Hotărârea nr. 64/2014

HCL 64 – Hotărâre privind aprobarea actualizării documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311. București. Tel. 037/620.44.98/99: Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada NERA”

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum și art. 45 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea documentației tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier, strada NERA” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte articole ale prezentei hotărâri rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ


Iulian GheorCONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe'T lori cică

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.