Hotărârea nr. 77/2014

HCL 77 – Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatoriilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii amenajări exterioare – amfiteatru – în curtea Şcolii cu clasele I – VIII nr. 198, Sector 6, Bucureşti

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I - VIII nr. 198, Sector 6, București”

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. e) precum și ale art. 81 alin. (2) lit. i), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Amenajări exterioare - amfiteatru - în curtea Școlii cu clasele I - VIII nr. 198, Sector 6, București” așa cum sunt prevăzuți în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ,Robert ! i


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ

legalitate

Sec    Sectorului 6,Nr.: 77 Data: 30.04.2014


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.