Hotărârea nr. 84/2014

HCL 84 – Hotărâre privind măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor şi taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituţiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind măsuri de îmbunătățire a colectării impozitelor și taxelor locale de la contribuabilii care utilizează domeniul public/privat aflat în administrarea instituțiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6;

Luând în considerare rapoartele comisiilor se specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile art. 249 alin. (1), (2) și (3). art. 256 alin. (1), (2 și (3), art. 283, art. 288. art. 291 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, art. 113 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicat cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Contribuabilii care urmează să încheie contracte în temeiul cărora vor utiliza domeniul public/privat și/sau vor efectua fapte de comerț pe terenuri și/sau clădiri aflate în administrarea instituțiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, la încheierea contractului vor prezenta instituției publice cocontractante, certificatul de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor creanțelor exigibile, datorate bugetului local al Sectorului 6.

Art. 2. Până la data de 31 martie a fiecărui an. sub sancțiunea rezilierii contractului, contribuabilii care au în derulare contracte în temeiul cărora utilizează domeniul public/privat și/sau efectuează fapte de comerț pe terenuri și/sau clădiri aflate în administrarea instituțiilor de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 vor prezenta instituției publice cocontractante, certificatul de atestare fiscală prin care se atestă achitarea tuturor creanțelor exigibile datorate bugetului local al sectorului 6.

Prin excepție, pentru anul 2014 dovada achitării tuturor creanțelor exigibile se va face în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Art. 3. Primarul Sectorului 6 și instituțiile de interes public din subordinea Consiliului Local al Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Art. 4. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Art. 5. Dispozițiile H.C.L. Sector 6 nr. 129/29.08.2013 se abrogă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Robert Stan

Nr.: 84

Data: 30.04.2014Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ penvru legalitate

irufSectoruIui/6,


Gheorghe Floricică