Hotărârea nr. 67/2014

HCL 67 – Hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind alegerea președintelui de ședință

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

în baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Sector 6 Cap. I pct. 1.9;

în temeiul art. 35 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se alege dl consilier Stan Robert în funcția de președinte de ședință pe o perioadă de 3 luni, până la data de 30.06.2014.

Art. 2. Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 67

Data: 31.03.2014