Hotărârea nr. 85/2014

HCL 85 – Hotărâre privind aprobarea Organigramei şi aStatului de funcţii ale Direcţiei Locale de Evidenţă a Persoanelor Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6;

Luând în considerare Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea

serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată și modificată prin Legea nr. 372/2002 și H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, modificată prin H.G. nr. 108/2005 și ORD. M.A.I. nr. 1260/2006 pentru aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea ghișeului unic, în cadrul Serviciilor Publice Comunitare Locale de Evidență a Persoanelor;

Ținând cont de prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de adresa emisă de Instituția Prefectului Municipiului București cu nr. 101/ 05.03.2014 prin care se aduce la cunoștință faptul că pentru Direcția Locală de Evidență a Persoanelor numărul maxim de posturi este de 74 potrivit punctului 2 din anexa O.U.G. nr. 63/2010;

Ținând cont de Legea - Cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;

Ținând cont de avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date nr. 3483951/10.05.2014;

Ținând cont de avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13030/2014; în conformitate cu Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu modificările și

completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind

administrația publică locală, republicată, cu modificările completările și ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6, conform Anexelor nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Directorul Executiv al Direcției Locale de Evidență a Persoanelor Sector 6 este mandatat să facă treceri de posturi de la un compartiment la altul, transformări sau schimbări de posturi între compartimente ori de câte ori nevoile instituției o cer, cu respectarea prevederilor legale și a numărului de posturi aprobate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Locală de Evidență a Persoanelor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Robert Stan


Municipiul București

CONSILIUL LOCAL; SECTOR 6 i


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe^l (


oriciclf


Nr.: 85

Data: 29.05.2014


DIRECȚIA LOCALĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR SECTOR 6


ANEXA NR. 1

Ia H.C.L.S. 6 nr. 85/29.05.2014

ORGANIGRAMĂ

DIRECTOR

EXECUTIV

1+73

_

\1/

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ

1 + 17

SERVICIUL

EVIDENȚA

PERSOANELOR

1+37

SERVICIUL RESURSE UMANE, JURIDIC 1+7

SERVICIUL

ECONOMIC,

LOGISTICĂ

1+8PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Robert Staii


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


TOTAL TOTAL F.P.

F.P. CONDUCERE F.P. EXECUȚIE

TOTAL F.C.

F.C. CONDUCERE F.C. EXECUȚIE


74

69

8

61

5

0

5


ANEXA NR. 2

la H.C.L.S. 6 nr. 85/29.05.2014

STAT DE FUNCȚII 2014

I. FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

Nr.

crt.

Denumirea funcției

Studii

Grad

Nr.

posturi

1

Director Executiv

S

II

1

2

Șef Serviciu

S

II

4

3

Șef birou

s

II

3

Total funcții publice de conducere = 8

II. FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

Nr.

crt.

Funcția

Studii

Grad

profesional

Nr.

posturi

1

Consilier juridic

S

P

2

2

Expert

S

P

1

3

Inspector

s

S

17

4

Inspector

s

P

15

5

Inspector

s

A

11

6

Inspector

s

D

0

7

Referent

M

S

12

8

Referent

M

P

2

9

Referent

M

A

1

10

Referent

M

D

0

Total funcții de execuție = 61

III. FUNCȚII CONTRACTUALE

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE


Nr.

crt.

Funcție contractuale execuție

Studii

Treapta

Nr. posturi

1

Inspector specialitate

S

II

3

2

Referent

M

IA

1

3

Muncitor calificat

M/G

IA

1

Total funcții contractuale de execuție = 5

BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR. 47

Calea Plevnei nr. 147-149, camera 51, parter, Sector 6, București, Tel. 021.313.03.21 Fax. 021.313.01.98, e-niail: he47sector6@hec2014.rn_

MUNICIPIUL BUCUREȘTI BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI 6


INTRARE.. IEȘIRE Nr


23

PROCES VERBAL NR.3


Ziua


...â.L ...Luna..?/..^............Anul 2014}

încheiat azi 01.10.2014,

cu ocazia completării Biroului Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 cu membrii formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României care au propus candidați

Având în vedere adresa Biroului Electoral Central nr. 199/BEC/P/28.09.2014 înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 10/28.09.2014;

în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 - pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se completează Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr.47 cu reprezentanții următoarelor formațiuni politice:

-    Alianța Electorală PSD - UNPR - PC - dl. Alexandrescu Dan, desemnat de către formațiunea politică prin adresa nr. 548/26.09.2014, înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 15/30.09.2014;

-    Alianța Creștin - Liberală Partidul Național Liberal - Partidul Democrat Liberal -dna. Raicu Ionica, desemnată de către formațiunea politică prin adresa nr. 16/30.09.2014, înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 20/30.09.2014;

-    Uniunea Democrată Maghiară din România - dl. Bogâcs Zoltan, desemnat de către formațiunea politică prin adresa nr. 758/29.09.2014, înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 16/30.09.2014;

-    Partidul Poporului - Dan Diaconescu - dl. Catrina Eugen - George, desemnat de către formațiunea politică prin adresa 1913/30.09.2014, înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 21/30.09.2014.

S-a constatat că formațiunile politice reprezentate în Parlament care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României, au transmis în termen legal numele și prenumele reprezentanților desemnați pentru completarea Biroului Electoral al Sectorului 6 al Municipiului Ducurcști nr. -47.

S-a constatat că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Președintelui României, republicată, cu modificări și completări ulterioare.

Se declară ca fiind legal constituit Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47, în formulă completată cu reprezentanții formațiunilor politice reprezentate în Parlament, care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României.


Locțiitor: Judecător Andrei Georgeta


Membru: Judecător Toma Laura Ioana


Membru: A.E.P. - Andreescu CristianMembru: Alianța Electorală PSD-UNPR-PC - Alexandrescu DanMembru: Alianța Creștin-Liberală

Partidul Național Liberal-Partidul Democrat Liberal - Raicu Ionic;


Membru: U.D.M.R. - Bogâcs Zoltan
Membru: PP-DD - Catrina Eugen - George
MUNICIPIUL BUCUREȘTI SIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI 6

INTRARE.. IEȘIRE Nr-

fe. J?^....Luna....<<S...........Anul 2nn


BIROUL ELECTORAL AL SECTORULUI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI NR. 47

('silea Plcvnci nr. 147-149, camera 51, parter, Sector 6 București, I ei. 021.313.03.21 Fax. 021.313.01.98, e-inail: be47sector6<ff>bec2014.ro

PROCES VERBAL NR.4

încheiat azi 02.10.2014, cu ocazia completării Biroului Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr.47 cu membrii partidelor politice ncparlamentarc care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României

In conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 - pentru alegerea Președintelui României, republicată, actualizată. Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr.47 se completează cu reprezentanții partidelor politice neparlamentare care au propus candidați și au comunicat reprezentanți în termenul legal.

Având în vedere adresa Biroului Electoral Central nr.199/BEC7P/28.09.2014 înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr.47 sub nr. 10/28.09.2014 și ținând cont de Procesul - verbal nr. 197/C/BEC/P/16.04.2014 privind constatarea rămânerii definitive a candidaturilor și a semnelor electorale la alegerile pentru Președintele României din anul 2014. formațiunile politice neparlamentare care au propus candidați și care vor completa Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr.47. în cea de-a doua etapa sunt:

-    Partidul Mișcarea Populară;

-    Partidul Alternativa Socialistă;

-    Partidul Ecologist Român;

-    Partidul România Mare;

-    Partidul PRODEMO;

-    Erdelyi Magyar Neppart - Partidul Popular Maghiar din Transilvania.

Prin adresa nr. 352/29.09.2014. înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 17/30.09.2014. Partidul Mișcarea Populară a desemnat reprezentant pe d-na Voinea- Mic Emilia.

Prin adresa nr. 1096/30.09.2014. înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 18/30.09.2014. Partidul Alternativa Socialistă a desemnat reprezentant pe d-na Brehoiu Marina.

Prin adresa nr. 55/28.09.2014. înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 11/30.09.2014. Partidul Ecologist Român a desemnat reprezentant pe d-na Ciucă Daria Alexandra.

Prin adresa nr. 771/30.09.2014. înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 sub nr. 19/30.09.2014. Partidul România Mare a desemnat reprezentant pe d-na Chatlos Sava Gabriela.

Prin adresa nr. 0929015/29.09.2014. înregistrată la Biroul Electoral al Sectorului

6    al Municipiului București nr. 47 sub nr. 14/30.09.2014. Partidul PRODEMO a desemnat reprezentant pe d-l Dabaca Adrian.

Formațiunea Politica Erdelyi Magyar Nepparl - Partidul Popular Maghiar din Transilvania NU a desemnat reprezentant in Birou.

Având în vedere l'aptul că. potrivit prevederilor art. 18 alin. (I) din Eegea nr. 370/2004 - pentru alegerea Președintelui României, republicată, actualizată. Biroul Electoral nr. 47 - Sector 6 al Municipiului București poale avea în componență cel mult

7    reprezentanți ai formațiunilor politice care au propus candidați. iar numărul formațiunilor politice care participă la Alegerea Președintelui României depășește acest număr, este necesară organizarea unei trageri la sorți pentru completarea Biroului Electoral nr. 47 - Sector 6 al Municipiului București.

în temeiul dispozițiilor art. 18 alin. (3) Eegea nr. 370/2004 - pentru alegerea Președintelui României, republicată, actualizată. în urma tragerii la sorți de către domnul judecător Carp Dimitrie Gheorghe. președinte al Biroului Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47, în prezența membrilor biroului și a persoanelor delegate de partidele politice neparlamcntare care au propus candidați pentru alegerea Președintelui României au fost extrase următoarele formațiuni politice:

-Partidul România Mare;

-    Partidul Mișcarea Populară:

-    Partidul Alternativa Socialistă

Se constată că Biroul Electoral al Sectorului 6 al Municipiului București nr. 47 se completează eu următorii membri:

-    doamna Csatlos Sava Gabriela din partea Partidului România Mare:

-    doamna Voinea-Mic Emilia din partea Partidului Mișcarea Populară:

-    doamna Brehoiu Marina din partea Partidului Alternativa Socialistă.

Potrivit dispozițiilor art. 25 din Eegea nr. 370/2004 - pentru alegerea Președintelui României, republicată, actualizată, formațiunile politice care participă la alegeri, precum și candidații pot contesta modul de formare și componența biroului electoral. în termen de cel mult 48 ore de la completare.


Locțiitor: Judecător Andrei Georgeta

Membru: Judecător Toma Laura Ioana

Membru: A.E.P. Andrcescu C ristian


Membru: Alianța IJeclorală PSD-UNPR-PC. - Alexandrcscu Dan

Membru: Alianța Creștin-Liberală

Partidul Național Liberal-Partidul Democrat Liberal - Raicu Ionica

Membru: l I.D.M.R. - Bogâcs Zoltan

Membru: PP-DD - Catrina Eugen George Membru: Partidul Mișcarea Populară: - Voinea-Mic Emilia

Membru: Partidul Alternativa Socialistă: - Brehoiu Marina

MembrmPartidul România Mare: - Csatlos Gabriela Sava