Hotărârea nr. 78/2014

HCL 78 – Hotărâre privind aprobarea proiectului Amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului ”Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

Ținând cont de:

-Decizia DG REGIO C(2013)9772/19.12.2013;

- Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE

* Art. 1. Se aprobă proiectul „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București”, în cuantum de 667.368,45 lei (inclusiv T.V.A.).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Sectorului 6 al municipiului București, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 48.544,14 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București.

Art. 4. Pentru implementarea în condiții optime a proiectului „Amenajări exterioare -amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I-VIII nr. 198, Sector 6, București”, se vor asigura din bugetul propriu al Sectorului 6 al municipiului București sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării.

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Sectorului 6 Mănescu Rareș Șerban să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Sectorului 6 al municipiului București.

Art. 7. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘE II^ȚĂ, Robert Stan

Nr.: 78

Data: 30.04.2014


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ jpentru legalitate

i retarul Sectorului 6,

eorghe Floricică