Hotărârea nr. 82/2014

HCL 82 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării

în regim de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6 în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE D : ȘEDINȚĂ,

Robert Stan

Nr.: 82

Data: 30.04.2014


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorul 6,


GheorgîîeTFloncîcâ


ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 82/30.04.2014

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II A

Nr.

crt.

Nume și Prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

ALECU MARA-IULIA

62230/05.10.2006

40

16

01.09.1978

GARSONIERĂ

2.

LUNGU GEORGETA-ALINA

1994/12.10.2006

40

16

03.06.1981

GARSONIERĂ

3.

GONDOȘ ANDREI

3028/24.10.2006

40

16

03.08.1983

GARSONIERĂ

4.

SANDU CRISTIANA

3347/26.10.2006

40

16

14.01.1982

GARSONIERĂ

5.

STAN FLORIAN

3472/30.10.2006

40

16

17.08.1981

GARSONIERĂ

PREȘEDINTE/DE ȘEDINȚĂ