Hotărârea nr. 79/2014

HCL 79 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.G.M.B. nr. 1/2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 975.135,00 mii Iei la cheltuieli și în sumă de 955.584,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu anexele 1, la si lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 14.964,00 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul creditelor interne al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 105.000,00 mii lei credite interne, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexa 2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate

SecretșfuLSectoruIiii 6,

Gheorghe Floricică

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formulaipil/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

955,584

279,304

267,487

211,901

196,892

1,045,771

1,141,825

1,230,007

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

549,500

160,176

120,215

136,890

132,219

627,536

695,150

752,770

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

695,906

196,733

159,599

170,475

169,099

768,866

839,734

902,710

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516

192,919

155,386

166,337

164,874

753,974

824,842

888,318

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409

63,191

63,776

63,676

63,766

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314

50,059

45,535

41,587

44,133

175,052

178,306

184,382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deiaicate din taxa pe valoarea adaugata pentru iinanțarea cneituieiuor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

sume ' Ueiaicatfe din ' taxa ' pe varoarea adaugata pentru finanțarea cnenuieiiioi

descentralizate ia niveiui comuneior, orașeior, municipiiior, sectoareior si Municipiuiui

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deiaicate din taxa pe vaioarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

sume deiaicate din taxa pe vaioarea adaugata pentru ecniiibrarea bugeteior iocaie

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,390

3,814

4,213

4,138

4,225

14,892

14,892

14,392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,990

2,814

3,013

3,038

3,125

11,392

11,392

10,892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Dive

(cod

rse venituri

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

TTr

OaTnAsfLerVurEi NvoITluUnRtaIre(,c oadlt0e0le.0d2e+c0a0t.1su5b+v0e0n.1t6ii+le00(.c1o7d+45.02)

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,892

18,292

17,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,892

18,292

17,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

54,300

14,700

16,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

| Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200

11,300

11,300

11,300

11,300

24,703

26,948

29,194

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

0

2,500

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

200,780

64,277

90,687

29,724

16,092

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

184,913

51,580

89,124

28,989

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

184,913

51,580

89,124

28,989

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2014

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

438,678

90,477

38,150

138,772

171,279

394,555

465,496

529,737

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

549,494

160,174

120,214

136,888

132,218

627,516

695,130

752,750

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

384,786

75,185

22,950

127,072

159,579

368,092

436,612

498,413

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,516

192,919

155,386

166,337

164,874

753,974

824,842

888,318

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TAO1.TIAMLPVOEZNITITPUERIVE(cNoIdT0,0P.0R2+O0F0I.1T5S+I00C.1A6S+T0I0G.1U7+R4I5D.0I2N) CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

369,850

92,910

92,350

92,250

92,340

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,409

63,191

63,776

63,676

63,766

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314

50,059

45,535

41,587

44,133

175,052

178,306

184,382

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

STuOmTeAdLe fValEcNatIeTdUinRTI V(cAo d(0c0o.d021+10.0.21.50+10+01.1.60+20.002.1+71+14.052.0.025)+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

activ

itati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

| Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-294,730

-117,734

-132,436

-39,265

-5,295

-385,882

-388,230

-389,905

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-299,130

-118,734

-133,636

-40,365

-6,395

-389,382

-391,730

-393,405

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (Tc

OodT4A0.L0 2V.0E6N+I4T0U.0R2.I07(+c4o0d.0002..0120++0400..1052+.1010+.1460+.0020..5107)+45.02)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

53,892

15,292

15,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

53,892

15,292

15,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

49,300

11,700

14,200

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200

11,300

11,300

11,300

11,300

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

0

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

516,906

188,827

229,337

73,129

25,613

651,216

676,329

700,270

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

6

2

1

2

1

20

20

20

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNIFINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01o42.02.05o42.02.09o42.02.10o42.02.12 la 42.02.20o42.02.29o42.02.40o42.02.51o42.02.52o42.02.55)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.a2

2aa,78a

64,277

9a,687

29,724

16,a92

25a,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

184,913

51,58a

89,124

28,989

15,22a

25a,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

184,913

51,580

89,124

28,989

15,220

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,867

12,697

1,563

735

872

a

a

a

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,257

3

647

307

300

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

F ormulaif-10/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

975,135

47,415

280,074

363,611

200,364

131,086

1,062,241

1,078,322

1,091,863

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

135,469

23,559

37,160

59,563

21,466

17,280

138,476

136,663

134,589

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

86,354

23,559

25,549

37,517

12,415

10,873

83,147

83,634

83,878

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

86,354

23,559

25,549

37,517

12,415

10,873

83,147

83,634

83,878

Autorități executive

51.02.01.03

86,354

23,559

25,549

37,517

12,415

10,873

83,147

83,634

83,878

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,000

798

10,890

790

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

0

10,000

0

0

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

798

890

790

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

10,813

11,156

8,261

5,885

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTTArLanCsfHerEurLi TdiUnIbEuLgeIt(ecleo dlo5c0al.e0 2c+ăt5r9e.0b2ug+e6t3u.l0f2o+n7d0u.l0u2i +d7e4a.s0i2g+u79r.i0s2o)ciale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

18,005

49

5,374

6,832

4,486

1,313

22,600

24,654

26,709

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

49

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

300

49

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,705

5,284

6,759

4,418

1,244

22,050

24,054

26,059

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

300

112

130

28

30

330

360

390

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

470,826

23,436

152,713

172,535

94,303

51,275

493,947

499,385

503,458

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

171,617

23,436

63,198

53,978

30,487

23,954

170,420

171,421

171,918

Din total capitol:

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

73,699

10,390

24,137

23,268

14,370

11,924

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

37,158

8,483

11,760

11,738

7,431

6,229

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

36,541

1,907

12,377

11,530

6,939

5,695

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

89,892

12,716

36,279

28,404

14,847

10,362

84,363

84,858

85,105

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

36,577

2,162

11,606

12,079

7,300

5,592

39,293

39,523

39,638

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

53,315

10,554

24,673

16,325

7,547

4,770

45,070

45,335

45,467

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595

330

603

503

347

142

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,431

0

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,431

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTS

AeLrviCciHi dEeLsTanUaItEatLeIp(ucboldica50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

153,662

39,722

73,152

27,870

12,918

179,749

183,343

186,497

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

144,062

37,454

69,891

25,505

11,212

149,990

150,878

151,327

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

100

0

100

0

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

143,962

37,454

69,791

25,505

11,212

149,880

150,758

151,197

Servicii religioase

67.02.06

1,000

0

850

150

0

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

24,259

26,465

28,670

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

145,547

49,793

45,405

35,946

14,403

143,778

144,621

145,043

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,855

5,154

3,597

3,007

2,097

14,011

14,093

14,135

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28,880

9,942

10,514

5,925

2,499

24,145

24,287

24,357

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

16,472

5,689

5,814

3,472

1,497

15,295

15,385

15,430

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

TOTAL C

HanEtiLnTe UdeI EajLuIto(rcsoodci5a0l.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

38,209

13,572

11,625

9,697

3,315

39,945

40,179

40,296

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

274,255

60,718

87,827

71,682

54,028

324,168

334,084

343,328

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

182,301

38,657

63,422

44,386

35,836

233,212

234,860

235,835

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

66,305

15,702

27,031

14,880

8,692

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

66,305

15,702

27,031

14,880

8,692

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

0

139

2

2

2,837

3,095

3,353

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143

0

139

2

2

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

2

100

97

1

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

115,653

22,953

36,152

29,407

27,141

77,211

77,664

77,890

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

91,954

22,061

24,405

27,296

18,192

90,956

99,224

107,493

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

6,954

811

3,155

1,796

1,192

7,356

8,024

8,693

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

76,580

24,109

36,854

8,427

7,190

83,050

83,536

83,779

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicațor

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTE

AnLerCgiHe tEerLmTiUcaIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

76,580

24,109

36,854

8,427

7,190

83,050

83,536

83,779

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

76,580

24,109

36,854

8,427

7,190

83,050

83,536

83,779

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

76,580

24,109

36,854

8,427

7,190

83,050

83,536

83,779

Transport feroviar

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Fondul Român de Dezvolțare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecțe de dezvolțare mulțifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1,527,182

315,130

79,810

233,318

898,924

1,067,996

1,149,755

500,390

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

1,256,390

317,549

105,254

109,373

724,214

910,744

942,584

249,983

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

626,115

184,143

197,868

142,062

102,042

648,328

660,318

670,923

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

630,275

133,406

-92,614

-32,689

622,172

262,416

282,266

-420,940

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97

99.02

270,792

-2,419

-25,444

123,945

174,710

157,252

207,171

250,407

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

438,678

90,477

38,150

138,772

171,279

394,555

465,496

529,737

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-167,886

-92,896

-63,594

-14,827

3,431

-237,303

-258,325

-279,330

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

626,115

39,912

184,143

197,868

142,062

102,042

648,328

660,318

670,923

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PTaOrTteAaLI-Ca HSERLVTIUCIIEILPIU(cBoLdI5C0E.0G2+E5N9E.0R2+A6L3E.0 2 +(c7o0d.0521+.7042.+0524+.7092.+0525).02+56.02)

50.02

107,575

16,689

30,838

42,075

19,013

15,649

115,054

113,104

110,961

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

58,460

16,689

19,227

20,029

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

58,460

16,689

19,227

20,029

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Autorități executive

51.02.01.03

58,460

16,689

19,227

20,029

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,000

798

10,890

790

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

10,000

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

798

890

790

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

36,115

10,813

11,156

8,261

5,885

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

17,825

49

5,294

6,732

4,486

1,313

22,347

24,378

26,410

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

49

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

300

49

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,525

5,204

6,659

4,418

1,244

21,797

23,778

25,760

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

32

30

28

30

77

84

91

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicător

Buget 2014

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din căre credite bugetăre destinate stingerii plăților restănte

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(Tc

OodT6A5.L0 2C+H66E.0L2T+U6I7E.0L2I+(6c8o.0d25)0.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

63.02

342,665

23,174

110,119

105,719

77,483

49,344

351,683

355,252

357,839

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

159,097

23,174

52,228

52,775

30,258

23,836

157,825

158,752

159,212

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

73,035

10,127

23,601

23,231

14,340

11,863

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

36,900

8,225

11,590

11,706

7,403

6,201

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

36,135

1,902

12,011

11,525

6,937

5,662

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

78,036

12,346

25,845

27,238

14,648

10,305

71,768

72,189

72,399

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

36,524

2,154

11,601

12,071

7,299

5,553

38,269

38,493

38,605

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

41,512

10,192

14,244

15,167

7,349

4,752

33,499

33,696

33,794

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595

330

603

503

347

142

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,431

371

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,431

371

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din totăl căpitol:

Servicii medicăle in unităti sănităre cu pături (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spităle generăle

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătăte publică

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sănătătii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si ăctiuni sănităre

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

50,803

12,799

13,563

12,414

12,027

60,285

62,144

63,879

Din totăl căpitol:

Servicii culturăle (cod 67.02.03.02 lă 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunăle, orăsenesti, municipăle

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectăcole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populăre de ărtă si meserii

67.02.03.05

0

Căse de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturăle

67.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

TOTAL C

HonEsLolTidUaIreEaLsIi (rceostda u5r0a.r0e2a+m5o9n.0u2m+e6n3t.e0l2or+7is0to.0r2ic+e74.02+79.02)

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

43,203

10,531

11,302

11,049

10,321

42,685

42,944

43,079

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

100

100

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

43,103

10,531

11,202

11,049

10,321

42,575

42,824

42,949

Servicii religioase

67.02.06

1,000

0

850

150

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

132,765

45,092

39,381

34,811

13,481

133,573

134,356

134,748

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,303

4,602

3,597

3,007

2,097

13,459

13,538

13,578

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,361

8,942

8,045

5,925

2,449

21,668

21,795

21,858

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

13,201

4,689

3,943

3,072

1,497

13,277

13,355

13,394

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32,769

11,423

9,941

8,962

2,443

34,787

34,991

35,093

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

149,140

36,462

40,122

38,871

33,685

153,411

161,717

169,829

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

60,964

14,418

18,078

12,577

15,891

66,317

66,706

66,900

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500

2,500

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

TOT

AlLte CseHrvEicLiiTîUn IdEoLmIe n(ciioledl5o0cu.0i2nt+e5lo9r.,0s2e+r6v3ic.i0i2lo+r7s0i.d0e2z+v7o4l.ta0r2i+i 7co9m.0u2n)ale

70.02.50

58,464

14,418

15,578

12,577

15,891

66,317

66,706

66,900

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,176

22,044

22,044

26,294

17,794

87,094

95,011

102,929

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,494

3,811

4,129

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

8,910

1,430

3,220

2,209

2,051

5,833

5,867

5,884

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

8,910

1,430

3,220

2,209

2,051

5,833

5,867

5,884

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

8,910

1,430

3,220

2,209

2,051

5,833

5,867

5,884

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

8,910

1,430

3,220

2,209

2,051

5,833

5,867

5,884

Transport feroviar

84.02.04

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

TA

OlteTaAcLtiuCnHi eEcLonToUmIEicLeI ((ccoodd 5807..0022+.0519+.0827+.0623..0032l+a7807.0.022+.7045.+0827+.7092..0520))

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1,064,793

274,620

236,018

280,834

273,321

1,042,883

1,125,814

1,200,660

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

626,115

184,143

197,868

142,062

102,042

648,328

660,318

670,923

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

626,115

184,143

197,868

142,062

102,042

648,328

660,318

670,923

DEFICIT 99.02.96

99.02

438,678

90,477

38,150

138,772

171,279

394,555

465,496

529,737

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

438,678

90,477

38,150

138,772

171,279

394,555

465,496

529,737

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

349,020

7,503

95,931

165,743

58,302

29,044

413,913

418,004

420,940

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

27,894

6,870

6,322

17,488

2,453

1,631

23,422

23,559

23,628

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

27,894

6,870

6,322

17,488

2,453

1,631

23,422

23,559

23,628

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

27,894

6,870

6,322

17,488

2,453

1,631

23,422

23,559

23,628

Autorități executive

51.02.01.03

27,894

6,870

6,322

17,488

2,453

1,631

23,422

23,559

23,628

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

180

80

100

0

0

253

276

299

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

80

100

0

0

253

276

299

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTO

ArLdinCeHpEubLlTicUa IE(LcoId(c6o1d.0520.0.032.0+45)9.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

80

100

0

0

253

276

299

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

128,161

633

42,594

66,816

16,820

1,931

142,264

144,133

145,619

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12,520

633

10,970

1,203

229

118

12,595

12,669

12,706

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

664

263

536

37

30

61

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

258

258

170

32

28

28

Învatamânt primar

65.02.03.02

406

5

366

5

2

33

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

11,856

370

10,434

1,166

199

57

12,595

12,669

12,706

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

53

8

5

8

1

39

1,024

1,030

1,033

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,803

362

10,429

1,158

198

18

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

102,859

26,923

59,589

15,456

891

119,464

121,199

122,618

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

TOTAL CS

HcoEliLpTopUuIlEarLeId(ecoardta5s0i. 0m2e+s5e9ri.i02+63.02+70.02+74.02+79.02)

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

100,859

26,923

58,589

14,456

891

107,305

107,934

108,248

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,859

26,923

58,589

14,456

891

107,305

107,934

108,248

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

12,159

13,265

14,370

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

12,782

4,701

6,024

1,135

922

10,205

10,265

10,295

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

552

552

552

555

557

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,519

1,000

2,469

0

50

2,477

2,492

2,499

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

3,271

1,000

1,871

400

0

2,018

2,030

2,036

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5,440

2,149

1,684

735

872

5,158

5,188

5,203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

125,115

24,256

47,705

32,811

20,343

170,757

172,367

173,499

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

121,337

24,239

45,344

31,809

19,945

166,895

168,154

168,935

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

63,805

15,702

24,531

14,880

8,692

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

63,805

15,702

24,531

14,880

8,692

152,684

153,578

154,025

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

0

139

2

2

2,837

3,095

3,353

TOTAL CA

HlimELenTtaUrIeEcLu Iap(caod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

70.02.05.01

143

139

2

2

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

2

100

97

1

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

57,189

8,535

20,574

16,830

11,250

10,894

10,958

10,990

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

3,778

17

2,361

1,002

398

3,862

4,213

4,564

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778

17

2,361

1,002

398

3,862

4,213

4,564

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

67,670

22,679

33,634

6,218

5,139

77,217

77,669

77,895

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

67,670

22,679

33,634

6,218

5,139

77,217

77,669

77,895

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

67,670

22,679

33,634

6,218

5,139

77,217

77,669

77,895

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport în comun

84.02.03.02

0

TOTAL CS

HtraEzLi TUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

84.02.03.03

67,670

22,679

33,634

6,218

5,139

77,217

77,669

77,895

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Alte actiuni economice

87.02.50

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

462,389

40,510

-156,208

-47,516

625,603

25,113

23,941

-700,270

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

630,275

133,406

-92,614

-32,689

622,172

262,416

282,266

-420,940

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

630,275

133,406

-92,614

-32,689

622,172

262,416

282,266

-420,940

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-167,886

-92,896

-63,594

-14,827

3,431

-237,303

-258,325

-279,330

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-167,886

-92,896

-63,594

-14,827

3,431

-237,303

-258,325

-279,330

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială:


Formular:


10/04


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

14,964

11,468

1,859

760

877

250,422

273,187

295,953

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

14,964

11,468

1,859

760

877

250,422

273,187

295,953

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 31.08)

00.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.08.03)

31.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.08.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.08+37.08)

00.14

14,964

11,468

1,859

760

877

250,422

273,187

295,953

Diverse venituri (cod 36.08.50)

36.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.08.50

0

Transferuri voluntare, altele decat subvențiile (cod

37.08.01+37.08.50)

37.08

14,964

11,468

1,859

760

877

250,422

273,187

295,953

Donații și sponsorizări

37.08.01

0

Alte transferuri voluntare

37.08.50

14,964

11,468

1,859

760

877

250,422

273,187

295,953

IV. SUBVENȚII (cod 44.08)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații din strainatate (cod 44.08.01 la 44.08.03)

44.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații din strainatate ( cod 44.08.01.01+44.08.01.02)

44.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.01.01

0

De capital *)

44.08.01.02

0

De la guverne straine ( cod 44.08.02.01+44.08.02.02)

44.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.02.01

0

De capital *)

44.08.02.02

0

De la alte administratii ( cod 44.08.03.01+44.08.03.02)

44.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Curente *)

44.08.03.01

0

De capital *)

44.08.03.02

0

OTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Unitatea administrativ-teritorială: Formular:


10/04


BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE

PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite

bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

49.08

14,964

11,468

1,859

760

877

240,938

261,512

282,041

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.08+54.08)

50.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.08.01)

51.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.08.01.03)

51.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.08.01.03

0

Alte servicii publice generale (cod 54.08.10)

54.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

54.08.10

0

Partea a Il-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod

59.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare (cod 60.08.02)

60.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.08.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.08.03+61.08.50)

61.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.08.03.04)

61.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie comunitara

61.08.03.04

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.08.50

0

Partea a III-a CHELȚUIELI SOCIAL-CULȚURALE (cod 65.08 + 66.08 +67.08 +

63.08

14,964

11,468

1,859

760

877

166,621

180,439

194,212

Invatamant (cod 65.08.03 la 65.08.05+65.08.07+65.08.11+65.08.50)

65.08

11,520

10,315

1,075

125

5

11,573

11,641

11,676

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.08.03.01+65.08.03.02)

65.08.03

0

0

0

0

0

2

2

3

Învatamânt prescolar

65.08.03.01

0

2

2

3

Învatamânt primar

65.08.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.08.04.01 la 65.08.04.03)

65.08.04

11,520

10,315

1,075

125

5

11,571

11,639

11,673

Învatamânt secundar inferior

65.08.04.01

0

Învatamânt secundar superior

65.08.04.02

11,520

10,315

1,075

125

5

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.08.04.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite

bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CHELTUIELILÎEnvSaEtaCmTânIUt pNoIsItlDicEealDEZVOLTARE (cod

65.08.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.08.07.04)

65.08.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.08.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.08.11.03+65.08.11.30)

65.08.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.08.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.08.11.30

0

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

65.08.50

0

Sanatate (cod 66.08.06+66.08.50)

66.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.08.06.01)

66.08.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.08.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.08.50.50)

66.08.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.08.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.08.03+67.08.05+67.08.06+67.08.50)

67.08

0

0

0

0

0

150,986

164,712

178,438

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.08.03.02 la 67.08.03.08 + 67.08.03.12 + 67.08.03.14 + 67.08.03.30)

67.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.08.03.02

0

Muzee

67.08.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.08.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.08.03.05

0

Case de cultura

67.08.03.06

0

Camine culturale

67.08.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.08.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.08.03.12

0

Centre culturale

67.08.03.14

0

Alte servicii culturale

67.08.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.08.05.01 la 67.08.05.03)

67.08.05

19,714

0

0

0

19,714

150,986

164,712

178,438

Sport

67.08.05.01

0

Tineret

67.08.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.08.05.03

19,714

0

0

0

19,714

150,986

164,712

178,438

Servicii religioase

67.08.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.08.50

0

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.08.02 + 68.08.04 + 68.08.05 + 68.08.06 + 68.08.15 + 68.08.50)

68.08

3,444

1,153

784

635

872

4,062

4,086

4,098

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CHEDLiTn UtoItEaLl cIaLpEit oSlE: CTIUNII DE DEZVOLTARE (cod

Servicii publice descentralizate

68.08.02

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.08.04

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.08.05.02)

68.08.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditate

68.08.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.08.06

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.08.15.02)

68.08.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.08.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistenței sociale

68.08.50

3,444

1,153

784

635

872

4,062

4,086

4,098

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI

69.08

0

0

0

0

0

6,010

6,557

7,103

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod

70.08

0

0

0

0

0

6,010

6,557

7,103

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.08.03.01+70.08.03.30)

70.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.08.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.08.03.30

0

Servicii si dezvoltare publica

70.08.04

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.08.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.08.05.01

0

Amenajări hidrotehnice

70.08.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.08.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.08.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.08.50

0

0

0

0

0

6,010

6,557

7,103

Protectia mediului (cod 74.08.05+74.08.06+ 74.08.50)

74.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.08.05.01+74.08.05.02)

74.08.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.08.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.08.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.08.06

0

Alte servicii în domeniul protectiei mediului

74.08.50

0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.08+81.08+83.08+84.08+87.08)

79.08

0

0

0

0

0

68,307

74,516

80,726

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.08.01)

80.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.08.01.06+80.08.01.10)

80.08.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.08.01.06

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.08.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.08.06+81.08.50)

81.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

CHELTUIELILEneSrEgCieTteIrUmNicIaI DE DEZVOLTARE (cod

81.08.06

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.08.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.08.03)

83.08

0

0

0

0

0

68,307

74,516

80,726

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.08.03.03+83.08.03.30)

83.08.03

0

0

0

0

0

68,307

74,516

80,726

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

83.08.03.03

0

0

0

68,307

74,516

80,726

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii

83.08.03.30

0

Transporturi (cod 84.08.03+84.08.06+84.08.50)

84.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.08.03.01 la 84.08.03.03)

84.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.08.03.01

Transport în comun

84.08.03.02

Strazi

84.08.03.03

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.08.06.02)

84.08.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.08.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.08.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.08.01+87.08.03+87.08.04)

87.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala

87.08.01

0

Zone libere

87.08.03

0

Turism

87.08.04

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.08

-80,338

10,843

629

-83,784

-8,026

-9,484

-11,674

-13,912

EXCEDENT (cod 00.01-49.08)

98.08

0

0

0

0

0

0

1

0

DEFICIT

99.08

-80,338

10,843

629

-83,784

-8,026

-9,484

-11,675

-13,912

NOTA:    - Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Anexa nr. III

Unitatea administrativ-teritorială: CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Formular:

11/03

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE si EXTERNE PE ANUL 2014

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

CREDITE

EXTERNE SI INTERNE - TOTAL

49.06

146,000

71,025

54,887

20,083

5

30,595

29,355

29,441

CREDITE EXTERNE (cod

50.06

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare naționala

60.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale

61.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Invatamânt preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt prescolar

65.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt primar

65.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

| Invatamânt special

65.06.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.06.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre culturale

67.06.03.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

| Salubritate

74.06.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

| Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.06.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

|

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termica

81.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.06.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.06.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

DEFICIT

99.06

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

CREDITE EXTERNE (COD 51.06

50.06

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.06.01)

51.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Autorități executive si legislative (cod 51.06.01.03)

51.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Autorități executive

51.06.01.03

0

0

Aparare(cod 60.06.02)

60.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.06.02

0

|

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.06.05+61.06.50)

61.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

| Protecția civila si protecția contra incendiilor(protectia civila nonmilitara)

61.06.05

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

61.06.50

0

|

0

Invatamant (cod 65.06.03+65.06.04+65.06.07+65.06.50)

65.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Invatamânt preșcolar si primar (cod 65.06.03.01+65.06.03.02)

65.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt preșcolar

65.06.03.01

0

Invatamânt primar

65.06.03.02

0

Invatamânt secundar (cod 65.06.04.01 la cod 65.06.04.03)

65.06.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamânt secundar inferior

65.06.04.01

0

Invatamânt secundar superior

65.06.04.02

0

Invatamant profesional

65.06.04.03

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.06.07.04)

65.06.07

0

0

0

0

0

0

0

0

| Invatamânt special

65.06.07.04

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.06.50

0

Sanatate (cod 66.06.06+66.06.50)

66.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.06.06.01)

66.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.06.06.01

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.06.50.50)

66.06.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.06.50.50

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.06.03+67.06.50)

67.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Servicii culturale (cod 67.06.03.02 la cod

67.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.06.03.02

0

Muzee

67.06.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.06.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.06.03.05

0

Case de cultura

67.06.03.06

0

Camine culturale

67.06.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.06.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.06.03.12

0

Centre culturale

67.06.03.14

0

Alte servicii culturale

67.06.03.30

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.06.50

0

|

Asigurari si asistenta sociala (cod 68.06.04+68.06.06+68.06.15)

68.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.06.04

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.06.06

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.06.15.02+68.06.15.50)

68.06.15

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

Cantine de ajutor social

68.06.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.06.15.50

0

0

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.06.03+70.06.05+70.06.06+70.06.07+70.06.50)

70.06

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Locuinte

(cod 70.06.03.01+70.06.03.30)

70.06.03

41,000

0

21,000

20,000

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.06.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.06.03.30

41,000

21,000

20,000

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.06.05.01+70.06.05.02)

70.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.06.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.06.05.02

0

Iluminat public si electrificări rurale

70.06.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.06.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.06.50

0

|

0

Protectia mediului (cod 74.06.05+74.06.06)

74.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.06.05.01+74.06.05.02)

74.06.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.06.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.06.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.06.06

0

|

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01)

80.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.06.01.06+80.06.01.10)

80.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.06.01.06

0

Programe de dezvoltare regională și socială

80.06.01.10

0

Combustibili si energie (cod 81.06.06+81.06.50)

81.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termica

81.06.06

0

Alte cheltuieli privind combustibilii si energia

81.06.50

0

1

0

Transporturi (cod 84.06.03+84.06.06+84.06.50)

84.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.06.03.01 la cod 84.06.03.03)

84.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Drumuri si poduri

84.06.03.01

0

Transport în comun

84.06.03.02

0

Strazi

84.06.03.03

0

Transport aerian (cod 84.06.06.02)

84.06.06

0

0

0

0

0

0

0

0

| Aviatia civila

84.06.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.06.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

| |

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (cod 99.06)

96.06

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT

99.06

0

CREDITE INTERNE

(cod 51.07+65.07+66.07+67.07+68.07+70.07+74.07+80.07+81.07+84.07+96.07)

49.07

105,000

71,025

33,887

83

5

30,595

29,355

29,441

| |

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 57.07.01)

51.07

0

0

0

0

0

1,411

0

0

Din total capitol: |

0

| Autorități executive si legislative

51.07.01

0

0

0

0

0

1,411

0

0

Ordine publica si siguranta nationala(cod 61.07.04)

61.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Siguranța naționala

61.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

| Politie locala

61.07.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant (cod 65.07.03 la cod 65.07.05+65.07.07+65.07.50)

65.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.07.03.01+65.07.03.02)

65.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt primar

65.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar (cod 65.07.04.01+65.07.04.02+65.07.04.03)

65.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

învatamânt secundar inferior

65.07.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

învatamânt secundar superior

65.07.04.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Invatamant profesional

65.07.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamant postliceal

65.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.07.07.04)

65.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

| Învatamânt special

65.07.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.07.50

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (66.07.06+66.07.50)

66.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.07.06.01)

66.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

| Spitale generale

66.07.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.07.50.50)

66.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.07.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.07.03+67.07.50)

67.07

23,086

5,779

17,230

75

2

19,544

19,659

19,716

Din total capitol: |

0

Servicii culturale    (cod 67.07.03.02 la cod 67.07.03.08+67.07.03.12+67.07.03.30)

67.07.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.07.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.07.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

Scoli populare de arta si meserii

67.07.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.07.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.07.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.07.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.07.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.07.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

23,086

5,779

17,230

75

2

19,544

19,659

19,716

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.07.05.03

23,086

5,779

17,230

75

2

19,544

19,659

19,716

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Asigurări si asistenta sociala (cod 68.07.04+68.07.06+68.07.15)

68.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.07.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe    |

68.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.07.15.02+68.07.15.50)

68.07.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Cantine de ajutor social

68.07.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale

68.07.15.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.07.50

0

0

0

0

0

0

0

0

|

0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.07.03+70.07.05+70.07.06+70.07.07+70.07.50)

70.07

66,414

65,193

1,217

2

2

1,448

1,456

1,461

Din total capitol:

0

Locuinte

( cod 70.07.03.01+70.07.03.30)

70.07.03

65,000

65,000

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.07.03.30

65,000

65,000

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.07.05.01+70.07.05.02)

70.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenajari hidrotehnice

70.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.07.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.07.50

1,414

193

1,217

2

2

1,448

1,456

1,461

|

0

Protectia mediului (cod 74.07.05+74.07.06)

74.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.07.05.01+74.07.05.02)

74.07.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.07.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.07.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

Estimari

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

Trim.

I

Trim.

II

Trim.

III

Trim.

IV

2015

2016

2017

0

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.07.01 )

80.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Acțiuni generale economice si comerciale ( cod 80.07.01.06 )

80.07.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.07.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibil și energie (cod 81.07.06 )

81.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol: |

0

Energie termică

81.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.07.03+ 84.07.06 )

84.07

15,500

53

15,440

6

1

8,192

8,240

8,264

Din total capitol: |

0

Transport rutier (cod 84.07.03.01 la 84.07.03.03)

84.07.03

15,500

53

15,440

6

1

8,192

8,240

8,264

Drumuri si poduri

84.07.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.07.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.07.03.03

15,500

53

15,440

6

1

8,192

8,240

8,264

Transport aerian (cod 84.07.06.02)

84.07.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.07.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT (99.07)

96.07

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT    1

99.07

0

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.07 + 59.07 + 63.07 + 69.07 + 79.07)

49.07 SF

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:    |

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.07.01

0

0

0

0