Hotărârea nr. 8/2014

HCL 8 – Hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei etajului 1 şi a mansardei imobilului aparţinând Colegiului Tehnic Carol I, situat în Bucureşti, Şoseaua Grozăveşti nr. 9, Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic Carol I, situat în București, Șoseaua Grozăvești nr. 9, Sector 6

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sector 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 - Legea

Educației Naționale, a procesului verbal nr. 205 din data de 05.11.2013 al Consiliului de Administrație al Colegiului Tehnic Carol I, a adresei Direcției Generale de Poliție al Municipiului București cu nr. 15074 din data de 09.01.2014, adresa Ministerului Educației Naționale cu nr. 10756 din data de 06.01.2014;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă propunerea de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic Carol I, situat în București, Șoseaua Grozăvești nr. 9, Sector 6 din spațiu cu destinație activități specifice procesului de învățământ, în spațiu la dispoziția Direcției Generale de Poliție al Municipiului București, pentru desfășurare activități specifice Dispeceratului pentru apeluri de urgență 112, pe o perioadă de 5 ani.

Art. 2. Schimbarea destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic Carol I, situat în București, Șoseaua Grozăvești nr. 9, Sector 6 operează de la data emiterii avizului conform al ministrului Educației Naționale.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Direcția Generală de Poliție al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Nr.: 8

Data: 30.01.2014CONTRASEMNEAZĂ entru legalitate

Secretarul Sectorului 6, îeorghe Floricica