Hotărârea nr. 68/2014

HCL 68 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale H.C.G.M.B. nr. 1/2014 privind repartizarea sumelor din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 934.535,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 914.984,00 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 86.648,00 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 86.648,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 14.744,00 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe

Nr.: 68

Data: 31.03.2014


CONTRASEMNEAZĂ >entru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

GheonJUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formulaipil/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

914,984

281,804

254,357

196,901

181,922

1,046,046

1,142,128

1,230,340

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

549,750

160,176

120,215

136,890

132,469

627,811

695,453

753,103

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

696,156

196,733

159,599

170,475

169,349

769,141

840,037

903,043

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,766

192,919

155,386

166,337

165,124

754,249

825,145

888,651

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

1 Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,659

63,191

63,776

63,676

64,016

333,800

388,743

429,175

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314

50,059

45,535

41,587

44,133

175,052

178,306

184,382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deiaicate din taxa pe valoarea adaugata pentru iinanțarea cneituieiuor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

sume ' Ueiaicatfe din ' taxa ' pe varoarea adaugata pentru finanțarea cnenuieiiioi

descentralizate ia niveiui comuneior, orașeior, municipiiior, sectoareior si Municipiuiui

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deiaicate din taxa pe vaioarea adaugata pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

sume deiaicate din taxa pe vaioarea adaugata pentru ecniiibrarea bugeteior iocaie

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,390

3,814

4,213

4,138

4,225

14,892

14,892

14,392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,990

2,814

3,013

3,038

3,125

11,392

11,392

10,892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Dive

(cod

rse venituri

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

TTr

OaTnAsfLerVurEi NvoITluUnRtaIre(,c oadlt0e0le.0d2e+c0a0t.1su5b+v0e0n.1t6ii+le00(.c1o7d+45.02)

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,892

20,792

14,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,892

20,792

14,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

54,300

17,200

13,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

| Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200

11,300

11,300

11,300

11,300

24,703

26,948

29,194

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru

persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

159,930

64,277

80,057

14,724

872

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

144,663

51,580

79,094

13,989

0

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

144,663

51,580

79,094

13,989

0

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,267

12,697

963

735

872

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

657

3

47

307

300

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2014

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

438,928

92,977

35,650

138,772

171,529

394,830

465,799

530,070

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

549,744

160,174

120,214

136,888

132,468

627,791

695,433

753,083

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

385,036

75,185

22,950

127,072

159,829

368,367

436,915

498,746

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

679,766

192,919

155,386

166,337

165,124

754,249

825,145

888,651

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TAO1.TIAMLPVOEZNITITPUERIVE(cNoIdT0,0P.0R2+O0F0I.1T5S+I00C.1A6S+T0I0G.1U7+R4I5D.0I2N) CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

370,100

92,910

92,350

92,250

92,590

460,785

528,427

582,827

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

254,659

63,191

63,776

63,676

64,016

333,800

388,743

429,175

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314

50,059

45,535

41,587

44,133

175,052

178,306

184,382

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

STuOmTeAdLe fValEcNatIeTdUinRTI V(cAo d(0c0o.d021+10.0.21.50+10+01.1.60+20.002.1+71+14.052.0.025)+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

|Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

activ

itati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

| Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-294,730

-117,734

-132,436

-39,265

-5,295

-385,882

-388,230

-389,905

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-299,130

-118,734

-133,636

-40,365

-6,395

-389,382

-391,730

-393,405

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-311,120

-121,548

-136,649

-43,403

-9,520

-400,774

-403,122

-404,297

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (Tc

OodT4A0.L0 2V.0E6N+I4T0U.0R2.I07(+c4o0d.0002..0120++0400..1052+.1010+.1460+.0020..5107)+45.02)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

53,892

17,792

12,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

53,892

17,792

12,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

49,300

14,200

11,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200

11,300

11,300

11,300

11,300

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

0

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

476,056

188,827

218,707

58,129

10,393

651,216

676,329

700,270

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

6

2

1

2

1

20

20

20

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

311,120

121,548

136,649

43,403

9,520

400,774

403,122

404,297

|Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNIFINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01o42.02.05o42.02.09o42.02.10o42.02.12 la 42.02.20o42.02.29o42.02.40o42.02.51o42.02.52o42.02.55)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.a2

159,93a

64,277

8a,a57

14,724

872

25a,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

144,663

51,58a

79,a94

13,989

a

25a,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

144,663

51,580

79,094

13,989

0

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,267

12,697

963

735

872

a

a

a

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

657

3

47

307

300

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinătate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

F ormulaif-10/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

934,535

23,559

306,390

322,820

194,706

110,619

1,062,131

1,078,202

1,091,733

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

140,629

23,559

45,479

45,254

32,611

17,285

138,476

136,663

134,589

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

83,514

23,559

33,868

26,208

12,560

10,878

83,147

83,634

83,878

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

83,514

23,559

33,868

26,208

12,560

10,878

83,147

83,634

83,878

Autorități executive

51.02.01.03

83,514

23,559

33,868

26,208

12,560

10,878

83,147

83,634

83,878

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

23,000

798

10,890

10,790

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

0

10,000

10,000

0

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

798

890

790

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

34,115

10,813

8,156

9,261

5,885

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTTArLanCsfHerEurLi TdiUnIbEuLgeIt(ecleo dlo5c0al.e0 2c+ăt5r9e.0b2ug+e6t3u.l0f2o+n7d0u.l0u2i +d7e4a.s0i2g+u79r.i0s2o)ciale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

18,005

5,373

6,832

4,486

1,314

22,600

24,654

26,709

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,705

5,283

6,759

4,418

1,245

22,050

24,054

26,059

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

300

111

130

28

31

330

360

390

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

463,891

153,536

165,642

93,569

51,144

493,947

499,385

503,458

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

166,427

63,198

48,758

30,487

23,984

170,420

171,421

171,918

Din total capitol:

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

71,699

24,137

21,268

14,370

11,924

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

36,158

11,760

10,738

7,431

6,229

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

35,541

12,377

10,530

6,939

5,695

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

86,702

36,279

25,184

14,847

10,392

84,363

84,858

85,105

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

35,577

11,606

11,079

7,300

5,592

39,293

39,523

39,638

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

51,125

24,673

14,105

7,547

4,800

45,070

45,335

45,467

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595

603

503

347

142

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,431

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,431

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTS

AeLrviCciHi dEeLsTanUaItEatLeIp(ucboldica50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

151,917

40,545

71,479

27,136

12,757

179,749

183,343

186,497

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

142,317

37,577

68,918

24,771

11,051

149,990

150,878

151,327

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

142,317

37,577

68,918

24,771

11,051

149,880

150,758

151,197

Servicii religioase

67.02.06

1,000

700

150

150

0

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

24,259

26,465

28,670

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

145,547

49,793

45,405

35,946

14,403

143,778

144,621

145,043

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,855

5,154

3,597

3,007

2,097

14,011

14,093

14,135

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28,880

9,942

10,514

5,925

2,499

24,145

24,287

24,357

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

16,472

5,689

5,814

3,472

1,497

15,295

15,385

15,430

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

TOTAL C

HanEtiLnTe UdeI EajLuIto(rcsoodci5a0l.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

38,209

13,572

11,625

9,697

3,315

39,945

40,179

40,296

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

238,570

75,375

72,089

56,468

34,638

324,168

334,084

343,328

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

146,616

52,553

48,545

28,674

16,844

233,212

234,860

235,835

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

66,305

25,000

26,753

14,552

0

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

66,305

25,000

26,753

14,552

0

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

100

100

0

0

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

79,968

27,310

21,692

14,122

16,844

77,211

77,664

77,890

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

91,954

22,822

23,544

27,794

17,794

90,956

99,224

107,493

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

6,954

1,572

2,294

2,294

794

7,356

8,024

8,693

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

73,343

26,623

32,922

7,590

6,208

83,050

83,536

83,779

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicațor

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTE

AnLerCgiHe tEerLmTiUcaIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

73,343

26,623

32,922

7,590

6,208

83,050

83,536

83,779

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

73,343

26,623

32,922

7,590

6,208

83,050

83,536

83,779

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

73,343

26,623

32,922

7,590

6,208

83,050

83,536

83,779

Transport feroviar

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Fondul Român de Dezvolțare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecțe de dezvolțare mulțifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1,524,732

307,699

61,243

242,339

913,451

1,068,161

1,149,938

500,593

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

1,250,740

282,001

107,651

118,293

742,795

910,634

942,464

249,853

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

623,415

184,842

186,171

151,303

101,099

648,218

660,198

670,793

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

627,325

97,159

-78,520

-33,010

641,696

262,416

282,266

-420,940

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97

99.02

273,992

25,698

-46,408

124,046

170,656

157,527

207,474

250,740

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

438,928

92,977

35,650

138,772

171,529

394,830

465,799

530,070

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-164,936

-67,279

-82,058

-14,726

-873

-237,303

-258,325

-279,330

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

623,415

16,689

184,842

186,171

151,303

101,099

648,218

660,198

670,793

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PTaOrTteAaLI-Ca HSERLVTIUCIIEILPIU(cBoLdI5C0E.0G2+E5N9E.0R2+A6L3E.0 2 +(c7o0d.0521+.7042.+0524+.7092.+0525).02+56.02)

50.02

115,415

16,689

30,838

38,915

30,013

15,649

115,054

113,104

110,961

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

58,300

16,689

19,227

19,869

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

58,300

16,689

19,227

19,869

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Autorități executive

51.02.01.03

58,300

16,689

19,227

19,869

9,962

9,242

59,725

60,075

60,250

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

23,000

798

10,890

10,790

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

20,000

10,000

10,000

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

798

890

790

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

34,115

10,813

8,156

9,261

5,885

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

17,825

5,293

6,732

4,486

1,314

22,347

24,378

26,410

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,525

5,203

6,659

4,418

1,245

21,797

23,778

25,760

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,172

6,629

4,390

1,214

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

31

30

28

31

77

84

91

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicător

Buget 2014

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din căre credite bugetăre destinate stingerii plăților restănte

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(Tc

OodT6A5.L0 2C+H66E.0L2T+U6I7E.0L2I+(6c8o.0d25)0.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

63.02

336,066

110,819

99,273

76,731

49,243

351,573

355,132

357,709

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

154,127

52,228

47,775

30,258

23,866

157,825

158,752

159,212

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

71,035

23,601

21,231

14,340

11,863

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

35,900

8,225

11,590

10,706

7,403

6,201

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

35,135

1,902

12,011

10,525

6,937

5,662

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

75,066

25,845

24,238

14,648

10,335

71,768

72,189

72,399

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

35,524

2,154

11,601

11,071

7,299

5,553

38,269

38,493

38,605

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

39,542

10,192

14,244

13,167

7,349

4,782

33,499

33,696

33,794

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,595

330

603

503

347

142

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

6,431

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

6,431

371

2,179

1,803

923

1,526

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din totăl căpitol:

Servicii medicăle in unităti sănităre cu pături (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spităle generăle

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătăte publică

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sănătătii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si ăctiuni sănităre

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

49,174

13,499

12,117

11,662

11,896

60,175

62,024

63,749

Din totăl căpitol:

Servicii culturăle (cod 67.02.03.02 lă 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunăle, orăsenesti, municipăle

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectăcole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populăre de ărtă si meserii

67.02.03.05

0

Căse de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturăle

67.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

TOTAL C

HonEsLolTidUaIreEaLsIi (rceostda u5r0a.r0e2a+m5o9n.0u2m+e6n3t.e0l2or+7is0to.0r2ic+e74.02+79.02)

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

41,574

10,531

10,556

10,297

10,190

42,575

42,824

42,949

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

41,477

10,527

10,475

10,315

10,160

42,575

42,824

42,949

Servicii religioase

67.02.06

1,000

700

150

150

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

132,765

45,092

39,381

34,811

13,481

133,573

134,356

134,748

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,303

4,602

3,597

3,007

2,097

13,459

13,538

13,578

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

46,931

15,036

13,455

13,445

4,995

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

25,361

8,942

8,045

5,925

2,449

21,668

21,795

21,858

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

13,201

4,689

3,943

3,072

1,497

13,277

13,355

13,394

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

32,769

11,423

9,941

8,962

2,443

34,787

34,991

35,093

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

148,455

36,462

39,835

38,668

33,490

153,411

161,717

169,829

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

60,279

14,418

17,791

12,374

15,696

66,317

66,706

66,900

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500

2,500

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

TOT

AlLte CseHrvEicLiiTîUn IdEoLmIe n(ciioledl5o0cu.0i2nt+e5lo9r.,0s2e+r6v3ic.i0i2lo+r7s0i.d0e2z+v7o4l.ta0r2i+i 7co9m.0u2n)ale

70.02.50

57,779

14,418

15,291

12,374

15,696

66,317

66,706

66,900

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,176

22,044

22,044

26,294

17,794

87,094

95,011

102,929

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,494

3,811

4,129

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

5,654

1,430

1,416

1,405

1,403

5,833

5,867

5,884

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

5,654

1,430

1,416

1,405

1,403

5,833

5,867

5,884

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

5,654

1,430

1,416

1,405

1,403

5,833

5,867

5,884

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

5,654

1,430

1,416

1,405

1,403

5,833

5,867

5,884

Transport feroviar

84.02.04

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

TA

OlteTaAcLtiuCnHi eEcLonToUmIEicLeI ((ccoodd 5807..0022+.0519+.0827+.0623..0032l+a7807.0.022+.7045.+0827+.7092..0520))

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1,062,343

277,819

221,821

290,075

272,628

1,043,048

1,125,997

1,200,863

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

623,415

184,842

186,171

151,303

101,099

648,218

660,198

670,793

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

623,415

184,842

186,171

151,303

101,099

648,218

660,198

670,793

DEFICIT 99.02.96

99.02

438,928

92,977

35,650

138,772

171,529

394,830

465,799

530,070

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

438,928

92,977

35,650

138,772

171,529

394,830

465,799

530,070

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

311,120

6,870

121,548

136,649

43,403

9,520

413,913

418,004

420,940

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

25,214

6,870

14,641

6,339

2,598

1,636

23,422

23,559

23,628

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

25,214

6,870

14,641

6,339

2,598

1,636

23,422

23,559

23,628

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

25,214

6,870

14,641

6,339

2,598

1,636

23,422

23,559

23,628

Autorități executive

51.02.01.03

25,214

6,870

14,641

6,339

2,598

1,636

23,422

23,559

23,628

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

180

80

100

0

0

253

276

299

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

80

100

0

0

253

276

299

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTO

ArLdinCeHpEubLlTicUa IE(LcoId(c6o1d.0520.0.032.0+45)9.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

80

100

0

0

253

276

299

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

127,922

42,721

66,450

16,820

1,931

142,264

144,133

145,619

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12,300

10,970

983

229

118

12,595

12,669

12,706

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

664

536

37

30

61

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

258

258

170

32

28

28

Învatamânt primar

65.02.03.02

406

5

366

5

2

33

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

11,636

10,434

946

199

57

12,595

12,669

12,706

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

53

8

5

8

1

39

1,024

1,030

1,033

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,583

362

10,429

938

198

18

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

102,840

27,050

59,443

15,456

891

119,464

121,199

122,618

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

TOTAL CS

HcoEliLpTopUuIlEarLeId(ecoardta5s0i. 0m2e+s5e9ri.i02+63.02+70.02+74.02+79.02)

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

100,840

27,050

58,443

14,456

891

107,305

107,934

108,248

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

100,840

27,050

58,443

14,456

891

107,305

107,934

108,248

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

12,159

13,265

14,370

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

12,782

4,701

6,024

1,135

922

10,205

10,265

10,295

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

552

552

552

555

557

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

3,519

1,000

2,469

0

50

2,477

2,492

2,499

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

3,271

1,000

1,871

400

0

2,018

2,030

2,036

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5,440

2,149

1,684

735

872

5,158

5,188

5,203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

90,115

38,913

32,254

17,800

1,148

170,757

172,367

173,499

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

86,337

38,135

30,754

16,300

1,148

166,895

168,154

168,935

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

63,805

25,000

24,253

14,552

0

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

63,805

25,000

24,253

14,552

0

152,684

153,578

154,025

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

TOTAL CA

HlimELenTtaUrIeEcLu Iap(caod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

70.02.05.01

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

100

100

0

0

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

22,189

12,892

6,401

1,748

1,148

10,894

10,958

10,990

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

3,778

778

1,500

1,500

0

3,862

4,213

4,564

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778

778

1,500

1,500

0

3,862

4,213

4,564

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

67,689

25,193

31,506

6,185

4,805

77,217

77,669

77,895

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

67,689

25,193

31,506

6,185

4,805

77,217

77,669

77,895

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

67,689

25,193

31,506

6,185

4,805

77,217

77,669

77,895

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport în comun

84.02.03.02

0

TOTAL CS

HtraEzLi TUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

84.02.03.03

67,689

25,193

31,506

6,185

4,805

77,217

77,669

77,895

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Alte actiuni economice

87.02.50

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

462,389

29,880

-160,578

-47,736

640,823

25,113

23,941

-700,270

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

627,325

97,159

-78,520

-33,010

641,696

262,416

282,266

-420,940

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

627,325

97,159

-78,520

-33,010

641,696

262,416

282,266

-420,940

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-164,936

-67,279

-82,058

-14,726

-873

-237,303

-258,325

-279,330

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-164,936

-67,279

-82,058

-14,726

-873

-237,303

-258,325

-279,330

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Formular:


10/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

86,648

36,077

25,659

14,542

10,370

94,838

101,896

107,912

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

51,049

24,472

12,843

7,165

6,569

60,867

66,250

71,639

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

51,049

24,472

12,843

7,165

6,569

60,867

66,250

71,639

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

46,915

22,945

12,172

5,965

5,833

58,232

63,605

68,989

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

37,662

19,842

9,723

3,960

4,137

48,372

53,610

58,909

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

106

1,275

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740

740

0

0

0

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348

10,651

6,959

538

200

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294

7,229

2,529

3,069

2,467

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

|Alte venituri

36.10.50

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 +

37.10.04 + 37.10.50)

37.10

468

13

14

325

116

360

375

380

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-2,050

-1,534

-439

-58

-19

-2,099

-2,112

-2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0

SUBVEA

NPTIAII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune ( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01

+ 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

84,398

34,543

25,220

15,518

9,117

92,739

99,784

105,794

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

48,799

22,938

12,404

8,141

5,316

58,768

64,138

69,521

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

48,799

22,938

12,404

8,141

5,316

58,768

64,138

69,521

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

44,665

21,411

11,733

6,941

4,580

56,133

61,493

66,871

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

37,462

19,842

9,723

4,994

2,903

48,372

53,610

58,909

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

740

740

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,148

10,651

6,959

538

0

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294

7,229

2,529

3,069

2,467

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

|Alte venituri

36.10.50

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,582

-1,521

-425

267

97

-1,739

-1,737

-1,738

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-2,050

-1,534

-439

-58

-19

-2,099

-2,112

-2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate

42.10.43

0

SUBVEd

Ne TAIPIIADE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

35,599

11,605

12,816

7,377

3,801

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01 SD

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050

1,534

439

58

19

2,099

2,112

2,118

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) *)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) *)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) *)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) *)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) *)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03) *)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular:    10/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

86,648

640

32,836

27,077

16,415

10,320

94,997

100,072

104,254

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,300

848

965

890

597

3,379

4,179

4,254

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,300

848

965

890

597

3,379

4,179

4,254

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300

848

965

890

597

3,379

4,179

4,254

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

17,416

70

5,175

6,632

4,393

1,216

18,003

18,108

18,162

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

17,416

70

5,175

6,632

4,393

1,216

18,003

18,108

18,162

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

17,416

70

5,175

6,632

4,393

1,216

18,003

18,108

18,162

Politie locala

61.10.03.04

17,416

70

5,175

6,632

4,393

1,216

18,003

18,108

18,162

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

33,753

16,347

9,216

5,131

3,059

40,688

44,228

47,763

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

ITn

OvTatAamL aCnHt (EcLoTdU6I5E.1L0I.0-3S+E6C5.T10IU.0N4+E6A5.1D0E.0F5U+6N5C.1T0.I0O7N+6A5R.1E0.+11+65.10.50)

65.10

26,413

13,339

7,805

3,916

1,353

26,734

29,163

31,594

50.1

D0+in59to.1ta0l+c6a3p.i1t0ol+:70.10+74.10+79.10)

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

20,928

10,461

6,263

3,141

1,063

20,578

22,448

24,319

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

20,928

10,461

6,263

3,141

1,063

20,578

22,448

24,319

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

5,281

2,779

1,485

744

273

5,958

6,499

7,041

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2,530

1,369

699

343

119

2,997

3,269

3,542

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

2,751

1,410

786

401

154

2,961

3,230

3,499

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

204

99

57

31

17

198

216

234

Învatamânt special

65.10.07.04

204

99

57

31

17

198

216

234

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

L

SeCrvHicEiiLcTulUtuIrEalLeI(-cSoEd C67T.I1U0.N03E.A03DlaEcFodUN67C.1T0I.O03N.0A7R+6E7.+10.03.09 la IcUoNd E67A.1D0E.03D.1E1Z+V67O.1L0T.0A3R.1E5+(6c7o.1d0.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

740

740

0

0

0

1,854

1,865

1,869

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

390

390

0

0

0

881

886

888

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

350

350

0

0

0

973

979

981

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

32,179

570

10,466

10,264

6,001

5,448

32,927

33,557

34,075

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

32,179

570

10,466

10,264

6,001

5,448

32,927

33,557

34,075

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLtCotHalEcLapTitUolI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

SECTILUoNcuEiAnteD(EcoDdE7Z0.V10O.0L3T.0A1R+E70(.c1o0d.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

16,000

4,259

4,293

3,689

3,759

18,510

19,056

19,531

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

16,179

570

6,207

5,971

2,312

1,689

14,417

14,501

14,544

Protectia mediului ( cod 74.10.0e+74.10.04+74.10.05)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 80.10.01)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLtCotHalEcLapTitUolI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

5A0l.t1e0a+c5ti9u.1n0i +ec6o3n.1o0m+7ic0e.1(0c+o7d48.170.1+07.95.01)0)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte actiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

1,900

3,490

1,656

-1,021

-2,225

2,837

5,752

7,806

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

1,900

3,490

1,656

-1,021

-2,225

-159

1,824

3,658

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

1,900

3,490

1,656

-1,021

-2,225

2,837

5,752

7,806

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

-2,996

-3,928

-4,148

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

2,996

3,928

4,148

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

2,996

3,928

4,148

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

82,498

579

31,053

23,564

16,539

11,342

89,902

94,032

97,988

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,300

848

965

890

597

3,379

3,399

3,409

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,300

848

965

890

597

3,379

3,399

3,409

Din total capitol: