Hotărârea nr. 63/2014

HCL 63 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru reabilitarea termică şi obţinerea finanţării a 10 imobile de locuinţe incluse in Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149. O.P. 12. 711311. București. Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea termică și obținerea finanțării a 10 imobile de locuințe incluse în Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

Ținând seama de Raportul de specialitate al Direcției Investiții;

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:


Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și art. 81 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnico-economică pentru reabilitarea termică a 10 imobile de locuințe, conform Anexelor nr. 1-10, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Lista imobilelor menționate la alineatul (1) este cea prevăzută în Anexa A, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘI Ă,CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe'î’loricică

Nr.: 63

Data: 27.02.2014

ANEXA A

la H.C.L.S. 6 nr. 63/27.02.2014

PREȘEDINTE DE S

Iulian GheorgM


INTA,


Nr.

crt.

ADRESA IMOBIL

i

Strada Centurii nr. 9 bl. 113

2

Strada Dealul Țugulea nr. 24-30 bl. 16

3

Strada Dealul Țugulea nr.38-40 bl. 13-14

4

B-dul Iuliu Maniu nr. 79 bl. 1

5

Strada Valea Ialomiței nr. 6 bl. CIO

6

Prelungirea Ghencea nr. 20 bl. TS10

7

B-dul Uverturii nr. 51-55 bl.9

8

Strada Vlădeasa nr. 3, bl. C68

9

Strada Vlădeasa nr. 8 bl. C48

10

Strada Sibiu nr. 37 bl. ZI3

Z' /Municipiul București Op/CONSILIUL LOCAL -TZ T SECTOR 6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.