocate S respecta plafoanele de salarizare pt pers din INSTIT PUB(legea salarizarii unice) si au fost calculate pe clase salariale.Stabilirea costurilor salariale a avut in vedere responsabilitatile pers corelate cu expertiza si politica de salarizare.Pt exp. Nationali este avut in vedere in primul rand exp. De lucru anterioara si experienta in domeniul specific vizat, politica de salarizare a partenerilor si baremul mediul zilnic in piata serviciilor similare.Pozitiile incluse in echipa de exp. Sunt calculate in functie de baremele max. propuse in GSCG.pag 22/23,in functie de expertiza si nivelul de studii.Ex:Manager de proiect,4h/zi,cost lunar 3200ron,exp.5/10 ani(costul corelat cu experienta in gestionarea anterioara a fondurilor europene,responsab,politica de salarizare a S. si raportat la norma de 8 ore reprezinta 24.18% din plafonul max Zilnic cf GSCG).Costurile expertilor pe termen scurt(de ex. Operatori teren,Expert recrutare grup tinta) sunt justificate in corelare cu Activitatile in care sunt implicati. Costurile formatorilor si responsabililor de practica sunt calculate la nr. ore de formare teoretica si practica(asistenta la orele de practica). Spre ex. Pentru Cursul Lucrator instalator ptr.constructii sunt bugetate 120 de ore teorie la un pret de 50 ron/I 480 de ore de practica la un pret de 50ron/h.Avand in vedere ca sesiunile de formare vor fi furnizate de P2 in cele 2 reg. pretul pe ora teorie (100 ron) si practica (50ron) este similar pentru toate cursurile furnizate in reg. NV si Buc.Ilfov. Aceste costuri sunt defalcate intre formatori si responsabili practica in cele trei regiuni de dezvoltare. Costurile ptr. Comisiile de examinare contin costurile pentru o comisie formata din 3 persoane care va evalua si valia compentele participantilor dupa fiecare curs. Costurile sunt alocate P2 si P3 deoarece acestia vor fi resposabili cu calificarea participantilor.CHELTUIELILE DE DIURNA sunt calculate conform Codului Muncii,art 44,alin2 la barem stabilit potrivit art. 9 din HG 1860/2006 si HG 518/1995. COSTURILE PENTRU PARTICIPANTI acopera un cost mediu de deplasare pentru participanti la cursurile organizate in reg. Buc Ilfov si Bacau. Deplasarea participantilor la cursurile din reg SE intra in responsabilitatea P2.Costul SUBVENTIEI pentru participanti isi propune sa stimuleze participarea la cursurile de formare, si isi are justificarea in acoperirea costurilor pentru participantii care de regula muncesc cu ziua in economica informala.PREMIILE vor fi acordate participantilor la Act 5. care vor realiza proiecte de dezvoltare comunitara. ALTE TIPURI DE COSTURI. Costurile propuse la capitolul cheltuieli directe au fost stabilite pe baza experientei anterioare a proiectelor POSDRU si sunt adaptate pietii fara a fi supraestimate. Taxele din proiect vor acoperi eliberarea certificatelor si taxele de autorizare a cursurilor furnizate de P3 in cadrul proiectului (P3 este certificat sa ofere cursuri de formare profesionala si sa ofere servicii sociale persoanelor vulnerabile), in timp ce la P2 vor acoperi taxele de autorizare a cursurilor pentru care va fi expirat certificatul de autorizare(toate cursurile propuse in proiect sunt autorizate de P2). Costurile pentru materiale consumabile I costurile pentru realizarea suporturilor de curs pentru partea teoretica. Costurile de inchiere vizeaza inchirierea locatiilor salilor de curs in cele 3 regiuni de dezvoltare pentru cursurile de formare si sesiunile de informare si consiliere, cele 30 de seminarii de implicare civica Act.5, cele 6 seminarii regionale Act 6, conferinta de presa, Act.2.Costurile pentru catering sunt corelate cu evenimentele si cursurile de formare organizate in proiect. Pentru realizarea materialelor de promovare sunt prevazute cheltuieli legate de crearea identitatii vizuale ale proiectului. Implementarea campaniei de promovare este realizata cu costuri descrise la cap. Cheltuieli de informare unde sunt estimate costurile pentru pliante, broșuri, roll ups, etc. Costul echip IT reflecta ofertele pietei de profil si vor avea configuratia asemanatoare identificata

la:laptopuri http://www.emag.ro/ultrabook-sony-vaio-cu-procesor-intel-174-core-small-sup-tm-sup-small-i3-3217u-1-80ghz-ivy-bridge-4gb-500gb-ssd-32gb-intel-174-hd-graphics-touch-screen-microsoft-windows-8-silver-svt1312m1es-ee9/pd/E9D9KBBBM/, proiector:http://www.emag.ro/videoproiector-3d-full-hd-benq-w1070-home-cinema-9h-j7l77-

17e/pd/EBFKNBBBM/,Multifunctional: http: //www.emag.ro/multifunctional-canon-ir-1024if-cf2587b001aa-ir1024if/pd/E3TC3BBBM/,ecrane proiectie http://www.emag.ro/ecran-proiectie-benq-170-x-125-cm-

vgnsw050067mwk/pd/EM3RKBBBM/,Aparate foto http://www.emag.ro/aparat-foto-digital-canon-powershot-sx500-is-16mp-black-

aj6353b002aa/pd/EJDNKBBBM/?ref=landing_4_2.ADMINISTRATIVE:Alocarea costurilor adm.este realizata intr-un procent de 4.99% din Valoarea eligibila a proiectului, alocarea financiara intre partenerii fiind calculata in functie de contributia la proiect corelata cu planificarea surselor de finantare ale partenerilor pentru perioada proiectului(cheltuielile adiministrative sunt deja acoperite din alte surse bugetare). Costul propus la utilitati pt parteneri este calculat in raport cu aria alocata proiectului si in raport cu nr de persoane implicate in proiect. Abonamentele telefon si internet vor acoperi partial costurile de tel pt echipa de proiect.

Indicatori

Indicatori

ID

Indicatori [1 output]

Valoare

397

Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile

780

398

Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane de etnie romă

252

399

Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: persoane cu dizabilități

326

400

Numărul participanților la programele de calificare/recalificare destinate grupurilor vulnerabile, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție a copilului

58

401

Numărul de persoane dependente sprijinite

0

406

Număr de participanți la instruire - acces pe piața muncii

780

407

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare - acces pe piața muncii

840

408

Număr de participanți FSE - femei

70

409

Număr de participanți FSE - persoane cu dizabilități

356

410

Număr de participanți FSE - persoane de etnie roma

272

411

Numărul de locuri de muncă nou create - acces pe piața muncii

0

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

402

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obțin certificare

75

403

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obțin certificare, din care: persoane de etnie romă

60

404

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obțin certificare, din care: persoane cu dizabilități

90

405

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare pentru grupurile vulnerabile care obțin certificare, din care: tineri care părăsesc sistemul de stat de protecție

75

412

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate și-au găsit un loc de muncă (%)

0

413

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programe integrate urmează o altă formă de pregăti re

0

414

Număr de participanți la instruire care au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni - acces pe piața muncii

0

415

Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire - acces pe piața muncii

0

416

Număr de participanți la instruire certificați - acces pe piața muncii

585

417

Parteneri transnaționali implicați în proiect - acces pe piața muncii

0

Grup țintă

GRUP ȚINTĂ

ID

Grup țintă

Valoare

3

Alte grupuri vulnerabile

0

4

Angajați

20

21

Delincvenți juvenili

0

31

Familii cu peste 2 copii

54

32

Familii monoparentale

20

33

Femei

70

37

Imigranți

0

41

Manageri

30

58

Persoane afectate de boli care le influențează viața profesională și socială (ex. HIV/SIDA, cancer etc.)

0

59

Persoane afectate de boli ocupaționale

0

60

Persoane aflate anterior în detenție

0

61

Persoane aflate în detenție

0

66

Persoane care solicită azil

0

68

Persoane cu dizabilități

356

69

Persoane de etnie roma

272

70

Persoane dependente de alcool

0

71

Persoane dependente de droguri

0

72

Persoane fără adăpost

0

74

Persoane foste dependente de droguri

0

78

Personal al administrației publice locale

50

86

Personal al Centrelor de Incluziune Socială

10

94

Personal al organizațiilor societății civile

100

99

Personal angajat în instituțiile publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare

0

121

Refugiați

0

131

Tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului

68

133

Victime ale traficului de persoane

0

134

Victime ale violenței în familie

0

135

Voluntari

40

162

Familii care au mai mult de 2 copii

0

184

Angajati ai administrației publice locale

0

185

Personal al agentiilor publice/private care furnizează servicii sociale și de ocupare grupurilor vulnerabile

50

Director General,

Marius Lăcătuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

31