Hotărârea nr. 69/2014

HCL 69 – Hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activităţi social umanitare, pentru FUNDAŢIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAŢIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ŞI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAŢIA ESTUAR şi FUNDAŢIA BETHEL SHELTER

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activități social umanitare, pentru FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS, FUNDAȚIA JOYO- SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ȘI FAMILII ÎN DIFICULTATE, FUNDAȚIA ESTUAR și FUNDAȚIA BETHEL SHELTER

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6;

Luând act de raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 250 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 571/2003

privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr.

215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă scutirea la plata impozitului pe clădirile utilizate pentru activități social umanitare pentru următoarele fundații:

-    FUNDAȚIA FILANTROPICĂ METROPOLIS pentru Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă” din Drumul Săbăreni nr. 47-53, sector 6 și Centrul de zi pentru copii și părinți din Drumul Săbăreni nr. 47-53, sector 6;

-    FUNDAȚIA JOYO-SPRIJIN SOCIO-EDUCATIV PENTRU COPII, TINERI ȘI FAMILII ÎN DIFICULTATE pentru Centrul Social de Zi „Casa Florian” din str. Lt. Av. Gheorghe Caranda nr. 65, sector 6;

-    FUNDAȚIA ESTUAR pentru Centrul Social de Zi din str. Av. Lt. Gh. Negel nr. 1-3, sector 6;

-    FUNDAȚIA BETHEL SHELTER pentru Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii din str. Cheile Orzei nr. 5, sector 6.

Art. 2. Scutirea se acordă pentru anul 2014, pe perioada în care clădirile sunt utilizate pentru activități social umanitare.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ