Hotărârea nr. 87/2014

HCL 87 – Hotărâre privind aprobarea implementării şi cofinanţării necesare proiectului „EVA – Evoluţie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piaţa muncii”, ID 125842

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și cofinanțării necesare proiectului „EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, ID 125842

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Proiectul „EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, ID 125842 depus spre finanțare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6 în cadrul Cererii de proiecte nr. 144 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii” cu finanțare prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 6, Domeniul Major de Intervenție 6.3.;

-    Decizia O.I.R.P.O.S.D.R.U. Regiunea Vest nr. 3075/1327CSO/18.04.2014 de aprobare a finanțării proiectului „EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, ID 125842;

-    Prevederile Documentului Cadru de Implementare al P.O.S.D.R.U. 2007-2013 (D.C.I.) cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Generale P.O.S.D.R.U. 2007-2013, nr. de referință al programului (CCI): 2007R0051P0001;

-    Prevederile Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 144 „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, P.O.S.D.R.U., Axa 6, DMI 6.3.;

Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și cofinanțarea proiectului „EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, ID 125842, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul Major de Intervenție 6.3. „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, conform Anexei A și Anexei B.

Art. 2. Se aprobă cofinanțarea proiectului, în valoare de 223,048,02 lei, reprezentând contribuția D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Art. 3. Consiliul Local Sector 6 se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 4. D.G.A.S.P.C. Sector 6 în calitate de beneficiar al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de la Art. 1. în colaborare cu Asociația Four Change, S.C. Centrul de Consultanță și Studii Europene S.R.L., Fundația de Sprijin Comunitar Bacău, Fundația Crucea Alb-Galbenă, S.C. Green Team Actual S.R.L..

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEQINȚĂ,

Robert Stan    \ \

Nr.: 87    \

Data: 29.05.2014


'Municipiul București

CONSILIUL LOCAL ! SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ 1 pehjtru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. _______ / ___________

Dosarul meu

ID

125842

Titlul proiectului

EVA - Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii

Profilul meu

ID

34376

Denumire organizație

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Secor 6

Adresă poștă electronică

dgaspc6@vahoo.com

Cod de înregistrare fiscală

17300924

Număr de înregistrare în registrul comerțului

nu este cazul

Anul înființării

2005

Adresa poștală

Str. Cernisoara nr.38-40, sector 6, Bucuresti

Cod

061019

Localitate

Bucuresti

Județele

București

Regiune

București-Ilfov

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

nu este cazul

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului

Persoane juridice de drept public, instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale

REPREZENTANTUL LEGAL

Prenume și Nume

Lacatus Marius

Funcție

Director general

Număr de telefon

021 745 72 37

Număr de fax

021 745 62 29

Adresă poștă electronică

sspp ong 6@vahoo.com

Document de identitate

CI RR 42939

Emis de

SPCEP S2 biroul nr.2

La data de

20-11-2006

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele cuprinse în prezenta înregistrare și în formularele referitoare la aplicant și la proiect să fie utilizate în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date cu modificările și completările ulterioare

DA

ALTE INFORMAȚII

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

1179

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

159841000

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

7542474

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

1296

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial

130804000

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț)

6276564

Incadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

Autorități ale administrației publice centrale și locale (unități administrativ-teritoriale)

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ați beneficiat de asistență nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea Institutelor

Financiare Internaționale în ultimii 3 ani, relevantă

DA

pentru domeniul proiectului?

1

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

64373

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

partener

Obiectivul proiectului

Obiectivul general: Promovarea incluziunii sociale si cresterea accesului pe piata libera a muncii a adultilor cu probleme de sanatate mintala prin oferirea de servicii specializate de consiliere, formare profesionala si calificarea acestora in vederea ocuparii.

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

4 centre de zi pentru 200 de adulti cu probleme de sanatate mentala si facilitare a 85 de adulti cu probleme de santate mentala la programe de formare profesionala individualizata

Valoarea totală a proiectului

4549240 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE - POSDRU, Axa prioritară 6 - Promovarea incluziunii sociale, DMI 6 - Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.

Numele instituției finanțatoare

Autoritatea de Management: AM POSDRU

Valoarea angajată în proiect

128653 lei

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Formare profesionala pentru o administratie publica moderna

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 17642

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Pregatirea profesionala a personalului din cadrul institutiei in domenii cheie, care vor sprijini imbunatatirea capacitatii organizatorice si implementarea politicilor publice la nivel local, respectiv a „Programului Operational Multianula Bucuresti 2007-2013” si a „Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Bucuresti, 2008-2013”

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

50 de angajati formati cu certificate ECDL complet, 50 de angajati au urmat curs limba engleza certificare CNFPA, 30 de angajati au urmat curs manager de proiect cu certificare CNFPA, 16 angajati au urmat curs comunicare relatii publice si managementul imaginii organizationale, 20 de angajati au urmat curs management organizational, o analiza institutionala, stagiu-vizita de studiu in Marea Britanie in domeniul managementului de servicii

Valoarea totală a proiectului

892932 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Numele instituției finanțatoare

FSE, PO DCA, Axa prioritara 1 - Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice in administratia centrala si locala

Valoarea angajată în proiect

3

17859 lei

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Dreptul la sanse egale

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

PHARE 2006/018-147.04.02.03.02.01.801

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

crearea unui serviciu social complex de integrare a adultilor cu probleme de sanatate in comunitate

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

100 de adulti cu probleme de sanatate mintala si 150 de apartinatori care primesc servicii sociale directe

Valoarea totală a proiectului

680407 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

PHARE 2004-2006/018-147.04.02 Coeziune economica si sociala. Servicii sociale

Numele instituției finanțatoare

Ministerul Muncii Familiei si Potectiei Sociale

Valoarea angajată în proiect

4

43857 lei

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Infiintarea Departamentului „Management de caz” si implementarea metodei - premisa pentru reducerea perioadei de livrare/ asistenta publica pentru copii si adulti

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 5257

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Crearea Departamentului de Management de Caz pentru reducerea perioadei de livrare a serviciilor de asistenta publica si eficientizarea managementului cazurilor de copii si adulti in procesul de luare a deciziilor in conformitate cu drepturile acestora prevazute de lege

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

un departament de management de caz functional in cadrul institutiei, 16 profesionisti manageri de caz au castigat competente pentru implementarea managementului de caz, 62 de functionari formati in implementarea procedurilor d emangement de caz, un plan integrat de dezvoltare elaborat pe tema dezvoltarii durabile, reducerea timpului de livrare si elaborare PIP, un ghid metodologic pentru mangement de caz eficient

Valoarea totală a proiectului

774166 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Numele instituției finanțatoare

FSE, PO DCA, Axa prioritara 2. Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Valoarea angajată în proiect

7419 lei

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Dezvoltarea Capacitatii Administrative de Planificare Strategica - Strategii Europene

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

SMIS 12541

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

Elaborarea strategiei institutiei pe 7 ani - Dezvoltare Strategica pe termen lung pentru adecvarea masurilor de interventie sociala la nevoile comunitatii prin imbunatatirea capacitatii administrative a institutiei de a eficientiza strategia organizatiei printr-o mai buna planificare institutionalizata

Stadiul implementării proiectului

implementat

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

a fost realizata o strategie pe termen lung a institutiei, 51 de angajti au dobandit competente de planificare strategica si 30 de functionari au dobandit competente de managementul calitatii, au fost organizate 4 module consultative comunitare, au fost realizate 3 proiecte de anvergura strategica si au fost depuse spre finantare, operarea unui sistem de monitorizare client pentru identificarea eficientei interventiei strategice la nivelul cetateanului, a fost realizat un studiu de evaluare a nevoilor comunitatii sectorului.

Valoarea totală a proiectului

270450 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

FSE, PO DCA, Axa Prioritara 1 Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice, domeniul de interventie 1.1 Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor

Numele instituției finanțatoare

Directia pentru Dezvoltarea Capacitatii Administrative din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Valoarea angajată în proiect

6

83001 lei

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centru Social Multifunctional Harap- Alb

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

28462

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

solicitant

Obiectivul proiectului

imbunatatirea calitatii infrastructurii la nivelul Centrului Social Multifunctional Harap - Alb si asigurarea imbunatatirii serviciilor sociale oferite in mod echilibrat, pentru asigurarea unui acces egal al cetatenilor la astfel de servicii. Prin proiect ne dorim crearea unui sistem unitar si comprehensiv de servicii sociale, capabil sa asigure incluziunea sociala a tuturor categoriilor vulnerabile, precum si sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei. Proiectul „Reabilitare, modernizare, dezvoltare si echipare Centru Social Multifunctional

Harap - Alb” isi propune sa transforme unitatea actuala intr-o destinatie multifunctionala care va putea acoperi o gama variata de servicii esentiale de tip sanatate, educatie, protectie sociala si siguranta publica conforme cu normele Uniuniii Europene, contribuind astfel, la atingerea obiectivului european al coeziunii economice si sociale.

Stadiul implementării proiectului

in_curs_de_implementare

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului

215 persoane care beneficieaza de servicii de ingrijire de zi consiliere si integrare sociala pentru 6000 de persoane, terapie de grup si cursuri pentru parinti, pentru 1920 de persoane

Valoarea totală a proiectului

4168880 lei

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

POR 2007-2013 Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale Domeniul major de interventie 3.2 Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Numele instituției finanțatoare

ADRBI din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului

Valoarea angajată în proiect

336200 lei

Partenerii

PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI

Implementarea proiectului se face în parteneriat?

DA

Partener 1

ID Partener

47607

Denumire organizație

Asociatia FFour Change

Număr înregistrare

30064634

Adresa poștală

Strada Motilor 13A, Tronson C, et 1, ap 5, sector 3, Bucuresti

Persoana de contact

Aurelia Grigore

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Asociatia FFour Change este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 2012 de o serie de experti ai societatii civile romanesti care si-au propus sa produca schimbari pozitive, majore in sectorul neguvernamental, dar si in cadrul comunitatilor in care actioneaza. Prin activitatile sale, asociatia contribuie la creasterea nivelului de profesionalizare a organizatiilor neguvernamentale oferind sprijin in domenii precum:cercetare, promovare, planificare strategica, management de proiect etc. Misiunea organizatiei este sa sprijine organizatiile societatii civile pentru a deveni actori relevanti in dezvoltarea societatii romanesti. Membrii asociatiei au o experienta notabila in domeniul managementului de proiect, al promovarii initiativelor societatii civile din Romania,in domenii precum: cercetare, training si consultanta, responsabilitate sociala, implicare civica si au participat activ in diferite proiecte adresate persoanelor dezavantajate si proiecte care vizau cresterea capacitatii organizatiilor, implicarea membrilor comunitatii, elaborarea de documente de politica publica etc. Personalul si membrii fondatori ai asociatiei au studii de specialitate si certificari ANC in domenii precum Managementul de proiect, formare de formatori etc. precum si o bogata experienta in dezvoltarea si furnizarea de programe de formare atat pentru specialisti din societatea civila, institutii publice sau intreprinderi, cat si pentru grupurile dezavantajate, cum ar fi persoane cu dizabilitati, persoane de etnie roma etc. Asociatia Four Change are o vasta experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile din sectorul 6 al capitalei, cum ar fi persoane dezavantajate social, varstnici, persoane cu dizabilitati, precum si in implementarea de proiecte finantate din surse publice si private. In cadrul proiectelor derulate, Asociatia a desfasurat activitati precum managementul de proiect, realizarea de analize de nevoi ale diferitelor categorii de beneficiari, furnizarea de programme de formare, activitati de promovare, comunicare si informare, organizare de evenimente, elaborare de materiale de lucru in domenii diverse de activitate cum ar fi organizare comunitara, planuri de actiune etc.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Aociatia Four Change va impartasi in cadrul proiectului din experienta acumulata atat in managementul de proiect (tehnic si financiar) cat si in expertiza tehnica in domeniul formarii, comunicarii de sustenabilitate, organizarii de evenimente, lucrul cu diferite categorii defavorizate de beneficiari, elaborarii de analize de nevoi si documente de cercetare. Asociatia Four Change detine expertiza in implementarea de proiecte finantate din surse atat publice cat si private, precum si in adresarea nevoilor diferitelor categorii de beneficiari si persoane defavorizate. Asociatia a realizat activitati precum managementul de proiect, managementul financiar, comunicare si relatii publice, organizarea de evenimente, elaborarea de analize de nevoie etc.In anul 2012 asociatia a implementat un proiect destinat cresterii implicarii persoanelor varstnice in comunitate(30 de varstnici din sectorul 6 din Bucuresti au beneficiat de asistenta pentru a fi activi in comunitate).Bugetul proiectului a fost de 10 000 euro, linia de finantare Fondul de Inovare

Civica(FDSC).Incepand cu iulie 2013 organizatia va implementa un proiect national al carui scop este dezvoltarea retelei de ingrijiri la domiciliu si imbunatatirea politicilor publice din domeniu.In cadrul acelui proiect, asociatia are caracter de partener.Cu un buget de 24000CHF,proiectul este finantat prin Programul de Cooperare Elvetiano-Roman - Schema de grant pentru ONG-uri, runda I, 2012 (FDSC).

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Asociatia Four Change va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului: A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A. 3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii A.4.Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare. A.5 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata. (P1:Manager Proiect(MP),Dezvoltarea de Competente Antreprenoriale(DCA)) A7.Formare profesionala adresata femeilor pentru construirea unei cariere profesionale si dezvoltarea antreprenoriatului (Cursurile vor fi furnizate de

P1: 4 cursuri DCA(1 in regiunea Nord-Est,1 in regiunea Sud-Est si 2 in Bucuresti-Ilfov) si cursuri 4 MP (1 in regiunea Nord-Est,1 in regiunea Sud-Est si 2 in Bucuresti-Ilfov)) A8.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri A9.Formare profesionala in vederea initierii de activitati independete/afaceri pentru participantele la programele de calificare (Cursurile vor fi sustinute de expertii P1 impreuna cu femeile mentori formatori.Partea practica a cursului va viza construirea propriului plan de afaceri) A10. Acordarea de asistenta pentru minim 175 de femei apartinand GT1 si GT2 care doresc sa initieze activitati independente/afaceri (in cadrul proiectului sunt prevazute minim 525 de ore de asistenta,furnizate de expertii P1 si de femeile mentor)

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

1

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3175

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

-11141.9

Partener 2

ID Partener

47616

Denumire organizație

SC Centrul de Consultanta si Studii Europene SRL

Număr înregistrare

RO17253210

Adresa poștală

Str. Energiei nr 24 A, 800247, Galati

Persoana de contact

Otelea Ramona

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Centrul de Consultanță și Studii Europene a fost înființat în anul 2005 și are ca obiect principal de activitate organizarea de cursuri de calificare, perfecționare și specializare, fiind autorizat la nivel național de

Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării prin Consiliul Național de Formare Profesională. Până în prezent, partenerul este autorizat pentru mai mult de 70 de cursuri și înregistrează un număr de 13781 absolvenți calificați în profesii precum: Operator calculator electronic și rețele, Operator introducere și validare date, Expert SSM, Lucrător în comerț, Lucrător social, Contabil, Formator, Inspector resurse umane, Manager resurse umane etc. În anul 2007, Centrul de Consultanță și Studii Europene a fost certificat de Germanischer Lloyd, conform condițiilor din standardul SR EN ISO 90012000, privind implementarea și menținerea unui sistem de management al calității, în baza certificatului numărul QS-4734 HH, pentru organizarea programelor de formare profesională. Partenerul dispune de dotări deosebite pentru desfășurarea activităților în condiții excepționale: sală de informare și consiliere cu o capacitate de 60 de locuri, dotată cu o minibibliotecă de specialitate; sală de informatică, dotată cu calculatoare moderne și interconectate în rețea, cu conectare la două imprimante, cu acces la Internet în regim full-time și Intranet, o minibibliotecă de specialitate, programe de specialitate; laboratoare și săli de instruire practică a cursanților și șapte săli de instruire teoretică.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Centrul de Consultanță și Studii Europene va avea o contribuție importantă în proiect datorită expertizei pe care o are în domeniul formării profesionale și a capacității și experienței de implementare a activităților care îi vor fi alocate. Partenerul a mai fost implicat până în acest moment în trei proiecte, în zona de Sud-Est a țării, finanțate și din programe europene, cu bugete totale ce au depășit 857000 lei (per proiect) și a lucrat cu parteneri atât din rândul organizațiilor neguvernamentale cât și din rândul insitituțiilor publice și autorităților locale. În toate acest proiecte a avut rol de coordonare atât la nivel de activități de management de proiect cât mai ales la nivel de activități ce presupuneau formare de persoane ce se încadrau în anumite grupuri vulnerabile, precum: persoanele neocupate, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive pe piața muncii, șomeri, șomeri de lungă durată, șomeri peste 45 de ani, șomeri tineri, șomeri tineri de lungă durată. Prin contribuția partenerului în cele trei proiecte, 275 de persoane care se încadrau în grupurile enumerate mai sus au beneficiat de programe integrate pentru obținerea unui loc de muncă, 733 au participat la programe de instruire, iar 1400 au fost consiliate și susținute în demersurile de orientare profesională pe piața muncii. Toate cele trei proiecte în care a fost implicat activ partenerul au avut obiective generale ce implicau programe personalizate pentru beneficiari, măsuri active și preventive pentru ocuparea forței de muncă, creșterea și menținerea ratei de ocupare pe piața muncii și facilitarea accesului pe piața muncii.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Centrul de Consultanță și Studii Europene va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului: A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii A.4.Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare A.5 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata (Frizerie, Manichiura-pedihiura si baby-sitter) A.6 Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii (va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de frizer, manichiurist,pedichiurist si babysitter pentru 250 de femei din regiunea Sud-Est) A8.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

Sud-Est

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

14

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

4.406.859,00

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

37.048,00

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

33

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3.637.643,00

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

162.454,00

Partener 3

ID Partener

47619

Denumire organizație

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau

Număr înregistrare

9626572

Adresa poștală

Str. Livezilor, nr. 1, sc.A, ap.2, Bacau

Persoana de contact

Gabriela Achihai

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau este o organizatie neguvernamentala infiintata in anul 1997, ca urmare a interventiei la nivel comunitar initiate in anul 1991 de organizatia britanica de caritate Relief Fund for Romania. Fundatia a preluat proiectele organizatiei britanice si, din 1997, a inceput sa dezvolte proiecte proprii in domenii precum integrare sociala, economie sociala, dezvoltare comunitara si voluntariat public. In cei 15 ani de activitate, partenerul a avut 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi. In ultimii ani, partenerul a primit mai multe distinctii pentru profesionalismul si implicarea de care a dat dovada prin numeroasele proiecte implementate in 20 de comunitati din Regiunea nord-est: 2009: Honorary Award in cadrul Galei Premiilor ERSTE pentru Integrare

Socialaș 2010: cel mai bun proiect de dezvoltare economica si sociala in cadrul Galei Societatii Civile; ONG-ul anului in domeniul educatiei la Gala Premiilor in Educatieș 2011: in cadrul Galei Societatii Civile proiectele “Clubul cu Lipici - sansa la educatie pentru copiii din zonele rurale” si “Servicii integrate pentru varstnici in judetul Bacau” au castigat premiul I la categoriile “Durabilitate” respectiv “Impact asupra beneficiarilor”. Deasemenea proiectul adresat varstnicilor a ocupat pozitia a II-a si la categoria “Servicii de asistenta sociala”.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

In cei 15 ani de activitate, Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau a implementat cu succes 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi. Cateva dintre activitatile principale ale partenerului, din proiectele care il recomanda ca fiind un pilon important al proiectului propus, sunt: - Dezoltarea unei comunitati rurale cu 34.440 de locuitori din 94 de sate, reprezentand 4.78 % din populatia totala a judetului Bacau si 8.81 % din populatia rurala, prin acordare de asistenta, consultanta, organizare de evenimente locale, informare si planificarea procesului de solutionare a problemelor locale. - Formarea a 8 echipe de ingrijiri la domiciliu, pentru a asista batranii bolnavi, imobilizati la pat, in propriile lor locuinte. - Deschiderea unui „Centru de excelenta in ingrijirea la domiciliu”, resurse si training: extinderea unei cladiri, furnizzarea de echipament de mobilitate si training si consiliere in „Servicii de ingrijire” altor furnizori la nivel national. - Deschiderea unui Centru Comunitar în comuna Motoșeni (sat Fântânele), centru care va oferi urmatoarele servicii: Centru de zi pentru copiii dezavantajați; Consiliere și sprijin familii; Servicii medicale oferite de medicul de familie și medici specialiști; - Deschiderea unor spatii pentru “Mama si Copilul” in 10 comune. Partenerul a pus la dispoziția cetatenilor străini (grup tinta al proiectului „Rețea de centre de informare și consiliere pentru resortisanți ai unor țări terțe”, implementat de Organizația Internatională pentru Migrație (OIM) - Misiunea în România) informații privind drepturile pe care le au în România, respectiv: dreptul la un loc de muncă, dreptul la o locuință, dreptul la asistență medicală, asistență socială și asigurări sociale, dreptul la educație, dreptul la servicii de acomodare culturală și învățarea limbii române; în vederea facilitării accesului nediscriminatoriu la servicii și bunuri publice. Prin aceste activitati si proiecte, partenerul a acumulat experienta in ceea ce priveste managmentul de proiect, programe de dezvoltare a unor grupuri vulnerabile in societate si lucrul cu parteneri provenind din toate cele trei sectoare ale societatii (business, public si non-profit). De asemenea, partenerul este un fin cunoscator al comunitatii in care activeaza si al provocarilor cu care se confrunta grupurile vulnerabile din aceasta regiune si are acees la principalii actori cu influenta decizionala, precum si la membrii grupurilor vulnerabile, beneficiind de relatii deja construite la nivel de comunitate.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Fundatia de Sprijin Comunitar Bacau va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului propus : A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.Informare si publicitate A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii A.4.Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare. A.5 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata (P3 se va ocupa de baby-sitter si lucrator comercial) A.6 Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii (P3 va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de lucrator social, ingrijitor batrani la domiciliu si babysitter pentru 250 de femei din regiunea Nord-Est) A8.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri.

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

Nord-Est

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

93

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

4.148.728

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

375.282

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

126

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

3.392.696

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

- 69.863

Partener 4

ID Partener

47623

Denumire organizație

Fundatia Crucea Alb Galbena

Număr înregistrare

11805405

Adresa poștală

Str. Splaiul Independentei 169, sector 5, Bucuresti, Romania

Persoana de contact

Marioara Ivan, Director General

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

Cu 17 ani de experienta in spate, Fundatia Crucea Alb Galbena Romania, este o organizare neguvernamentala, unul din pionierii in dezvoltarea serviciilor de îngrijiri socio-medicale la domiciliu. Alături de partenerii belgieni cu care si-a început activitatea, CAGR a invatat ce inseamna profesionalismul, respectul pentru pacient si eficienta serviciilor de ingrijire la domiciliu. În 2007, Fundatia Crucea Alb

Galbenă, a_ fost desemnată de către United Way, cea mai bună organizatie finantată. În anul 2008-2009, proiectul "Îngrijiri medicale la domiciliu” a fost declarat model de bună practică de către Fundatia Principesa Margareta. Datorită excelentei, proiectul a fost premiat si de Colegiul Medicilor in cadrul Galei Medica, in 2010. In prezent deruleaza programe în care sunt îngrijiti la domiciliu aproximativ 800 de pacienti lunar. O echipa de asistenti medicali, medici, kinetoterapeuti, asistenti sociali, ofera servicii la cele mai inalte standarde, confirmand statutul de nr. 1 in domeniul ingrijirilor socio-medicale la domiciliu. Fiecare membru al echipei incearca sa depaseasca simpla relatie terapeutica profesionist - pacient si sa construiasca un angajament pe termen lung cu pacientii folosind metode de lucru inovatoare si curajoase bazate pe dovezi stiintifice. Partenerul promoveaza educatia pentru sanatate, un stil de viata activ si sanatos, acolo unde este posibil, metode de reducere a stresului si stimularea interactivitatii sociale, in asa fel incat toti pacientii sa traiasca armonios si confortabil. Misiunea Fundatiei este să dezvolte ingrijirile socio-medicale la domiciliu în România, pentru pacientii aflati in nevoie, de toate varstele, indiferent de patologie. Fundatia Crucea Alb

Galbena promoveza valorile si principiile Europene, cautand sa aplice tehnologii inovative (ex: telemedicina). Orientarea catre pacienti, atitudinea proactiva, corectitudinea, atentia acordata detaliilor, reprezinta principiile care guverneaza activitatea partenerului.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Fundatia Crucea Alb Galbena Romania este acreditata ca furnizor de formare profesionala adulti din anul 2009, pentru cursul îngrijitor Batrani la Domiciliu, cod COR 5133.1.2., cu reacreditare in februarie 2013. Organizatia dispune atat de logistica necesara desfasurarii cursului si stagiului de practica aferent, cat si de resursele umane aferente. In plus, Fundatia acorda in prezent astfel de servicii unui număr total de aproximativ 800 beneficiari lunar, majoritatea persoane vârstnice cu stare de sănătate și socială precară. O echipa de asistenti medicali, medici, kinetoterapeuti, asistenti sociali, ofera servicii la cele mai inalte standarde, si fiecare membru al echipei incearca sa depaseasca simpla relatie terapeutica profesionist -beneficiar si sa construiasca un angajament pe termen lung cu asistatii folosind metode de lucru inovatoare bazate pe dovezi stiintifice. Fundatia Crucea Alb Galbena a obtinut prima autorizare a Ministerului Sanatatii din Romania pentru Serviciile de îngrijiri la Domiciliu, in anul 2003, precum si acreditarea ca furnizor de ingrijiri medicale la domiciliu de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, din acelasi an. Fundatia Crucea Alb Galbena detine Decizie de acreditare ca furnizor de servicii sociale de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, obtinuta in 2005, in urma aparitiei in acelasi an a acestor reglementari, cu reacreditari ulterioare, conform legii. în ceea ce priveste activitatea de formare, Fundatia Crucea Alb Galbena ofera in mod curent servicii educationale studentilor de la Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila si de la Facultatea de moase si asistenta medicala din cadrul Universitatii de Medicina si

Farmacie Carol Davila. Formarea studentior consta in cursuri teoretice si practice, acestia insotind in cadrul stagiilor personalul F CAGR la domiciliul asistatilor. Tematica cursurilor a fost constituita atat din notiuni legislative referitoare la sistemul de ingrijiri la domiciliu din Romania, cat si din notiuni specifice ingrijirii patologiilor specifice intalnite frecvent, precum si din notiunii necesare ingrijirii de baza a asistatilor la domiciliu, etc. Partenerul a fost implicat in mai multe proiecte finantate din surse nationale si internationale, unde si-a pus in valoare experienta si expertii in tratarea unor grupuri vulnerabile ale societatii si lucrul cu persoane aflate in situatii sociale precare.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Fundatia Crucea Alb Galbena Romania va fi implicata in urmatoarele activitati ale proiectului propus : A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.înformare si publicitate A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii A.4.Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare A.6 Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii (P4 va derula cursuri de calificare pentru ocupatia de ingrijitor batrani la domiciliu pentru 150 de femei din regiunea Bucuresti-îlfov) A8.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri.

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-îlfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

28

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

1 613 382 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

91 712 lei

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

31

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

1 586 827 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

116 255 lei

Partener 5

ID Partener

47630

Denumire organizație

SC.Green Team Actual SRL

Număr înregistrare

RO 26600700

Adresa poștală

Str. Lucacesti, nr.4A, sector 6 Bucuresti

Persoana de contact

îrina Tita, administrator

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect

înfiintat in anul 2010, partenerul implementeaza programe de formare profesionala si programe integrate (avand acreditare ANOFM pentru consiliere, informare si mediere pentru piata muncii) pentru persoane vulnerabile. Partenerul furnizeaza si servicii de consultanta pentru afaceri si management, consultanta tehnica si alte servicii suport. Printre beneficiari, s-au numarat atat institutii publice importante cat si companii private de referinta.

Experienta relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului

Partenerul implementeaza in acest moment 2 proiecte POSDRU de formare, consiliere, informare si mediere pe piata muncii pentru persoane vulnerabile din mediul rural ( someri, persoane inactive, persoane in agricultura de subzistenta etc). Aceste proiecte sunt: POSDRU/110/5.2/G/87133, « Program integrat de consiliere, mediere si formare profesionala in meserii din sectorul constructiilor in judetul îlfov » si POSDRU/110/5.2/G/87983, « Acces si participare la formare profesionala in meserii din industria constructiilor in judetul Giurgiu. Partenerul are acreditarea ANOFM privind implementarea de programe integrate pentru persoane vulnerabile in cautarea unui loc de munca si pentru calificare/recalificare. Domeniile in care are autorizare ca si furnizor de FPC sunt constructii si competente antreprenoriale. în

2010, partenerul s-a implicat in derularea urmatoarelor proiecte: 1. „ Scoala verde” - campanie de cunoastere si protejare a mediului in cadrul programului scolar de educatie ecologica 2.” O sansa pentru romi” - imbunatatirea relatilor de parteneriat intre comunitatiile de romi vulnerabile si institiutiile publice la nivel local.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

SC.Green Team Actual SRL va fi implicata in urmatoarele activtati ale proiectului propus: A.1Management, monitorizare si achizitii publice A.2.înformare si publicitate A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii A.4.Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare. A.5 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata.( P5:Florar

decorator,Manichiura - pedichiura,Frizerie.) A.6 Organizarea si implementarea de programe de

calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii. (P5 va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de florar-decorator, manichiura - pedichiura,frizerie pentru 150 de femei din regiunea Bucuresti-Ilfov) A8.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri.

Tipul partenerului

Partener național

Regiune/Țara

București-Ilfov

Anul n*-2

Număr mediu de angajați

1

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

27.500 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

1945 lei

Anul n*-1

Număr mediu de angajați

5

Cifra de afaceri/venituri din activități fără scop patrimonial:

15.283 lei

Profitul sau pierderea net(ă) a exercițiului financiar / excedent reportat pe anul următor (conform bilanț):

2907 lei

INFORMAțII PROIECT

ID

125842

Titlul proiectului

EVA - Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume și Nume

Daniel Chirila

Funcție

Sef Serviciul Strategii, Programe, Proiecte si Relatii cu ONG

Număr de telefon

0744431145

Număr de fax

021 745 62 29

Adresă poștă electronică

sspp ong 6@vahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție

6.3

TIPUL PROIECTULUI

Tipul proiectului

Multi-regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR

Clasificarea domeniilor

Rural și urban

LOCAȚIA PROIECTULUI

Regiunea principala

București-Ilfov

Ța ra

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU


Regiunile


Sud-Est Nord-Est


Județele

București Ilfov Bacău Galați


Altele

Suffolk, Anglia


Obiective orizontale ale POS DRU


DURATA PROIECTULUI


Durata


Exeriența relevantă a solicitantului si partenerilor pentru domeniul proiectului


Egalitate de șanse


Dezvoltare durabilă


Inovație și TIC


Îmbătrânire activă


Abordare transnațională


Abordare interregională


16 (în luni)

Solicitantul (S) este o institutie publica, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 6 al capitalei, infiintata la data de 01.03.2005 prin comasarea serviciului public pentru protectia copilului si a serviciului public de asistenta sociala ce functionau la nivelul sectorului 6 al municipiului Bucuresti, conform prevederilor HG1434/2004. S realizeaza la nivelul sectorului 6 masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie. S sprijina persoanele aflate in nevoie prin consiliere si le asigura servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si familiale pentru a depasi situatiile dificile in care se afla prin acordarea de suport financiar, material si juridic, in conditiile legii. S are o vasta EXPERIENȚA IN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR destinate grupurile dezavantajate sociale sau in prag de excluziune sociala si in GESTIONAREA DE BUGETE ale diferitelor proiecte cu finantare nerambursabila, implementand din 2008 pana in prezent peste 13 proiecte cu o valoare de peste 10 mil de Euro si peste 5000 de beneficiari directi.Printre aceste proiecte se numara: “Orizont 2009”, finantat din FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.1 ID 10988934, “Servicii integrate de dezvoltare profesionala pentru adultii cu probleme de sanatate mintala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.2 ID 64373, “Formare profesionala pentru o administratie publica moderna”- FSE, PO DCA, AP1. De asemenea S are experienta specifica in implementarea de proiecte privind egalitatea de sanse, destinate DMI 6.3, implementand cu succes proiectul“Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI 6.3 ID 60002. S. A colaborat cu sectorul ONG in domeniul fondurilor europene cu ocazia unor proiecte organizate la nivel local sau acordand subventii ori sprijin financiar nerambursabil.S are un PORTOFOLIU DE COMPETENTE RELEVANTE pentru problematica proiectului:experienta in managementul de proiecte, resurse umane cu expertiza,relatia directa cu beneficiarii,implementarea programelor de formare profesionala si calificare. Partenerul 1 este un partener cu traditie al S si a fost selectat datorita experientei de lucru in proiecte care vizeaza persoane vulnerabile,cat si din prisma grupului de experti cu expertiza in activitati de monitorizare, promovare/comunicare, formare profesionala,dezvoltarea de initiative antreprenoriale si relatia cu mediul de afaceri.P1 a implementat proiecte cu finantare nerambursabila adresate grupurilor vulnerabile si are experienta in gestionarea de bugete. Printre proiectele P1 se numara:“Prin ochii seniorilor!”-Fondul de Inovare Civica administrat de FDSC,“SenioriNET-Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice”-Programul de cooperare elvetiano-roman administrat de FDSC. Partenerul 2 este autorizat pentru peste 70 cursuri si are 13781 absolventi calificati in profesii diverse,inclusiv cele necesare atingerii obiectivelor proiectului si are capacitatea financiara si materiala pentru a asigura dezvoltarea profesionala si personala a grupului tinta propus,experienta in colaborarea cu institutii publice cat si private.P2 a implementat peste 30 de proiecte cu finantare FSE din care:“Turismul: siguranta viitorului tau profesional!”-partener,finantat din POSDRU,AXA 5.1,“Construieste-ti propriul viitor!Program integrat de formare profesionala si ocupare in sectorul constructiilor”- partener,AP/DMI 5.1 POSDRU. Partenerul 3 lucreaza de peste 15 ani cu grupuri sociale dezavantajate in cca 20 de comunitati din Regiunea Nord Est. In cei 15 ani de activitate, P3 a implementat 78 de proiecte cu finantare externa insumand 8.133.893 Euro, sprijinind direct peste 20.000 beneficiari directi.Printre proiectele P3 se numara :” Servicii Integrate si Inovative pentru Romania rurala””-finantare prin Innovation Norway, “Retea de centre de informare si consiliere pentru resortisanti ai unor tari terte”- Fondul European de Integrare. Partenerul 4 are o experienta de peste 16 ani in domeniul serviilor sociale si medicale de ingrijiri la domiciliu, furnizand aceste servicii pentru peste 800 de varstnici lunar. P4 este acreditat din 2009 in furnizarea de cursuri de calificare pentru ocupatia de ingrijitor batrani la domiciliu, cod COR 513 301. Mai mult, P4 are experinta in gestionarea de bugete si lucrul cu persoane vulnerabile, in special femei, implementand peste 40 de proiecte si contracte de furnizarea de servicii socio-medicale, cu o valoare totala de peste 5 mil de Euro. Partenerul 5 implementeaza programe de formare profesionala si programe integrate (avand acreditare ANOFM pentru consiliere, informare si mediere pt piata muncii) pentru persoane vulnerabile. P2 are experienta in gestionarea de bugete si implementarea de proiecte din finantare nerambursabila, implementand pana in prezent 5 proiecte, dintre care 2 finantate prin POSDRU, cu o valoare de peste 500.000 Euro. Printre proiectele implementate se numara:

POSDRU/110/5.2/G/87133, « Program integrat de consiliere, mediere si formare profesionala in meserii din sectorul constructiilor in judetul Ilfov » si POSDRU/110/5.2/G/87983, « Acces si participare la formare profesionala in meserii din industria constructiilor in judetul Giurgiu.


PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieți parteneriatul pentru proiect Parteneriatul proiectului este format din Solicitant, o institutie publica, aflata in subordinea Consiliului Local Sector 6 Bucuresti, cu vasta experienta in management de proiect,lucrul cu beneficiari apartinand unor grupuri vulnerabile si interesat direct sa dezvolte comunitatea si resursele umane din comunitate si 5 Parteneri(P) dupa cum urmeaza: P1 national,un ONG cu experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile si expertiza in domeniul implementarii de proiecte finantate din diferite fonduri nerambursabile si antreprenoriat;P2 furnizor de formare profesionala din regiunea SE cu o notabila experienta in activitatea de formare a grupului tinta;P3 -ONG din NE cu experienta in lucrul cu persoane vulnerabile(deserveste anual peste 10.000 beneficiari);P4 ONG national cu sediul in regiunea Bl, cu experienta de peste 16 ani in furnizarea de servicii socio medicale de ingrijiri la domiciliu si 6 filiale regionale;P5 din regiunea BI, furnizor acreditat de formare profesionala si programe integrate pentru persoanele vulnerabile.Parteneriatul propus

este bazat pe relationarea expertizei si aportului cu care va contribui fiecare partener.Pilonul acestui parteneriat este solicitantul,cu o bogata experienta in implementarea fondurilor europene si cu o abordare inovativa privind respectarea principiilor egalitatii de gen si de sanse pentru grupul tinta inclus in proiect.Partenerii in cadrul proiectului au fost identificati pe baza unei proceduri de selectie derulata de S, cat si a expertizei anterioare pe care o detin in raport cu activitatile propuse si strategia abordata de proiect.In structura parteneriatului au fost avute in vedere urmatoarele aspecte:fiecare partener are o experienta demonstrata in domeniul de referinta al proiectului si in activitatile alocate,profilul este in mare masura complementar pentru a valoriza la maximum expertiza fiecaruia si toti partenerii se vor implica activ in implementarea activitatilor proiectului.Initiativa de a elabora acest proiect a rezultat in urma colaborarii intre parteneri pt a identifica modalitati de rezolvare a problemelor locale in sfera egalitatii de sanse,incluziunii sociale,ocuparii si dezvoltarii mediului de afaceri prin antreprenoriat,dar si din responsabilitatea S si a partenerilor pentru grupurile tinta pe care le deservesc.O serie de intalniri ale reprezentantilor acestui Parteneriat a facilitat stabilirea obiectivelor,activitatilor si rezultatelor atat cantitativ cat si calitativ demonstrand utilitatea implicarii acestui Parteneriat in atingerea obiectivelor documentelor de programare nationale.Toti partenerii sunt implicati in Activitatile 1,2,3,8(management, informare publicitate,campanie media si dezvoltarea retelei interprofesionale), P1,P2,P3,P5 in activitatea de certificare cursuri, S,P2,P3,P4,P5 implicati in organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor femeilor si selctia participantelor;S si P1 organizeaza cursuri de DCA si MP si programul de consultanta.Partenerii s-au implicat in dezvoltarea ideii de proiect prin intalnirile de lucru S,P2,P3,P4 si P5 furnizand datele, necesitatea implementarii proiectului si tipurile de calificari adaptabile pentru grupul tinta,P1 furnizand expertiza in abordarea grupurilor vulnerabile si strategia de implicare a ONG/APL si femeilor cu initiativa pentru integrarea acestor grupuri.Toti cei 6 parteneri se implica in cel putin 2din 3 etape ale proiectului astfel: ETAPA 1-in implementarea activitatilor proiectului,dupa cum s-a aratat mai sus;ETAPA 2-toti partenerii proiectului se implica cu expertiza, resurse umane si materiale asa cum se arata in sectiunie Managementul proiectului si Resurse alocate. Fiecare membru al echipei are expertiza in domeniul sau de activitate,asigurand implementarea activitatilor la un nivel inalt de calitate si rigurozitate.S va fi responsabil de managementul proiectului,coordonarea financiara si administrativa,coordonarea juridica,P1 va coordona activitile de informare si promovare, campania de informare, formarea profesionala adresata femeilor pentru dezvoltarea competentelor antreprenoriale si management de proiect,programul de consultanta in vederea initierii de activitati independente/afaceri,P2 va asigura recrutarea grupului tinta si furnizarea programului de calificare in regiunea SE, P3 recrutarea grupului tinta si furnizarea programului de calificare in regiunea NE, P4 si P5 recrutarea grupului tinta si furnizarea programului de calificare in regiunea in Bucuresti Ilfov, P5 va organiza si cele 4 seminarii adresate personalului ONG/APL.Toti partenerii se implica cu resurse umane in mangementul proiectului, informarea si publicitatea proiectului, Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii si Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru femei cu inititiva;ETAPA 3 - S,P2,P3,P4,P5 contribuie la sustinerea financiara a proiectului asigurand si cofinantarea acestuia,asa cum se arata in sectiunea Justificarea bugetului cererii de finantare.S va sustine financiar proiectul prin finantarea de la bugetul autoritatii locale si P2,P3,P4 si P5 vor sustine financiar proiectul din fonduri proprii.Inca din etapa de elaborare a cererii de finantare,prin modalitatea de organizare a activitatilor,incluzand managementul si procedurile de realizare a indicatorilor,proiectul valorizeaza

LECTIILE INVATATE de consortiu in implementarea proiectelor anterioare.Proiectul prevede o modalitate eficienta si continua de control,distribuirea resurselor financiare proportional cu activitatile ce urmeaza a fi realizate,inclusiv a cheltuielilor administrative,integrand astfel experienta implementarii altor

proiecte.Lectiile invatate se regasesc si in structura complexa a proiectului si in modalitatea de a asigura sustenabilitatea prin implicarea activa si responsabilizarea grupurilor tinta, precum si prin oportunitatile de colaborare intre diferiti actori pe care partenerii le creaza in proiect.

DESCRIERE PROIECT 1

Obiectivul general al proiectului

Obiectiv general este dezvoltarea unui model unitar, integrat, functional si sustenabil pentru a facilita accesul a 900 de femei pe piata muncii si in mediul de afaceri la nivelul comunitatilor din 3 regiuni, asigurand promovarea egalitatii de gen si respect.Ob. general al proiectului se subsumeaza ob operational al DMI6.3:„consolidarea principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor si persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile".Partenerii urmaresc prin proiect crearea unui mediu propice accesului femeilor pe piata muncii si in mediul de afaceri.Abordarea este una integrata prin dezvoltarea de activitati pentru si cu implicarea femeilor din diferite grupuri tinta:GT1-800 femei care au nevoie de calificare/recalificare pentru a fi competitive pe piata muncii,GT2-100 femei care pot contribui la dezvoltarea comunitatii si la crearea de noi locuri de munca prin dezvoltarea de initiative antreprenoriale si GT3-100 persoane(50 din ONG si 50 din APL)a caror activitate se reflecta in comunitate prin proiecte si politici publice.Modelul reuneste functii complementare:informare, promovare, calificare/recalificare,formare profesionala,schimb de experienta, consultanta in dezvoltarea de afaceri si suport pentru initierea de afaceri.Proiectul va genera EFECTE POZITIVE PE TERMEN LUNG pentru grupul tinta:contribuie la dezvoltarea unei retele interprofesionale care promoveaza prin metode si tehnici concrete integrarea femeilor pe piata muncii,importanta educatiei pentru adulti si adaptarea permanenta la piata muncii,parteneriatul intre femei si ofera un spatiu in care femeile care intentioneaza sa demareze o afacere sa faca schimb de experienta;vizeaza dezv. Unui model functional care sa raspunda nevoilor locale si sa valorifice capitalul uman pe plan local;cresterea nr femeilor care datorita noilor competente pot performa in conditii de egalitate de sanse pe piata muncii,cresterea nr afacerilor initiate si coordonate de femei, cresterea independentei financiare a femeilor si nu in ultimul rand cultivarea increderii de sine si a respectului.Componenta educationala este una foarte puternica si se adreseaza tuturor grupurilor tinta pentru ca schimbarea mentalitatilor si insusirea de competente si abilitati noi va permite ca beneficiarele sa continue sa colaboreze si dupa finalizarea proiectului,demarand propriile proiecte si sprijinindu-se reciproc.Un interes deosebit acordam femeilor din grupurile vulnerabile,deoarece acestea sunt adesea victimele dublei discriminari.In cadrul proiectului,800 de femei vor fi calificate/recalificate.Pt selectarea acestora vor fi organizate intalniri in comunitati,a.i. sa fie identificate femeile care au cea mai mare nevoie de calificare.Parte dintre acestea vor fi incurajate,instruite,asistate si sustinute sa demareze o activitate independenta,asigurand o valoare adaugata a calificarii.Pe termen lung,aceste femei vor avea o mai mare independenta financiara,un alt statut in cadrul comunitatii si al familiei,o calitate mai buna a vietii.BENEFICIILE GRUPULUI TINTA:creste gradul de angajabilitate,se creaza noi locuri de munca prin initiativele antreprenoriale,creste gradul de integrare economico-sociala a femeilor din grupurilor vulnerabile si competitivitatea femeilor pe piata muncii si in sectorul antreprenorial;reprezentanti ONG/APL au noi abilitati in lucrul cu beneficiarii,devin persoane resursa pentru promovarea egalitatii de sanse.La nivel social schimbarile comportamentale nu se intrevad imediat,dar consideram ca lucrand cu femeile,cele care de regula isi petrec cel mai mult timp cu copiii si ii educa,contribuim la crearea unui mediu social echitabil pentru generatiile viitoare.Nu in ultimul rand, partenerii promoveaza in cadrul proiectului interactiunea si schimbul de experienta intre diferitele grupuri tinta,a.i. pana la finalul proiectului si ulterior acestuia sa se manifeste solidaritatea intre femeile beneficiare.

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului

La realizarea indeplinirii obiectivului general contribuie obiectivele specifice (OS):OS.1:Dobandirea de calificari care raspund nevoilor pietei muncii actuale de catre 800 de femei din 3 regiuni.Partenerii vor dezvolta si derula cursuri de calificare adaptate nevoilor pietei muncii de la nivel local.Dobandind calificari si competente noi cerute pe piata muncii, cele 800 de participante la cursuri vor deveni competitive pe piata locurilor de munca, avand sanse sporite de a accesa un loc de munca mai bine remunerat sau de a avansa in cariera.Vor avea prioritate femeile care apartin grupurilor vulnerabile, dubla discriminare fiind o problema grava cu care se confrunta mare parte dintre femeile apartinand acestor grupuri.OS.2:Dezvoltarea si derularea unui program integrat de formare profesionala si asistenta in vederea dezvoltarii carierei profesionale si initierii de afaceri de catre beneficiare.Programul se adreseaza unui nr. de:- 100 femei cu studii superioare finalizate ce vor beneficia de cursuri de dezvoltarea competentelor antreprenoriale si management de proiect.Selectia beneficiarelor va tine cont de manifestarea interesul in a initia activitati independente/afaceri sau a dezvolta programe care sa permita crearea de noi locuri de munca pentru femei, calitatea de absolventa de studii superioare, interesul fata de comunitate; - 75 femei participante la cursuri de calificare care isi exprima interesul de a initia o activitate independenta/afacere. Acestea vor beneficia de cursuri de dezvoltarea competentelor antreprenoriale.Beneficiarele vor dobandi atat cunostinte teoretice,cat si competente practice,peste 70% din tehnicile folosite la cursuri fiind exercitii si aplicatii practice si vor beneficia de consultanta in vederea initierii unei activitati independente/afaceri. Fiecare dintre ele va dobandi experienta practica in realizarea unui plan de afaceri si oportunitatea de a participa la competitia cu premii pentru implementarea planurilor de afaceri.OS.3:Crearea unei retele interprofesionale menite sa incurajeze parteneriatul intre femeile cu initiativa si sa promoveze principiul egalitatii de sanse pe piata muncii.Pentru a consolida exemplele de buna practica,in cadrul proiectului este prevazuta o vizita de studiu in Suffolk,UK,comitat in care Serviciile Sociale au o experienta vasta in cadrul unor programe integrate de integrare pe piata muncii,prevenirea dezechilibrelor in comunitati profesionale barbati-femei,in

implementarea de programe instituționale ce vizeaza prevenirea hărțuirii sexuale si discriminării la locul de munca si in promovoarea integrarii sociale a persoanelor vulnerabile.Beneficiarele proiectului vor putea relationa,face schimb de experienta,comunica pentru a initia parteneriate si relatii de afaceri,beneficia de expertiza partenerilor prin intermediul retelei interprofesionale.OS.4:Crearea unui mediu propice integrarii femeilor pe piata muncii si dezvoltarii antreprenoriatului feminin prin promovarea principiului egalitatii de sanse si gen si implicarea a 100 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale si organizatiilor societatii civile din cele 3 regiuni.Proiectul aduce impreuna toti factorii interesati de integrarea femeilor pe piata muncii. Reprezentantii ONG/APL vor participa la 6 conferinte si 4 seminarii privind egalitatea de sanse si de gen,vor fi permanent informati cu privire la oportunitatile oferite de proiect,la modalitatile in care activitatea lor contribuie la crearea unei piete a muncii inclusive si vor putea promova activitatile destinate femeilor catre propriile beneficiare.Reprezentantii APL/ONG vor intelege si vor putea aplica mai bine principiul egalitatii de sanse,vor participa la activ la schimburi de experienta. Strategia proiectului si activitatile propuse contribuie direct la obiectivul general POSDRU si au impact direct asupra dezvoltarii capitalului uman si utilizarii eficiente a acestuia pe plan local, coreland invatarea pe tot parcursul vietii cu piata muncii si oferind oportunitati sporite de participare pe piata muncii pentru 1000 de persoane.Proiectul contribuie la indeplinirea obiectivelor operationale si indicatorilor asumati in conformitate cu DCI - Axa

6,DMI6.3(pag186),consolidand principiului accesului egal pentru toti pe piata muncii cu scopul de a creste oportunitatile de angajare ale femeilor, asigurand accesul egal la ocupare si la construirea unei cariere profesionale si o mai buna integrare economico-sociala, creand noi oportunitati de angajare pentru femei. Totodata contribuie la constientizarea si promovarea prin masuri active a principiului egalitatii de sanse si de gen in randul reprezentantilor societatii civile, a reprezentantilor APL, a intreprinzatorilor, dar si a membrilor comunitatilor in care actioneaza.Obiectivul general si OS contribuie in mod direct la realizarea obiectivului general al Axei6, conform DCI:dezvoltarea programelor specifice pentru dezvoltare personala,atat in scopul consolidarii motivatiei pentru participarea la educatie si formare profesionala cat si in vederea integrarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii.Prin furnizarea programului de calificare/recalificare pentru 800 de femei, dezvoltarea competentelor antreprenoriale pentru 175 de femei si acordarea de consultamta antreprenoriale pentru acestea, cat si sprijinirea altor 10 sa isi dezvolte o activitate independenta, proiectul subscrie Operatiunilor Orientative ale DMI6.3, care vizeaza:Programe de calificare si recalificare pentru cresterea abilitatilor si calificarilor femeilor;Programe specifice adresate femeilor interesate de dezvoltarea carierei, inclusiv sprijin pentru initierea unei afaceri;etc.

Activitățile proiectului


A.1Management, monitorizare si achizitii publice (lunile 1-16,cu implicarea-S,P1,P2,P3,P4,P5) Solicitantul (S) este responsabil pentru managementul proiectului si va fi sprijinit de parteneri in implementarea activitatilor,toti avand responsabilitati in monitorizarea, evaluarea si raportarea activitatilor si cheltuielilor proiectului. 1.1.Kick-off meeting si intalniri trimestriale ale partenerilor; 1.2.Realizarea sistemului de monitorizare si evaluare prin stabilirea modului de monitorizare a atingerii indicatorilor,evaluarea implementarii activitatilor si atingerea obiectivelor; 1.3.Realizarea achizitiilor potrivit prevederilor contractuale,ale instructiunilor AM si legislatiei in vigoare.Se va realiza o procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta si cu respectarea OG66/2011 si HG nr875/2011; 1.4.Audit financiar; A.2.Informare si publicitate (lunile 1-16/S,P1,P2,P3,P4,P5). 2.1.Elaborarea planului de comunicare si diseminare a proiectului; 2.2.Proiectarea, organizarea si desfasurarea conferintei de lansare si conferintei de incheiere a proiectului si de prezentare mass-media; 2.3.Promovarea proiectului in mediul online prin realizarea site-ului proiectului si a unor sectuni dedicate pe site-urile partenerilor si realizarea de materiale de promovare ale proiectului. 2.4.Participarea la minim 6 evenimente de profil pentru a promova activitatile proiectului; A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii (lunile 2-16/S,P1,P2,P3,P4,P5) va avea anvergura nationala prin apelarea la mijloacele de comunicare specifice mass-media si impact local datorita evenimentelor si activitatilor de constientizarea si informarea grupurilor tinta. In cadrul campaniei vor fi promovate pe de o parte povesti de succes ale femeilor aflate in functii de conducere din cadrul institutiilor publice, companiilor si asociatiilor, iar pe de alta parte evenimentele si activitatile din cadrul proiectului. 3.1.Desfasurarea campaniei se va realiza in 50 spatii outdoor de diferite dimensiuni,20 machete presa,50 bannere online,100 spoturi TV difuzate ,200 spoturi radio difuzate, 500 stickuri USB achizitionate. 3.2.Organizarea a 6 conferinte regionale de informare, cate 2 in fiecare regiune de dezvoltare, adresate femeilor interesate de dezvoltarea in cariera si personalului ONG si APL. In cadrul acestor evenimente, publicul tinta va fi informat cu privire la situatia din fiecare regiune in ceea ce priveste participarea femeilor pe piata muncii, cariera si veniturile acestora, povestile de succes ale femeilor aflate in functii de conducerett, exemple de bune practici privind egalitatea de gen si de sanse, modele straine privind aceasta problematica si modalitati inovative de adresare, potentiale surse de finantare pentru cele care doresc sa initieze/dezvolte afaceri etc. Inchirierea salilor si furnizarea de servicii de catering se vor subcontracte; 3.3 Organizarea a 4 seminarii pentru 100 de reprezentanti ai ONG si APL priving egalitatea de sanse si de gen pe piata muncii si rolul societatii civile si autoritatilor in promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse; A.4 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata.(lunile 1-6/S,P1,P2,P3,P5) Se vor intocmi si depune pt acreditare 10 dosare de acreditare si suporturi de curs aferente.P1:Manager Proiect(MP),Dezvoltarea de Competente

Antreprenoriale(DCA),P2:Frizerie, Manichiura - pedichiura, Baby-sitter,P3:Baby-sitter si lucrator

social,P5:Florar decorator,Manichiura - pedichiura,Frizerie.In cadrul fiecarui curs va exista o sesiune dedicata egalitatii de sanse, egalitatii de gen si nediscriminarii; A.5 Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii.(lunile 1-16/S,P1,P2,P3,P4,P5); A5.1Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare. Va fi elaborata si implementata o metodologie de recrutare si selectie pentru cursurile de calificare/recalificare. Se va acorda intaietate femeilor afectate de inegalitati de venit, inegalitati de acces, de educatie sau de alta natura. Se vor organiza 30 de intalniri in comunitati cu femei(aprox. 1200) in vederea informarii cu privire la oportunitatile de calificare pe care le au prin proiect si la sansele pentru participarea activa pe piata muncii a femeilor; A5.2.Organizarea logistica a cursurilor in fiecare dintre cele 3 regiuni; A5.3.Derularea cursurilor de calificare pentru instruirea unui numar de aproximativ 800 de femei din cele 3 regiuni. Fiecare partener este responsabil de organizarea cursurilor-sesiuni teoretice si practice-in regiunea in care activeaza:P2 va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de frizer, manichiurist,pedichiurist si babysitter pentru 250 de femei din regiunea Sud-Est;P3 va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de lucrator social, ingrijitor batrani la domiciliu si babysitter pentru 250 de femei din regiunea Nord-Est; P4 va derula cursuri de calificare pentru ocupatia de ingrijitor batrani la domiciliu pentru 150 de femei din regiunea Bucuresti-Ilfov; P5 va derula cursuri de calificare pentru ocupatiile de florar-decorator, manichiura - pedichiura,frizerie pentru 150 de femei din regiunea Bucuresti-Ilfov;Un coordonator de instruire va fi responsabil de desfasurarea adecvata a activitatii la nivelul intregului proiect. Participantele la cursuri vor primi subventii;

A5.4.Certificarea unui numar de minim 680 de femei (85% din GT1) ca urmare a absolvirii cursurilor de calificare/recalificare. A6.Formare profesionala adresata femeilor pentru construirea unei cariere profesionale si dezvoltarea antreprenoriatului (lunile 3-8/S,P1) A6.1.Selectie si recrutare 100 de femei din GT2. Vor fi incurajate femeile care doresc sa demareze o activitate independenta/afacere cu impact economic si social la nivel local sau care doresc sa propuna angajatorilor proiecte care contribuie la integrarea femeilor pe piata muncii; A6.2.Organizarea logistica a cursurilor si furnizarea de 8 cursuri de formare profesionala pentru 100 femei in domeniul dezvoltarii competentelor antreprenoriale (DCA) si managementului de proiect (MP). Cursurile vor fi furnizate de P1: 4 cursuri DCA(1 in regiunea Nord-Est,1 in regiunea Sud-Est si 2 in Bucuresti-Ilfov) si cursuri 4 MP (1 in regiunea Nord-Est,1 in regiunea Sud-Est si 2 in Bucuresti-Ilfov); A6.3.Certificarea unui numar de minim 90 de femei absolvente ale cursurilor de DCA si MP. A7.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri(lunile 6-13/S,P1,P2,P3,P4,P5) A7.1.Selectarea unui numar de 15 femei apartinand GT2 pentru a deveni mentor formator; A7.2.Furnizarea unui curs de formare de formatori si certificarea celor 15 femei mentori-formator.Furnizorul de formare va fi subcontractat. A7.3.Organizarea si implementarea vizitei de studiu si schimb de experienta Suffolk,UK. La aceasta subactivitate vor participa 15 beneficiare si 8 reprezentanti ai partenerilor. Vizita de studiu va avea in program intalniri cu autoritatile locale si reprezentanti ai societatii civile din Suffolk si vizite la afaceri si proiecte lucrative locale,in special cele initiate de femei si care au si o componenta sociala.Vizita se va finaliza cu un raport ale carui date vor contribui la crearea structurii si tehnicilor de conectare in cadrul retelei; A7.4.Elaborarea si diseminarea unui ghid de functionare al retelei; A7.5.Realizarea si administrarea unei platforme online care sa asigure functionarea retelei. Platforma va avea o interfata publica care va pune la dispozitia publicului larg informatii cu privire la egalitatea de sanse pe piata muncii, oportuniti de angajare, opinii ale specialistilor din proiect etc si va functiona ca un forum pentru membrii retelei, fiind si una din modalitatile prin care expertii si mentorii formatori vor derula programul de consultanta. A8.Formare profesionala in vederea initierii de activitati independete/afaceri pentru participantele la programele de calificare(lunile 11-15/S,P1) A8.1.Selectarea unui numar de minim 75 de femei, apartinand GT1, care intentioneaza sa initieze activitati independente; A8.2.Organizarea logistica si furnizarea a 3 cursuri DCA pentru femeile selectate din GT1.Cursurile vor fi sustinute de expertii P1 impreuna cu femeile mentori formatori.Partea practica a cursului va viza construirea propriului plan de afaceri; A8.3.Certificarea unui numar de minim 67 de femei ca avand competente DCA.A9. Acordarea de consultanta pentru minim 175 de femei apartinand GT1 si GT2 care doresc sa initieze activitati independente/afaceri(lunile 9-16/S,P1) A9.1.Dezvoltarea metodologiei programului de consultanta "EVA"; A9.2.Acordarea de consultanta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri dezvoltate in cadrul cursurilor DCA.Consultanta va fi acordata nediscriminatoriu

participantelor prin intalniri fata in fata,prin intermediul emailului si platformei dezvoltate in cadrul A.7.5 si telefonic. In cadrul proiectului sunt prevazute minim 525 de ore de consultanta,furnizate de expertii P1 si de femeile mentor ; A9.3.Organizarea si desfasurarea competitiei cu premii in cadrul careia se pot inscrie beneficiarele proiectului cu un plan de afaceri. Competitia va viza premierea celor mai bune 5 planuri de afaceri si acordarea unui premiu de 10.000.lei(inclusiv impozitul de 16%) unui numar de 5 beneficiare.Alte criterii vor avea in vedere infiintarea unei entitati juridice proprii (PFA,SRL,ONG etc) si vor fi punctate suplimentar dezvoltarea de activitati specifice economiei sociale sau crearea de noi locuri de munca.

Rezultate anticipate


Rezultatele anticipate ale proiectului sunt corelate activitatilor si contribuie la indeplinirea indicatorilor aferenti Ob proiectului astfel:A3:o campanie de informare realizata si diseminata A3.1.o campanie desfasurata in cel putin 50 spatii outdoor de diferite dimensiuni,20 machete presa,50 bannere online pe diferite site-uri de interes pentru publicul tinta,100 spoturi TV si 200 spoturi radio difuzate, 500 stickuri USB achizitionate, cel putin 100.000 de pers expuse la mesajul campaniei de informare,un spot TV realizat,un spot radio realizat,un layout pentru machetele presa/outdoor si bannere online.Spoturile vor promova cursurile de calificare si modelele de succes feminine, o brosura cu exemple de buna practica;A3.2. 6 conferinte regionale de informare organizate pentru 240 potentiale beneficiare(GT2,GT3);240 pachete de conferinta distribuite.A3.3.-4 seminarii privind egalitatea de gen organizate,100 de reprezentanti ai ONG si APL informati si implicati in promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse in comunitatile lor,100 de pachete de conferinta distribuite;Rezultatele A3 contribuie direct la atingerea Ob.4/cod indicator 421 si indirect la Ob.2 si Ob.3. A4-10 dosare de acreditare cursuri elaborate,-10 acreditari obtinute:P1-MP si DCA,P2-Frizerie,Manichiura/pedichiura,Baby-sitter,P3:Baby-sitter si lucrator

social,P5:Florar/decorator,Manichiura/pedichiura,Frizerie;Rezultatele A4 contribuie direct la atingerea Ob.1 si Ob.2/cod indicator418 si 420. A5.1 O metodologie de selectie elaborata si implementata; 30 intalniri in comunitati cu femei din grupuri vulnerabile;minim 1200 femei din grupurile vulnerabile informate cu privire la oportunitatile de calificare;800 de femei selectate pt a participa la cursuri de calificare: 250 (N-E),250 (S-E),-300 (BI), 800 de fise de inscriere si adeziune la conditiile de derulare a programului de formare completate.Rezultatele A5.1 contribuie direct la atingerea Ob.1/cod indicator 418,420,421. A5.2.o procedura de derulare a cursurilor elaborata,agreata si implementata, 10 curricule de curs adaptate, 31 de sesiuni teoretice si 60 sesiuni de practica organizate,800 suporturi de curs realizate;A5.3.-31 de sesiuni teoretice derulate pentru 31 grupe la cursurile de calificare si 60 de sesiuni de practica derulate pentru 60 gr.,in total 800 participante(3.960 ore teorie si 15.120 ore de practica):Regiunea SE(P2):Frizer(3grupe teorie*120h si 6 gr. Practica*240h), Manichiurist/pedichiurist(3grupe teorie*120h si 6 gr. Practica*240h) si Baby-sitter(3grupe teorie*120h si 6 gr. Practica*240h).Regiunea NE(P3):Lucrator social(2grupe teorie*240h si 3 gr. Practica*480h), îngrijitor batrani la domiciliu(4grupe teorie*120h si 7 gr. Practica*240h) si Baby-sitter(4grupe teorie*120h si 8 gr. Practica*240h).Regiunea BI (P4 si P5)-ingrijitor batrani la

domiciliu(6grupe teorie*120h si 12 gr. Practica*240h),florar/decorator(2grupe teorie*120h si 4 gr. Practica*240h),Manichiurist/pedichiurist(2grupe teorie*120h si 4 gr. Practica*240h) si Frizer(2grupe teorie*120h si 4 gr. Practica*240h),800 de suporturi de curs realizate si diseminate; A5.4.-cel putin 680 de cursante evaluate,cel putin 680 certificate de absolvire acordate.Rezultatele A5 contribuie direct la atingerea Ob.1/cod indicatori 418,420,419. A6.1 O procedura de selectie elaborata, agreata si implementata, 100 de femei selectate;A6.2.- 4 sesiuni de formare DCA(*60h formare/sesiune) organizate, 4 sesiuni de formare MP(*60h formare/sesiune) organizate, 100 de femei instruite,100 de suporturi de curs diseminate;A6.3.-90 de cursante DCA evaluate,90 cursante MP evaluate,90 certificate absolvire DCA si 90 certificate absolvire MP acordate.Rezultatele A6 contribuie direct la atingerea Ob.2/cod indicatori 420,423,425,426. A.7. o retea interprofesionala functionala si sustenabila.A7.1.O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,15 femei selectate GT2;7.2.un curs formatori subcontractat si derulat,15 femei instruite si certificate;7.3.o vizita de studiu de 5 zile in Suffolk realizata,raport al vizitei de studiu cuprinzand modele de buna practica realizat si diseminat grupului tinta si online,23 participanti la vizita de studiu,7.4.ghid de functionare retea realizat in 1000 exemplare si diseminat;7.5.o platforma online functionala(cu caracteristici de forum si site de informare),minim 250 conturi create in cadrul platformei,identitate vizuala a retelei realizata.Rezultatele A7 contribuie direct la atingerea Ob.3/cod indicatori 420,421,423,426. A8.1.O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,75 femei apartinand GT1 selectate;A8.2.-3 sesiuni de formare DCA organizate in 3 regiuni;A8.3. 75 de femei instruite,3 sesiuni*60h livrate,75 suporturi de curs diseminate,67 de cursante DCA evaluate,67 certificate absolvire MP acordate.Rezultatele A8 contribuie direct la atingerea Ob.2 si 3/cod indicatori cod indicatori 425 si 426. A9. Un program de consultanta „EVA" pt initierea de activitati independente/afaceri derulatA9.1.O metodologie de derulare a programului de consultanta si a competitiei elaborata, agreata si implementata,A9.2.minim 175 de planuri de afaceri elaborate de beneficiare asistate de experti si mentori formatori,175 fise nevoi de consultanta completate, 525 ore de consultanta acordate,5 activitati independente/afaceri demarate de beneficiare.A9.3.un anunt de competitie lansat si promovat prin intermediul retelei,al mentorilor formatori si al expertilor, 5 premii acordate pentru initierea de activitati independente/afaceri.Rezultatele A9 contribuie direct la atingerea Ob.2 si 3/cod indicatori cod indicatori 422,425. Rezultatele activitatilor trans contribuie la indeplinirea Ob general si a Ob specifice si indicatorilor aferenti acestora:A1.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,doc de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,1 procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu respectarea OG66/2011 si a HG875/2011(detalii la sectiunea Resurse necesare),1 Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat. A2: 2.1 -un plan de comunicare elaborat si implementat, identitatea vizuala a proiectului realizata, 2.2 2 conferinte de presa organizate(pt lansarea proiectului si incheierea proiectului),60 seturi pachete participanti conferinte de presa distribuite;2.3 1 site al proiectului creat si continuu updatat,o sectiune dedicata proiectului in cadrul site-ului aplicantului si al partenerilor creata si updatata;8 roll-up-uri,2000 seturi informative(mape, pixuri, pliante, brosuri),500afise,1000 materiale promotionale realizate si diseminate catre factorii interesati,4 comunicate presa; 2.4.minim 6 reprezentari la evenimente de profil(targuri, conferinte, seminarii)pentru a promova activitatile proiectului;

Contextul proiectului


Proiectul este integrat prioritatilor europene,atat prin preocuparea pentru un subiect aflat in prim planul politicilor publice, cat si prin solutia propusa:un model unitar,integrat,functional si sustenabil pentru facilitarea accesului a 900 de femei pe piata muncii si in mediul de afaceri la nivelul comunitatilor din 3 regiuni(BI, SE si NE), asigurand promovarea principiului egalitatii de gen si respect. In iunie 2013 a fost dat publicitatii primul Index privind Egalitatea de Gen realizat de Institutul European pentru Egalitate intre Femei si Barbati din Bruxelles.Nevoia de instruire si acces la locurile de munca priveste o mare parte a femeilor din Romania,dupa cum arata si Indexul:Romania este pe ultimul loc in UE in ceea ce priveste egalitatea de sanse intre femei si barbati,obtinand cel mai mic punctaj(35,3, fata de media UE de 54) in analizarea locului femeii in familie, la locul de munca,castigul salarial,puterea de decizie, timpul liber si sanatatea. Potrivit Analizei pe baza cercetarii nationale privind egalitatea de sanse si gen, pentru 42% dintre romani, barbatul este angajatul ideal, iar 31% au declarat ca femeile se descurca mai greu in societate,cele mai afectate de discriminare sunt mamele singure sau femeile insarcinate.Rezultatele analizei documentare Sectorul Ocuparea fortei de munca si piata muncii,arata ca in Ro femeile au o rata de ocupare mai scazuta decat in UE (Ro-55,7%, media UE- 62,3,%), iar la nivel regional,regiunea de SE are cea mai scazuta rata de ocupare. Mai mult,peste 18,8% dintre femeile tinere(15-24 ani) nu sunt angajate in nicio forma de invatamant,munca si instruire, ceea ce duce la saracie si excluziune din viata sociala. Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca 2007-2013 SE(PRAO), arata ca femeile cu nivel mediu si scazut de instruire au acces greu la locuri de munca(rata de ocupare a femeilor in regiune e cu 18% mai mica decat a barbatilor) si la instruire(doar 1/3 dintre participantii la instruire din regiunea SE sunt femei). Strategia regionala pentru ocuparea fortei de munca-SE prevede la Masura 3, promovarea actiunilor pentru cresterea participarii femeilor, reducerea diferentelor de sexe privind ocuparea,cresterea nr femeilor pe piata muncii si prevenirea discriminarii salariale. In BI,aparent, situatia pare putin mai buna comparativ cu celelalte regiuni:in 2009,romancele aveau o rata de activitate de 55,4% si o rata de ocupare de 52%,in BI,aceste procente erau de 55,6 si respectiv,53 -potrivit Pactului Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Sociala Bucuresti Ilfov 2012-2014.Pe de alta parte,femeile din BI se confrunta cu stereotipurile de gen,discriminare la angajare,cat si cu dificultati in corelarea vietii de familie si cariera mai mult decat in alte zone. Planul de actiune la nivelul BI,Obiectiv. Operational 2.4:Limitarea inegalitatilor de pe piata muncii,prevede stimularea intoarcerii femeilor la munca mai devreme din concediul de

maternitate,reducerea discriminarii si realizarea unui sistem transparent de angajari si promovari in functii etc. In regiunea NE,PRAO 2011-2013 arata ca femeile din NE au fost mai slab integrate pe piata muncii decat barbatii,iar analiza SWOT a documentului mentioneaza ca slabiciuni ale regiunii:inegalitatea de sanse in privinta accesului la educatie si formare profesionala a categoriilor vulnerabile,printre care femei, acces redus pe piata muncii petru grupurile vulnerabile,(roma, dizabilitati si femei)etc. PRAO NE propune 5 prioritati de actiune in NE, printre care facilitatea accesului pe piata muncii pentru grupurile expuse la riscul excluziunii sociale(ex femei etc.). Proiectul este relevant la nivel de regiuni cu documentele mentionate anterior,este corelat cu Strategia Nationala pentru egalitatea de sanse intre femei si barbati 2010-2012,care arata ca exista disparitati de gen,in defavoarea femeilor la nivelul pietei muncii, a vietii sociale,a vietii politice si culturale,si care isi propune prin Planul General de Actiuni reducerea diferentelor salariale dintre femei si barbati, masuri de conciliere a vietii de familie cu cea profesioanala si participarea echilibrata a

femeilor si a barbatilor la procesul de decizie si la formare profesionala. Obiectivele proiectului sunt corelate cu PND 2007-2013 care prevede 6 prioritati nationale de dezvoltare printre care dezvoltarea resurselor umane,promovarea ocuparii si incluziunii sociale si cu CADRUL STRATEGIC NATIONAL DE REFERINȚA 2007-2013(CSNR) care prevede cresterea participarii pe piata muncii si promovarea calitatii ocuparii fortei de munca.Proiectul propus se afla in concordanta cu obiectivele Agendei de la Lisabona privind atingererea unei rate generale de ocupare de 70% si a unei rate de ocupare de 60% in randul femeilor si cu Strategia de la Lisabona relansata care isi propune printre altele:Punerea in aplicare a invatarii pe parcursul intregii vieti,Cresterea inovatiei si creativitatii,inclusiv a antreprenoriatului,la toate nivelurile de educatie si formare.De asemenea,proiectul este corelat cu Liniile directoare integrate pentru crestere economica si ocupare 2008-2010,Linia directoare 17 care prevedea ca pana in 2010,o rata medie de ocupare a fortei de munca in Uniunea Europeana de 70% in general,si de cel putin 60% pentru ocuparea femeilor si Linia directoare 18 care prevede initierea unor actiuni ferme cu scopul de a creste participarea profesionala a femeilor si de a reduce decalajele intre barbati si femei, in privinta ocuparii fortei de munca, somajului si salarizarii.Rezultatele proiectului contribuie in mod direct la atingerea indicatorilor asumati in DCI (pag193) pentru DMI6.3.: Numarul participantilor femei la programele de calificare -800 persoane, Ponderea participantilor la programele de calificare/recalificare care obtin certificare-minim 85%, Numar de femei asistate in initierea unei afaceri/dezvoltarea carierei-175; Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesionala care au obtinut certificat-85,55%. In ciuda deciziilor luate de UE de a incuraja prin toate mijloacele o mai buna conciliere a vietii de familie cu viata profesionala,exprimate atat prin obiectivele de la Lisabona cat si prin obiectivele stabilite la Barcelona in anul 2002,iin Romania nu putem vorbi inca de o impartire egala a responsabilitatilor familiale si nici de participare echilibrata a femeilor si barbatilor la viata economica sau familiala.Activitatile si subactivitatile propuse contribuie la combaterea discriminarii sociale si profesionale a femeilor si se subscriu politicilor nationale si regionale de ocupare si egalitate de sanse si recomandarilor Strategiei Europene privind promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati,respectiv:valorificarea intr-o mai mare masura a potentialului femeilor,promovarea antreprenoriatului feminin si cresterea numarului activitatilor independente desfasurate de femei; integrarea mai multor femei pe piata muncii.

Justificarea necesității implementării proiectului


Proiectul se adreseaza unui nr de 1000 persoane cu domiciliul sau resedinta in RO,astfel:GT1-800 femei, cu precadere din grupuri vulnerabile vor fi beneficia de cursuri de calificare pentru ocupatii corelate cu piata muncii, contribuind direct la indeplinirea urmatorilor indicatori:cod 418,420,419,423.Dintre acestea,75 isi vor dezvolta competentelor antreprenoriale si vor primi consultanta pentru initierea unei afaceri,contribuind la indeplinirea indicatorilor:cod 420,423,422,425.GT2:100 de femei cu studii superioare vor beneficia de formare profesionala DCA si MP contribuind direct la indeplinirea indicatorilor:cod 420,423,426.Vor fi selectate 15 pentru a deveni mentori-formatori si a se implica activ in proiect pentru livrarea a 3 cursuri de DCA,consolidarea retelei interprofesionale si acordarea de consultanta pentru initierea de activitati independente/afaceri,contribuind la realizarea indicatorilor 422,426;GT3:100 pers., personal APL-40 si ONG-60 vor participa la activitati de combatere a inegalitatilor si se vor implica activ in campania de promovare a proiectului catre GT1,contribuind la realizarea indicatorului cod 421.Nevoia femeilor de incluziune cu sanse egale pe piata fortei de munca reprezinta o permanenta provocare pentru consortiu.Proiectul vine in intampinarea unei nevoi reale de a corela competentele femeilor cu grad crescut de discriminare cu piata muncii.Nevoile specifice ale GT1 au fost identificate ca urmare a unei analize realizate de parteneri in colaborare cu AJOFM-urile locale.Au fost aplicate chestionare pt. GT1 si s-a facut o analiza bazata pe observatia GT pe care fiecare partener le deserveste).Au fost aplicate cate 100 de chestionare in cele 3 regiuni in randul GT1 pt. A identifica gradul de discriminare la care acestea sunt supuse si intentia de a se califica intr-un domeniu anume.Peste 60%dintre cele 300 respondente au declarat ca se simt discriminate,atat la serviciu (unde e cazul) cat si in comunitate (familia extinsa, bloc, cartier etc),castiga mai putin bani decat sotii lor sau colegii de sex masculin,cu acelasi atributii,au mai putin timp liber decat sotii lor si muncesc mai mult decat acestia.In ceea ce priveste calificarile cele mai dorite de catre respondente se numara:ingrijitoare persoana varstnica,babysitter,manichiurista-pedichiurista si frizer.De asemenea, aceste informatii sunt sustinute si de observarea directa a celor peste 20.000 de beneficiari deserviti direct de catre S si partenerii sai,cu experienta de peste 10 ani in adresare nevoilor grupurilor vulnerabile si formarii profesionale de durata.Aceste informatii corelate cu datele primite de la AJOFM-uri confirma relevanta proiectului in raport cu nevoile GT1.Astfel, potrivit adresei 18970/12.06.2013 emise de AMOFM Bucuresti,printre cele mai solicitate locuri de munca sunt:ingrijitor batrani la domiciliu,frizer, manichiurista-pedichiurista etc. Mai mult, informatiile furnizate de AJOFM Galati si Bacau arata acelasi interes pentru meserii precum lucrator social,ingrijitor batrani,babysitter,frizer etc. Planul national de formare profesionala pentru anul 2013,elaborat de ANOFM arata ca cele mai solicitate sectoare de activitate sunt printre altele:lucratori in domeniul serviciilor-ingrijitori in domeniul santatii.Meseria de ingrijitori batrani la domiciliu a fost solicitata de peste 460 de persoane, ingrijitoare copii si babysitter de 190,respectiv 140 de persoane. Referitor la GT2,cf. Statisticilor Registrului Comertului,exista un trend ascendent al femeilor antreprenor,in 2011-34% dintre actionarii si asociatii companiilor autohtone,precum si din categ. PFA erau femei. Insa comparand cifrele de afaceri pe care le gestioneaza(fata de antreprenorii barbati),prezenta in topul celor mai bogate persoane,si nu in ultimul rand situatia femeilor la nivel european in ceea ce priveste activitatile independete/afacerile,concluzionam ca desi nr. femeilor antreprenor creste usor, falia dintre femei si barbati in domeniul antreprenoriatului se adanceste din prisma sumelor angajate. Includerea GT3 in proiect este una fireasca si raspunde nevoii de implicare activa a actorilor importanti si a factorilor decizionali,care cu o informare corecta pot urca problematica egalitatii de sanse in topul preocuparilor pe agenda publica.Proiectul propune o abordare inovativa,coreland calificarile GT1 cu piata muncii si promovand in acelasi timp un comportament social fata de si intre femei,care se bazeaza pe principiul egalitatii de sanse.Abordarea integrata are in vederea actionarea pe mai multe cai spre indeplinirea ob general:cresterea calificarilor si competentelor GT1 si GT2,implicarea activa a GT pt. A produce schimabari in piata muncii in ceea ce priveste antreprenoriatul si angajabilitatea

femeilor,construirea impreuna cu GT3 a unor mesaje de incluziune si respect atunci cand se discuta despre“accesul femeilor pe piata muncii".Programul de formare profesionala pune accent pe dobandirea de competente noi care sa le ajute pe baneficiare la cresterea independentei financiare.Structura grupului tinta are la baza:proportionalitatea si reprezentativitatea la nivelul fiecarei regiuni,contributia la obtinerea unei PALETE LARGI DE BENEFICII PT GT pe termen scurt,mediu si lung(ex:cresterea cu 800 a nr de persoane care beneficiaza de formare profesionalala nivelul celor 3,cresterea cu 175 a nr. de pers. Ce beneficiaza de formare profesionala de scurta durata,cresterea cu 19390 a nr de ore de pregatire profesionala pt GT).Finantarea FSE acordata proiectului conduce la cresterea relevantei calificarii GT1 fata de dinamica pietei muncii,prin calificarea a 800 de persoane in meserii actuale pe piata muncii,cresterea sustenabilitatii economice la nivel local prin stimularea antreprenoriatului si demararea de activitati independente de catre femei.Proiectul aduce VALOARE ADAUGATA si prin abordarea integrata si sustenabila:mobilizeaza si coalizeaza femei din diferite categorii sa se afirme pe piata muncii si in domeniul afacerilor,creaza oportunitati de relationare autentica pentru demararea de afaceri in parteneriat sau crearea de noi locuri de munca,ofera posibilitatea cunoasterii si intelegerii exemplelor de buna practica dintr-un stat renumit pentru politicile sociale implementate in sprijinul femeilor si gr. Vulnerabile,implica reprezentante/reprezentanti ai grupurilor tinta in implementarea proiectului,fiind cunoscut faptul ca participarea activa a beneficiarilor este garantia sustenabilitatii unui proiect si aduce problematica discriminarii de gen,inegalitatea de sanse printre preocuparile de top ale societatii civile si autoritatilor locale.Activitatile de formare profesioanala si egalitate de sanse vor veni sa completeze cursurile realizate la nivel local de alte autoritati responsabile(ex:AJOFM) iar faptul ca acest proiect este realizat de un consortiu cu experienta in adresarea nevoilor grupurilor vulnerabile,in special femei,contribuie in plus la cresterea ocuparii in regiune.

Resursele alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului


Implementarea proiectului va fi sustinuta atat prin resursele umane existente ale S si parteneri lor(descrise in managementul proiectului),resursele materiale si financiare existente cat si prin sistemul de management al aplicantului.Au fost prevazute resurse pt implementarea tuturor activitatilor proiectului,inclusiv pt activitatile transversale(management de proiect,informare si publicitate).S va pune la dispozitia proiectului:3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri,2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism.P1 va pune la dispozitita proiectului urmatoarele :2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta.P2 va pune la dispozita proiectului urmatoarele: 1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2imprimante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism.P3 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele:o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul ;P4 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele :o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta ;P5 va pune la dispozitia proiectului urmatoarele :2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta.Resurse achizitionate si/sau inchiriate: S va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4);4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless;4 Aparate foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete software pt prelucrarea documentelor;Auditor proiect;Curs Formatori pt 15 persoane;Servicii organizare evenimente (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare);4 Seminarii „Egalitate de sanse si gen";30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect;Cheltuieli informare si publicitate,din care:Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de informare retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc); 1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-

up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante;Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promotionale; P1 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs,P2 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica,papetarie;Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering pt participanti curs;Expert Financiar;Materiale pt practica de specialitate;3 laptop cu sistem de operare inclus;1echipament Multifunctional color cu

copiator;1Videoproiector + 1 ecran proiectie;Dulap metalic depozitare;Pachete software pt prelucrarea documentelor si antivirus;P3 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica,papetarie,Materiale consumabile organizare cursuri de calificare;Servicii de catering participanti curs;Materiale pt practica de specialitate;Manechine pt practica de specialitate;inchiriere Sali curs;P4 va desfasura urmatoarele achizitii:Consumabile,Birotica,papetarie;Materiale consumabile organizare cursuri de formare;Servicii de catering participanti curs;Materiale necesare practica de specialitate;Manechine pt practica de specialitate;inchiriere Sali de curs;P5 va desfasura urmatoarele

achizitii:Consumabile,Birotica,papetarie,3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video

proiector, 1ecran proiectie, 1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare documente pe

calculator,Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering participanti curs; Materiale pt practica de specialitate;Inchiriere Sali de curs.Pt achizitiile realizate in cadrul proiectului se va asigura respectarea OUG34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica si vor fi aplicate principiile nediscriminarii,tratamentului egal,recunoasterii reciproce,transparentei,proportionalitatii,eficientei utilizarii fondurilor si asumarii raspunderii.Va fi respectata procedura de lucru privind achizitiile publice corelata cu respectarea OG66/2011 si HG875/2011.Resurse financiare:S va asigura cofinantarea proiectului,din surse de la bugetul local,iar P1,P2,P3,P4 si P5 vor suporta cofinantarea din bugetul propriu. Activitatile proiectului se vor desfasura dupa cum urmeaza:A. 1 la sediile S,P1,P2,P3,P4,P5;A.2. la sediile S,P1,P2,P3,P4,P5,iar A2.2 si A2.4 in locatii inchiriate;A.3 la sediile S,P1,P2,P3,P4,P5 si in locatiile din cadrul campaniei;A.4.la sediile S,P1,P2,P3,P4,P5; A.5 pe teren, la sediile P2,P3,P4,P5 si in locatii inchiriate; A6.in locatii inchiriate si sediul P1; A7.sediile S,P1,P2,P3,P4,P5 si Suffolk, UK; A8. Sediul P1 si locatii

inchiriate;A9.sediul P1.

Managementul proiectului


Echipa de Management(EM) este constituita de solicitant pentru a superviza indeplinirea rezultatelor prin implementarea activitatilor si luarea deciziilor in timp real.Componenta EM:Manager proiect(MP)-Termen Lung(TL)(Experienta prof de 10ani,studii super finalizate, 5 ani experienta in gestionarea si implementarea de proiecte)responsabil cu coordonarea echipei,monitorizare activitati si indicatori,aproba

cheltuieli,coordoneaza rapoarte tehnice,financiare si cereri de rambursare,acorda feedback echipei privind cerintele proiectului;Manager financiar-TL(Experienta profesionala de 7ani,Studii Superioare Economice si 5ani experienta financiar-contabila)realizeaza inregistrarile si evidenta contabila,intocmeste rapoartele financiare si cererile de rambursare,administreaza bugetul,cheltuielile si operatiunile fin-contab;Consilier juridic-TL(Experienta 5ani,cunostinte de drept civil,comercial,codul muncii,achizitii publice,studii sup),responsabil de coordonarea,initierea,derularea procedurilor de achizitii,contractelor de atribuire, munca,acte aditionale,se asigura ca activitatile,demersurile echipei sunt in legalitate;Asistent de proiect-TL(Experienta +4ani,studii superioare,experienta in logistica si management 3ani)sprijina MP in activitatile proiectului).Expertii S implicati in Echipa de implementare(EI):Coordonator Instruire-TL(experienta +5ani, 3ani in programe si proiecte)supervizeaza certificarea si implementarea programelor de instruire,analizeaza nevoile GT,propune strategii de imbunatatire a programelor de formare;Expert Achizitii-TL(exp. +5ani,3ani in achizitii publice,studii superioare)elaboreaza specificatii tehnice,caiete de sarcini si documentatia de atribuire.Expert contabil-TL(+5ani experienta in contabilitate,studii superioare ec,membru

CECAR)inregistreaza contabil operatiunile, verifica cererile de rambursare;Expert Monitorizare Bune practici-TS(experienta +7ani in egalitate de sanse si implementare proiect)identifica modele de bune practici pt. Campania de informare,povesti de success etc.Pozitii comune intre parteneri:Expert Financiar(P1,P3,P4,P5)-TL(Experienta profesionla +7ani,studii economice,+5ani experienta financiar-contabila)evidenta cheltuielilor, plati,cereri de rambursare,administreaza bugetul P,rapoarteaza financiar;Expert Coordonare activitati partener(P1,P2,P3,P4,P5)-TL(5ani experienta profesionala,3ani implementare proiecte,studii superioare)responsabil implementare activitati partneri,rapoarte, documente pt. Cereri de

rambursare,pastreaza legatura cu EM,sprijin EM in implementare,participa la intalniri de proiect;Asistent coordonare activitati partener(P4,P5)-TL(+5 ani experianta profesionala,2 ani implementare proiecte,studii superioare)sprijina expertul Coordonare activitati in implementare,rapoarte, documente pt. Cereri de rambursare,tine legatura cu EI,organizeaza sedinte de proiect;Responsabil formare

profesionala(P2,P3,P4,P5)-TL(experienta profesionala +5ani, 3ani in proiecte si formare

profesioanala)supervizeaza programul de instruire,elaboreaza rapoarte de formare,coordoneaza organizarea cursurilor si documentelor de curs.Responsabil achizitii publice(P3,P5)-TL(experienta totala +5ani,3ani in achizitii publice,studii superioare)elaboreza caietele de sarcini si documentatia de atribuire.Expert recrutare GT(P2,P3,P4,P5)-TL(Min 5ani experienta in munca,3ani experienta in management,studii sup.)organizeaza intalniri cu GT,mentine legatura cu GT,centralizeaza si verifica corectitudinea documentelor GT,raporteaza nr de beneficiar;Coordonator regional comunicare si relatii publice(P2,P3,P5)-TL(min 5ani experinta in munca,3ani experienta specifica in activitati de comunicare,preferabil proiecte,experienta in organizarea de evenimente,studii superioare de specialitate)coordoneaza activitatea de comunicare,realizeza evenimente,baze de date cu presa,disemineaza mesajele proiectului, organizeaza conferinte regionale,participa la evenimente de profil;Expert autorizare program(P3,P4)-TS(studii superioare, experienta de minim 5ani in munca, experienta de 3ani in domeniul formarii,elaborare documentatie acreditare curs)responsabil acreditare cursuri;Formatori cursuri calificare practica(P2,P3,P4,P5)-TS(studii superioare,acreditare ca formator/TOT, experienta in formare minim 3ani),implementeaza sesiuni practica;Formatori cursuri calificare teorie(P2,P3,P4,P5)-TS(studii superioare,acreditare ca formator/TOT, experienta in formare minim 3ani)implementeaza sesiuni teorie pt cursurile de calificare;Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala(P1,P5)-TL din partea P5 si TS din partea P1,(experienta profesionala minim 3ani, experienta specifica de 2ani in proiecte si formare)asista la organizarea programului de instruire din partea P1 si P5,elaboreaza rapoarte de progres formare,asigura logistica organizarii cursurilor;Membri comisii de examinare(P1,P2,P3,P4,P5)-TS(studii superioare)examineza cursantii in cadrul examenelor.Experi P1:Coordonator Comunicare si relatii publice-TL(experienta in munca minim 5ani,4 ani experienta in comunicare,lucru in proiecte cu grupurilor vulnerabile,organizarea de evenimente si campanii de promovare)-coordoneaza informarea si publicitatea proiectului si Campania de informare privind egalitatea de sanse,elaboreaza mesaje de promovare,comunicate de presa si continutul materialelor de promovare,organizeaza evenimente,coordoneaza Coordonatorii regionali de comunicare;Responsabil raportare si monitorizare-TL(exp profesionala de min 5ani,studii sup,exp in monitorizare si rap de min 2ani)asista si pregateste cu MP si expertii coordonare activitati doc. De raportare,centralizatoare de activitati,asista membrii echipei in vederea elaborarii rap de activitate,se asigura ca datele introduse in rapoarte sunt corecte;Responsabil formare profesionala-TS(experienta profesionala minim 5ani,experienta specifica de 3ani in programe si proiecte si in formare profesioanala-trainer)supervizeaza programul de instruire din partea fiecarui partener,elaboreaza rapoarte privind stadiul acestuia,asigura logistica organizarii,elaboreaza documente de curs si elaboreza documentele de acreditare cursuri ale P1;Coordonator program consult in afaceri-TL(exp Prof de min 5ani,3ani exp in proiecte,exp in consultanta,studii sup)coordoneaza program de consultanta(elaboreaza metodologia,acorda conuslt GT,face parte din comisia de examinare a planurilor de afaceri);Asistent program de consultanta in afaceri-TL(exp Prof de min 3ani,2ani exp in proiectestudii sup)acorda consult,tine legatura cu GT asistat,responsabil cu formarea retelei si organizarea studyvisit;Formatori curs DCA si manager proiect-TS(studii superioare,minim 3 ani in furnizarea de cursuri, diploma de formator/TOT)responsbaili de livrarea cursurilor DCA si MP; Asistent de comunicare si relatii publice-TL(studii sup in comunicare/marketing/relatii publice,Exp de minim 3 ani in comunicare)va asista coord de comunicare in activitatile de comunic ale proiectului,va genera mesaje catre GT, elabora materiale de info pt site-ul proiectului;Asistent raportare si monitorizare-TL(exp profesionala de min 3ani,studii sup,exp in monitorizare si rap de min 2ani)asista si pregateste cu responsbailul de monitorizare si raporatre si expertii coordonare activitati formatele doc de

raportare,centralizatoare de activitati,pregateste doc pentru cererile de rambursare,asigura arhiva proiectului.Experti P2:Coordonator recrutare/selectie grup tinta-TL(Min 7ani experienta in munca, 5ani experienta in management,studii sup.)coordoneaza activitatea de recrutare a GT in SE, verifica documentele GT si se asigura ca acestea sunt corecte si complete;raporteaza numarul de benef atrasi in proiect, realizeaza strategii de atragere a GT in proiect.Experti P5:Expert egalitate sanse-TS(experienta in munca de minim 5 ani, expertiza de 4 ani gestionarea problemelor legate de egalitate de sanse si in implementarea de proiecte)responsabil de organizarea seminariilor de egalitate de in cele 3 regiuni de implementare ale proiectului, lucreaza cu expertul monitorizare bune practice in identificarea de bune practice privind egalitatea de sanse, elaboreaza documente privind egalitatea de sanse pentru a fi postate pe site-ul proiectului, revizuieste continutul suporturilor de curs a. i. acestea sa contina info legate de egalitatea de sanse; Expert IT webdesign si informare-TL(Exp de peste 6 ani in domeniul IT,studii superioare de profil, experienta in administrarea de site-uri)va administra site-ul proiectului si il va updata permanent,pagina de facebook si alte retele sociale ale proiectului,monitorizeaza traficul web,instaleaza mentine si asigura buna functionare a sist IT si a aplicatiilor software achizionate prin proiect. COORDOANAREA GENERALA A PROIECTULUI este in responsab managerului proiect.Vor fi folosite:intalniri intre membrii EM si EI pentru a stabili nevoile proiectului si planifica activitatile/actiunile de urmat si masurile de contracarare a riscurilor in

implementare si stabilire a sarcinilor in echipa;raportari lunare ale echipei de proiect;monitorizarea proiectului;sedinta de evaluare trimestriala.MONITORIZAREA SI EVALUAREA PROIECTULUI(financiar si tehnic)va fi realizata de EM a proiectului,cu responsabilul si asistentul de monitorizare si

raportare.Monitorizarea se va derula pe toata perioada de implementare,evaluarea va fi trimestriala sau in lunile de pregatire a cererilor de rambursare.INFORMAREA SI PUBLICITATEA PROIECTULUI va fi realizata continuu pe perioada implementarii.Vor fi folosite instrumente si metode de promovare,conform regulilor de identitate vizuala ale finantatorului.Va fi elaborat planul de comunicare si diseminare,vor fi organizate evenimente de informare:conferinte la inceputul si finalul proiectului,informari de presa,anunturi privind stadiul implementarii.Se vor disemina mesajele proiectului in comunitate si la diferite evenimente de profil.Toate activitatile vor avea un management financiar riguros.

Metodologia de implementare

Metodologia de implementare asigura buna relationare si comunicarea eficienta in cadrul EM, EI si cu beneficiarii proiectului,comunitatea locala,precum si suportul logistic si material pt implementarea activitatilor cu maxim de eficienta.A. 1:EM definitiveaza planul de actiune si un sistem de management,monitorizare si evaluare.EM si expertii coordonare activitati organizeaza intalniri de coordonare,angajeaza experti,monitorizeza si evalueaza activitatile;Expertul achizitii elaboreaza o procedura de lucru privind achizitiile publice cu respectarea OG66/2011 si HG875/2011.Acestia supervizeza incheierea si derularea contractelor de achizitii publice.Se vor achizitiona servicii de audit pt a asigura verificarea cheltuielilor,respectarii regulilor financiare din programul de finantare si corectitudinea inregistrarilor contabile.Vor fi elaborate minim 5 rapoarte audit pentru cererile de rambursare.Se vor achizitiona bunuri si servicii cum s-a aratat in sectiunea Resursele alocate si achizitii.A2.Informarea si publicitatea proiectului se va derula continuu si va fi monitorizata si evaluata pe baza planului de comunicare cu indicatori si activit de promovare.Identitatea vizuala se va regasi in designul site-ului si materialelor de promovare diseminate in campania de informare,evenimentele din proiect(2 conferinte de presa,6 evenimente de profil la partenerii vor promova proiectul si A3).Site-ul va fi actualizat permanent,iar pe site-urile partenerilor si S va exista o sectiune dedicata proiectului. A3.este complementara A2. si sustine A5. Realizarea campaniei de informare va fi subcontractata.A3 cuprinde si activitati de informare directa:6 conferinte regionale (2/regiune)pentru 240 potentiale beneficiare(GT2 si GT3)si 4 seminarii privind egalitatea de gen pt. 100 de reprezentanti ai ONG/APL.Acestia vor dezbate problemele legate de egalitate de sanse si gen pe piata muncii si vor primi informatiile si materialele necesare pt a contribui la atragerea GT1 din comunitatile pe care le deservesc. A4.Partenerii au analizat in perioada de pregatire a proiectului piata muncii din fiecare regiune si consultat potentialele beneficiare,pentru a corela nevoile reale din piata muncii cu solutiile de calificare propuse.O parte dintre cursuri sunt deja acreditate de ANC.Cursurile pe care partenerii nu le au in portofoliul de cursuri acreditate si care au reiesit ca fiind necesare in urma evaluarii nevoilor de calificare din cele 3 regiuni, vor fi certificate in cadrul proiectului:P2:Frizerie,Manichiura/pedichiura,Baby-sitter;P3:Baby-sitter,lucrator social;P5:Florar decorator,Manichiura/pedichiura,Frizerie.P1 va certifica cursurile de DCA si MP.P1,P2,P3si P5 au identificat personalul care va dezvolta curricula si materialele pentru cursuri si au alocat resursele bugetare pentru remunerarea acestora,dar si pentru indeplinirea demersurilor administrative necesare acreditarii.A5.este activitatea care contribuie in mod esential la indeplinirea indicatorului cheie al proiectului:numarul participantilor femei la programe de calificare/recalificare.In scopul asigurarii unei cat mai bune reprezentativitati a GT1,partenerii desfasoara 30 intalniri in comunitati cu minim 1200 femei carora li se va oferi sansa de a se inscrie la programul de calificare.800 femei vor fi selectate pe baza metodologiei de selectie elaborata de expertii recrutare/selectie GT, acordandu-se prioritate femeilor care apartin totodata si unui alt grup vulnerabil(etnic, social etc).GT VA FI MENTINUT IN PROIECT prin calitatea formarii profesionale oferite in domenii solicitate pe piata muncii din regiunile de implementare si a certificatelor de calificare obtinute si prin abordarea nevoilor de constientizare,informare,consolidare a stimei de sine,consultanta personalizata pentru un nou start socio-profesional,dobandire a unei meserii,oportunitatea formarii intr-un domeniu solicitat pe piata muncii.Femeile recrutate si selectate in vor participa la 31 de sesiuni de calificare/recalificare, astfel:in regiunea SE,P2 va organiza cursuri pt 250 femei:Frizer(3 gr*120h/gr. Teorie si 6 gr*240h/gr practica),Manichiurist-pedichiurist(3 gr*120h/gr. Teorie si 6 gr*240h/gr practica),Baby-sitter(3 gr*120h/gr. Teorie si 6 gr*240h/gr practica);in NE,P3 va organiza cursuri pt 250 femei:Lucrator social(2 gr*240h/gr. Teorie si 3 gr*240h/gr practica),Ingrijitor batrani la domiciliu(4 gr*120h/gr. Teorie si 7 gr*240h/gr practica) si babysitter (4 gr*120h/gr. Teorie si 8 gr*240h/gr practica),in BI,300 femei:Ingrijitor batrani la domiciliu(6 gr*120h/gr. Teorie si 12 gr*240h/gr practica),Florar-decorator (2 gr*120h/gr. Teorie si 4 gr*240h/gr practica),Manichiura/pedichiurist(2 gr*120h/gr. Teorie si 4 gr*240h/gr practica),Frizer(2 gr*120h/gr. Teorie si 4 gr*240h/gr practica).In vederea derularii cursurilorP2,P3,P4,P5 au prevazut costuri aferente formatorilor si responsabililor calificare,printarii suporturilor de curs,inchirierii de locatii de curs si practica,materiale speciale pt derularea orelor de practica(ex:manechine),catering,transport si subventii pentru incurajarea si sprijinirea participantelor.Cursurile se vor finaliza cu sesiuni de examinare organizate conform metodologiei ANC. Absolventele(minim 85%) vor primi certificate de absolvire.In vederea derularii in conditii optime a tuturor cursurilor,facilitarii raportarii si asigurarii calitatii,partenerii vor agreea si vor urma o metodologie de organizare. A.6Vizeaza GT2 ce doresc sa demareze activitati independenta si care pot contribui la crearea de noi locuri de munca pe plan local.Organizarea procedurii de selectie va fi anuntata in conferintele regionale si online.Cele 100 de femei selectate vor beneficia de cate 2 cursuri de formare:DCA si MP.Programul de formare va contine exercitii practice minim 60% din timp si ofera GT2 oportunitatea de a lucra pt planul de afaceri inca din timpul cursului DCA. Cursul MP este complementar celui de DCA si aduce competente necesare managementului strategic, managementului prin proiecte,accesarii de finantari,contribuind totodata la componenta de sustenabilitate.Estimam ca minim 90% dintre participante vor obtine certificare DCA si MP.Cursurile vor avea componente importante privind egalitatea de sanse si de gen.Cursurile vor fi organizate si furnizate de expertii P1. Abordarea inovatoare a proiectului consta si in faptul ca GT are oportunitatea de a face transfer de informatii in timpul derularii proiectului,ofera oportunitati de implementare a competentelor noi dobandite si de generare de noi proiecte in cadrul unei retele interprofesionala functionala si sustenabila.Participantele la A6 pot aplica pentru a participa la un curs de formare de formatori(subcontractat),curs ce la va permite sa isi dezvolte competente necesare implicarii ca mentor-formator in raport cu celelalte beneficiare.Cele 15 femei mentor-formator vor fi nucleul retelei si,alaturi de expertii P1, vor implementa A.7.5,A.8.2 si A9.2. Tot in vederea pregatirii modului de functionare al retelei interprofesionale,partenerii,cu sprijinul Serviciilor Sociale din comitatul Suffolk-UK,vor realiza o vizita de studiu ce va viza acumularea de informatii,schimbul de experienta privind implementarea politicilor coerente de promovare si respectare a egalitatii de sanse,a programelor integrate de integrare pe piata muncii(prevenirea dezechilibrelor privind integrarea profesionala in comunitati profesionale barbati-femei, promvoarea integrarii sociale a grupurilor vulnerabile si promovarea antreprenoriatului).Vizita de studiu contribuie direct la crearea structurii retelei interprofesionale.In cele 5zile vor avea loc intalniri cu reprezentanti ai institutiei si parteneri sociali,a.i. participantii sa aiba ocazia sa cunoasca modele de relationare pentru integrarea pe piata muncii si cresterea independentei femeilor. Alegerea Serviciilor

Sociale Suffolk are doua motive principale:o colaborare mai veche prin care institutia din UK a primit lucratori sociali ai S. Pentru stagii profesionale,asigurand un nivel de pregatire la standarde ridicate;aici se afla cea mai importanta si prestigioasa facultate de asistenta sociala din UE si anume UEA ( University of

East Anglia).Modelele de buna practica se vor regasi intr-un raport al vizitei de studiu si o parte dintre ele vor fi incluse si in ghidul de functionare al retelei si postate online. Platforma online, element cheie in initierea, cresterea si sustinerea retelei va insuma elementele unui site de informare si dinamica unui forum.Pt crearea unei retele sustenabile si atragerea unui nr mare de membre,va fi elaborat si diseminat un ghid de informare retea(1000 ex),ghid ce cuprinde modele de bune practici de relationare la nivelul comunitatii pentru integrarea socio-economica a femeilor,prezentarea actorilor publici si privati care pot sustine reteua,aspecte tehnice si practice legate de functionarea platformei online.In spiritul principiului egalitatii de sanse si GT1 va avea acces la cursurile de DCA si consultanta in implementarea afacerilor,astfel,in cadrul cursurilor de calificare,participantelor li se va prezenta si procedura de selectie pentru cursurile DCA.Selectia va avea la baza o scrisoare de intentie in care femeile vor fi rugate sa prezinte activitatea independenta pe care doresc sa o initieze si aspecte practice cu care se confrunta.P1 va selecta

75 de femei care vor participa la 3 sesiuni de formare DCA(60 h/sesiune).Expertii P1 si mentorii-formatori vor sustine cursurile in sistem co-training.Modalitatea de desfasurare a cursurilor este similara cu A.6.2. si A6.3.Programul de consultanta „EVA" se va derula pornind de la o metodologie agreata de parteneri si va fi implementat simultan si ulterior cursurilor DCA.Participantele la cursurile DCA vor primi consultanta personalizata in vederea elaborarii planului de afaceri.In vederea stimularii initierii de activitati independente/afaceri, se va organiza si o competitie cu premii pentru cele mai bune activitati independente initiate.

Proiect generator de venit

NU

DESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului

Sustenabilitatea proiectului este asigurata prin: 1)Rezulatele campaniei de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii, diseminarea rezultatelor si a activitatilor proiectului la nivelul celor 3 regiuni(prin intermediul comunicatelor de presa, evenimentelor de informare si promovare,materialelor tiparite, paginii web proiectului care va functiona si ulterior derularii proiectului, sustinand si platforma interactiva dedicata retelei interprofesionale dezvoltate prin proiect.2)Programul de consultanta in afaceri oferit celor 175 de femei, care vor putea aplica pe viitor competentele dobandite in timpul consultantei in dezvoltarea propriilor afaceri si vor contribui la cresterea economica a regiunii.3)Participarea activa a GT2 la cursurile de manager de proiect si competente antreprenoriale.Cele 100 de femei isi vor exersa competentelor dobandite in proiect pe piata muncii, vor dobandi noi expertize si competente si vor avea sanse crescute la angajare.4)Dezvoltarea retelei interprofesionale si implicarea celor 15 femei - mentor in activitatile retelei. Membrele retelei vor putea beneficia si dupa finalizarea proiectului de expertiza mentorilor, vor putea accesa documentele puse la dispozitie pe platforma interactiva si vor mentine legatura pentru dezvoltarea de initiative in comun.5)Exemplele de buna practica care pot fi adapatte de reprezentantii ONG/APL in alte tipuri de proiecte sau cu alte categorii de beneficiari cat si a femeilor mentor ce pot fi utilizare si in cadrul altor proiecte si programe dezvoltate de solicitant si parteneri. 6)175 de planuri de afaceri elaborate de femei care au si competentele necesare de a le pune in practica si de a-si dezvolta propria afacere.7)Cursul de manager de proiect care are o componenta de atragere de fonduri si cel putin

100 de femei vor avea cunostinte necesare de a accesa finantari viitoare pentru dezvoltarea planurilor de afaceri sau a comunitatilor locale. 8)5 Premii pt initierea de activitati independente oferite in cadrul proiectului pentru cele mai bune planuri de afaceri. Premiile vor contribui la dezvoltarea afacerilor asigurand o sustenabilitate de durata ideii de antreprenoriat initiata de castigatoare.9) Competentele dobandite de cele 800 de femei prin calificare sunt actuale si corelate cu cerintele pietei muncii ceea ce asigura un grad crescut de integrare in munca si sanse mai mari la angajare. 10)5 activitati independente demarate care vor genera noi locuri de munca in comunitate si la dezvoltarea economica a regiunii, dar si la cresterea gradului de independenta a femeilor antreprenoare. STRUCTURILE PROIECTULUI VOR FUNCTIONA SI DUPA FINALIZAREA PROIECTULUI:a)metodologia de lucru si lectiile invatate,exemplele de bune practici dezvoltate in cadrul proiectului vor fi utilizate de S si Parteneri pentru a evalua anual si alte persoane vulnerabile,femei in situatii de vulnerabilitate ce pot fi incadrate in munca,urmand ca acestea sa participe in continuare la sesiuni de formare profesionala.b)S si partenerii sai vor organiza in continuare campanii de sensibilizare a populatiei si a organizatiilor cu rol social activ in vederea incluziunii sociale a persoanelor vulnerabile si integrarii pe piata muncii.REZULTATELE PROIECTULUI VOR FI TRANSFERATE la diferite niveluri:a)toate experientele si rezultatele proiectului vor fi centralizate intr-o biblioteca virtuala in format electronic,pe pagina web a proiectului.persoanele interesate vor putea beneficia de aceste informatii pentru a le putea aplica in alte domenii de activitate sau cu alte grupuri vulnerabile.b)programele de formare profesionala si promovare a egalitatii de sansa vor putea fi folosite ca si model pentru viitoarele programe si chiar servicii sociale si de sprijin atat la nivel local cat si la nivel sectorial si regional.c)expertiza acumulata,schimbul de bune practici,lucrul in reteaua parteneriala dezvoltata pot conduce la extinderea implementarii din regiunile propuse prin proiect prin actiuni similare in alte regiuni si chiar in toata tara.Aceasta extindere beneficiaza de avantajul ca infrastructura si metodologia necesara exista deja si,in cazul instrumentelor informatice,poate fi accesata si pe viitor,din orice locatie;Costurile de infrastructura pt a asigura scalabilitatea la scara nationala sunt minime.Un alt aspect important legat de transferabilitate se refera la bunele practici pe care persoanele incluse in programul ce vizeaza antreprenoriatul le vor isusi si le vor disemina in comunitatile din care fac parte.Sprijinul pentru dezvoltarea si incurajarea antreprenoriatului este in masura sa contribuie la sustenabilitatea proiectului prin impactul pe termen mediu si lung asupra grupului tinta pe care il are acest proces - astfel in urma consultantei se asteapta dezvoltarea unor afaceri sustenabile pe termen lung care vor contribui la dezvoltarea economica a regiunii.Proiectul are o abordare integrata din mai multe perspective: 1.asigura o implementare unitara in toate cele 3 regiuni,2.Ofera acelasi tip de interventie pentru aceleasi categorii de grup tinta,3.Propune masuri concrete de calificare a GT menite sa asigure cresterea nivelului de ocupare in raport cu nevoile GT si in corelare cu piata muncii de la nivel local.In cadrul proiectului vor fi atinse obiectivele si rezultatele pentru care s-a obtinut finantare nerambursabila si nu se va mai solicita o finantare viitoare.Sustenabilitatea proiectului este data si de faptul ca obiectivele specifice si obiectivul general al proiectului sunt urmarite, in continuare, intr-un context mai larg, vizand implementarea unor strategii privind formarea profesionala a beneficiarilor deserviti in mod normal de consortiu, atat in regiunile vizate de proiect cat si in regiunile invecinate. Expertiza ce va fi acumulata in cadrul proiectului,materialele create,vor putea fi preluate la nivel multi-regional in vederea dezvoltarii unui sistem calitativ superior de furnizare de servicii de formare profesionala.

Egalitate de șanse

Principiul egalitatii de sanse constituie esenta proiectului EVA si este aplicat in conformitate cu prevederile Constitutiei Romaniei,Strategiei Nationale Pt Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pt perioada 2010-2012,Legii nr.202/2002 republicata in 2007,privind egalitatea de sanse intre femei si barbati si Directivei 76/207/CE privind principiul egalitatii de tratament intre femei si barbati in privinta accesului la angajare,formare profesionala si promovare precum si in ceea ce priveste conditiile de munca. Proiectul isi propune integrarea pe piata muncii a femeilor (grupul tinta principal avut in vedere prin apelul de proiecte 144) indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri,orientare sexuala, varsta, handicap.Selectarea participantelor la cursurile de formare se va face tinand cont de exprimarea propriei vointe si de motivatiile personale ale acestora in raport cu obiectivele de program. Mai mult,in selectia grupului tinta se vor stabili criterii clare ce vor tine cont de implicarea si nediscriminarea persoanelor din grupuri vulnerabile,fiind solicitata,asigurata si incurajata integrarea acestora in activitatile proiectului.Alegerea GT1,format din femei apartinand unor categorii sociale vulnerabile,supuse discriminarii sau excluderii de pe piata muncii,cu dificultati de reintegrare si cu putine oportunitati de dezvoltare profesionala si personala,urmareste sa reduca inegalitatile sociale si de sanse pe piata muncii,atat pe termen scurt cat si pe termen lung si foarte lung- prin activitatea de formare. Principiul respectarii egalitatii de sanse va fi vizibil in toate activitatile pe care le vom desfasura. Activitatile de formare vor avea incluse pe langa curricula acreditata,o introducere in care li se vor explica membrilor grupului tinta conceptele de egalitate de sanse si incluziune sociala.Planificarea activitatilor s-a realizat cu respectarea principului egalitatii sanselor,acesta fiind integrat in timpul implementarii proiectului prin: 1)participarea activa a grupului tinta la identificarea celor mai bune solutii pentru integrarea lor pe piata muncii; 2) Solicitarea opiniei grupului tinta potential asupra tematicii de formare profesionala; 3) In conceperea activitatilor si calendarului au fost luate in considerare nevoile diverselor categorii din GT si se vor asigura: un program de participare flexibil,personalizat (tematica va fi abordata intr-un orar si tempo individualizate),locatiile proiectului vor fi usor accesibile cu transportul in comun; 4) Se va asigura participarea grupurilor vulnerabile la masurile active prevazute,fara discriminare;5)Din punctul de vedere al achizitiilor publice, va fi respectata legislatia in vigoare acordandu-se oportunitate egala tuturor agentilor economici interesati in a urma procedura legala si a oferta pentru achizitionarea de produse, echipamente si servicii.6) Dezvoltarea materialelor de curs se va face pornind de la principiul unei utilizari cat mai facile si a unei adresabilitati largi si vor fi redactate utilizand un limbaj cat mai accesibil si mai adecvat nivelului de pregatire al participantilor;7)modalitatile de informare cu privire la oportunitatile oferite femeilor in cadrul proiectului (formare, consultanta dezvoltare activitati independente) sunt adaptate nevoile grupurilor tinta: intalniri in comunitati si mass-media-GT1;seminarii,materiale tiparite dedicate profesionistilor si conferinte-GT3;conferinte, mass-media,internet-GT2;8) La nivelul echipei de management si echipei de implementare va fi elaborat un document cadru, Cod de Conduita privind non-discriminarea care sa reprezinte un set de principii si reguli de conduita la nivelul relatiei cu beneficiarii, relatiilor colegiale sau a relatiilor cu partenerii sociali.9)Formularele interne de inscriere a grupului tinta vor avea rubrici dedicate nevoilor speciale ale participantilor,iar incadrarea lor pe grupe si implicarea lor in proiect vor fi facute cu respectarea acestor nevoi (in special pt: mame cu copii,persoane cu dizabilitati sau suferind de afectiuni cronice/acute,membrii ai unor minoritati; solicitari speciale privind hrana); 10)In toate materialele proiectului vor exista texte cu privire la combaterea discriminarii,iar managerul de proiect va urmari in mod continuu aplicarea principiului egalitatii de sanse; 11) Vor fi redactate si disponibile formulare speciale de sesizare privind nerespectarea principiului egalitatii de sanse; 12) asistentul de proiect va fi numit sa raspunda de inregistrarea si rezolvarea oricarei sesizari privind nerespectarea acestui principiu; 13) Pe parcursul implementarii se va realiza evaluarea si se va solicita feedbackul participantilor,mai ales cu privire la respectarea acestui principiu.Pe parcursul implementarii proiectului vom tine evidenta masurii in care aplicam principiile egalitatii de sanse iar monitorizarea si evaluarea gradului de respectare a principiului egalitatii de sanse in implementarea proiectului vor fi incluse in rapoarte. De asemenea, alcatuirea echipei de proiect se realizeaza luand in considerare experienta,nivelul de pregatire,cunostinte si aptitudini cerute de pozitia din proiect criterii ce nu tin de etnie,religie,gen sau categorie sociala.

Obiective orizontale

Proiectul contribuie la DEZVOLTAREA DURABILA prin:1) promovarea unei dezvoltari socio-economice durabile facilitand incluziunea sociala, egalitatea de sanse si integrarea pe piata muncii a GT;2) promovarea in cadrul activitatilor a conceptelor de energie regenerabila, reducerea emisiilor poluante,folosirea

materialelor biodegradabile,in cadrul derularii programelor de formare profesionala,in conformitate cu standardele de protectia mediului adoptate la nivelul european.Prin asigurarea calificarii pt 800 de persoane din grupul tinta si formarea profesionala de scurta durata pentru 175 de persoane, proiectul contribuie la dezvoltarea durabila a resurselor umane,acestea vor avea noi abilitati, isi vor gasi mai usor un loc de munca si vor avea competentele necesare initierii de activitati independente, vor creste eficienta in realizarea sarcinilor de serviciu si se vor integra in comunitate. Activitatea de consultanta va fi partial derulata online, permitand un flux mai mare de informatii cu impact minim asupra mediului(reducandu-se consumul de combustibil necesar transportului).Proiectul va urmari un plan de dezvoltare durabila,care se va axa pe nivelurile: a) economic, dezvoltarea durabila la nivelul proiectului se va atinge pe plan contabil prin eficientizarea cheltuielilor si incadrarea in bugetul alocat proiectului;b) ecologic, dezvoltarea durabila este sprijinita prin colectarea si depunerea la centre specializate a tuturor materialelor reciclabile

(hartie,plastic,sticla,cartuse de imprimanta,toner) dar si achizitionarea de echipamente cu nivel redus de poluare. Se va lua in considerare dezideratul Europa 2020 de crestere durabila, reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera, reducerea CO2, etc. Dezvoltarea durabila si protectia mediului va fi oglindita si in materialele cu care vor fi realizate materialele promotionale din cadrul campaniei de informare si manualele de curs. Acestea vor contine si un semn distinct care sa aminteasca despre dorinta si nevoia de protectie a mediului. Echipamentele vor fi eco-friendly sau se vor gasi produse care sa respecte principiile ecologiei si protectiei mediului. Vor fi economice din punct de vedere al consumului energetic. Responsabilizarea comunitatii in privinta egalitatii de sanse pe piata muncii a persoanelor vulnerabile, in special femei, va contribui la indeplinirea acestui obiectiv orizontal din perspective capitalului antropic. In cadrul activitatilor de constientizare si de promovare a actiunilor proiectului vor fi in permanenta afirmate obiectivele orizontale, cel de dezvoltare durabila fiind implicit atins prin cresterea gradului de constientizare si prin asigurarea unei calitati a vietii crescute pentru grupul tinta. Proiectul va contribui la DEZVOLTAREA INOVARII SI TIC prin punerea la dispozitie prin intermediul site-ului a unor facilitati suplimentare de accesare a informatiei pt GT,activitatile de informare si consultanta au o componenta online consistenta.In proiect vor fi achizitionate echipamente specifice pentru monitorizarea si implementarea computerizata a activitatilor, participantii la cursurile organizate in cadrul acestui proiect vor fi sprijiniti in a-si dezvolta aptitudinile de operare calculator atunci cand situatia o cere. In aceeasi masura vor invata si programe noi care privesc activitatea specifica profesionala,cursurile MP si DCA vor cuprinde sesiuni dedicate utilizarii programelor informatice care pot sustine activitatea manageriala. Din punctul de vedere al promovarii proiectului, pe acest obiectiv TIC va fi desfasurata si activitate de promovare online a proiectului, prin toate mijloacele pe care tehnologia computerului, informatica o ofera in momentul de fata. Astfel proiectul va contribui la dezvoltarea societatii informationale si va promova folosirea instrumentelor societatii bazate pe cunoastere in procesele de incluziune sociala a grupurilor dezavantajate. ABORDARE TRANSNATIONALA SI INTERREGIONALA este prezenta in cadrul proiectului prin intermediul vizitei de studiu ce va fi organizata in cadrul Serviciilor Sociale din comitatul Norfolk, Anglia. Prin realizarea vizitei de studiu proiectul incurajeaza si faciliteaza transferul de know-how in domeniul politicilor coerente de promovare si respectare a egalitatii de sanse in cadrul institutiilor si in mod specific pentru protectia femeilor ca si categorie vulnerabile, si mai ales in domeniul antreprenoriatului. De asemenea, avand in vedere ca proiectul asigura acelasi tip de interventie in toate cele 3 regiuni de implementare, se asigura o abordare interregionala a proiectului. In „Mesaje cheie ale Raportului privind ocuparea fortei de munca in Europa in 2007” se mentioneaza ca una din metodele implementarii imbatranirii active este abordarea muncii pe baza ciclului de viata si facilitarea tranzitiilor dintr-o etapa in alta a vietii profesionale.Astfel,contributia proiectului la atingerea obiectivului orizontal IMBATRANiReA ACTIVA este implicita.Prin experienta dobandita in proiect GT va dezvolta o atitudine pozitiva fata de perfectionarea continua si fata de adaptarea la conditiile pietei.Aceste femei imbatranesc activ, nefiind depasite moral de o piata in perpetua schimbare.

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte

EVA - Evolutie Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii este un proiect important,fiind in aliniere in primul rand cu Strategia Europeana „EUROPA 2020”, tinand cont in mod specific de prioritatile propuse de CE, si anume o crestere inteligenta - o economie bazata pe cunoastere si inovare, si o crestere incluziva. Proiectul este complementar cu obiectivele nationale stabilite in „Programul national de reforme 2011-2013” respectand si luand masuri practice in ceea ce priveste directiile de actiune legate de cresterea participarii la piata fortei de munca si facilitarea incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile, prin promovarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, etc., in convergenta cu dispozitiile din „Strategia nationala privind egalitatea de sanse intre femei si barbati pentru perioada 2010-2012”.Proiectul propus este complementar cu Strategia pe termen scurt si mediu pentru formare profesionala continua 2007-2013 si strategia solicitantului pentru anii 2012-2018 in care sunt incluse capitole specifice privind integrarea persoanelor vulnerabile si promovarea egalitatii de sanse. Strategia a fost elaborata avand in vedere tintele de la Lisabona: nivelul mediu de participare la procesul de invatare pe tot parcursul vietii sa fie, pana in 2020, de cel putin 12,5% pentru populatia adulta (grupa de varsta 25-64 ani) si atingererea unei rate generale de ocupare de 70% si a unei rate de ocupare de 60% in randul femeilor.De asemenea, proiectul este complementar cu Strategia de la Lisabona relansata care isi propune printre altele:Punerea in aplicare a invatarii pe parcursul intregii vieti,Cresterea inovatiei si creativitatii,inclusiv a antreprenoriatului,la toate nivelurile de educatie si formare.De asemenea,proiectul este complementar cu: 1)Programul de guvernare 2013-2016,care prevede cresterea participarii la formarea profesionala de la 2% la minimum 7% din populatia in varsta de munca intre 25-64 de ani; dezvoltarea resurselor umane, investitii in resurse umane si corelarea programelor educationale cu piata muncii, absorbtia eficienta a resurselor financiare europene destinate dezvoltarii resurselor umane,astfel incat sa se asigure suportul de formare profesionala si ocupationala; sanse egale de acces la educatie (pag 42), relatia cu piata muncii si dezvoltarea unei cariere, asigurarea educatiei complementare (pag 44); 2)Liniile Directoare integrate pentru Crestere Economica si Ocupare (2010-2020), care prevad cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si formare profesionala; 3)Planul National de Dezvoltare (2007-2013),Prioritatea 4,Dezvoltarea resurselor umane,promovarea ocuparii si a incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative; 4)Cadrul Strategic National de Referinta (2007-2013),Prioritatea 3,Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania si PNDR. Din punctul de vedere al complementaritatii cu programele regionale si locale, acest proiect este complementar si de fapt, indeplineste prin integrarea socio-profesionala a persoanelor vulnerabile un obiectiv al PIDU /2010 actualizat, aprobat prin decizia Consiliului Local Sector 6, care prin obiectivele de asistenta sociala are ca prioritate 1 « crearea de oportunitati de integrare socio-profesionala a persoanelor vulnerabile si scaderea vulnerabilitatii sociala a acestora ». Proiectul este complementar cu Strategia Nationala pt Ocuparea Fortei de munca si Strategia pt formare profesionala continua,incluzand aici si introducerea unor sisteme standardizate de formare si evaluare,precum si cresterea gradului de congruenta intre disciplinele predate si cerintele efective ale activitatii.De asemenea, prin promovarea activitatilor dedicate antreprenoriatului, proiectul este complementar cu Schema de ajutor de minimis pentru IMM-uri gestionata de Ministerul Finantelor, care isi propune dezvoltarea economica a IMM-urilor si cu proiectul Sanse egale si respect - instrumente antreprenoriale dintr-o perspectiva de gen-POSDRU/97/6.3/S/62066, derulat de Asociatia Femeilor din Romania. Mai mult, proiectul este complementar cu numeroase proiecte derulate de entitati publice si private privind egalitatea de gen si de sanse, printre care : Sanse egale pentru cariere de succes- POSDRU/97/6.3/S/64237, derulat de SIVECO Romania SA, Sprijin femeilor discriminate pe piata muncii- POSDRU/97/6.3/S/54973, derulat de Asociatia Colfasa. Pana in prezent solicitantul si partenerii au deja experienta in implementarea programelor de integrarea socio profesionala a persoanelor vulnerabile, realizand activitati specifice pe mai multe paliere reusind cu succes imbunatatirea calitatii vietii a acestor persoane. Proiectul de fata este complementar cu diferite programe/proiecte cu finantare nerambursabila din partea PHARE sau fonduri private si Fondul

Social European implementate atat de solicitant cat si de parteneri, printre care: proiectul “Echilibru - o noua abordare a vietii familiale cu cea profesionala”- FSE, POS DRU 2007- 2013, DMI6.3 ID 60002, implementata de solicitant; proiectul “SenioriNET-Retea ONG de servicii dedicate persoanelor varstnice”-Programul de cooperare elvetiano-roman administrat de FDSC, implementat de P1;proiectul “Servicii Integrate si Inovative pentru Romania rurala”- Innovation Norway, implementat de P3, etc.Acest proiect vine in complementaritatea acestor programe incercand sa abordeze problematica perosanelor vulnerabile din perspectiva activitatilor socio-profesionale care asigura contingenta cu alte strategii nationale si europene.Conformitatea proiectului propus de consortiu cu strategiile/programele mentionate mai sus se evidentiaza prin cresterea accesului si a participarii la programe relevante de formare profesionala astfel:1.cresterea investitiilor in formare profesionala; 2.furnizarea serviciilor formare

profesionala;3.evaluarea/validarea si recunoasterea experientei si invatarii anterioare, inclusiv a

competentelor dobandite in contexte de invatare nonformale si informale.

Alte informații relevante

N/A

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Du rată

Organizația care implementează proiectul (*)

1


A.1Management, monitorizare si achiziții publice


2 1.1.Kick-off meeting si intalniri trimestriale ale partenerilor


3 1.2.Realizareasistemului de monitorizare si evaluare prin stabilirea modului de monitorizare a atingerii indicatorilor,evaluarea implementarii activitatilor si atingerea obiectivelor


1.3.Realizarea achizitiilor potrivit prevederilor contractuale,ale instructiunilor AM si legislatiei in vigoare


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


5    1.4.Audit financiar

1 2 3 4 5 6

6    A.2.Informare si publicitate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


7 2.1.Elaborarea planului de comunicare si diseminare a proiectului


8 2.2.Proiectarea, organizarea si desfasurarea conferintei de lansare si conferintei de incheiere a proiectului si de prezentare mass-media;


9 2.3.Promovarea proiectului in mediul online prin realizarea site-ului proiectului si a unor sectuni dedicate pe site-urile partenerilor si realizarea de materiale de promovare ale proiectului


10 2.4.Participarea la minim 6 evenimente de profil pentru a promova activitatile proiectului


11


A.3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


12 3.1.Desfasurarea campaniei

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


13 3.2.Organizarea a 6 conferinte regionale de informare, cate 2 in fiecare regiune de dezvoltare


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


14    3.3 Organizarea a 4 seminarii pentru 100 de reprezentanti ai ONG si APL priving egalitatea de sanse si de gen pe piata muncii si rolul societatii civile si autoritatilor in promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse;

15    A.4 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata.


16    A.5Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii.

17    5.1 Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare.


18 5.2.Organizarea logistica a

cursurilor in fiecare dintre cele 3 regiuni


19 5.3.Derularea cursurilor de calificare pentru instruirea unui numar de aproximativ 800 de femei din cele 3 regiuni


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național

2    Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 2 Partener național

3    Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5


20


5.4.Certificarea unui numar de minim 680 de femei (85% din GT1) ca urmare a absolvirii cursurilor de

calificare/recalificare


21    A6.Formare profesionala adresata femeilor pentru construirea unei cariere profesionale si dezvoltarea antreprenoriatului

22    6.1.Selectie si recrutare 100 de femei din GT2


Solicitantului Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5

Solicitantului Partener național 1


23    6.2.Organizarea logistica a cursurilor si furnizarea de 8 cursuri de formare profesionala pentru 100 femei in domeniul dezvoltarii competentelor antreprenoriale (DCA) si managementului de proiect (MP)

24    6.3.Certificarea unui numar de minim 90 de femei absolvente ale cursurilor de DCA si MP


Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 1


25


A7.Dezvoltarea unei retele interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri


26


7.1.Selectarea unui numar de 15 femei apartinand GT2 pentru a deveni mentor formator


27


7.2.Furnizarea unui curs de formare de formatori si certificarea celor 15 femei mentori-formator


28    7.3.Organizarea si implementarea vizitei de studiu si schimb de experienta Suffolk,UK

29    7.4.Elaborarea si diseminarea unui ghid de functionare al retelei


30


7.5.Realizarea si administrarea unei platforme online care sa asigure functionarea retelei


31    A8.Formare profesionala in vederea initierii de activitati independete/afaceri pentru participantele la programele de calificare

32    8.1.Selectarea unui numar de minim 75 de femei, apartinand GT1, care intentioneaza sa initieze activitati independente;


33


8.2.Organizarea logistica si furnizarea a 3 cursuri DCA pentru femeile selectate din GT1


34


8.3.Certificarea unui numar de minim 67 de femei ca avand competente DCA


35    A9. Acordarea de asistenta pentru minim 175 de femei apartinand GT1 si GT2 care doresc sa initieze activitati independente/afaceri

36    9.1.Dezvoltarea metodologiei programului de asistenta "EVA";


37


9.2.Acordarea de asistenta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri dezvoltate in cadrul cursurilor DCA


38


9.3.Organizarea si desfasurarea competitiei cu premii in cadrul careia se pot inscrie beneficiarele proiectului cu un plan de afaceri


6 7 8 9 10 11 12 13


6 7 8 9 10 11 12 13


6 7 8 9 10 11 12 13


11 12 13 14 15


Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1 Partener național 2 Partener național 3 Partener național 4 Partener național 5 Solicitantului Partener național 1


11 12 13

111213 1415 12 131415

|9 10 11 12 13 14 15 16

|9 10 11 12 13 14 15 16


Solicitantului Partener național 1


Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 1


Solicitantului Partener național 1

Solicitantului Partener național 1


15 16


Solicitantului Partener național 1


Obiective

specifice

(ObS)

Activitatea

Resurse

umane

necesare (Solicitant -S /Partener -

P)

subcontracta

te

Resurse materiale existente

Resurse materiale achiziționate

Rezultate propuse

Indicatori

Fiind o

activitate

transversal

a

contribuie

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

1 A. 1Management, monitorizare si achizitii publice

Manager Proiect - S;Manager Financiar -S;Expert Juridic-S; Asistent de proiect-S;

Expert

Coordonare

S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o

S-Cons., Birotica, papetarie-P1.P2,P3,P4,P5;16 laptopuri cu sistem de operare inclus;4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4

A1.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,documentatii de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,1 procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu

Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.

r.    activitati

partener-Pl;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P2;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P3;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P4;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P5;

Asistent

coordonare

activitati

partener-P5;

Expert

financiar-P5;

Expert

Financiar-P4;

Expert

Financiar-P3;

Expert

Financiar-P1; Asistent coordonare activitati partener-P4; Expert egalitate de sansa-P5; Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


Fiind o    2

l.l.Kick-off meeting

activitate

si intalniri

transversal

trimestriale ale

a

contribuie

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

partenerilor

r.


Manager Proiect - S;Manager Financiar -S;Expert Juridic-S; Asistent de proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-Pl;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P2;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P3;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P4;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P5;

Asistent

coordonare

activitati

partener-P5;

Expert

financiar-P5;

Expert

Financiar-P4;

Expert

Financiar-P3;

Expert

Financiar-Pl;

Asistent

coordonare

activitati

partener-P4;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

Pl; Asistent

raportare si

monitorizare-

Pl.


Fiind o    3

l.2.Realizareasistem

Manager Proiect

activitate

ului de monitorizare

- S;Manager

transversal

si evaluare prin

Financiar -

a

stabilirea modului de

S;Expert

contribuie

monitorizare a

Juridic-S;

la

atingerii

Asistent de

atingerea

indicatorilor,evaluar

proiect-S;

tuturor

ea implementarii

Expert

Obiectivelo

activitatilor si

Coordonare

r.

atingerea

obiectivelor

activitati

partener-Pl;


Expert

Coordonare

activitati

partener-Pl;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P2;

Expert

Coordonare


imprimanta; P2-lbirou,lsala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,lautoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),l autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,l autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-lbirou,lsala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,lautoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),l autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,l autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-lbirou,lsala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,lautoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),l autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-


routerere wireless;4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere);l6 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, lechipament Multifunctional color cu

copiator; lVideoproiec tor + l ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,l multifunctionala color cu copiator,l video proiector,lecran proiectie,l router wireless,l aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

Pl.P2,P3,P4,P5;l6

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere);l6 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, lechipament Multifunctional color cu

copiator; lVideoproiec tor + l ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,l multifunctionala color cu copiator,l video proiector,lecran proiectie,l router wireless,l aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

Pl.P2,P3,P4,P5;l6

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere);l6 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, lechipament Multifunctional color cu


respectarea OG66/20ll si a HG875/20ll(detalii la sectiunea Resurse necesare),l Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat.


Al.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,documentatii de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,l procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu respectarea OG66/20ll si a HG875/20ll(detalii la sectiunea Resurse necesare),l Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat.


Al.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,documentatii de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,l procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu respectarea OG66/20ll si a HG875/20ll(detalii la sectiunea Resurse necesare),l Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o    4

1.3.Realizarea

activitate

achizitiilor potrivit

transversal

prevederilor

a

contractuale,ale

contribuie

instructiunilor AM si

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

r.

legislatiei in vigoare


activitati    2 birouri, 2 scaune, 2

partener-P3;    laptopuri, o imprimanta;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P4;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P5;

Asistent

coordonare

activitati

partener-P5;

Expert

financiar-P5;

Expert

Financiar-P4;

Expert

Financiar-P3;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P2;

Expert

Financiar-P1;

Asistent

coordonare

activitati

partener-P4;

Expert egalitate

de sansa-P5;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

P1; Asistent

raportare si

monitorizare-P1


Manager Proiect - S;Manager Financiar -S;Expert Juridic-S; Asistent de proiect-S; Responsabil achizitii publice-P3; Expert achizitii publice-P5; Expert Achizitii Publice-S; Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


Fiind o    5 1.4.Audit financiar

AUDITOR

S-3Sedii dotate si utilate

activitate

SUBCONTRACT

complet,cu spatii de birouri,

transversal

AT; ;Expert

sala de sedinte,scaune,mese

a

financiar-P5;

etc cat si 3 laptopuri, 2

contribuie

Expert

imprimante,acces la

la

Financiar-P4;

internet,telefon,retea de

atingerea

Expert

calculatoare,1 autoturism;

tuturor

Financiar-P3;

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2

Obiectivelo

Expert

scaune,un autoturism,o

r.

financiar-P1;

imprimanta; P2-1birou,1sala

Manager

intalniri,2calculatoare,2impri

Proiect-S;

mante multifunctionale alb-

Manager

negru,2 imprimante laser de

Financiar-S;

retea,1autoturism; P3-o sala

Responsabil

de curs, 5 centre de

achizitii

practica(spatii si toate

publice-P3;

dotarile necesare),1

Expert achizitii

autoturism, tehnica de calcul;

publice-P5

P4-o sala de curs,2 PC-

uri,2birouri, 2 scaune, un

autoturism,o imprimanta; P5-

2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


copiator; 1Videoproiec tor + 1 ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video proiector,1ecran proiectie,1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, 1echipament Multifunctional color cu

copiator; 1Videoproiec tor + 1 ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video proiector,1ecran proiectie,1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;

S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, 1echipament Multifunctional color cu

copiator; 1Videoproiec tor + 1 ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video proiector,1ecran proiectie,1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;


A1.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,documentatii de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,1 procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu respectarea OG66/2011 si a HG875/2011(detalii la sectiunea Resurse necesare),1 Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat.


A1.Echipa completa si operationala;un plan de actiune realizat,adus la cunostinta tuturor membrilor de proiect,aprobat si asumat de parteneri,un sistem de monitorizare al proiectului elaborat si implementat,minim 5 rapoarte tehnice si financiare realizate si depuse,documentatii de atribuire pt achizitiile de bunuri si servicii din proiect,1 procedura de lucru privind achizitiile publice in concordanta cu respectarea OG66/2011 si a HG875/2011(detalii la sectiunea Resurse necesare),1 Cod de Conduita privind non-discriminarea elaborat.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o 6 activitate transversal a

contribuie

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

r.


A. 2.Informare si publicitate


Fiind o    7

2.1.Elaborarea

activitate

planului de

transversal

comunicare si

a

diseminare a

contribuie

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

r.

proiectului


Fiind o    8

2.2.Proiectarea,

activitate

organizarea si

transversal

desfasurarea

a

conferintei de

contribuie

lansare si conferintei

la

de incheiere a

atingerea

proiectului si de

tuturor

prezentare mass-

Obiectivelo

r.

media;


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5. Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-Pl


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5. Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5.


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000


Un plan de comunicare elaborat si implementat, identitatea vizuala a proiectului realizata;2 conferinte de presa organizate(pt lansarea proiectului si incheierea proiectului),60 seturi pachete participanti conferinte de presa distribuite; 1 site al proiectului creat si continuu updatat,o sectiune dedicata proiectului in cadrul site-ului aplicantului si al partenerilor creata si updatata;8 roll-up-uri,2000 seturi informative(mape, pixuri, pliante, brosuri),500afise,1000 materiale promotionale realizate si diseminate catre factorii interesati,4 comunicate presa; minim 6 reprezentari la evenimente de profil(targuri, conferinte, seminarii)pentru a promova activ proiectului;


Un plan de comunicare elaborat si implementat, identitatea vizuala a proiectului realizata


2 conferinte de presa organizate(pt lansarea proiectului si incheierea proiectului),60 seturi pachete participanti conferinte de presa distribuite;


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


buc Materiale promo;


Fiind o    9

2.3.Promovarea

activitate

proiectului in mediul

transversal

online prin

a

realizarea site-ului

contribuie

proiectului si a unor

la

sectuni dedicate pe

atingerea

site-urile

tuturor

partenerilor si

Obiectivelo

realizarea de

r.

materiale de promovare ale proiectului


Fiind o    1

2.4.Participarea la

activitate 0

minim 6 evenimente

transversal

de profil pentru a

a

promova activitatile

contribuie

la

atingerea

tuturor

Obiectivelo

r.

proiectului


Contribuie 1 direct la 1 Ob specific 4 si

indirect la Ob.

Specific 1,

2 si 3.


A. 3 Campania de informare privind egalitatea de gen, de sanse si piata muncii


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5; Expert IT webdesign si informare-P5; Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5; Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5; Expert IT webdesign si informare-P5


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa


1 site al proiectului creat si continuu updatat,o sectiune dedicata proiectului in cadrul site-ului aplicantului si al partenerilor creata si updatata;8 roll-up-uri,2000 seturi informative(mape, pixuri, pliante, brosuri),500afise,1000 materiale promotionale realizate si diseminate catre factorii interesati,4 comunicate presa;


Minim 6 reprezentari la evenimente de profil(targuri, conferinte, seminarii)pentru a promova activ proiectului;


O campanie de informarerealizata si

diseminata;o campanie desfasurata in cel putin 50 spatii outdoor de diferite dimensiuni,20 machete presa,50 bannere online pe diferite site-uri de interes pentru publicul tinta,100 spoturi TV si 200 spoturi radio difuzate, 500 stickuri USB achizitionate, cel putin 100.000 de persoane expuse la mesajul campaniei de informare,un spot TV realizat,un spot radio realizat,un layout pentru machetele presa/outdoor si bannere online.Spoturile vor promova cursurile de calificare si modelele de succes feminine, o brosura cu exemple de buna practica;6 conferinte regionale de info organizate pentru 240 potentiale beneficiare(GT2,GT3);240 pachete de conferinta dist.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Fiind o activitate transversala contribuie la atingerea tuturor indicatorilor asumati.


Cod indicator 421 -Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Contribuie 1 3.1.Desfasurarea

Manager Proiect

direct la    2 campaniei

- S; Asistent de

Ob specific

proiect-S;

4 si

Coordonator

indirect la

Comunicare si

Ob.

relatii publice-

Specific 1,

P1; Asistent de

2 si 3.

comunicare si

relatii publice-

P1;

Coordonator

regional

comunicare si

relatii publice-

P2;

Coordonator

regional

comunicare si

relatii publice-

P3;

Coordonator

regional

comunicare si

relatii publice-

P5; Expert IT

webdesign si

informare-P5


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo; 4 Seminarii „Egalitate de sanse si gen”

S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus; 4

imprimante

Multifunct;4

Videoproiectoare;4ecr

ane proiectie;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


O campanie desfasurata in cel putin 50 spatii outdoor de diferite dimensiuni,20 machete presa,50 bannere online pe diferite site-uri de interes pentru publicul tinta,100 spoturi TV si 200 spoturi radio difuzate, 500 stickuri USB achizitionate, cel putin 100.000 de persoane expuse la mesajul campaniei de informare,un spot TV realizat,un spot radio realizat,un layout pentru machetele presa/outdoor si bannere online.Spoturile vor promova cursurile de calificare si modelele de succes feminine, o brosura cu exemple de buna practica;


Cod indicator 421


Contribuie 1 direct la 3 Ob specific 4 si

indirect la Ob.

Specific 1,

2 si 3.


3.2.Organizarea a 6 conferinte regionale de informare, cate 2 in fiecare regiune de dezvoltare


Manager Proiect - S; Asistent de proiect-S; Coordonator Comunicare si relatii publice-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-P1;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P2;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P3;

Coordonator regional comunicare si relatii publice-P5; Expert IT webdesign si informare-P5


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-Cons., Birotica, papetari e-P1.P2,P3,P4,P5;16 laptopuri cu sistem de operare inclus; 4 imprimante Multifunct;4 Videoproiectoare;4ecr ane proiectie;4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc; Servicii org. Ev. (2 Conferinte de presa,2 Coferinte regionale de informare); Cheltuieli info si publicitate,din care: Realizare identitate vizuala proiect, 1000 Ghiduri de info

retea,Realizare identitate vizuala retea(1 Buc);1 Website retea,2000 Brosuri;8 Roll-up;2000 Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante; Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo;


6 conferinte regionale de informare organizate Cod indicator 421 pentru 240 potentiale beneficiare(GT2,GT3);240 pachete de conferinta distribuite


Contribuie 1

3.3 Organizarea a 4

Manager Proiect

S-3Sedii dotate si utilate

S-Cons., Birotica,

direct la    4

seminarii pentru 100

- S; Asistent de

complet,cu spatii de birouri,

papetarie-

Ob specific

de reprezentanti ai

proiect-S;

sala de sedinte,scaune,mese

P1.P2,P3,P4,P5;16

4 si

ONG si APL priving

Coordonator

etc cat si 3 laptopuri, 2

laptopuri cu sistem

indirect la

egalitatea de sanse

Comunicare si

imprimante,acces la

de operare inclus; 4

Ob.

si de gen pe piata

relatii publice-

internet,telefon,retea de

imprimante

Specific 1,

muncii si rolul

P1; Asistent de

calculatoare,1 autoturism;

Multifunct;4

2 si 3.

societatii civile si

comunicare si

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2

Videoproiectoare;4ecr

autoritatilor in

relatii publice-

scaune,un autoturism,o

ane proiectie;4

promovarea si

P1;

imprimanta; P2-1birou,1sala

Aparate

implementarea

Coordonator

intalniri,2calculatoare,2impri

foto;Mobilier(24

principiului egalitatii

regional

mante multifunctionale alb-

birouri,48 scune,12

de sanse;

comunicare si

negru,2 imprimante laser de

dulapuri,12

relatii publice-

retea,1autoturism; P3-o sala

etajere);16 Pachete

P2;

de curs, 5 centre de

soft pt prelucrarea

Coordonator

practica(spatii si toate

doc; Servicii org. Ev.

regional

dotarile necesare),1

(2 Conferinte de

comunicare si

autoturism, tehnica de calcul;

presa,2 Coferinte

relatii publice-

P4-o sala de curs,2 PC-

regionale de

P3;

uri,2birouri, 2 scaune, un

informare); Cheltuieli

Coordonator

autoturism,o imprimanta; P5-

info si publicitate,din

regional

2 birouri, 2 scaune, 2

care: Realizare

comunicare si

laptopuri, o imprimanta;

identitate vizuala

relatii publice-

proiect, 1000 Ghiduri

P5; Expert

de info

egalitate de

retea,Realizare

sansa-P5

identitate vizuala

retea(1 Buc);1

Website retea,2000

Brosuri;8 Roll-

up;2000


4 seminarii privind egalitatea de gen organizate,100 de reprezentanti ai ONG si APL informati si implicati in promovarea si implementarea principiului egalitatii de sanse in comunitatile lor,100 de pachete de conferinta distribuite


Cod indicator 421


Contribuie 1 direct la 5 atingereaO b.

Specifici si Ob.specific 2


A.4 Acreditarea a 8 cursuri de calificare si 2 cursuri de formare profesionala de scurta durata.


Manager

Proiect-S;

Responsabil

formare

profesionala-P;

Responsabil

formare

profesionala-

P2; Expert

autorizare

program-P3;

Expert

autorizare

program-P4;

Expert formare

profesionala-

P5; Asistent de

proiect-S


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


Contribuie 1 direct la 6 atingerea obiectivulu i specific 1


A. 5Organizarea si implementarea de programe de calificare/recalificare adaptate nevoilor pietei muncii.


Contribuie 1 direct la 7 atingerea Obiectivulu i specific 1


5.1 Recrutarea si selectarea a 800 de femei pentru calificare/recalificare


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Coordonator

Instruire-S;

Responsabil

formare

profesionala-P2

, P3, P4,P5;

Formatori curs

calificare tip 1 -

3 - teorie-P2;

Responsabili

instruire

practica curs

calificare tip 1-

3-P2; Comisii

examinare-P2;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P3;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P3;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P3;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P4, P5;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P4, P5;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P4, P5

Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P5,Coordonator

recrutare/select

ie grup tinta-

P2; Expert

recrutare/select

ie grup tinta 1-

P2; Expert

recrutare grup

tinta-P3,P4,P5;

Manager

Proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Coordonator

recrutare/select

ie grup tinta-

P2; Expert

recrutare/select


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;P2-1birou,1sala

intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri


Mape;2000Pixuri ;500Afise;2000 Pliante;Campanie de promovare in presa scrisa, TV, Radio si online(1 buc);1000 buc Materiale promo; 4 Seminarii „Egalitate de sanse si gen”


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, 1echipament Multifunctional color cu

copiator; 1Videoproiec tor + 1 ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video proiector,1ecran proiectie,1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator;


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5; Curs Formatori pt 15 pers; P2-Materiale consumab pt organiz cursuri

formare;Servicii catering pt particip curs; P3- Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Serv. Catering particip curs;Materiale pt practica de specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali curs;P4- Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Materiale necesare practica specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali de curs;P5-Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calific;Materiale pt practica

specialit;Inchiriere Sali de curs;3


S-Cons., Birotica,

papetarie-

P1.P2,P3,P4,P5;16

laptopuri cu sistem

de operare inclus;4

imprimante

Multifunctionale;4

Videoproiectoare;4

ecrane proiectie;4

routerere wireless;4

Aparate


10 dosare de acreditare cursuri elaborate,-10 acreditari obtinute:P1-MP si DCA,P2-Frizerie,Manichiura/pedichiura,Baby-sitter,P3:Baby-sitter si lucrator social,P5:Florar/decorator,Manichiura/pedichiura, Frizerie;


O metodologie de selectie elaborata si implementata; 30 intalniri in comunitati;1200 femei din informate cu privire la oportunitatile de calificare;800 de femei selectate pt a participa la cursuri de calificare: 250 (N-E),250(S-E),-300(BI),800 de fise de inscriere completate. Procedura de derulare a cursurilor elaborata,10 curricule curs, 31 sesiuni teoretice si 60 sesiuni practica organizate,800 suporturi curs realizate;31 sesiuni teoretice derulate pentru 31 grupe la cursurile calificare si 60 de sesiuni practica derulate pentru 60 gr.,in total 800 participante,800 de suporturi de curs realizate si diseminate; Cel putin 680 de cursante evaluate,cel putin 680 certificate de absolvire acordat


O metodologie de selectie elaborata si implementata; 30 intalniri in comunitati cu femei din grupuri vulnerabile;minim 1200 femei din grupurile vulnerabile informate cu privire la oportunitatile de calificare; 800 de femei selectate pt a participa la cursuri de

calificare:250 (N-E),250 (S-E),-300 (BI), 800 de fise de inscriere si adeziune la conditiile de derulare a programului de formare completate.


Cod indicator 418-Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are si 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii


Cod indicatori

418-    Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are ;420 -Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

419-    Ponderea participantilor la programele de calificare/recalific are care obtin certificare, 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii; 421-Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicator 418-Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii 421-Numar de


Contribuie 1 direct la 8 atingerea obiectivulu i specific 1


5.2.Organizarea logistica a cursurilor in fiecare dintre cele 3 regiuni


Contribuie 1 direct la 9 atingerea obiectivulu i specific 1


5.3.Derularea cursurilor de calificare pentru instruirea unui numar de

aproximativ 800 de femei din cele 3 regiuni


ie grup tinta 1-P2; Expert recrutare grup tinta-P3; Expert recrutare grup tinta-P4; Expert recrutare grup tinta-P5; Asistent de proiect-S; Responsabil raportare si monitorizare-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Coordonator

Instruire-S;

Responsabil

formare

profesionala-P2

, P3, P4,P5;

Formatori curs

calificare tip 1 -

3 - teorie-P2;

Responsabili

instruire

practica curs

calificare tip 1-

3-P2; Comisii

examinare-P2;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P3;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P3;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P3;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P4;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P4;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P4;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P5;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P5;

Comisii

examinare-P5; Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala-P5


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Coordonator

Instruire-S;

Responsabil

formare

profesionala-P2

, P3, P4,P5;

Formatori curs

calificare tip 1 -

3 - teorie-P2;

Responsabili

instruire

practica curs

calificare tip 1-

3-P2; Comisii

examinare-P2;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P3;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P3;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P3;


mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;P2-1birou,1sala

intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;P2-1birou,1sala

intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere);16 Pachete soft pt prelucrarea doc. ;Auditor proiect; P2- Expert Financiar, 1echipament Multifunctional color cu

copiator; 1Videoproiec tor + 1 ecran proiectie;Dulap metalic

depozitare; Pachete soft pt prelucrarea doc si antivirus; P5-3Lapotopuri,1 multifunctionala color cu copiator,1 video proiector,1ecran proiectie,1 router wireless,1 aparat foto,3Pachete prelucrare doc pe calculator; 30 Intalniri comunitare


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5; Curs Formatori pt 15 pers; P2-Materiale consumab pt organiz cursuri

formare;Servicii catering pt particip curs; P3- Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Serv. Catering particip curs;Materiale pt practica de specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali curs;P4- Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Materiale necesare practica specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali de curs;P5-Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calific;Materiale pt practica

specialit;Inchiriere Sali de curs;


o procedura de derulare a cursurilor elaborata,agreata si implementata,10 curricule de curs adaptate, 31 de sesiuni teoretice si 60 sesiuni de practica organizate,800 suporturi de curs realizate;


evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicatori

418-    Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are ;420 -Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

419-    Ponderea participantilor la programele de calificare/recalific are care obtin certificare, 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5; Curs Formatori pt 15 pers; P2-Materiale consumab pt organiz cursuri

formare;Servicii catering pt particip curs; P3- Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Serv. Catering particip curs;Materiale pt practica de specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali curs;P4- Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Materiale necesare practica specialit;Manechine pt practica de


31 de sesiuni teoretice derulate pentru 31 grupe la cursurile de calificare si 60 de sesiuni de practica derulate pentru 60 gr.,in total 800 participante; 800 de suporturi de curs realizate si diseminate;


Cod indicatori

418-    Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are ;420 -Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

419-    Ponderea participantilor la programele de calificare/recalific are care obtin certificare, 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii


Contribuie 2 direct la 0 atingerea obiectivulu i specific 1


5.4.Certificarea unui numar de minim 680 de femei (85% din GT1) ca urmare a absolvirii cursurilor de

calificare/recalificare


Formatori

cursuri

calificare

practica-P4;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P4;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P4;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P5;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P5;

Comisii

examinare-P5; Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala-P5


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Coordonator

Instruire-S;

Responsabil

formare

profesionala-P2

, P3, P4,P5;

Formatori curs

calificare tip 1 -

3 - teorie-P2;

Responsabili

instruire

practica curs

calificare tip 1-

3-P2; Comisii

examinare-P2;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P3;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P3;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P3;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P4;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P4;

Membri comisii

de examinare

cursanti-P4;

Formatori

cursuri

calificare

practica-P5;

Formatori

cursuri

calificare

teorie-P5;

Comisii

examinare-P5; Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala-P5


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;P2-1birou,1sala

intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


specialit;inchiriere Sali de curs;P5-Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calific;Materiale pt practica

specialit;Inchiriere Sali de curs;


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5; Curs Formatori pt 15 pers; P2-Materiale consumab pt organiz cursuri

formare;Servicii catering pt particip curs; P3- Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Serv. Catering particip curs;Materiale pt practica de specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali curs;P4- Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calificare;Materiale necesare practica specialit;Manechine pt practica de specialit;inchiriere Sali de curs;P5-Servicii catering particip curs; Materiale consumab organiz cursuri de calific;Materiale pt practica

specialit;Inchiriere Sali de curs;


Contribuie

2

A6.Formare

Manager

S-3Sedii dotate si utilate

S-Consumabile,

la

profesionala

Proiect-S;

complet,cu spatii de birouri,

Birotica, papetarie;16

atingerea

adresata femeilor

Asistent de

sala de sedinte,scaune,mese

laptopuri cu sistem

Ob specific

pentru construirea

proiect-S;

etc cat si 3 laptopuri, 2

de operare inclus (din

2

unei cariere

Expert

imprimante,acces la

care 5 laptopuri S, 3

profesionale si

Coordonare

internet,telefon,retea de

laptop P1, 5 P3, 3

dezvoltarea

activitati

calculatoare,1 autoturism;

P4); 4 imprimante

antreprenoriatului

partener-P1;

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2

Multifunctionale;4

Responsabil

scaune,un autoturism,o

Videoproiectoare;4

formare

imprimanta;

ecrane proiectie;4

profesionala-

routerere wireless; 4

P1; Asistent

Aparate

logistica si

foto;Mobilier(24

organizare

birouri,48 scune,12

cursuri formare

dulapuri,12 etajere);

profesionala-

16 Pachete software

P1; Formator

pt prelucrarea

curs DCA-P1;

documentelor; P1-

Formator curs

Consumabile,Birotica,

Project

papetarie; Materiale

management-

consumabile pt

P1; Asistent de

organizare cursuri de

comunicare si

formare;Servicii de

relatii publice-

catering si inchiriere

P1

Sali pt curs;

Contribuie

2

6.1.Selectie si

Manager

S-3Sedii dotate si utilate

S-Consumabile,

la

2

recrutare 100 de

Proiect-S;

complet,cu spatii de birouri,

Birotica, papetarie;16

atingerea

femei din GT2

Asistent de

sala de sedinte,scaune,mese

laptopuri cu sistem

Ob specific

proiect-S;

etc cat si 3 laptopuri, 2

de operare inclus (din

2

Expert

imprimante,acces la

care 5 laptopuri S, 3


Cel putin 680 de cursante evaluate,cel putin 680 certificate de absolvire acordate


O procedura de selectie elaborata, agreata si implementata, 100 de femei selectate; 4 sesiuni de formare DCA(*60h formare/sesiune) organizate, 4 sesiuni de formare MP(*60h formare/sesiune) organizate, 100 de femei instruite,100 de suporturi de curs diseminate;90 de cursante DCA evaluate,90 cursante MP evaluate,90 certificate absolvire DCA si 90 certificate absolvire MP acordate


O procedura de selectie elaborata, agreata si implementata, 100 de femei selectate;


Cod indicatori

418-    Numarul participantilor femei la programele de calificare/recalific are ;420 -Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

419-    Ponderea participantilor la programele de calificare/recalific are care obtin certificare; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii


Cod indicatori 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ;425-Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta;42 6-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii Cod indicatori 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii


Contribuie 2 la    3

atingerea Ob specific 2


6.2.Organizarea logistica a cursurilor si furnizarea de 8 cursuri de formare profesionala pentru 100 femei in domeniul dezvoltarii competentelor antreprenoriale (DCA) si

managementului de proiect (MP)


Contribuie 2 la    4

atingerea Ob specific 2


6.3.Certificarea unui numar de minim 90 de femei absolvente ale cursurilor de DCA si MP


Contribuie 2 direct la 5 atingerea obiectivulu i specific 3.


A7.Dezvoltarea unei retele

interprofesionale pentru sprijinirea integrarii femeilor pe piata muncii si parteneriatului pentru initierea de afaceri


Contribuie 2 direct la 6 atingerea obiectivulu i specific 3.


7.1.Selectarea unui numar de 15 femei apartinand GT2 pentru a deveni mentor formator


Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

formare

profesionala-

P1; Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P1; Formator

curs DCA-P1;

Formator curs

Project

management-

P1;


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

formare

profesionala-

P1; Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P1; Formator

curs DCA-P1;

Formator curs

Project

management-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-


P1


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

formare

profesionala-

P1; Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P1; Formator

curs DCA-P1;

Formator curs

Project

management-P1; Comisii examinare -P1; Asistent de comunicare si relatii publice-


P1


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-

P1,P2,P3,P4,P5;

Expert

Monitorizare

Bune practici-

S; Asistent

raportare si

monitorizare-P1


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-

P1,P2,P3,P4,P5;

Expert

Monitorizare

Bune practici-

S; Asistent

raportare si

monitorizare-P1


internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate


laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


4 sesiuni de formare DCA(*60h formare/sesiune) organizate, 4 sesiuni de formare MP(*60h formare/sesiune) organizate, 100 de femei instruite,100 de suporturi de curs diseminate;


90 de cursante DCA evaluate,90 cursante MP evaluate,90 certificate absolvire DCA si 90 certificate absolvire MP acordate;


O retea interprofesionala functionala si sustenabila;O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,15 femei selectate GT2;un curs formatori subcontractat si derulat,15 femei instruite si certificate;o vizita de studiu de 5 zile in Suffolk realizata,raport al vizitei de studiu cuprinzand modele de buna practica realizat si diseminat grupului tinta si online,23 participanti la vizita de studiu,ghid de functionare retea realizat in 1000 exemplare si diseminat;o platforma online functionala(cu caracteristici de forum si site de informare),minim 250 conturi create in cadrul platformei,identitate vizuala a retelei realizata;


O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,15 femei selectate GT2


;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ;425-Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta;42 6-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii

Cod indicatori 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ;425-Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta;42 6-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii

Cod indicatori 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ;425-Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta;42 6-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii


Cod indicatori

420-    Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii;

421-    Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii

Cod indicatori 420-Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire


Contribuie 2 direct la 7 atingerea obiectivulu i specific 3.


7.2.Furnizarea unui curs de formare de formatori si certificarea celor 15 femei mentori-formator


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-

P1,P2,P3,P4,P5;

Expert

Monitorizare

Bune practici-

S; Asistent

raportare si

monitorizare-P1


Contribuie 2 direct la 8 atingerea obiectivulu i specific 3.


7.3.Organizarea si implementarea vizitei de studiu si schimb de experienta Suffolk,UK


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-

P1,P2,P3,P4,P5;

Expert

Monitorizare

Bune practici-

S; Asistent

raportare si

monitorizare-

P1; Asistent de

comunicare si

relatii publice-

P1


Contribuie 2 direct la 9 atingerea obiectivulu i specific 3.


7.4.Elaborarea si diseminarea unui ghid de functionare al retelei


Contribuie 3 direct la 0 atingerea obiectivulu i specific 3.


7.5.Realizarea si administrarea unei platforme online care sa asigure functionarea retelei


Contribuie 3 la Ob    1

specific 2 si Ob.

Specific 3


A8.Formare profesionala in vederea initierii de activitati

independete/afaceri pentru participantele la programele de


dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta; P2-1birou,1sala intalniri,2calculatoare,2impri mante multifunctionale alb-negru,2 imprimante laser de retea,1autoturism; P3-o sala de curs, 5 centre de practica(spatii si toate dotarile necesare),1 autoturism, tehnica de calcul; P4-o sala de curs,2 PC-uri,2birouri, 2 scaune, un autoturism,o imprimanta; P5-2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


Manager

S-3Sedii dotate si utilate

Proiect-S;

complet,cu spatii de birouri,

Asistent de

sala de sedinte,scaune,mese

proiect-S;

etc cat si 3 laptopuri, 2

Expert

imprimante,acces la

Coordonare

internet,telefon,retea de

activitati

calculatoare,1 autoturism;

partener-

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2

P1,P2,P3,P4,P5;

scaune,un autoturism,o

Expert

imprimanta; P2-1birou,1sala

Monitorizare

intalniri,2calculatoare,2impri

Bune practici-

mante multifunctionale alb-

S; Expert IT

negru,2 imprimante laser de

webdesign si

retea,1autoturism; P3-o sala

informare-P5;

de curs, 5 centre de

Asistent

practica(spatii si toate

raportare si

dotarile necesare),1

monitorizare-

autoturism, tehnica de calcul;

P1; Asistent de

P4-o sala de curs,2 PC-

comunicare si

uri,2birouri, 2 scaune, un

relatii publice-

autoturism,o imprimanta; P5-

P1;

2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


Manager

S-3Sedii dotate si utilate

Proiect-S;

complet,cu spatii de birouri,

Asistent de

sala de sedinte,scaune,mese

proiect-S;

etc cat si 3 laptopuri, 2

Expert

imprimante,acces la

Coordonare

internet,telefon,retea de

activitati

calculatoare,1 autoturism;

partener-

P1-2 Birouri,2 laptopuri,2

P1,P2,P3,P4,P5;

scaune,un autoturism,o

Expert

imprimanta; P2-1birou,1sala

Monitorizare

intalniri,2calculatoare,2impri

Bune practici-

mante multifunctionale alb-

S; Expert IT

negru,2 imprimante laser de

webdesign si

retea,1autoturism; P3-o sala

informare-P5;

de curs, 5 centre de

Asistent

practica(spatii si toate

raportare si

dotarile necesare),1

monitorizare-

autoturism, tehnica de calcul;

P1; Asistent de

P4-o sala de curs,2 PC-

comunicare si

uri,2birouri, 2 scaune, un

relatii publice-

autoturism,o imprimanta; P5-

P1

2 birouri, 2 scaune, 2 laptopuri, o imprimanta;


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism;


certificati - acces pe piata muncii; 421-Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


Cons. Birotica, papetarie-

S,P1.P2,P3,P4,P5;Ech ip achizit din Cap. Bugetar; FEDR-S;P2;P5 ; S-30 Intalniri comunitare, Deplasare viziata de studiu-beneficiari si echipa de proiect; 1000 Ghiduri de informare retea


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante


Un curs formatori subcontractat si derulat,15 femei instruite si certificate;


O vizita de studiu de 5 zile in Suffolk

realizata,raport al vizitei de studiu cuprinzand modele de buna practica realizat si diseminat grupului tinta si online,23 participanti la vizita de studiu


Ghid de functionare retea realizat in 1000 exemplare si diseminat;


O platforma online functionala(cu caracteristici de forum si site de informare),minim 250 conturi create in cadrul platformei,identitate vizuala a retelei realizata;


O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,75 femei apartinand GT1 selectate;3 sesiuni de formare DCA organizate in 3 regiuni; 75 de femei instruite,3 sesiuni*60h livrate,75 suporturi de curs diseminate,67 de cursante DCA evaluate,67 certificate absolvire MP acordate;


Cod indicatori

420-    Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii;

421-    Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicatori

420-    Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii;

421-    Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicatori

420-    Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii;

421-    Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicatori

420-    Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;423-Ponderea femeilor care au participat la programe de formare

profesionala care au obtinut certificat ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii;

421-    Numar de evenimente de comunicare si promovare -acces pe piata muncii


Cod indicatori 425-Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate


calificare


partener-Pl; Responsabil formare profesionala-P1; Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala-P1; Formator curs DCA-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1;Comisii examinare -P1; Asistent de comunicare si relatii publice-


P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


independenta; 422 -Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ;

420 - Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ; 426-Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii


P1


Contribuie la Ob specific 2 si Ob. Specific 3


8.1.Selectarea unui numar de minim 75 de femei, apartinand GT1, care intentioneaza sa initieze activitati independente;


Manager Proiect-S; Asistent de proiect-S; Expert Coordonare activitati partener-P1; Responsabil formare profesionala-P1; Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala-P1; Formator curs DCA-P1; Asistent raportare si monitorizare-P1; Asistent de comunicare si relatii publice-


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


P1


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


O procedura de selectie elaborata,agreata si implementata,75 femei apartinand GT1 selectate;


Contribuie la Ob specific 2 si Ob. Specific 3


3 8.2.Organizarea 3 logistica si

furnizarea a 3 cursuri DCA pentru femeile selectate din GT1


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

formare

profesionala-

P1; Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P1; Formator

curs DCA-P1;

Asistent

raportare si

monitorizare-

P1; Asistent de

comunicare si

relatii publice-

P1


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;


3 sesiuni de formare DCA organizate in 3 regiuni;


Contribuie la Ob specific 2 si Ob. Specific 3


3    8.3.Certificarea unui

4    numar de minim 67 de femei ca avand competente DCA


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

formare

profesionala-

P1; Asistent

logistica si

organizare

cursuri formare

profesionala-

P1; Formator

curs DCA-P1;

Asistent

raportare si

monitorizare-

P1; Comisii

examinare -P1;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


Contribuie la Ob specific 2 si Ob. Specific 3


3    A9. Acordarea de

5 asistenta pentru

minim 175 de femei apartinand GT1 si GT2 care doresc sa initieze activitati independente/afacer


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-P1;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

P1; Asistent

raportare si

monitorizare-

P1;

Coordonator

program


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,1 autoturism; P1-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea documentelor; P1-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;Servicii de catering si inchiriere Sali pt curs;

S-Consumabile, Birotica, papetarie;16 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop P1, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,12 dulapuri,12 etajere); 16 Pachete software pt prelucrarea


75 de femei instruite,3 sesiuni*60h livrate,75 suporturi de curs diseminate,67 de cursante DCA evaluate,67 certificate absolvire MP acordate;


Un program de asistenta „EVA" pt initierea de activitati independente/afaceri derulat;O metodologie de derulare a programului de asistenta si a competitiei elaborata, agreata si implementata ;minim 175 de planuri de afaceri elaborate de beneficiare asistate de experti si mentori formatori,175 fise nevoi de asistenta completate, 525 ore de asistenta acordate,5 activitati independente/afaceri demarate de beneficiare.Un anunt de competitie lansat si promovat prin intermediul retelei,al mentorilor formatori si al expertilor, 5 premii acordate pentru initierea de activitati

independente/afaceri


Cod indicatori

425-    Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta; 422 -Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ;

420 - Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

426-    Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii

Cod indicatori

425-    Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta; 422 -Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ;

420 - Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

426-    Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii

Cod indicatori

425-    Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta; 422 -Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ;

420 - Numar de participanti la instruire - acces pe piata muncii ;

426-    Numar de participanti la instruire

certificati - acces pe piata muncii

Cod indicatori 422 - Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ; 425- Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta


Contribuie 3 la Ob    6

specific 2 si Ob.

Specific 3


9.1.Dezvoltarea metodologiei programului de asistenta "EVA";


Contribuie 3 la Ob    7

specific 2 si Ob.

Specific 3


9.2.Acordarea de asistenta pentru elaborarea si implementarea planurilor de afaceri dezvoltate in cadrul cursurilor DCA


Contribuie 3 la Ob    8

specific 2 si Ob.

Specific 3


9.3.Organizarea si desfasurarea competitiei cu premii in cadrul careia se pot inscrie beneficiarele proiectului cu un plan de afaceri


Date Financiare


consultanta in afaceri-Pl; Asistent program de consultanta in afaceri-Pl; Asistent de comunicare si relatii publice-Pl


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-Pl;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

Pl; Asistent

raportare si

monitorizare-

Pl;

Coordonator program consultanta in afaceri-Pl; Asistent program de consultanta in afaceri-Pl; Asistent de comunicare si relatii publice-Pl


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-Pl;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

Pl; Asistent

raportare si

monitorizare-

Pl;

Coordonator program consultanta in afaceri-Pl; Asistent program de consultanta in afaceri-Pl; Asistent de comunicare si relatii publice-


Pl


Manager

Proiect-S;

Asistent de

proiect-S;

Expert

Coordonare

activitati

partener-Pl;

Responsabil

raportare si

monitorizare-

Pl; Asistent

raportare si

monitorizare-

Pl;

Coordonator program consultanta in afaceri-Pl; Asistent program de consultanta in afaceri-Pl; Asistent de comunicare si relatii publice-


Pl


PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI


documentelor; Pl-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,l autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,l autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-3Sedii dotate si utilate complet,cu spatii de birouri, sala de sedinte,scaune,mese etc cat si 3 laptopuri, 2 imprimante,acces la internet,telefon,retea de calculatoare,l autoturism; Pl-2 Birouri,2 laptopuri,2 scaune,un autoturism,o imprimanta;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;l6 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop Pl, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere); l6 Pachete software pt prelucrarea documentelor; Pl-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;l6 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop Pl, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere); l6 Pachete software pt prelucrarea documentelor; Pl-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;


S-Consumabile, Birotica, papetarie;l6 laptopuri cu sistem de operare inclus (din care 5 laptopuri S, 3 laptop Pl, 5 P3, 3 P4); 4 imprimante Multifunctionale;4 Videoproiectoare;4 ecrane proiectie;4 routerere wireless; 4 Aparate

foto;Mobilier(24 birouri,48 scune,l2 dulapuri,l2 etajere); l6 Pachete software pt prelucrarea documentelor; Pl-Consumabile,Birotica, papetarie; Materiale consumabile pt organizare cursuri de formare;


O metodologie de derulare a programului de asistenta si a competitiei elaborata, agreata si implementata ;


Minim l75 de planuri de afaceri elaborate de beneficiare asistate de experti si mentori formatori,l75 fise nevoi de asistenta completate, 525 ore de asistenta acordate,5 activitati independente/afaceri demarate de beneficiare ;


Un anunt de competitie lansat si promovat prin intermediul retelei,al mentorilor formatori si al expertilor, 5 premii acordate pentru initierea de activitati independente/afaceri ;


Cod indicatori 422 - Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ; 425- Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta


Cod indicatori 422 - Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ; 425- Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta


Cod indicatori 422 - Numar de persoane care au demarat o activitate independenta -femei - acces pe piata muncii ; 425- Ponderea femeilor asistate in initierea unei afaceri care au demarat o activitate independenta


Total


Resurse umane

5379620.00

2

Participanți

761000.00

Alte tipuri de costuri, din care :

2067750.00

3.1

cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)

302600.00

3.2

valoare activități subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)

1015150.00

4

Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

15000.00

5

Total cheltuieli directe (1 + 2+3+4)

8223370.00

6

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)

518292.00

7

VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care :

8741662.00

8

valoare activități transnaționale

0.00

9

Valoare TVA nedeductibila estimata

514829.03

10

Contribuția solicitantului

267146.06

11

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10)

8474515.94

Justificarea bugetului cererii de finanțare


ESTIMAREA BUGETARA A PROIECTULUI s-a realizat in urma unei activitati riguroase de calcul si studiu al necesarului de resurse alocate proiectului a.i. sa se atinga rezultatele propuse.UTILIZAREA EFICIENTA SI EFICACE A FONDURILOR este justificata de faptul ca fondurile sunt destinate prioritar pt activ. Directe cu si pt beneficiari(calificare,formare profesionala,consultanta pt initierea unei afaceri etc).Aceste activ.

Reprezinta aproximativ 51% din total bugetului,iar costurile alocate Manag. De proiect reprezinta 2%.In raport cu costurile alocate,nr indicatorilor depaste cerintele impuse de program astfel:GT al proiectului este format din 1000 de pers,in loc de minim 320(+312.5%),femei participante la programe de

calificare/recalificare 800,fata de minim 320 (+250%).CoSTURILE ESTIMATE sunt calculate in baza unor analize riguroase,la un nivel optim de piata pt bunurile si serviciile ce umreaza a fi achizitionate.S-a urmarit cu strictete mentinerea unui coeficient cost/beneficiu cat mai ridicat a.i. val. Adaugata adusa de chelt. Din buget sa aduca max de avantaje benef.l.RU :Bugetul reflecta politica salariala a partenerilor pt pozitii similare si pot fi fundamentate cu documente justificative.Salariile alocate S respecta plafoanele de salarizare pt pers din INSTIT PUB(legea salarizarii unice) si au fost calculate pe clase salariale.Stabilirea costurilor salariale a avut in vedere responsabilitatile pers corelate cu expertiza si politica de salarizare.Pt exp. Nationali este avut in vedere exp. De lucru anterioara si pretul mediu al pietei.Pozitiile incluse in echipa de exp. Sunt calculate in functie de baremele max. Propuse in GSCG.pag 22/23,in functie de expertiza si nivelul de studii.Ex:Manager de proiect,4h/zi,cost lunar 3200ron,exp.5/10 ani(costul corelat cu experienta in gestionarea anterioara a fondurilor europene,responsab,politica de salarizare a S. Si raportat la norma de 8 ore reprezinta 24.18% din plafonul max Zilnic cf GSCG).Costurile formatorilor sunt calculate la nr. ore de formare teoretica si practica(asistenta la orele de practica).La P1 costurile formatorilor sunt calculate la un barem orar in functie de nr de ore care vor fi furnizate lunar. Formatorii inclusi in program sunt pers al organizatiei(acreditati pt a sustine cursul) sau experti contractati pe termen scurt.Costurile examinatorilor sunt defalcate pe parteneri si sunt calculate la nr de examene.TRANSPORT:Costul mediu/calatorie isi gaseste rationamentul in dist intre cei 6 parteneri si regiunile de implem ale proiectului.Transp propriu al P2,P3,P4,P5 acopera deplasarea echipei de proiect pt recrutarea femeilor,activ de calificare si campania de informare.Transportul formatorilor este justificat de cele 120 zile teorie si 240 ore practica incluse in fiecare modul de curs.CAZAREA pers propriu a fost corelata cu calatoriile planif. In sectiunea transport si respectand normele in vigoare de 300 ron/noapte.DIURNA:sunt acoperite chelt de diurna interna si externa in limita prevederilor legale Art. 44 alin (2)din Codul muncii.TRANSPORT PARTICIP:P3,P4,P5 vor acoperi costuri de transport pt cei 550 particip.Justificarea acestei masuri este de a stimula participarea femeilor din reg. Cele mai sarace sau indepartate la locatia cursului.SUBVENTII si PREMII:Pt a stimula particip femeilor la curs P3,P4,P5 vor acorda subventii de 600 ron.Acordarea diferentiata a subventiilor este justificata de experienta din teren a P3,P4siP5-in reg. BI si NE particip au un grad mai scazut de participare datorita situatiei econ. Mai precare si implicarii in agricultura de subsistenta in NE si implicarii in alte tipuri de activitati independente pe piata gri in BI.P1 va acorda 5 premii pt cele mai bune planuri de afaceri elaborate in urma competitiei EVA.ALTE TIPURI DE COSTURI.Costurile incluse la liniile la care vor fi inchiriate locatii,realizare materiale promo,campanie media,taxe de autoriz a prog de formare si de eliberare a certific,sunt estimate pe baza experientei anterioare in gestionarea unor activitati similare.Externalizarea serviciilor hoteliere,transport si masa au scopul de a eficientiza procesul de realizare al activ.Materialele cons pt cursurile de formare(1000 ron/curs de califcare de 120 ore si 200ron/curs de perfectionare-DCA/MP) includ markere,foi de flipchart,post-it,foi A4,pixuri,sfoara,foarfeci,suporturi de curs,mape,caiete etc.Materiale necesare pt practica de specialitate includ,in fucnctie de specificul fiecarui

curs(foarfeci,piepteni,spray fixative,spuma,clame-pt frizerie;oja,forfecute,pile de unghii,acetona, vata,etc-pt manichiura pedichiura).Costurile pt manechine pt practica de specialitate au fost estimate pe baza ofertei EuroDidactica SRL,manechin pt demonstratii de asistenta medicala, adult de 174 cm inaltime,14,4 kg,include functii de igiena personala,bandajare,injectii,tratament cu oxigen,respiratie artificiala etc.http://www.eurodidactica.ro/detalii-produs/materiale-didactice-pentru-nivel-gimnazial-si-liceal/materiale-didactice/biologie-1/modele-si-machete-anatomie/manechin-pentru-demonstraii-de-asisten-medical.Costul echip IT reflecta ofertele pietei de profil si vor avea configuratia asemanatoare identificata la:laptopurihttp://www.emag.ro/ultrabook-sony-vaio-cu-procesor-intel-174-core-small-sup-tm-sup-small-i3-3217u-1-80ghz-ivy-bridge-4gb-500gb-ssd-32gb-intel-174-hd-graphics-touch-screen-microsoft-windows-8-silver-svt1312m1es-ee9/pd/E9D9KBBBM/,

proiector: http://www.emag.ro/videoproiector-3d-full-hd-benq-w1070-home-cinema-9h-j7l77-

17e/pd/EBFKNBBBM/,Multifunctional:http://www.emag.ro/multifunctional-canon-ir-1024if-cf2587b001aa-ir1024if/pd/E3TC3BBBM/,ecrane proiectie http://www.emag.ro/ecran-proiectie-benq-170-x-125-cm-vgnsw050067mwk/pd/EM3RKBBBM/,Aparate foto http://www.emag.ro/aparat-foto-digital-canon-powershot-sx500-is-16mp-black-aj6353b002aa/pd/EJDNKBBBM/?ref=landing_4_2. CHELT indirecte sunt transversale tuturor activ si ofera suportul financiar indirect implem.Echipa de suport care a fost propusa este compusa din contabili care vor integra pe parte contabila chelt indiferent de tipul activit si personal admin (secretara/sofer) care va sprijini implem. Proiectului.Costul propus la utilitati pt parteneri este calculat in raport cu aria alocata proiectului si in raport cu nr de persoane implicate in proiect.Costurile pt serv de reparare si intretinere auto vor acoperi chelt medii curente de intretinere pt auto P3.Ab. tel si internet vor acoperi partial costurile de tel pt echipa de proiect.De-a lungul anilor partenerii au fost finantati cu fonduri cumulate de zeci de milioane de euro si si-au demonstrat bonitatea si credibilitatea atat in fata finantatorilor cat si in fata organismelor de control din Romania.Datele financiare pt anul n-3,2010:S(1272 angajati,CA 130.804.000 lei,Profit net 10.988.934 lei),P2(14 angajati,CA 440.658,9 lei;Profit net 37.048lei),P3(110 angajati,CA 4.220.825 lei, pierdere 254.494 lei),P4(27 angajati,Cifra de afaceri 1.571.083 lei,Profitul net 143.388 lei),P5(1 angajat,CA 63.200 lei, profit net 7802 lei).Ptr.respectarea OUG66/2011, modificata prin OUG 75/2012 si a HG875/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor mai sus mentionate,partenerii vor imbunatati procedurile existente de manag. Si control care sa asigure corectitudinea utilizarii fondurilor si transparenta chelt,inclusiv a achiziilor efectuate.Procedurile vor avea in vedere politica de conflict de interese si evitare a neregulilor.A fost avuta in vedere HG 759/2007 cu modificarile si completarile ulterioare astfel incat sa asigure eligiblitatea si cadrul legal al chelt propuse.Fiecare linie bugetara este corelata cu Partenerul spre care se indrepta cheltuiala,toate chelt vor fi justificate cu facturi si doc.justificative,consortiul pune la dispozitia proiectului (art3)echip,materiale si cladiri descrise la sec resurse, chelt de admin sunt alocate proportional si respecta pragul maximal de 7% pt organizatii private si 5% pt institutii publice.

Indicatori

Indicatori

l‘

Valoare

418

Numărul participanților femei la programele de calificare/recalificare

800

420

Număr de participanți la instruire - acces pe piața muncii

900

421

Număr de evenimente de comunicare și promovare - acces pe piața muncii

12

422

Număr de persoane care au demarat o activitate independentă - femei - acces pe piața muncii

5

ID

Indicatori [2 result]

Valoare

419

Ponderea participanților la programele de calificare/recalificare care obțin certificare

85

423

Ponderea femeilor care au participat la programe de formare profesională care au obținut certificat (%)

86

424

Ponderea femeilor asistate în dezvoltarea carierei care au avansat în carieră*(%)

0

425

Ponderea femeilor asistate în inițierea unei afaceri care au demarat o activitate independentă (%)

3

426

Număr de participanți la instruire certificați - acces pe piața muncii

774

427

Număr de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare și au avansat în carieră după un an - femei - acces pe piața muncii

0

428

Parteneri transnaționali implicați în proiect - acces pe piața muncii

0

Grup țintă

GRUP ȚINTĂ

ID

Grup țintă

Valoare

Alte grupuri vulnerabile

0

30

Experți mass-media

0

33

Femei

900

42

Manageri ai autorităților publice locale și centrale

0

56

Operatori mass-media

0

83

Personal al autorităților publice centrale și locale

40

94

Personal al organizațiilor societății civile

60

95

Personal al partenerilor sociali

0

133

Victime ale traficului de persoane

0

Director General,

Marius Lăcătuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

35

Anexa B la Hotararea nr.

0.79

An Implementare 1

An Implementare 2

TOTAL

I.Resurse Umane - an 1 de implementare

1.Resurse Umane - an 2 de implementare

1.1 Cheltuieli salariale, din care:

Cost lunar management de proiect

Nr luni implement are anul 1

Total - an 1

Cost lunar management de proiect

Nr luni implement are anul 2

Total - an 2

1.1.1 Manager Proiect(38,095lei*4h/zi*21zile)

3,200.00

12

38,400.00

3,200.00

4

12,800.00

51,200.00

1.1.2 Manager Financiar(35,24lei*4h/zi*21 zile)

2,960.00

12

35,520.00

2,960.00

4

11,840.00

47,360.00

1.1.3 Expert Juridic(24,76lei *4h/zi*21 zile )

2,080.00

12

24,960.00

2,080.00

4

8,320.00

33,280.00

1.1.4 Asistent de proiect (31,43lei*4h/zi*21)

2,640.00

12

31,680.00

2,640.00

4

10,560.00

42,240.00

Total cheltuieli management de proiect

130,560.00

43,520.00

174,080.00

Experti S

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.5 Coordonator Instruire(24,76lei*4h/zi*21 zile)

2,080.00

8

Luna

16,640.00

2,080.00

4

Luna

8,320.00

24,960.00

1.1.7 Expert Achizitii Publice(35,24lei*4h/zi*21 zile)

2,960.00

12

Luna

35,520.00

2,960.00

4

Luna

11,840.00

47,360.00

1.1.8 Expert Monitorizare Bune practici (95,23lei/h*3ore/zi*21zile)

6,000.00

3

Luna

18,000.00

6,000.00

0

Luna

-

18,000.00

1.1.9 Expert contabil (35,24lei*4h/zi*21 zile)

2,960.00

12

Luna

35,520.00

2,960.00

4

Luna

11,840.00

47,360.00

Experi P1

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.10 Expert Financiar(115lei*2h/zi*21 zile)

4,830.00

12

Luna

57,960.00

4,830.00

4

Luna

19,320.00

77,280.00

1.1.11 Expert Coordonare activitati partener (135lei*3h/zi*21zile)

8,505.00

12

Luna

102,060.00

8,505.00

4

Luna

34,020.00

136,080.00

1.1.12 Coordonator Comunicare si relatii publice (135lei*3h/zi*21zile)

8,505.00

12

Luna

102,060.00

8,505.00

4

Luna

34,020.00

136,080.00

1.1.13 Responsabil raportare si monitorizare(103lei*3h/zi*21)

6,489.00

12

Luna

77,868.00

6,489.00

4

Luna

25,956.00

103,824.00

1.1.14 Responsabil formare profesionala ( 100lei * 5h/zi*21zile)

10,500.00

3

Luna

31,500.00

10,500.00

0

Luna

-

31,500.00

1.1.15 Coordonator program consultanta in afaceri (133lei*60h/luna)

7,980.00

3

Luna

23,940.00

7,980.00

4

Luna

31,920.00

55,860.00

1.1.16 Asistent program de consultanta in afaceri ( 87,5lei*80h/luna)

7,000.00

3

Luna

21,000.00

7,000.00

4

Luna

28,000.00

49,000.00

1.1.17 Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala(75lei*4h/zi*21 zile)

6,300.00

0

Luna

-

6,300.00

4

Luna

25,200.00

25,200.00

1.1.18 Formator curs DCA (140ore*150lei/h)

150.00

80

ore

12,000.00

150.00

60

ore

9,000.00

21,000.00

1.1.19 Formator curs Project management (170ore*150lei/h)

150.00

90

ore

13,500.00

150.00

80

ore

12,000.00

25,500.00

1.1.20 Asistent de comunicare si relatii publice (78lei*4h/zi*21zile)

6,552.00

12

Luna

78,624.00

6,552.00

4

Luna

26,208.00

104,832.00

1.1.21 Asistent raportare si monitorizare (95lei*3h/zi*21)

5,985.00

12

Luna

71,820.00

5,985.00

4

Luna

23,940.00

95,760.00

Comisii examinare

1,500.00

0

Cursuri

-

1,500.00

9

Cursuri

13,500.00

13,500.00

Experti P2

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.22 Expert Coordonare activitati partener (150lei/h * 40h/luna)

6,000.00

12

Luna

72,000.00

6,000.00

4

Luna

24,000.00

96,000.00

1.1.23 Responsabil formare profesionala (140lei/h * 40 h/luna)

5,600.00

12

Luna

67,200.00

5,600.00

4

Luna

22,400.00

89,600.00

1.1.24 Coordonator recrutare/selectie grup tinta (140lei/h * 40 h/luna)

5,600.00

12

Luna

67,200.00

5,600.00

1

Luna

5,600.00

72,800.00

1.1.25 Expert recrutare/selectie grup tinta 1 (120lei/h * 40h/luna)

4,800.00

12

Luna

57,600.00

4,800.00

0

Luna

-

57,600.00

1.1.26 Coordonator regional comunicare si relatii publice (8 h/zi *192 zile*900 ron/zi)

600.00

120

Zile

72,000.00

600.00

72

Zile

43,200.00

115,200.00

1.1.27 Formatori curs calificare tip 1 - 3 - teorie(9 grupe * 120h=1080)

85.00

600

Ora

51,000.00

85.00

480

Ora

40,800.00

91,800.00

1.1.28 Responsabili instruire practica curs calificare tip 1-3(18 grupe*240=4320 h)

65.00

3000

ora

195,000.00

65.00

1320

ora

85,800.00

280,800.00

1.1.29 Comisii examinare (3 membri * 500 ron/membru)

1,500.00

0

Cursuri

-

1,500.00

9

Cursuri

13,500.00

13,500.00 -Director gener

Experti P3

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.30 Expert Financiar (72lei*3h/zi*21zile)

4,536.00

12

Luna

54,432.00

4,536.00

4

Luna

18,144.00

72,576.00

1.1.31 Responsabil achizitii publice (50lei/h*280h)

50.00

200

ore

10,000.00

50.00

80

ore

4,000.00

14,000.00

1.1.32 Expert Coordonare activitati partener (135lei*3h/zi*21zile)

7,875.00

12

Luna

94,500.00

7,875.00

4

Luna

31,500.00

126,000.00

1.1.33 Expert recrutare grup tinta (105lei/h*3h/zi/21 zile)

6,615.00

12

Luna

79,380.00

6,615.00

0

Luna

-

79,380.00

1.1.34 Responsabil formare profesionala (100ron/h*3h/zi*21zile)

6,300.00

12

luna

75,600.00

6,300.00

4

luna

25,200.00

100,800.00

1.1.35 Coordonator regional comunicare si relatii publice (8 h/zi *192 zile*900 ron/zi)

600.00

110

Zile

66,000.00

600.00

82

Zile

49,200.00

115,200.00

1.1.36 Expert autorizare program (8 h/zi *72 zile*1350 ron/zi)

1,350.00

50

Zile

67,500.00

1,350.00

22

Zile

29,700.00

97,200.00

1.1.37 Formatori cursuri calificare practica (5040 h pentru

18 grupe de practica, dintre care 3 grupe sunt bugetate pentru nivel 2)

65.00

3000

ore

195,000.00

65.00

2040

ore

132,600.00

327,600.00

1.1.38 Formatori cursuri calificare teorie (1440 h pentru 10 grupe, dintre care 2 grupe sunt bugetate pentru nivel 2)

85.00

1000

ore

85,000.00

85.00

440

ore

37,400.00

122,400.00

1.1.39 Membri comisii de examinare cursanti (10 examene)

594.00

0

examene

-

594.00

10

examene

5,940.00

5,940.00

Experti P4

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.40 Expert Financiar (72lei*3h/zi*21zile)

4,500.00

12

Luna

54,000.00

4,500.00

4

Luna

18,000.00

72,000.00

1.1.42 Expert Coordonare activitati partener (85 ron/h*4h/zi*21zile)

7,140.00

12

Luna

85,680.00

7,140.00

4

Luna

28,560.00

114,240.00

1.1.43 Asistent coordonare activitati partener

4,500.00

12

Luna

54,000.00

4,500.00

4

Luna

18,000.00

72,000.00

1.1.44 Expert recrutare grup tinta (105lei/h*3h/zi/21 zile)

6,615.00

12

Luna

79,380.00

6,615.00

0

Luna

-

79,380.00

1.1.45 Responsabil formare profesionala (100ron/h*3h/zi*21zile)

6,300.00

12

luna

75,600.00

6,300.00

4

luna

25,200.00

100,800.00

1.1.46 Expert autorizare program (8 h/zi *72 zile*1350 ron/zi)

1,350.00

50

Zile

67,500.00

1,350.00

22

Zile

29,700.00

97,200.00

1.1.47 Formatori cursuri calificare practica (12 grupe*240h=2880)

65.00

1600

ore

104,000.00

65.00

1280

ore

83,200.00

187,200.00

1.1.48 Formatori cursuri calificare teorie (6grupe*120h=720h)

85.00

400

ore

34,000.00

85.00

320

ore

27,200.00

61,200.00

1.1.49 Membri comisii de examinare cursanti (6 examene de calificare)

594.00

0

examene

-

594.00

6

examene

3,564.00

3,564.00

Experti P5

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

Cost pe unitate

Nr. Unitati

Unitate

1.1.50 Expert Coordonare activitati partener (135le*4h/zi*21zile)

11,340.00

12

Luna

136,080.00

11,340.00

4

Luna

45,360.00

181,440.00

1.1.51 Asistent coordonare activitati partener

7,000.00

12

Luna

84,000.00

7,000.00

4

Luna

28,000.00

112,000.00

1.1.52 Expert financiar(115lei*4h/pe*21 zile)

9,660.00

12

Luna

115,920.00

9,660.00

4

Luna

38,640.00

154,560.00

1.1.53 Expert achizitii publice

100.00

200

Ore

20,000.00

100.00

80

Ore

8,000.00

28,000.00

1.1.54 Expert formare profesionala (115lei/h*3h/zi*21zile)

7,245.00

12

Luna

86,940.00

7,245.00

4

Luna

28,980.00

115,920.00

1.1.55 Asistent logistica si organizare cursuri formare profesionala (100ron/h*3h/zi*21zile)

6,300.00

12

Luna

75,600.00

6,300.00

4

Luna

25,200.00

100,800.00

1.1.56 Expert recrutare grup tinta (105lei/h*3h/zi/21 zile)

6,615.00

12

Luna

79,380.00

6,615.00

0

Luna

-

79,380.00

1.1.57 Expert egalitate de sansa

8,500.00

2

Luna

17,000.00

8,500.00

2

Luna

17,000.00

34,000.00

1.1.58 Coordonator regional comunicare si relatii publice (8 h/zi *192 zile*900 ron/zi)

600.00

100

Zile

60,000.00

600.00

92

Zile

55,200.00

115,200.00

1.1.59 Formatori cursuri calificare practica (12 grupe*240h=2880)

65.00

1600

ore

104,000.00

65.00

1280

ore

83,200.00

187,200.00

1.1.60 Formatori cursuri calificare teorie (6grupe*120h=720h)

100.00

400

ore

40,000.00

100.00

320

ore

32,000.00

72,000.00

1.1.61 Expert IT webdesign si informare (2h/zix70 lei/hx21 zile)

2,940.00

12

Luna

35,280.00

4,400.00

4

Luna

17,600.00

52,880.00

Comisii examinare    594.00

0

examene

-

594.00

6

examene

3,564.00

3,564.00

Total cheltuieli experti (echipa de implementare)

3,415,784.00

1,500,236.00

4,916,020.00

1.2. Cheltuielile cu transportul, cazarea și diurna (aferente

personalului propriu), in masura in care nu sunt subcontractate, din care:

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost

unitar

(cost

estimativ

pe

calatorie)

Nr. calatorii

-

Total - an 1

Nr. persoane care se deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe

calatorie)

Nr.

calatorii

-

Total - an 2

Anexa B la Hotararea n

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea: Bucuresti/Galati/Bacau - S

3.00

403.75

36.00

14,535.00

3.00

403.75

12.00

4,845.00

19,380.00

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea: Bucuresti/Galati/Bacau - P1

3.00

403.75

36.00

14,535.00

3.00

403.75

12.00

4,845.00

19,380.00

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea:

Bucuresti/Galati/Bacau - P2

2.00

400.00

30.00

12,000.00

2.00

400.00

10.00

4,000.00

16,000.00

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea: Bucuresti/Galati/Bacau - P3

3.00

403.75

36.00

14,535.00

3.00

403.75

12.00

4,845.00

19,380.00

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea: Bucuresti/Galati/Bacau - P4

3.00

403.75

36.00

14,535.00

3.00

403.75

12.00

4,845.00

19,380.00

Transport Masina si /sau tren in/din localitatea: Bucuresti/Galati/Bacau - P5

3.00

403.75

36.00

14,535.00

3.00

403.75

12.00

4,845.00

19,380.00

Total cheltuieli cu transportul personalului propriu

84,675.00

28,225.00

112,900.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane care se cazeaza

Cost

unitar (cost estimativ pe noapte de

cazare/per

soana)

Nr. nopti de cazare

-

Total - an 1

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ pe noapte de

cazare/per

soana)

Nr. nopti de cazare

-

Total - an 2

Cazare personal proporiu in localitatea Galati/Bacau - S

3.00

200

26.00

15,600.00

3.00

200

10.00

6,000.00

21,600.00

Cazare personal proporiu in localitatea Galati/Bacau - P1

3.00

200

26.00

15,600.00

3.00

200

10.00

6,000.00

21,600.00

Cazare personal proporiu in localitatea Bucuresti/Bacau - P2

2.00

202.5

20.00

8,100.00

2.00

200

10.00

4,000.00

12,100.00

Cazare personal proporiu in localitatea Galati/Bucuresti - P3

3.00

200

26.00

15,600.00

3.00

200

10.00

6,000.00

21,600.00

Cazare personal proporiu in localitatea Galati/Bacau - P4

3.00

200

26.00

15,600.00

3.00

200

10.00

6,000.00

21,600.00

Cazare personal proporiu in localitatea Galati/Bacau - P5

3.00

200

26.00

15,600.00

3.00

200

10.00

6,000.00

21,600.00

Total cheltuieli cu cazarea personalului propriu

86,100.00

34,000.00

120,100.00

DIURNA, din care:

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Nr. zile diurna

-

Total - an 1

Nr. persoane care primesc diurna

Cost unitar (cost estimativ pentru o zi de diurna)

Nr. zile diurna

-

Total - an 2

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Galati/Bacau - S

3.00

32.5

52.00

5,070.00

3.00

32.5

20.00

1,950.00

7,020.00

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Galati/Bacau - P1

3.00

32.5

52.00

5,070.00

3.00

32.5

20.00

1,950.00

7,020.00

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Bucuresti/Bacau - P2

2.00

32.5

40.00

2,600.00

2.00

32.5

20.00

1,300.00

3,900.00

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Galati/Bucuresti - P3

3.00

32.5

52.00

5,070.00

3.00

32.5

20.00

1,950.00

7,020.00

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Galati/Bacau - P4

3.00

32.5

52.00

5,070.00

3.00

32.5

20.00

1,950.00

7,020.00

Diurna personal propriu pentru deplasare in localitatea Galati/Bacau - P5

3.00

32.5

52.00

5,070.00

3.00

32.5

20.00

1,950.00

7,020.00

Total cheltuieli cu diurna personalului propriu

27,950.00

11,050.00

39,000.00

Total cheltuieli resurse umane - an n

3,745,069.00

1,617,031.00

5,362,100.00

2.Participanti - an 1 de implementare

2.Participanti - an 2 de implementare

2.1 Cheltuielile cu transportul si cazarea (aferente participanților), în masura in care nu sunt subcontractate,

din care:

TRANSPORT, din care:

Nr. persoane care se

deplaseaza

Cost

unitar

(cost

estimativ

pe

calatorie)

Nr. calatorii

-

Total - an 1

resedinte sedinta

Nr. persoane care se

deplaseaza

Cost unitar (cost estimativ pe

calatorie)

Nr.

calatorii

-

Total - an 2

Director general _Marii is lacati s

Transport participanti cu masina in loc Bacau P3

200.00

6.7

120.00

160,800.00

50.00

6.7

120

40,200.00

Anexa b la Hoiafâreaoi

Transport participanti cu masina in loc Bucuresti P4

100.00

10

60

60,000.00

50.00

10

60

30,000.00

90,000.00

Transport participanti cursuri Green Team - P5

100.00

10

60.00

60,000.00

50.00

10.00

60.00

30,000.00

90,000.00

Total cheltuieli cu transportul participantilor

280,800.00

100,200.00

381,000.00

CAZARE, din care:

Nr. persoane care se cazeaza

Cost

unitar

(cost

estimativ pe noapte

de cazare)

Nr. nopti de

cazare

-

Total - an 1

Nr. persoane care se cazeaza

Cost unitar (cost estimativ

pe noapte

de cazare)

Nr. nopti de cazare

-

Total - an 2

-

Total cheltuieli cu cazarea participantilor

-

-

2.2 Subvenții (ajutoare, premii)

Nr. persoane care primesc

subventii

Cost

unitar

(valoarea

estimata a subventiei/

participant

acordata

lunar)

Nr. luni de acordare a

subventiei

-

Total - an 1

Nr. persoane

care primesc

subventii

Cost unitar (valoarea estimata a subventiei/ participant acordata lunar)

Nr. luni de acordare a subventiei

-

Total - an 1

Subventii cursanti P3

250.00

0

1.00

-

250.00

600.00

1.00

150,000.00

150,000.00

Subventii cursanti P4

150.00

0

1.00

-

150.00

600.00

1.00

90,000.00

90,000.00

Subventii cursanti P5

150.00

0

1.00

-

150.00

600.00

1.00

90,000.00

90,000.00

Premii participanti -"Competitie de Antreprenoriat" - P1

5.00

0

1.00

-

5.00

10,000.00

1.00

50,000.00

50,000.00

Total cheltuieli cu subventii pentru participanti

-

380,000.00

380,000.00

Total cheltuieli participanti - an n

280,800.00

480,200.00

761,000.00

3.Alte tipuri de costuri - an n de implementare

3.1. Cheltuieli pentru derularea proiectului, din care:

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 2

Consumabile, Birotica, papetarie etc - S

Luna

12

2,000.00

24,000.00

Luna

4.00

2,000.00

8,000.00

32,000.00

Consumabile, Birotica, papetarie etc - P1

Luna

12

1,200.00

14,400.00

Luna

4.00

1,200.00

4,800.00

19,200.00

Consumabile, Birotica, papetarie etc - P2

Luna

12

3,250.00

39,000.00

Luna

4.00

3,250.00

i3,000.00

52,000.00

Consumabile, Birotica, papetarie etc - P3

Luna

12

2,000.00

24,000.00

Luna

4.00

2,000.00

8,000.00

32,000.00

Consumabile, Birotica, papetarie etc - P4

Luna

12

2,000.00

24,000.00

Luna

4.00

2,000.00

8,000.00

32,000.00

Consumabile, Birotica, papetarie etc - P5

Luna

12

2,000.00

24,000.00

Luna

4.00

2,000.00

8,000.00

32,000.00

Pachete software pentru prelucrarea documentelor(MS Office) -

Buc

21

1,900.00

39,900.00

39,900.00

Pacete prelucrare documente pe calculator (office)

3

1,900.00

5,700.00

5,700.00

Pachete software pentru prelucrarea documentelor si antivirus -

=)2

3

2,000.00

6,000.00

6,000.00

Total cheltuieli pentru derularea proiectului

201,000.00

49,800.00

250,800.00

3.2. Taxe, din care:

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 2

Taxe de autorizare a programelor de formare - P1

Buc

2

1,500.00

3,000.00

3,000.00

Taxe de autorizare a programelor de formare - P2

Buc

3

1,500.00

4,500.00

4,500.00

Taxe de autorizare a programelor de formare - P3

Buc

2

1,500.00

3,000.00

3,000.00

Taxe de autorizare a programelor de formare - P5

Buc

3

1,500.00

4,500.00

4,500.00

Taxe de eliberare a certificatelor - P1

Buc

1

800.00

800.00

800.00

Taxe de eliberare a certificatelor - P2

Buc

1

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Taxe de eliberare a certificatelor - P3

Buc

1

800.00

800.00

800.00

Taxe de eliberare a certificatelor - P4

Buc

1

800.00

800.00

800.00

Taxe de eliberare a certificatelor - P5

Buc

1

1,200.00

1,200.00

1,200.00

Total taxe

19,800.00

-

19,800.00

3.3.Cheltuieli de tip FEDR, din care:

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 1

Total - an 2

16 laptopuri cu sistem de operare inclus din care 5 laptopuri S,

3 laptop P1, 5 P3, 3 P4, 3 P5) - S

Buc

16

3,500.00

56,000.00

56,000.00

4 imprimante Multifunctionale color cu copiator- S

Buc

4

18,000.00

72,000.00

72,000.00

3 Videoproiectoare - S

Buc

3

4,000.00

12,000.00

12,000.00

3 ecrane proiectie - S

Buc

3

800.00

2,400.00

2,400.00

5 routerere wireless - S

Buc

5

600.00

3,000.00

3 000 00

Aparate foto - S

Buc

5

1,000.00

resedi nte sedinta5,000.00

Mobilier aplicant si parteneri (24 birouri,48 scune, 12 dulapuri duble, 12 etajere cu 5 polite) - S

Buc

1

30,000.00

30,000.00

Anexa B la Hotararea n

30,000.00

3 Lapotopuri - P5

3

3,500.00

10,500.00

10,500.00

1 Multifunctionala color cu copiator - P5

1

18,000.00

18,000.00

18,000.00

1 video proiector+ecran proiectie

1

4,800.00

4,800.00

4,800.00

1 router wireless

1

600.00

600.00

600.00

1 aparat foto

1

1,000.00

1,000.00

1,000.00

Echipamente IT (3 laptop cu sistem de operare inclus) - P2

Buc

3

3,500.00

10,500.00

10,500.00

1 echipament Multifunctional color cu copiator - P2

Buc

1

18,000.00

18,000.00

18,000.00

1 Videoproiector + 1 ecran proiectie - P2

Buc

1

4,800.00

4,800.00

4,800.00

Dulap metalic depozitare - P2

Buc

4

600.00

2,400.00

2,400.00

Total cheltuieli de tip FEDR

251,000.00

251,000.00

3.4 Valoare activitati subcontractate/externalizate, din care:

Unitate

Nr. unitati

Cost /

Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost /

Unitate

Total - an 2

Expert financiar P2

luna

12

2,500.00

30,000.00

30,000.00

Auditor proiect -S

Buc

1

130,000.00

130,000.00

130,000.00

Materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare - P1

Cursuri

18

200.00

3,600.00

3,600.00

Materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare - P2

Cursuri

9

1,000.00

9,000.00

9,000.00

Materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare - P3

Cursuri

10

1,000.00

10,000.00

10,000.00

Materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare - P4

Cursuri

6

1,000.00

6,000.00

6,000.00

Materiale pentru consumabile pentru organizare cursuri de formare - P5

Cursuri

6

1,000.00

6,000.00

6,000.00

Materiale necesare pentru practica de specialitate - P2

Cursuri

9

1,500.00

13,500.00

13,500.00

Materiale necesare pentru practica de specialitate - P3

Cursuri

10

1,500.00

15,000.00

15,000.00

Materiale necesare pentru practica de specialitate - P4

Cursuri

6

1,500.00

9,000.00

9,000.00

Materiale necesare pentru practica de specialitate - P5

Cursuri

6

1,500.00

9,000.00

9,000.00

Manechine pentru practica de specialitate -P3

Buc

2

10,000.00

20,000.00

20,000.00

Manechine pentru practica de specialitate -P4

Buc

2

10,000.00

20,000.00

20,000.00

Curs Formare de Formator - S

Persoana

15

500.00

7,500.00

7,500.00

Servicii de catering pentru participanti la curs P1

Participant

275

60.00

16,500.00

16,500.00

Servicii de catering pentru participanti la curs P2

Participant

250

255.00

63,750.00

63,750.00

Servicii de catering pentru participanti la curs P3

Participant

250

80.00

20,000.00

20,000.00

Servicii de catering pentru participanti la curs P4

Participant

150

80.00

12,000.00

12,000.00

Servicii de catering pentru participanti la curs P5

Participant

150

80.00

12,000.00

12,000.00

Servicii organizare evenimente (Conferinte de presa, Coferinte regionale de informare) - S

Buc

8

7,000.00

56,000.00

56,000.00

Seminarii "Egalitate de sanse si gen" - S

Buc

4

7,000.00

28,000.00

28,000.00

Intalniri comunitare

buc

30

1,000.00

30,000.00

30,000.00

Deplasare viziata de studiu Anglia - beneficiari - S

persoane

15

6,000.00

90,000.00

90,000.00

Deplasare viziata de studiu Anglia - echipa de proiect - S

persoane

8

6,000.00

48,000.00

48,000.00

Total valoare activitati subcontractate/externalizate

664,850.00

-

664,850.00

3.5. Cheltuieli pt inchirieri si leasing, din care:

Total - an 1

Total - an 2

Inchirieri Sali de curs P1

zile

80

300.00

24,000.00

zile

30.00

300.00

9,000.00

33,000.00

Inchiriere sali curs - P3

zile

211

300.00

63,300.00

63,300.00

Inchiriere Sali curs - P5

zile

720

300.00

216,000.00

216,000.00

Inchiriere sali curs - P4

zile

120

300.00

36,000.00

36,000.00

Total cheltuieli pt inchirieri si leasing

339,300.00

9,000.00

348,300.00

3.6. Cheltuieli informare si publicitate, din care:

Unitate

Nr. unitati

Cost /

Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost /

Unitate

Total - an 2

Realizare identitate vizuala a proiectului

Buc

1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Realizare ghid de informare retea

Buc

1000

30.00

30,000.00

30,000.00

Realizare identitate vizuala retea

Buc

1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

Website retea

Buc

1

16,000.00

16,000.00

16,000.00

Brosuri

Buc

2000

20.00

40,000.00

40,000.00

Roll-up

Buc

8

500.00

4,000.00

Mape

Buc

2000

4.50

resedi nte sedinta9,000.00

Ma^SLOQfti

Pixuri

Buc

2000

3.00

6,000.00

Anexa BlaHdtaM0re0fln

Afise

Buc

500

4.00

2,000.00

2,000.00

Pliante

Buc

2000

2.00

4,000.00

4,000.00

Campanie de promovare in presa scrisa, TV si Radio

Buc

1

350,000.00

350,000.00

350,000.00

Materiale promotionale (stickuri, bratari)

Buc

1000

50.00

50,000.00

50,000.00

Total cheltuieli informare si publicitate

531,000.00

-

531,000.00

Total alte tipuri de costuri - an n

2,006,950.00

58,800.00

2,065,750.00


4. Rezervă de contingență - an n de implementare


15,000.00


15,000.00


|5. Total costuri directe


6,032,819.00~|


2.171.031.00 |    8,203,850.00 |


6.Cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de. administrație ale proiectului - an n


6.1. Cheltuieli aferente personalului administrativ și

personalului auxiliar, din care:


Operator introducere, prelucrare si validare date - S


Secretara - S


Secretara - P1


Contabil (40lei/h * 80h/luna) - P2


Secretara (30lei/h * 80h/luna) - P2


Sofer (20lei/h * 80h/luna) - P2


Secretara 4h/zi x 21 zile x 16 luni - P3


Operator introducere, prelucrare si validare date- P4


Secretara - P4


Secretara 4h/zi x 21 zile x 16 luni - P5


Operator introducere date 4h/zi x 21 zile x 16 luni - P5


TOTAL 6.1


6.2. Utilitati, din care:


Reincarcare cartele telefonice pre-paid - S


Telefon Internet P1


Utilitati P1


Telefon Internet telefon P1


Utilitati (apa, gaz, electricitate) - P3


Utilitati ( gaze, electricitate, salubrizare) - P4


Telefon si Internet - P4


Utilitati ( gaze, electricitate, salubrizare) - P5


TOTAL 6.2


6.3 Servicii de administrare a cladirilor, din care:


TOTAL 6.3


6.4 Servicii de intretinere si reparare echipamente si mijloace de transport, din care:


Intretinere auto - P3


TOTAL 6.4


6.5 Arhivare documente


TOTAL 6.5


6.6 Amortizare active


TOTAL 6.6


6.7 Cheltuieli financiare si juridice


Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului - S


Cheltuieli aferente deschiderii si gestionarii contului bancar al proiectului - P1


TOTAL 6.7


6.8. Multiplicare, cu exceptia materialelor de informare si publicitate


TOTAL 6.8


6.9 Conectare la retele informatice


Telefon, internet - P3


Comunicatii telefon si internet - P5


Unitate


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Unitate


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Unitate


Unitate


luna


Unitate


Unitate


Unitate


Luna


Luna


Unitate


Unitate


luna


luna


Nr. unitati


Cost / Unitate


Total - an 1


Unitate


Nr. unitati


Cost / Unitate


Total - an 2


12


12


12


12


12


12


12


12


12


12


12


Nr. unitati


12


12


12


12


12


12


12


12


Nr. unitati


Nr. unitati


12


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


12


12


Nr. unitati


Nr. unitati


12


12


1319.3


1343


1817


1185


1027


987.5


1580


1289.28


1303.5


2133


2010.55


Cost / Unitate


158


276.5


1027


276.5


1185


237


316


1106


Cost / Unitate


Cost / Unitate


790


Cost / Unitate


Cost / Unitate


Cost / Unitate


79


79


Cost / Unitate


Cost / Unitate


395


395


15,831.60


16,116.00


21,804.00


14,220.00


12,324.00


11,850.00


18,960.00


15,471.36


15,642.00


25,596.00


24,126.60


191,941.56


Total - an 1


1,896.00


3,318.00


12,324.00


3,318.00


14,220.00


2,844.00


3,792.00


13,272.00


Total - an 1


Total - an 1


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Unitate


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


Luna


4.00


4.00


4.00


4.00


4.00


4.00


Nr. unitati


1,319.30


1,343.00


1,817.00


1,185.00


1,027.00


987.50


1580


1289.28


1303.5


2133


2010.55


Cost / Unitate


158


276.5


1027


276.5


1185


237


316


1106


5,277.20


5,372.00


7,268.00


4,740.00


4,108.00


3,950.00


6,320.00


5,157.12


5,214.00


8,532.00


8,042.20


63,980.52


Total - an 2


632.00


1,106.00


4,108.00


1,106.00


4,740.00


948.00


1,264.00


4,424.00


21,108.80


21,488.00


29,072.00


18,960.00


16,432.00


15,800.00


25,280.00


20,628.48


20,856.00


34,128.00


32,168.80


255,922.08


2,528.00


4,424.00


16,432.00


4,424.00


18,960.00


3,792.00


5,056.00


17,696.00


54,984.00


9,480.00


9,480.00


Total - an 1


Total - an 1


Total - an 1


948.00


948.00


1,896.00


Total - an 1


Total - an 1


4,740.00


18,328.00


73,312.00


Unitate


Unitate


luna


Unitate


Unitate


Unitate


Luna


Luna


Unitate


Unitate


luna


4,740.00 luna


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


Nr. unitati


Cost / Unitate


Cost / Unitate


790.00


Cost / Unitate


Cost / Unitate


Cost / Unitate


79


79


Cost / Unitate


Cost / Unitate


395


395


Total - an 2


Total - an 2


3,160.00


3,160.00


Total - an 2


Total - an 2


Total - an 2


316.00


316.00


632.00


Total - an 2


Total - an 2


1,580.00


1,580.00


12,640.00


12,640.00


1,264.00


1,264.00


2,528.00


6,320.00


Direqto32l£00ril


TOTAL 6.9

0

9,480.00

-

3,160.00

12,640.00

6.10 Cheltuieli aferente procedurii de achizitie publica

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 2

Publicare anunturi privind achizitiile publice - S

Buc

8

395

3,160.00

0

3,160.00

Taxe ACHIZITII - S

Buc

1

1580

2,000.00

0.00

2,000.00

3 anunturi in mass-media - P2

Buc

3

553

1,659.00

0

1,659.00

TOTAL 6.10

0

6,819.00

0

6,819.00

6.11 Materiale consumabile

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 1

Unitate

Nr. unitati

Cost / Unitate

Total - an 2

Papetarie(hartie, biblioraft, dosare si folii plastic, separatoare,

bloc notes, pixuri) - S

Luna

12

79

948.00

Luna

4

79

316.00

1,264.00

Papetarie(hartie, biblioraft, dosare si folii plastic, separatoare, bloc notes, pixuri) - P1

Luna

12

82.95

995.40

Luna

4

82.95

331.80

1,327.20

Papetarie - P2

luna

12

237

2,844.00

Luna

4

237

948.00

3,792.00

Materiale consumabile P3

luna

12

395

4,740.00

luna

4

395

1,580.00

6,320.00

Papetarie(hartie, biblioraft, dosare si folii plastic, separatoare, bloc notes, pixuri) -P4

Luna

12

316

3,792.00

Luna

4

316

1,264.00

5,056.00

Toner si consumabile copiator si imprimanta - P4

Luna

12

316

3,792.00

Luna

4

316

1,264.00

5,056.00

Materiale consumabile - P5

luna

12

363.4

4,360.80

luna

4

363.4

1,453.60

5,814.40

TOTAL 6.11

0

21,472.20

0

7,157.40

28,629.60

Total cheltuieli generale de administrație ale proiectului - an n

296,072.76

96,417.92

392,490.68

|    |    2,267,448.92 |    8,596,340.68~l

6,328,891.76

|7. Valoarea eligibila a proiectului


|8. Valoare activități transnaționale'

|9. Valoare TVA nedeductibila estimata

342,683.22

172,145.81

514,829.03

|1Q. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI (solicitant și parteneri)

111,992.02

151,056.00

263,048.02 |

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILÂ SOLICITATĂ ( 7-1Q )

6,216,899.74

2,116,392.92

8,333,292.66

Cheltuieli Solicitant

1,443,644.60

141,728.20

1,585,372.80

Cheltuieli Partener 1

732,544.40

373,914.80

1,106,459.20

Cheltuieli Partener 2

859,247.00

277,346.00

1,136,593.00

Cheltuieli Partener 3

1,131,657.00

562,059.00

1,693,716.00

Cheltuieli Partener 4

802,498.36

389,330.12

1,191,828.48

Cheltuieli Partener 5

1,329,100.40

553,270.80

1,882,371.20

An Implementare n

5120

5120

5120

5120

10240

5120

5120

5120

5120

4736

4736

4736

4736

9472

4736

4736

4736

4736

3328

3328

3328

3328

6656

3328

3328

3328

3328

4224

4224

4224

4224

8448

4224

4224

4224

4224

0

0

4158.336

4158.336

4158.336

4158.336

4158.336

4158.336

7890.176

7890.176

7890.176

0

7890.176

7890.176

7890.176

3600

3600

3600

3600

3600

47360

0

0

77280

0

15119.98488

15119.9849

15119.9849

15119.98

15119.985

15119.98488

15119.9849

15119.9849

15119.98

45359.9546

45359.9546

0

45359.9546

10382.4

10382.4

10382.4

10382.4

20764.8

10382.4

10382.4

10382.4

10382.4

10499.99

0

10499.9895

10499.9895

0

55860

0

49000

8399.992

0.00

8399.9916

8399.9916

0

10500

10500

0

25500

34940.51

34940.51

0

34940.5056

9576

9576

9576

9576

19152

9576

9576

9576

9576

0

6750

6750

0

9600

9600

9600

9600

19200

9600

9600

9600

9600

44800

44800

18200

18200

18200

18200

14400

14400

14400

14400

28800

28800

28800

28800

91800

280800

13500

0

72576

0

4666.66

4666.66

4666.662

12600

12600

12600

12600

25200

12600

12600

12600

12600

19845

19845

19845

19845

50400

50400

28800

28800

28800

28800

97200

0

327600

122400

5940

0

72000

0

11424

11424

11424

11424

22848

11424

11424

11424

11424

7200

7200

7200

7200

14400

7200

7200

7200

7200

19845

19845

19845

19845

50400

50400

97200

0

187200

61200

3564

0

18144

18144

18144

18144

36288

18144

18144

18144

18144

11200

11200

11200

11200

22400

11200

11200

11200

11200

154560

0

9333.32

9333.324

9333.324

57960

57960

25200

19845

19845

19845

19845

3400

3400

3400

3400

6800

3400

3400

3400

3400

28800

28800

28800

28800

187200

72000

14080

14080

14080

0

14080

14080

3564

0

0

0

2,153.33

2,153.33

2,153.33

4306.6624

2,153.33

2,153.33

2,153.33

2,153.33

2,422.50

2,422.50

2,422.50

2422.5

2422.5

2,422.50

2,422.50

2,422.50

2,666.66

2,666.66

2,666.66

5333.312

2666.656

3,229.99

3,229.99

3,229.99

6459.9742

3229.98708

3,229.99

3,229.99

3,229.99

6459.9742

3229.98708

3,229.99

3,229.99

3,229.99

6459.9742

3229.98708

0

0

2,400.00

2,400.00

2,400.00

4799.9952

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

4799.9952

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,016.66

2,016.66

2,016.66

4033.3172

2016.6586

3,599.99

3,599.99

3,599.99

7199.9712

3599.9856

3,599.99

3,599.99

3,599.99

7199.9712

3599.9856

3,599.99

3,599.99

3,599.99

7199.9712

3599.9856

0

0

780.00

780.00

780.00

1559.9984

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

780.00

1559.9984

780.00

780.00

780.00

780.00

650.00

650.00

650.00

1299.9948

649.9974

1170.00

1170.00

1170.00

2339.9906

1169.99532

1170.00

1170.00

1170.00

2339.9906

1169.99532

1170.00

1170.00

1170.00

2339.9906

1169.99532

0

0

0

0

0

201000

90000

90000

0

0

0

0

0

150000

90000

90000

0

50000

0

0

0

0

0

32,000.00

0

19,200.00

0

52,000.00

0

32,000.00

0

32,000.00

0

32,000.00

0

3990

3990

3990

3990

7980

3990

3990

3990

3990

813.96

813.96

813.96

813.96

1627.92

813.96

856.8

856.8

856.8

856.8

1713.6

856.8

Director general

sedinta Marius Lacatus

0

0

3000

0.00

4500

0.00

3000

0.00

0.00

0

400

400

1200

800

800

1200

0

0

5600

5600

5600

5600

11200

5600

5600

5600

5600

7200

7200

7200

7200

14400

7200

7200

7200

7200

1200

1200

1200

1200

2400

1200

1200

1200

1200

240

240

240

240

480

240

240

240

240

300

300

300

300

600

300

300

300

300

500

500

500

500

1000

500

500

500

Presed5

in0t0e

3000

3000

0

1000

1000

0

2000

2000

0

175000

175000

0

25000

25000

0

0

0

I

0

0

2672

2672

2672

2672

5344

2672

2672

2672

2672

2720

2720

2720

2720

5440

2720

2720

2720

2720

3680

3680

3680

3680

7360

3680

3680

3680

3680

3427.2

3427.2

3427.2

3427.2

6854.4

3427.2

2970.24

2970.24

2970.24

2970.24

5940.48

2970.24

2856

2856

2856

2856

5712

2856

4569.6

4569.6

4569.6

4569.6

9139.2

4569.6

3728.7936

3728.7936

3728.7936

3728.794

7457.5872

3728.7936

3769.92

3769.92

3769.92

3769.92

7539.84

3769.92

6168.96

6168.96

6168.96

6168.96

12337.92

6168.96

5814.816

5814.816

5814.816

5814.816

11629.632

5814.816

0

0

320

320

320

320

640

320

320

320

320

560

560

560

560

1120

560

560

560

560

2080

2080

2080

2080

4160

2080

2080

2080

2080

560

560

560

560

1120

560

560

560

^E£ll

3427.2

3427.2

3427.2

3427.2

6854.4

3427.2

685.44

685.44

685.44

685.44

1370.88

685.44

913.92

913.92

913.92

913.92

1827.84

913.92

3198.72

3198.72

3198.72

3198.72

6397.44

3198.72

0

0

0

0

0

2284.8

2284.8

2284.8

2284.8

4569.6

2284.8

0

0

0

0

0

0

0

0

160

160

160

160

320

160

160

160

160

177.78

177.78

177.78

177.78

177.78

177.7776

177.78

177.78

177.78

0

0

0

0

0

1142.4

1142.4

1142.4

1142.4

2284.8

1142.4

1142.4

1142.4

1142.4

1142.4

2284.8

1142.4

0

0

400

400

400

400

800

400

400

400

400

333.2

333.2

333.2

0

333.2

333.2

333.2

299.88

299.88

299.88

299.88

599.76

299.88

610

610

610

610

610

1220

610

610

610

0

160

160

160

160

320

160

160

160

160

168

168

168

168

336

168

168

168

168

685.44

685.44

685.44

685.44

1370.88

685.44

1142.4

1142.4

1142.4

1142.4

2284.8

1142.4

913.92

913.92

913.92

913.92

1827.84

913.92

913.92

913.92

913.92

913.92

1827.84

913.92

1051.008

1051.008

1051.008

1051.008

2102.016

1051.008

1

Anexa 2: Bugetul sintetic al proiectului


Denumire Solicitant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 Bucuresti

Titlu Proiect: EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piata muncii


CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA*)    -

Lei -

1. Resurse umane

5,362,100.00

2. Participanți

761,000.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

2,065,750.00

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

251,000.00

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligibila a

proiectului)

664,850.00

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

15,000.00

5. Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

8,203,850.00

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație

392,490.68

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care:

8,596,340.68

8. valoare activități transnaționale

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimata

514,829.03

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

263,048.02

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILA SOLICITATA ( 7-10 )

8,333,292.66

2.92%

7.73%

0.18%

4.94%

3.06%

Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, din care reiese ca TVA


5,379,620.00

761,000.00

2,067,750.00

302,600.00

1,015,150.00

15,000.00

8,223,370.00

518,292.00

8,741,662.00

0.00

514,829.03

267,146.06

8,474,515.94


17,520.00

2,000.00

51,600.00

350,300.00

19,520.00

125,801.32

145,321.32


4,098.04

141,223.28


7%


3.06%