Hotărârea nr. 81/2014

HCL 81 – Hotărâre privind aprobarea restructurării imprumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea restructurării împrumutului intern contractat în data de 24.07.2009 de la B.C.R. S.A. în baza contractului de credit nr. DM 38/24.07.2009

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) și alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 47, art. 49,

art. 63 alin. (1) lit. c) și alin (4) lit.c), art. 81 precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art. 20, alin. (1), lit. f) și g) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 30/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea bugetului local, a împrumuturilor, virărilor de credite și modului de utilizare a rezervei bugetare și privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar și ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 313/2003 privind aprobarea exercitării de către consiliile locale ale sectoarelor 1-6 a atribuțiilor privind aprobarea împrumuturilor interne și externe pentru investiții;

Având în vedere prevederile Legii nr. 355/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2014, prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale H.G.R. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 14, lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții publice, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii;

Ținând seama de prevederile art. 43. alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H.C.L. nr. 153 din 22.07.2009 privind aprobarea unui împrumut intern în valoare de 126 milioane lei pentru o perioadă de 20 ani și perioadă de grație de 4 ani, în vederea asigurării finanțării unor obiective de investiții de interes public local, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 9. pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15 octombrie 1985. ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Ținând seama de prevederile art. 1166 (care înlocuiește art. 942) din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

Constatând necesitatea de a optimiza serviciul datoriei publice locale și de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă restructurarea împrumutului intern DM 38/24.07.2009 contractat de la B.C.R. S.A. în data de 24.07.2009, cu amendamentele în vigoare, restructurare ce se referă la perioada de dobândă, rata dobânzii, ratele scadente, comisioane, marja dobânzii, o nouă perioadă de grație de până la 3 ani, extinderea perioadei de rambursare de până la 20 de ani, ce va intra în vigoare la data semnării actelor adiționale.

Art. 2. Se împuternicește (mandatează) Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, să negocieze și semneze, în numele și pe seama Sectorului 6 al Municipiului București, actele adiționale necesare restructurării împrumutului intern DM 38/24.07.2009 contractat de la B.C.R. S.A. în data de 24.07.2009, cu amendamentele în vigoare.

Art. 3. Din bugetul local al Sectorului 6 se asigură integral plata:

a)    serviciului anual al datoriei publice locale;

b)    oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

c)    alte cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile menționate la art. 1.

Art. 4. (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Local Sector 6 - Primăria Sector 6 următoarele date:

a)    hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

b)    valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate în valuta de contract;

c)    gradul de îndatorare a Consiliului Local Sector 6;

d)    durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

e)    dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

f)    plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al Sectorului 6 al municipiului București. Cuantumul veniturilor cu care Sectorul 6 al municipiului București va garanta anual, va fi egal cu obligațiile de plată a ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor referitoare la acest împrumut, aferente anului respectiv.

(2)    Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetele locale sau/și din împrumuturi pentru refinanțarea datoriei publice locale.

(3)    Se împuternicește Primarul Sectorului 6 al municipiului București să semneze în numele și pentru Sectorul 6 al municipiului București acordul de garantare a împrumutului și să semneze în numele Sectorului 6 al municipiului București toate documentele necesare obținerii autorizării și derulării finanțării rambursabile interne.

Art. 6. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Economică și Direcția Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Se< * 6.


PREȘEDINTE DE    TĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6