Hotărârea nr. 83/2014

HCL 83 – Hotărâre privind aprobarea burselor şcolare şi cuantumul acestora în anul şcolar 2013 – 2014 pentru elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea burselor școlare și cuantumul acestora în anul școlar 2013 - 2014, pentru elevii cuprinși în învățământul preuniversitar de stat din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;

Luând în considerare Raportul de specialitate întocmit de Administrația Școlilor Sector 6, precum și referatul Inspectoratului Școlar al Municipiului București Sector 6 privind situația numerică a burselor solicitate pe categorii de burse pentru semestrul II - an școlar 2013 - 2014 cu nr. 92 din 03.04.2014 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6, cu nr. 2220 din data de 07.04.2014 precum și situația numerică a elevilor cu media 10 pe Semestrul I, anul școlar 2013 — 2014 întocmită de Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 cu nr. 105 din data de 09.04.2014 și înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2318 din data de 09.04.2014;

Ținând seama de Rapoartele de specialitate întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în temeiul prevederilor art. 105 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 1/2011 privind educația națională, precum și prevederile din O.M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

în conformitate cu dispozițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. j) și alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă, conform fondurilor bugetare alocate în anul bugetar 2014, pentru anul școlar 2013 - 2014, elevilor cuprinși în învățămânul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6, un număr de 2828 burse școlare după cum urmează:

1)    pentru semestrul I an școlar 2013 - 2014 un număr de 806 burse școlare după cum urmează:

a)    95 burse de performanță în cuantum de 130 lei/lună/elev;

b)    153 burse de studiu în cuantum de 130 lei/lună/elev;

c)    558 burse de merit;

2)    pentru semestrul II an școlar 2013 - 2014 un număr de 2022 burse școlare după cum urmează:

a)    1996 burse de ajutor social în cuantum de 130 lei/lună/elev;

b)    26 burse de ajutor social ocazional în cuantum de 130 lei/an/elev.

Art. 2. Bursele de merit se acordă pe semestrul II an școlar 2013 - 2014, o singură dată în cuantum total de 588 lei/elev, pentru elevii din învățămânul preuniversitar de stat din instituțiile de învățământ din Sectorul 6. care au obținut media 10 pe Semestrul I în anul școlar 2013-2014.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 împreună cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor. priiy%rija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


ȘEI

Robert Stan


Nr.: 83

Data: 30.04.2014


CONTRASEMNEAZĂ -pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Floficică


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6