Hotărârea nr. 66/2014

HCL 66 – Hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti cu Grădiniţa particulară ,,David Center” la unităţi de învăţământ particulare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea și completarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de

31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București cu Grădinița particulară „David Center” la unități de învățământ particulare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

In conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, a adresei Grădiniței particulare „David Center” cu nr. 2 din data de 05.02.2014 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 787 din data de 07.02.2014 și a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 5477 din data de 15.11.2013;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică și se completează Anexa la H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013 - 2014 la unități de învățământ particulare cu Grădinița particulară „David Center” cu sediul în Municipiul București, Str. Ion Nonna Otescu nr. 2A, Sector 6.

Art. 2. Restul prevederilor H.C.L. Sector 6 nr. 11 din data de 31.01.2013 pentru organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2013-2014 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Gheorghe


Nr.: 66

Data: 27.02.2014CONTRASEMNEAZĂ —îtru legalitate

riiLȘectoriilui 6,


Gheorghe Floricică