Hotărârea nr. 80/2014

HCL 80 – Hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie pe trimestrul 1 ale Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.G.M.B. nr. 1/2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 975.135,00 mii Iei la cheltuieli și în sumă de 955.584,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele 1, la si lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 14.964,00 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate

SecretșfuLSectoruIiii 6,

Gheorghe Floricică

ANEXA 1 la HCL nr______

Unitatea administrativ-teritorială SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formulai| 11/01    I

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

LA DATA DE 31.03.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai

decat

incasari

Drepturi constate de incasat

Total, din care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

8=3-6-7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

914,984,000

279,304,000

227,017,289

9,806,988

217,210,301

227,017,289

0

0

VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

549,750,000

160,176,000

166,505,557

9,806,988

156,698,569

166,505,557

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

696,156,000

196,733,000

174,922,701

9,806,988

165,115,713

174,922,701

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,766,000

192,919,000

171,013,666

9,806,988

161,206,678

171,013,666

0

0

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.0

7)    00.04

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,659,000

63,191,000

34,355,433

0

34,355,433

34,355,433

0

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

115,441,000

29,719,000

22,361,711

0

22,361,711

22,361,711

0

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352,000

46,250,000

60,311,238

9,806,988

50,504,250

60,311,238

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352,000

46,250,000

60,311,238

9,806,988

50,504,250

60,311,238

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500,000

40,000,000

54,162,958

9,681,595

44,481,363

54,162,958

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500,000

16,000,000

26,197,968

9,681,595

16,516,373

26,197,968

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

24,000,000

27,964,990

0

27,964,990

27,964,990

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

3,900,000

4,030,346

0

4,030,346

4,030,346

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

1,400,000

1,522,973

0

1,522,973

1,522,973

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

2,500,000

2,505,277

0

2,505,277

2,505,277

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

0

2,096

0

2,096

2,096

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600,000

2,000,000

1,268,380

125,393

1,142,987

1,268,380

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750,000

350,000

849,554

0

849,554

849,554

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314,000

50,059,000

50,235,325

0

50,235,325

50,235,325

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)

11.02

146,412,000

36,559,000

36,559,000

0

36,559,000

36,559,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.02

146,412,000

36,559,000

36,559,000

0

36,559,000

36,559,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

0

22,193

0

22,193

22,193

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

0

22,193

0

22,193

22,193

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

200,000

205,638

0

205,638

205,638

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

200,000

205,638

0

205,638

205,638

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

13,300,000

13,448,494

0

13,448,494

13,448,494

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000,000

12,300,000

12,838,629

0

12,838,629

12,838,629

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500,000

7,500,000

8,068,692

0

8,068,692

8,068,692

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500,000

4,800,000

4,769,937

0

4,769,937

4,769,937

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200,000

1,000,000

609,865

0

609,865

609,865

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

3,700,000

3,749,959

0

3,749,959

3,749,959

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

3,700,000

3,749,959

0

3,749,959

3,749,959

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

3,700,000

3,749,959

0

3,749,959

3,749,959

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,390,000

3,814,000

3,909,035

0

3,909,035

3,909,035

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

30.02.05.30

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,990,000

2,814,000

2,885,718

0

2,885,718

2,885,718

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02

18,000

4,000

600

0

600

600

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

1,000

600

0

600

600

0

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

3,000

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

510,000

462,054

0

462,054

462,054

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

500,000

442,134

0

442,134

442,134

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

10,000

19,920

0

19,920

19,920

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

2,100,000

2,282,644

0

2,282,644

2,282,644

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

2,100,000

2,282,559

0

2,282,559

2,282,559

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

2,100,000

2,282,559

0

2,282,559

2,282,559

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2,000

0

85

0

85

85

0

0

Diverse venituri

36.02

1,100,000

200,000

140,420

0

140,420

140,420

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200,000

50,000

4

0

4

4

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

900,000

150,000

140,416

0

140,416

140,416

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120,000

-121,548,000

-18,486,578

0

-18,486,578

-18,486,578

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120,000

121,548,000

18,486,578

0

18,486,578

18,486,578

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6,000

2,000

24

0

24

24

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri

( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6,000

2,000

24

0

24

24

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

6,000

2,000

24

0

24

24

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

28,141,832

0

28,141,832

28,141,832

0

0

incasari din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

28,141,832

0

28,141,832

28,141,832

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor sectiunu.

40.02.14

0

0

19,590,988

0

19,590,988

19,590,988

0

0

\Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

8,550,844

0

8,550,844

8,550,844

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,892,000

18,292,000

12,366,697

0

12,366,697

12,366,697

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,892,000

18,292,000

12,366,697

0

12,366,697

12,366,697

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)

42.02

54,300,000

14,700,000

12,366,697

0

12,366,697

12,366,697

0

0

A. De capital

00.19

5,000,000

3,000,000

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

3,000,000

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor

42.02.20

0

0

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34 la42.02.37+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.44+42.02.45)

00.20

49,300,000

11,700,000

7,229,034

0

7,229,034

7,229,034

0

0

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200,000

11,300,000

7,226,129

0

7,226,129

7,226,129

0

0

Subvenții primite din Fondul de Intervenție**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,600,000

400,000

2,905

0

2,905

2,905

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

3,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

43.02.20

4,592,000

3,592,000

0

0

0

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

159,930,000

64,277,000

11,586,035

0

11,586,035

11,586,035

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

144,663,000

51,580,000

11,111,231

0

11,111,231

11,111,231

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

144,663,000

51,580,000

1,957,906

0

1,957,906

1,957,906

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

7,880,455

0

7,880,455

7,880,455

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

1,272,870

0

1,272,870

1,272,870

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,267,000

12,697,000

474,804

0

474,804

474,804

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

657,000

3,000

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

12,643,000

474,804

0

474,804

474,804

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

51,000

0

0

0

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01

438,928,000

90,477,000

163,665,157

9,806,988

153,858,169

163,665,157

0

0

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+(2*37.02.03)+00.16)

48.02

306,648,000

-82,922,000

101,390,545

9,806,988

91,583,557

101,390,545

0

0

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

385,036,000

75,185,000

156,436,123

9,806,988

146,629,135

156,436,123

0

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,766,000

192,919,000

171,013,666

9,806,988

161,206,678

171,013,666

0

0

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.1

7)    00.04

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

00.06

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

| Impozitul pe veniturile din transferul proprietarilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

370,100,000

92,910,000

56,717,144

0

56,717,144

56,717,144

0

0

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,659,000

63,191,000

34,355,433

34,355,433

34,355,433

0

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

04.02.04

115,441,000

29,719,000

22,361,711

22,361,711

22,361,711

0

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02'

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL    - Restante anii anteriori -

06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -

06.02.02

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352,000

46,250,000

60,311,238

9,806,988

50,504,250

60,311,238

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352,000

46,250,000

60,311,238

9,806,988

50,504,250

60,311,238

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500,000

40,000,000

54,162,958

9,681,595

44,481,363

54,162,958

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500,000

16,000,000

26,197,968

9,681,595

16,516,373

26,197,968

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000,000

24,000,000

27,964,990

27,964,990

27,964,990

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502,000

3,900,000

4,030,346

0

4,030,346

4,030,346

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500,000

1,400,000

1,522,973

1,522,973

1,522,973

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000,000

2,500,000

2,505,277

2,505,277

2,505,277

0

Impozitul pe terenul din extravilan *)

07.02.02.03

2,000

0

2,096

2,096

2,096

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600,000

2,000,000

1,268,380

125,393

1,142,987

1,268,380

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750,000

350,000

849,554

849,554

849,554

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314,000

50,059,000

50,235,325

0

50,235,325

50,235,325

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412,000

36,559,000

36,559,000

0

36,559,000

36,559,000

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si

11.02.02

146,412,000

36,559,000

36,559,000

36,559,000

36,559,000

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2,000

0

22,193

0

22,193

22,193

0

0

Taxe hoteliere

12.02.07

2,000

0

22,193

22,193

22,193

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700,000

200,000

205,638

0

205,638

205,638

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

700,000

200,000

205,638

205,638

205,638

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02

34,200,000

13,300,000

13,448,494

0

13,448,494

13,448,494

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000,000

12,300,000

12,838,629

0

12,838,629

12,838,629

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500,000

7,500,000

8,068,692

8,068,692

8,068,692

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500,000

4,800,000

4,769,937

4,769,937

4,769,937

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200,000

1,000,000

609,865

609,865

609,865

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

16.02.50

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000,000

3,700,000

3,749,959

0

3,749,959

3,749,959

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000,000

3,700,000

3,749,959

0

3,749,959

3,749,959

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000,000

3,700,000

3,749,959

3,749,959

3,749,959

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-294,730,000

-117,734,000

-14,577,543

0

-14,577,543

-14,577,543

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale

30.02.01

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400,000

1,000,000

1,023,317

0

1,023,317

1,023,317

0

0

1 Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.02.05.30

4,400,000

1,000,000

1,023,317

1,023,317

1,023,317

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02 )

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-299,130,000

-118,734,000

-15,600,860

0

-15,600,860

-15,600,860

0

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati

3 3 . 0 2

18,000

4,000

600

0

600

600

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10,000

1,000

600

600

600

0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8,000

3,000

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170,000

510,000

462,054

0

462,054

462,054

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100,000

500,000

442,134

442,134

442,134

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70,000

10,000

19,920

19,920

19,920

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702,000

2,100,000

2,282,644

0

2,282,644

2,282,644

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700,000

2,100,000

2,282,559

0

2,282,559

2,282,559

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,700,000

2,100,000

2,282,559

2,282,559

2,282,559

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu

35.02.03

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

2,000

85

85

85

0

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)

36.02

1,100,000

200,000

140,420

0

140,420

140,420

0

0

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

200,000

50,000

4

4

4

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

Alte venituri

36.02.50

900,000

150,000

140,416

140,416

140,416

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-311,120,000

-121,548,000

-18,486,578

0

-18,486,578

-18,486,578

0

0

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120,000

-121,548,000

-18,486,578

-18,486,578

-18,486,578

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii

40.02.06

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

40.02.11

0

0

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

53,892,000

15,292,000

7,229,034

0

7,229,034

7,229,034

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02'

00.18

53,892,000

15,292,000

7,229,034

0

7,229,034

7,229,034

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.20)

42.02

49,300,000

11,700,000

7,229,034

0

7,229,034

7,229,034

0

0

B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64)

00.20

49,300,000

11,700,000

7,229,034

0

7,229,034

7,229,034

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200,000

11,300,000

7,226,129

7,226,129

7,226,129

0

0

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

Sprijin financiar pentru constituirea familiei

42.02.33

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

42.02.34

1,600,000

400,000

2,905

2,905

2,905

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți

42.02.36

0

0

Subventii de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de

42.02.37

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de

42.02.40

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social

42.02.45

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500,000

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de functionare

42.02.63.01

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)

43.02

4,592,000

3,592,000

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

4,592,000

3,592,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

476,056,000

188,827,000

63,352,132

0

63,352,132

63,352,132

0

0

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

6,000

2,000

28,141,856

0

-28,141,808

28,141,856

0

0

VENITURI CURENTE (00.03+00.12)

00.02

311,120,000

121,548,000

18,486,578

0

18,486,578

18,486,578

0

0

VENITURI FISCALE( 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.07)

11.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a

11.02.07

0

0

VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

311,120,000

121,548,000

18,486,578

0

18,486,578

18,486,578

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

311,120,000

121,548,000

18,486,578

0

18,486,578

18,486,578

0

0

Diverse venituri (cod 36.02.07)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04)

37.02

311,120,000

121,548,000

18,486,578

0

18,486,578

18,486,578

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120,000

121,548,000

18,486,578

18,486,578

18,486,578

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6,000

2,000

24

0

24

24

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

6,000

2,000

24

0

24

24

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6,000

2,000

24

24

24

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor

dmi3n9i.s0tr2a.t0iv7-teri

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

28,141,832

0

28,141,832

28,141,832

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

28,141,832

0

28,141,832

28,141,832

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.13

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiuni

40.02,14

19,590,988

19,590,988

19,590,988

0

iSume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

8,550,844

8,550,844

8,550,844

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000,000

3,000,000

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02)

00.18

5,000,000

3,000,000

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 00.19)

42.02

5,000,000

3,000,000

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

A. De capital

(cod 42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20)

00.19

5,000,000

3,000,000

5,137,663

0

5,137,663

5,137,663

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

42.02.03

0

0

Aeroporturi de interes local

42.02.04

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe

42.02.06

0

0

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

42.02.07

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

421,21,91,1

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

421,21,91,2

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

421,21,91,3

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

42.02.10

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000,000

3,000,000

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a

42.02.13

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat cane bageiele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de coinanicain în urgență în sănătate

421,21161,1

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența

42.02.19

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare

42.02.20

5,137,663

5,137,663

5,137,663

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru plata arierate sectiunea de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05

45.02

159,930,000

64,277,000

11,586,035

0

11,586,035

11,586,035

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)

45.02.01

144,663,000

51,580,000

11,111,231

0

11,111,231

11,111,231

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

144,663,000

51,580,000

1,957,906

1,957,906

1,957,906

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

7,880,455

7,880,455

7,880,455

0

Prefinanțare

45.02.01.03

1,272,870

1,272,870

1,272,870

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)

45.02.02

15,267,000

12,697,000

474,804

0

474,804

474,804

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

657,000

3,000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259,000

12,643,000

474,804

474,804

474,804

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351,000

51,000

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)

45.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

0

0

Prefinanțare

45.02.05.03

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)

45.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

0

0

Prefinanțare

45.02.07.03

0

0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

0

0

Prefinanțare

45.02.08.03

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

0

0

Prefinanțare

45.02.15.03

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

0

0

Prefinanțare

45.02.16.03

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.17.03

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

0

0

Sume primite in avans

45.02.18.03

0

0

1) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE


**) Nu se completează în etapa de planificare

ANEXA .2 la HCL nr.______________

Unitatea administrativ-teritorială:SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    | 11/01    |

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.03.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI (od 50.02+59.02+63.02+79.02)

49.02

0

934,535,000

306,391,000

306,391,000

306,391,000

158,065,262

148,325,738

1

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

140,629,000

45,479,000

45,479,000

45,479,000

17,769,761

27,709,239

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

83,514,000

33,868,000

33,868,000

33,868,000

10,117,827

23,750,173

Din total capitol:    |

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

83,514,000

33,868,000

33,868,000

33,868,000

10,117,827

23,750,173

Autorități executive

51.02.01.03

0

83,514,000

33,868,000

33,868,000

33,868,000

10,117,827

23,750,173

0

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

23,000,000

798,000

798,000

798,000

748,000

50,000

Din total capitol:    |

0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

20,000,000

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

3,000,000

798,000

798,000

798,000

748,000

50,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

0

34,115,000

10,813,000

10,813,000

10,813,000

6,903,934

3,909,066

1 1

0

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

18,005,000

5,374,000

5,374,000

5,374,000

4,668,480

705,520

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

300,000

90,000

90,000

90,000

49,080

40,920

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

300,000

90,000

90,000

90,000

49,080

40,920

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,705,000

5,284,000

5,284,000

5,284,000

4,619,400

664,600

Din total capitol:    |

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,405,000

5,172,000

5,172,000

5,172,000

4,518,000

654,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

17,405,000

5,172,000

5,172,000

5,172,000

4,518,000

654,000

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

0

300,000

112,000

112,000

112,000

101,400

10,600

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

463,988,000

153,540,000

153,540,000

153,540,000

85,933,006

67,606,994

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

166,427,000

63,198,000

63,198,000

63,198,000

34,114,370

29,083,630

Din total capitol:    |

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

71,699,000

24,137,000

24,137,000

24,137,000

11,141,072

12,995,928

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

36,158,000

11,760,000

11,760,000

11,760,000

9,251,072

2,508,928

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

35,541,000

12,377,000

12,377,000

12,377,000

1,890,000

10,487,000

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

86,702,000

36,279,000

36,279,000

36,279,000

20,723,298

15,555,702

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

0

35,577,000

11,606,000

11,606,000

11,606,000

10,121,000

1,485,000

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

0

51,125,000

24,673,000

24,673,000

24,673,000

10,602,298

14,070,702

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

1,595,000

603,000

603,000

603,000

600,000

3,000

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,431,000

2,179,000

2,179,000

2,179,000

1,650,000

529,000

| Învatamânt special

65.02.07.04

0

6,431,000

2,179,000

2,179,000

2,179,000

1,650,000

529,000

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

152,014,000

40,549,000

40,549,000

40,549,000

17,811,197

22,737,803

Din total capitol:    |

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

2,000,000

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

2,000,000

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

142,414,000

37,581,000

37,581,000

37,581,000

16,771,197

20,809,803

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

100,000

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

0

142,314,000

37,581,000

37,581,000

37,581,000

16,771,197

20,809,803

Servicii religioase

67.02.06

0

1,000,000

700,000

700,000

700,000

0

700,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,040,000

1,228,000

1

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

145,547,000

49,793,000

49,793,000

49,793,000

34,007,439

15,785,561

Din total capitol:    |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0

13,855,000

5,154,000

5,154,000

5,154,000

3,120,000

2,034,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

46,931,000

15,036,000

15,036,000

15,036,000

14,700,000

336,000

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

46,931,000

15,036,000

15,036,000

15,036,000

14,700,000

336,000

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0

28,880,000

9,942,000

9,942,000

9,942,000

245,118

9,696,882

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

16,472,000

5,689,000

5,689,000

5,689,000

4,000,000

1,689,000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1,200,000

400,000

400,000

400,000

0

400,000

Ajutor social

68.02.15.01

0

1,200,000

400,000

400,000

400,000

0

400,000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

0

38,209,000

13,572,000

13,572,000

13,572,000

11,942,321

1,629,679

1

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

238,570,000

75,375,000

75,375,000

75,375,000

47,485,622

27,889,378

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

146,616,000

52,553,000

52,553,000

52,553,000

31,870,261

20,682,739

Din total capitol:    |

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

66,305,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

16,085,629

8,914,371

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

66,305,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

16,085,629

8,914,371

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

143,000

143,000

143,000

0

143,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

143,000

143,000

143,000

143,000

0

143,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

200,000

100,000

100,000

100,000

0

100,000

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

0

79,968,000

27,310,000

27,310,000

27,310,000

15,784,632

11,525,368

1

0

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

91,954,000

22,822,000

22,822,000

22,822,000

15,615,361

7,206,639

Din total capitol:    |

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

21,250,000

21,250,000

21,250,000

15,600,000

5,650,000

Salubritate

74.02.05.01

0

85,000,000

21,250,000

21,250,000

21,250,000

15,600,000

5,650,000

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0

6,954,000

1,572,000

1,572,000

1,572,000

15,361

1,556,639

1

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

73,343,000

26,623,000

26,623,000

26,623,000

2,208,393

24,414,607

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Energie termica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

73,343,000

26,623,000

26,623,000

26,623,000

2,208,393

24,414,607

Din total capitol:    |

0

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

73,343,000

26,623,000

26,623,000

26,623,000

2,208,393

24,414,607

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

0

73,343,000

26,623,000

26,623,000

26,623,000

2,208,393

24,414,607

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

1

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

REZERVE    |

97.02

0

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

0

DEFICIT 1) (-)    (49.02-cod 00.01)

99.02

0

1

BUGETUL LOCAL PE SECȚIUNI DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2013

1

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

623,415,000

184,843,000

184,843,000

184,843,000

121,996,420

62,846,580

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

0

115,415,000

30,838,000

30,838,000

30,838,000

15,797,467

15,040,533

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

58,300,000

19,227,000

19,227,000

19,227,000

8,145,533

11,081,467

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

58,300,000

19,227,000

19,227,000

19,227,000

8,145,533

11,081,467

Autorități executive

51.02.01.03

58,300,000

19,227,000

19,227,000

19,227,000

8,145,533

11,081,467

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

23,000,000

798,000

798,000

798,000

748,000

50,000

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

20,000,000

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000,000

798,000

798,000

798,000

748,000

50,000

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

1

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

34,115,000

10,813,000

10,813,000

10,813,000

6,903,934

3,909,066

1 1

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

1

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

17,825,000

5,294,000

5,294,000

5,294,000

4,589,474

704,526

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

300,000

90,000

90,000

90,000

49,080

40,920

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

300,000

90,000

90,000

90,000

49,080

40,920

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

17,525,000

5,204,000

5,204,000

5,204,000

4,540,394

663,606

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

17,405,000

5,172,000

5,172,000

5,172,000

4,518,000

654,000

| Politie comunitara

61.02.03.04

17,405,000

5,172,000

5,172,000

5,172,000

4,518,000

654,000

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120,000

32,000

32,000

32,000

22,394

9,606

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

336,066,000

110,819,000

110,819,000

110,819,000

75,858,871

34,960,129

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

154,127,000

52,228,000

52,228,000

52,228,000

33,711,072

18,516,928

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

71,035,000

23,601,000

23,601,000

23,601,000

11,141,072

12,459,928

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

35,900,000

11,590,000

11,590,000

11,590,000

9,251,072

2,338,928

Învatamânt primar

65.02.03.02

35,135,000

12,011,000

12,011,000

12,011,000

1,890,000

10,121,000

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

75,066,000

25,845,000

25,845,000

25,845,000

20,320,000

5,525,000

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

35,524,000

11,601,000

11,601,000

11,601,000

10,121,000

1,480,000

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

39,542,000

14,244,000

14,244,000

14,244,000

10,199,000

4,045,000

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595,000

603,000

603,000

603,000

600,000

3,000

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

6,431,000

2,179,000

2,179,000

2,179,000

1,650,000

529,000

| Învatamânt special

65.02.07.04

6,431,000

2,179,000

2,179,000

2,179,000

1,650,000

529,000

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

49,174,000

13,499,000

13,499,000

13,499,000

9,102,681

4,396,319

Din total capitol:    |

|Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

41,574,000

10,531,000

10,531,000

10,531,000

8,062,681

2,468,319

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100,000

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

41,474,000

10,531,000

10,531,000

10,531,000

8,062,681

2,468,319

Servicii religioase

67.02.06

1,000,000

700,000

700,000

700,000

700,000

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,040,000

1,228,000

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

132,765,000

45,092,000

45,092,000

45,092,000

33,045,118

12,046,882

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,303,000

4,602,000

4,602,000

4,602,000

3,120,000

1,482,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

46,931,000

15,036,000

15,036,000

15,036,000

14,700,000

336,000

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931,000

15,036,000

15,036,000

15,036,000

14,700,000

336,000

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,361,000

8,942,000

8,942,000

8,942,000

245,118

8,696,882

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

13,201,000

4,689,000

4,689,000

4,689,000

4,000,000

689,000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

1,200,000

400,000

400,000

400,000

0

400,000

Ajutor social

68.02.15.01

1,200,000

400,000

400,000

400,000

400,000

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32,769,000

11,423,000

11,423,000

11,423,000

10,980,000

443,000

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

148,455,000

36,462,000

36,462,000

36,462,000

25,750,608

10,711,392

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

60,279,000

14,418,000

14,418,000

14,418,000

8,880,951

5,537,049

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

2,500,000

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500,000

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57,779,000

14,418,000

14,418,000

14,418,000

8,880,951

5,537,049

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

88,176,000

22,044,000

22,044,000

22,044,000

15,600,000

6,444,000

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

85,000,000

21,250,000

21,250,000

21,250,000

15,600,000

5,650,000

Salubritate

74.02.05.01

85,000,000

21,250,000

21,250,000

21,250,000

15,600,000

5,650,000

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176,000

794,000

794,000

794,000

794,000

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

5,654,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

5,654,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

1,269,657

160,343

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

5,654,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

1,269,657

160,343

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

5,654,000

1,430,000

1,430,000

1,430,000

1,269,657

160,343

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1) (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

0

311,120,000

121,548,000

121,548,000

121,548,000

36,068,842

85,479,158

1 1

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

0

25,214,000

14,641,000

14,641,000

14,641,000

1,972,294

12,668,706

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

0

25,214,000

14,641,000

14,641,000

14,641,000

1,972,294

12,668,706

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

0

25,214,000

14,641,000

14,641,000

14,641,000

1,972,294

12,668,706

Autorități executive

51.02.01.03

25,214,000

14,641,000

14,641,000

14,641,000

1,972,294

12,668,706

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

0

180,000

80,000

80,000

80,000

79,006

994

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

0

180,000

80,000

80,000

80,000

79,006

994

Din total capitol:    |

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

| Politie comunitara

61.02.03.04

0

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180,000

80,000

80,000

80,000

79,006

994

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

1

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

0

127,922,000

42,721,000

42,721,000

42,721,000

10,074,135

32,646,865

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

0

12,300,000

10,970,000

10,970,000

10,970,000

403,298

10,566,702

Din total capitol:    |

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

664,000

536,000

536,000

536,000

0

536,000

Învatamânt preșcolar

65.02.03.01

258,000

170,000

170,000

170,000

170,000

Învatamânt primar

65.02.03.02

406,000

366,000

366,000

366,000

366,000

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

0

11,636,000

10,434,000

10,434,000

10,434,000

403,298

10,030,702

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

53,000

5,000

5,000

5,000

5,000

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,583,000

10,429,000

10,429,000

10,429,000

403,298

10,025,702

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

1

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

0

102,840,000

27,050,000

27,050,000

27,050,000

8,708,516

18,341,484

Din total capitol:    |

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

2,000,000

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000,000

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

0

100,840,000

27,050,000

27,050,000

27,050,000

8,708,516

18,341,484

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,840,000

27,050,000

27,050,000

27,050,000

8,708,516

18,341,484

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

0

0

1

Asigurari si asistenta sociala

68.02

0

12,782,000

4,701,000

4,701,000

4,701,000

962,321

3,738,679

Din total capitol:    |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

552,000

552,000

552,000

552,000

552,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

|Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,519,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe    |

68.02.11

3,271,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5,440,000

2,149,000

2,149,000

2,149,000

962,321

1,186,679

1

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

0

90,115,000

38,913,000

38,913,000

38,913,000

23,004,671

15,908,329

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

0

86,337,000

38,135,000

38,135,000

38,135,000

22,989,310

15,145,690

Din total capitol:    |

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

63,805,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

16,085,629

8,914,371

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

63,805,000

25,000,000

25,000,000

25,000,000

16,085,629

8,914,371

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

143,000

143,000

143,000

143,000

0

143,000

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143,000

143,000

143,000

143,000

143,000

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

200,000

100,000

100,000

100,000

100,000

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

22,189,000

12,892,000

12,892,000

12,892,000

6,903,681

5,988,319

1

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

0

3,778,000

778,000

778,000

778,000

15,361

762,639

Din total capitol:    |

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778,000

778,000

778,000

778,000

15,361

762,639

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

0

67,689,000

25,193,000

25,193,000

25,193,000

938,736

24,254,264

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Actiuni generale economice si comerciale (cod

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

1

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

0

67,689,000

25,193,000

25,193,000

25,193,000

938,736

24,254,264

Din total capitol:    |

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

0

67,689,000

25,193,000

25,193,000

25,193,000

938,736

24,254,264

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

67,689,000

25,193,000

25,193,000

25,193,000

938,736

24,254,264

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

1

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

1

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

REZERVE    |

97.02

EXCEDENT (+) (cod 00.01-49.02)

98.02

DEFICIT 1 (-) (cod 00.01-49.02)

99.02

Anexa 6 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 al MUNICPIULUI BUCUREȘTI

Formular: 111/02    ~|

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

la data de 31.03.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Prevederi bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

86,648,000

36,077,000

18,526,634

1,015,059

17,511,575

18,526,634

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

51,049,000

24,472,000

11,120,634

1,015,059

10,105,575

11,120,634

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

51,049,000

24,472,000

11,120,634

1,015,059

10,105,575

11,120,634

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

0

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

0

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

46,915,000

22,945,000

8,950,452

0

8,950,452

8,950,452

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

37,662,000

19,842,000

6,483,834

0

6,483,834

6,483,834

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

1,042,000

352,875

0

352,875

352,875

0

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

178,000

96,544

0

96,544

96,544

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740,000

740,000

553,743

0

553,743

553,743

0

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348,000

10,651,000

3,614,016

0

3,614,016

3,614,016

0

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

2,000

4,908

0

4,908

4,908

0

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de st

t 33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294,000

7,229,000

1,861,748

0

1,861,748

1,861,748

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.10.50

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

150,000

57,499

0

57,499

57,499

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

150,000

57,499

0

57,499

57,499

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

2,940,000

2,352,761

0

2,352,761

2,352,761

0

| Alte venituri

36.10.50

8,085,000

2,940,000

2,352,761

0

2,352,761

2,352,761

0

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)

37.10

468,000

13,000

56,358

0

56,358

56,358

0

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

13,000

56,358

0

56,358

56,358

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,050,000

-1,534,000

-13,648,967

0

-13,648,967

-13,648,967

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050,000

1,534,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

D E N U M I R E A

I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la

finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Țotal, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

0

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

0

0

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

0

0

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.1'

)    43.10

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

Sume FEN p

jostaderare in contul plăților efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.01.03

0

0

0

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.02.03

0

0

0

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.03.03

0

0

0

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.04.03

0

0

0

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.05.03

0

0

0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte

cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Prefinanțare

45.10.07.03

0

0

0

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.08.03

0

0

0

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.15.03

0

0

0

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

0

0

0

Prefinanțare

45.10.16.03

0

0

0

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.17.03

0

0

0

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

0

0

0

Sume primite în avans

45.10.18.03

0

0

0

0

0

0

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01

84,598,000

34,543,000

4,877,667

1,015,059

3,862,608

4,877,667

0

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

48,999,000

22,938,000

-2,528,333

1,015,059

-3,543,392

-2,528,333

0

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01)

15.10

0

0

0

0

| Impozit pe spectacole

15.10.01

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

48,999,000

22,938,000

-2,528,333

1,015,059

-3,543,392

-2,528,333

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10)

00.13

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134,000

1,527,000

2,170,182

1,015,059

1,155,123

2,170,182

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

Alte venituri din proprietate

30.10.50

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

44,865,000

21,411,000

-4,698,515

0

-4,698,515

-4,698,515

0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10

37,662,000

19,842,000

6,483,834

0

6,483,834

6,483,834

0

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565,000

1,042,000

352,875

352,875

352,875

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561,000

178,000

96,544

96,544

96,544

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740,000

740,000

553,743

553,743

553,743

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348,000

10,651,000

3,614,016

3,614,016

3,614,016

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154,000

2,000

4,908

4,908

4,908

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul

curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

|Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294,000

7,229,000

1,861,748

1,861,748

1,861,748

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

|Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700,000

150,000

57,499

0

57,499

57,499

|Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.10.50

700,000

150,000

57,499

57,499

57,499

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085,000

2,940,000

2,352,761

0

2,352,761

2,352,761

0

| Alte venituri

36.10.50

8,085,000

2,940,000

2,352,761

2,352,761

2,352,761

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,582,000

-1,521,000

-13,592,609

0

-13,592,609

-13,592,609

Donații și sponsorizări

37.10.01

468,000

13,000

56,358

56,358

56,358

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

37.10.03

-2,050,000

-1,534,000

-13,648,967

-13,648,967

-13,648,967

Alte transferuri voluntare

37.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii

42.10.43

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

35,599,000

11,605,000

7,406,000

0

7,406,000

7,406,000

0

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599,000

11,605,000

7,406,000

7,406,000

7,406,000

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01

2,050,000

1,534,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,050,000

1,534,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,050,000

1,534,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,050,000

1,534,000

13,648,967

0

13,648,967

13,648,967

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050,000

1,534,000

13,648,967

13,648,967

13,648,967

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii

42.10.39

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)

43.10

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.16

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea

43.10.17

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari

45.10

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01+45.10.01.02+45.10.01.03)

45.10.01

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

Prefinanțare

45.10.01.03

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)

45.10.02

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

Prefinanțare

45.10.02.03

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)

45.10.03

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

Prefinanțare

45.10.03.03

Fondul Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03)

45.10.04

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

Prefinanțare

45.10.04.03

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)

45.10.05

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

Prefinanțare

45.10.05.03

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare( cod 45.10.07.01+45.10.07.02+45.10.07.03)

45.10.07

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

Prefinanțare

45.10.07.03

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat( cod 45.10.08.01+45.10.08.02+45.10.08.03)

45.10.08

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

Prefinanțare

45.10.08.03

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)

45.10.15

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

Prefinanțare

45.10.15.03

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

45.10.16

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

Prefinanțare

45.10.16.03

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)

45.10.17

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

Sume primite în avans

45.10.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod

45.10.18

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

bugetare

aprobate la finele

perioadei de raportare

Prevederi

bugetare

trimestriale

cumulate

Total, din

care:

din anii precedenti

din anul curent

Încasări

Stingeri pe alte cai decat

incasari

A

B

1

2

3=4+5

4

5

6

7

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

Sume primite în avans

45.10.18.03

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Drepturi constate de incasat

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8=3-6-7

8=3-6-7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Anexa 7 la HCL nr_

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Formular:    111/02    1

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA CHELTUIELI , PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE

la data de 31.03.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de

angaj

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

TOTAL CHELTUIELI ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

86,648,000

32,836,000

32,836,000

32,836,000

15,664,431

17,171,569

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

17,416,000

5,175,000

5,175,000

5,175,000

4,408,318

766,682

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

17,416,000

5,175,000

5,175,000

5,175,000

4,408,318

766,682

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

17,416,000

5,175,000

5,175,000

5,175,000

4,408,318

766,682

| Politie comunitara

61.10.03.04

0

17,416,000

5,175,000

5,175,000

5,175,000

4,408,318

766,682

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

0

33,753,000

16,347,000

16,347,000

16,347,000

5,546,988

10,800,012

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,413,000

13,339,000

13,339,000

13,339,000

4,001,675

9,337,325

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

20,928,000

10,461,000

10,461,000

10,461,000

3,945,954

6,515,046

Invatamânt preșcolar

65.10.03.01

0

20,928,000

10,461,000

10,461,000

10,461,000

3,945,954

6,515,046

Invatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt șecundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

5,281,000

2,779,000

2,779,000

2,779,000

3,471

2,775,529

Invatamânt șecundar inferior

65.10.04.01

0

2,530,000

1,369,000

1,369,000

1,369,000

2,674

1,366,326

Invatamânt secundar superior

65.10.04.02

0

2,751,000

1,410,000

1,410,000

1,410,000

797

1,409,203

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

204,000

99,000

99,000

99,000

52,250

46,750

| Invatamânt special

65.10.07.04

0

204,000

99,000

99,000

99,000

52,250

46,750

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,017,994

1,250,006

Din total capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

| Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,017,994

1,250,006

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

740,000

740,000

740,000

740,000

527,319

212,681

Din total

capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

390,000

390,000

390,000

390,000

380,000

10,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

0

350,000

350,000

350,000

350,000

147,319

202,681

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

32,179,000

10,466,000

10,466,000

10,466,000

4,932,438

5,533,562

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

32,179,000

10,466,000

10,466,000

10,466,000

4,932,438

5,533,562

Din total

capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

0

16,000,000

4,259,000

4,259,000

4,259,000

3,850,805

408,195

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

0

16,179,000

6,207,000

6,207,000

6,207,000

1,081,633

5,125,367

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d angaj

e

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

.87.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

1 1

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.10

0

84,598,000

31,302,000

31,302,000

31,302,000

15,473,656

15,828,344

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

0

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300,000

848,000

848,000

848,000

776,687

71,313

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

0

16,916,000

4,999,000

4,999,000

4,999,000

4,264,145

734,855

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

16,916,000

4,999,000

4,999,000

4,999,000

4,264,145

734,855

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

16,916,000

4,999,000

4,999,000

4,999,000

4,264,145

734,855

| Politie comunitara

61.10000300

16,916,000

4,999,000

4,999,000

4,999,000

4,264,145

734,855

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

33,353,000

16,139,000

16,139,000

16,139,000

5,546,191

10,592,809

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

26,013,000

13,131,000

13,131,000

13,131,000

4,000,878

9,130,122

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

20,928,000

10,461,000

10,461,000

10,461,000

3,945,954

6,515,046

Învatamânt preșcolar

65.10000301

20,928,000

10,461,000

10,461,000

10,461,000

3,945,954

6,515,046

Învatamânt primar

65.10000302

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

4,881,000

2,571,000

2,571,000

2,571,000

2,674

2,568,326

Învatamânt secundar inferior

65.10.00.M

2,330,000

1,264,000

1,264,000

1,264,000

2,674

1,261,326

Învatamânt secundar superior

65.10,00.02

2,551,000

1,307,000

1,307,000

1,307,000

1,307,000

Invatamant profesional

65.10300300

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

204,000

99,000

99,000

99,000

52,250

46,750

| Învatamânt special

65.10310.10

204,000

99,000

99,000

99,000

52,250

46,750

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.1^^111^0

0

Alte servicii auxiliare

65.10^11110

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

65.10.OH!

0

Servicii de sanaiaie publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si actiuni sanitare

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,017,994

1,250,006

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,600,000

2,268,000

2,268,000

2,268,000

1,017,994

1,250,006

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

740,000

740,000

740,000

740,000

527,319

212,681

Din total

capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

390,000

390,000

390,000

390,000

380,000

10,000

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

350,000

350,000

350,000

350,000

147,319

202,681

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

31,029,000

9,316,000

9,316,000

9,316,000

4,886,633

4,429,367

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

31,029,000

9,316,000

9,316,000

9,316,000

4,886,633

4,429,367

Din total

capitol:

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

15,850,000

4,109,000

4,109,000

4,109,000

3,805,000

304,000

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

15,179,000

5,207,000

5,207,000

5,207,000

1,081,633

4,125,367

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credițe d angaj

e

aprobațe la finele

perioadei de raporțare

țrimesțriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.00GG^G.0^

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice ( cod 87.10.50)

87.13

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE ( cod 50.10+59.10+63.10+69.10+79.10)

49.149

0

2,050,000

1,534,000

1,534,000

1,534,000

190,775

1,343,225

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.15

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10)

54.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.15

0

500,000

176,000

176,000

176,000

144,173

31,827

Ordine publica si siguranța naționala ( cod 61.10.03+61.10.50)

61.10

0

500,000

176,000

176,000

176,000

144,173

31,827

Din total capitol: |

0

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

0

500,000

176,000

176,000

176,000

144,173

31,827

| Politie comunitara

61.10G0G90G

500,000

176,000

176,000

176,000

144,173

31,827

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.16

0

400,000

208,000

208,000

208,000

797

207,203

Invațamanț ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

0

400,000

208,000

208,000

208,000

797

207,203

Din total capitol: |

0

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt preșcolar

61.10,03.01

0

0

0

Învatamânt primar

61.10.03.02

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

0

400,000

208,000

208,000

208,000

797

207,203

Învatamânt secundar inferior

61.10303901

200,000

105,000

105,000

105,000

105,000

Învatamânt secundar superior

61.10303303

200,000

103,000

103,000

103,000

797

102,203

Invatamant profesional

61.10303303

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

0

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

61.13.113)3

0

Alte servicii auxiliare

61.13.11.10

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

Sanațațe ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angaj

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Din total

capitol: |

0

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.10.06.01

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

| Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

Presa

67.10.03.10

0

Edituri

67.10.03.11

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

| Sport

67.10.05.01

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0

0

0

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04+68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)

68.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

Crese

68.10.11

0

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

0

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

45,805

1,104,195

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

0

1,150,000

1,150,000

1,150,000

1,150,000

45,805

1,104,195

Din total

capitol: |

0

Locuinte (cod 70.10.03.01+ 70.10.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.10.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.10.03.30

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

150,000

150,000

150,000

150,000

45,805

104,195

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

Protectia mediului ( cod 74.10.03+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total

capitol: |

0

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite d angaj

e

aprobate la finele

perioadei de raportare

trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

Salubritate

74.10.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE ( cod 80.10+83.10+84.10+87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

| Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Agricultura

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

Alte actiuni economice (

cod 87.10.50)

87.10

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

EXCEDENT (cod 00.01-49.10)

98.02

0

0

DEFICIT 1)    (cod 49.10-00.01)

99.02

0

0

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Unitatea administrativ-teritorială: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Formular:    |    11/Q3    |

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE si INTERNE la data de 31.03.2014

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Credite de angajament

Credite

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati

efectuate

Angajamente legale de platit

aprobate la

finele

perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL

49.06

0

41,000,000

41,000,000

41,000,000

41,000,000

0

41,000,000