Hotărârea nr. 60/2014

HCL 60 – Hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, ale Deciziei nr. 46/17.01.2014 privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate, ale Deciziei nr. 6/10.01.2014 privind repartizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anul 2014;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 997.603,00 mii lei la cheltuieli și în sumă de 978.052 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I ce cuprinde Formularul 11/01 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 85.618,00 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 85.618,00 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 15.267,00 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă Bugetul creditelor interne și externe al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 28.500,00 mii lei credite interne și 41.000,00 mii lei credite externe, conform Anexei nr. IV ce cuprinde Formularul 11/03 cu Anexele 2, 1 și la , anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe " [/) v

Nr.; 60

Data: 30.01.2014


Municipiu! București CONSliJUI, LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

*' CVQ

Gheorghe Floricică


JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular| 11/01 I

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

978,052

303,806

268,441

210,562

195,243

969,761

1,058,214

1,138,035

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

603,295

173,178

133,776

150,551

145,790

551,526

611,539

660,798

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

749,701

209,735

173,160

184,136

182,670

692,856

756,123

810,738

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

733,311

205,921

168,947

179,998

178,445

677,964

741,231

796,346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

423,645

105,912

105,911

105,911

105,911

384,500

444,513

490,522

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

423,645

105,912

105,911

105,911

105,911

384,500

444,513

490,522

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

423,645

105,912

105,911

105,911

105,911

384,500

444,513

490,522

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

309,349

77,338

77,337

77,337

77,337

261,795

309,538

342,049

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

114,296

28,574

28,574

28,574

28,574

122,705

134,976

148,473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul

pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

0

0

0

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

181,314

50,059

45,535

41,587

44,133

175,052

178,306

184,382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

sume deialcate din taxa pe valoarea adăugata pentru iinanțarea cneituieiuor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taXa pe valoarea adăugata peniru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

11.02.02

146,412

36,559

39,385

33,587

36,881

141,350

144,604

149,960

Sume deialcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume deialcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de

activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,390

3,814

4,213

4,138

4,225

14,892

14,892

14,392

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu

capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

11,990

2,814

3,013

3,038

3,125

11,392

11,392

10,892

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

contribuția lunara a părinților pentru întreținerea copiilor in unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si

taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Dive

(cod

rse venituri

36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

TTr

OaTnAsfLerVurEiNvoITluUnRtaIre(,c oadlt0e0le.0d2e+c0a0t.1su5b+v0e0n.1t6ii+le00(.c1o7d+45.02)

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402,766

-10,742

-23,516

-201,630

-166,878

-439,975

-479,972

-519,970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402,766

10,742

23,516

201,630

166,878

439,975

479,972

519,970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al

unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod

40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de

dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

56,392

18,292

14,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

56,392

18,292

14,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55)

42.02

51,800

14,700

13,700

11,700

11,700

26,463

28,884

31,324

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea program ui ui de pietruire; a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu

destinație de locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire

a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subv

sănă

enții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în

tate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor

investiții în sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,200

11,300

11,300

11,300

11,300

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni,

combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+

43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de

munca

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

4,121

0

0

0

4,121

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

4s.r2

171,953

7s,777

8r,s8r

1 4,724

872

2sr,422

273,1 87

29s,9s3

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

156,686

63,r8r

79,61 7

1 3,989

r

2sr,422

273,1 87

29s,9s3

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

156,686

63,080

79,617

13,989

0

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

15,267

1 2,697

963

73s

872

r

r

r

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

657

3

47

307

300

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

14,259

12,643

816

428

372

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

351

51

100

0

200

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod

45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod

45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod

45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

1 Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinaare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fond

45.0

ul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

2.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

128,549

120,436

95,422

-87,091

-218

279,344

305,035

322,092

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

480,394

119,278

107,338

103,139

150,639

551,506

611,519

660,778

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

77,628

108,536

83,822

-98,491

-16,239

252,881

276,151

290,768

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

464,004

115,464

103,125

99,001

146,414

677,964

741,231

796,346

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

300,750

52,014

79,474

58,501

110,761

384,500

444,513

490,522

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit    (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Impozit pe profit de la agenți economici

01.02.01

0

TA

O1.T2.AILMVPEONZIITTUPREI V(cEoNdI0T0,.0P2R+0O0F.1I5T+, 0S0I.1C6+A0S0T.1I7G+U4R5.I02D)IN CAPITAL DE LA

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

300,750

52,014

79,474

58,501

110,761

384,500

444,513

490,522

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

300,750

52,014

79,474

58,501

110,761

384,500

444,513

490,522

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

189,200

32,565

35,974

32,950

87,711

261,795

309,538

342,049

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

111,550

19,449

43,500

25,551

23,050

122,705

134,976

148,473

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

(cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

121,352

46,250

16,501

31,200

27,401

111,062

111,062

113,942

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

104,500

40,000

13,000

27,500

24,000

87,900

87,900

89,650

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

25,500

16,000

3,000

3,500

3,000

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

79,000

24,000

10,000

24,000

21,000

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

8,502

3,900

1,401

1,800

1,401

8,927

8,927

9,097

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,500

1,400

400

300

400

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,000

2,500

1,000

1,500

1,000

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

2

0

1

0

1

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,600

2,000

2,000

1,700

1,900

13,500

13,500

14,445

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

750

350

100

200

100

735

735

750

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod

11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

34,902

13,500

6,150

8,000

7,252

175,052

178,306

184,382

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

0

0

0

0

0

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului

Rlioiiroc-b

11.02.02

0

0

0

0

0

141,350

144,604

149,960

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe hoteliere

12.02.07

2

0

0

0

2

2

2

2

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

700

200

150

200

150

700

700

700

Impozit pe spectacole

15.02.01

700

200

150

200

150

700

700

700

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

16.02

34,200

13,300

6,000

7,800

7,100

33,000

33,000

33,720

activ

itati

(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

29,000

12,300

5,000

5,800

5,900

26,700

26,700

27,300

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

14,500

7,500

2,000

2,500

2,500

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

14,500

4,800

3,000

3,300

3,400

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

5,200

1,000

1,000

2,000

1,200

6,300

6,300

6,420

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

Alte impozite si taxe

18.02.50

7,000

3,700

1,000

1,300

1,000

7,350

7,350

7,500

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-386,376

-6,928

-19,303

-197,492

-162,653

-425,083

-465,080

-505,578

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.02.05

4,400

1,000

1,200

1,100

1,100

3,500

3,500

3,500

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori

30.02.08.02

0

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-390,776

-7,928

-20,503

-198,592

-163,753

-428,583

-468,580

-509,078

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

18

4

3

7

4

10

10

10

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

10

1

1

6

2

5

5

5

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

8

3

2

1

2

5

5

5

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,170

510

510

530

620

2,200

2,200

2,200

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,100

500

500

500

600

2,200

2,200

2,200

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

70

10

10

30

20

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,702

2,100

2,200

2,201

2,201

7,502

7,502

7,002

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

35.02.01

8,700

2,100

2,200

2,200

2,200

7,500

7,500

7,000

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

0

1

1

2

2

2

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)

36.02

1,100

200

300

300

300

1,680

1,680

1,680

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

200

50

50

50

50

180

180

180

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Alte venituri

36.02.50

900

150

250

250

250

1,500

1,500

1,500

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-402,766

-10,742

-23,516

-201,630

-166,878

-439,975

-479,972

-519,970

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-402,766

-10,742

-23,516

-201,630

-166,878

-439,975

-479,972

-519,970

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate

(cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale

secțiunii de funcționare**)

40.02.11

X

X

X

X

X

X

X

X

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

50,921

11,900

11,600

11,400

16,021

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

50,921

11,900

11,600

11,400

16,021

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

46,800

11,900

11,600

11,400

11,900

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

44,700

11,500

11,200

11,000

11,000

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1,600

400

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

500

0

500

Subventii de la alte administratii (cod

43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,121

0

0

0

4,121

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,121

0

4,121

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) -TOTAL

00.01 SD

t33,172

10,962

2t,200

201,970

196,0t0

690,t17

753,179

815,9t3

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

6

2

1

2

1

20

20

20

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

402,766

10,7t2

23,516

201,630

166,878

t39,975

t79,972

519,970

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

402,766

10,742

23,516

201,630

166,878

439,975

479,972

519,970

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

402,766

10,7t2

23,516

201,630

166,878

t39,975

t79,972

519,970

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

402,766

10,7t2

23,516

201,630

166,878

t39,975

t79,972

519,970

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

402,766

10,742

23,516

201,630

166,878

439,975

479,972

519,970

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valtrificarea untr bunuri ( ctd

39.02.0jă39.02.03ă39.02.0tă39.02.07ă39.02.j0)

39.02

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

6

2

1

2

1

20

20

20

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14)

40.02

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din eTcedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod

42.02)

00.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a

satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)

42.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01

0

Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor

42.02.09.02

0

Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate

42.02.09.03

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

X

X

X

X

X

X

X

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

30,400

218

683

338

29,161

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

7,146

0

0

0

7,146

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

7,146

7,146

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

0

Prefinanțare

45.02.01.03

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

23,254

218

683

338

22,015

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

7,695

3

47

307

7,338

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

8,069

164

536

31

7,338

Prefinanțare

45.02.02.03

7,490

51

100

7,339

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Prefinanțare

45.02.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 + 45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)

*)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite in avans

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03) *)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

') numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formularf 10/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

49.02

997,603

385,387

299,612

197,790

114,814

1,133,253

1,240,705

1,340,159

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

119,149

44,683

36,652

20,352

17,462

141,443

146,971

152,482

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

81,073

33,980

23,653

12,439

11,001

86,114

93,942

101,771

Din total capitolf

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

81,073

33,980

23,653

12,439

11,001

86,114

93,942

101,771

Autorități executive

51.02.01.03

81,073

33,980

23,653

12,439

11,001

86,114

93,942

101,771

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,000

5,943

5,765

770

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitolf

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

5,000

5,000

0

0

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

943

765

770

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

17,933

4,760

7,234

7,143

5,939

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitolf

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTTArLanCsfHerEurLi TdiUnIbEuLgeIt(ecleo dlo5ca0l.e0 2c+ăt5r9e.0b2ug+e6t3u.l0f2o+n7d0u.l0u2i +d7e4a.s0i2g+u79r.i0s2o)ciale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

18,005

5,144

5,758

4,723

2,380

22,600

24,654

26,709

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,705

5,054

5,685

4,655

2,311

22,050

24,054

26,059

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,023

5,555

4,572

2,255

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,023

5,555

4,572

2,255

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

300

31

130

83

56

330

360

390

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

462,632

163,077

152,186

94,253

53,116

599,534

657,011

713,861

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

166,426

68,797

43,868

36,543

17,218

202,086

221,995

239,653

Din total capitol:

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

75,200

26,986

21,489

18,111

8,614

90,892

99,979

109,957

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

30,765

10,889

9,235

6,773

3,868

41,869

46,054

50,637

Învatamânt primar

65.02.03.02

44,435

16,097

12,254

11,338

4,746

49,023

53,925

59,320

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

82,386

38,950

19,729

16,449

7,258

101,360

111,203

117,800

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

38,372

15,160

10,177

9,384

3,651

60,438

66,261

69,507

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

44,014

23,790

9,552

7,065

3,607

40,922

44,942

48,293

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,619

528

474

388

229

1,779

1,954

2,151

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,221

2,333

2,176

1,595

1,117

8,055

8,859

9,745

Învatamânt special

65.02.07.04

7,221

2,333

2,176

1,595

1,117

8,055

8,859

9,745

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

TOTS

AeLrviCciHi dEeLsTanUaItEatLeIp(ucboldica50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

155,867

44,545

71,429

27,136

12,757

234,286

255,584

276,883

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

146,267

41,577

68,868

24,771

11,051

204,527

223,119

241,713

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

146,267

41,577

68,868

24,771

11,051

204,417

222,999

241,583

Servicii religioase

67.02.06

1,000

700

150

150

0

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

24,259

26,465

28,670

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50)

68.02

140,339

49,735

36,889

30,574

23,141

163,162

179,432

197,325

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,683

5,306

2,940

2,696

2,741

10,807

11,841

12,975

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

47,931

14,208

13,423

13,089

7,211

57,890

63,679

70,047

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

47,931

14,208

13,423

13,089

7,211

57,890

63,679

70,047

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

23,579

10,030

6,525

3,535

3,489

35,542

39,096

43,006

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

14,937

5,605

4,114

2,775

2,443

19,098

21,008

23,108

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,760

1,936

2,130

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

0

1,760

1,936

2,130

TOTAL C

HanEtiLnTe UdeI EajLuIto(rcsoodci5a0l.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

39,009

14,186

9,487

8,079

7,257

38,065

41,872

46,059

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

316,744

138,314

72,038

70,767

35,625

269,655

302,955

328,901

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

224,790

115,492

48,494

42,973

17,831

178,699

203,731

221,408

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

149,105

92,105

30,700

26,300

0

82,720

90,240

97,760

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

149,105

92,105

30,700

26,300

0

82,720

90,240

97,760

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Alimentare cu apa

70.02.05.01

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

100

100

0

0

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

70.02.50

75,342

23,144

17,694

16,673

17,831

92,662

109,873

119,728

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

91,954

22,822

23,544

27,794

17,794

90,956

99,224

107,493

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

6,954

1,572

2,294

2,294

794

7,356

8,024

8,693

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

81,073

34,169

32,978

7,695

6,231

100,021

109,114

118,206

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 +80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicațor

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTE

AnLerCgiHe tEerLmTiUcaIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Alti combustibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

81,073

34,169

32,978

7,695

6,231

100,021

109,114

118,206

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

81,073

34,169

32,978

7,695

6,231

100,021

109,114

118,206

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Strazi

84.02.03.03

81,073

34,169

32,978

7,695

6,231

100,021

109,114

118,206

Transport feroviar

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviația civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Fondul Român de Dezvolțare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecțe de dezvolțare mulțifuncționale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe acțiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

1,414,226

324,803

440,922

49,992

598,509

1,065,069

1,160,906

364,692

REZERVE

97.02

0

0

0

0

0

0

0

0

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

1,327,468

21,071

237,818

284,276

784,303

1,065,852

1,161,452

376,927

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

606,222

191,129

167,730

143,013

104,350

722,963

793,107

858,543

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

721,246

-170,058

70,088

141,263

679,953

342,889

368,345

-481,616

DEFICIT 1)    99.02.96 + 99.02.97

99.02

86,758

303,732

203,104

-234,284

-185,794

-783

-546

-12,235

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

128,549

120,436

95,422

-87,091

-218

279,344

305,035

322,092

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-41,791

183,296

107,682

-147,193

-185,576

-280,127

-305,581

-334,327

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF

606,222

191,129

167,730

143,013

104,350

722,963

793,107

858,543

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

PTaOrTteAaLI-Ca HSERLVTIUCIIEILPIU(cBoLdI5C0E.0G2+E5N9.E0R2+A6L3E.0 2 +(c7o0d.0521+.7042.+0524+.7092.+0525).02+56.02)

50.02

96,276

29,942

32,613

17,854

15,867

117,849

121,232

124,598

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

58,200

19,239

19,614

9,941

9,406

62,520

68,203

73,887

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

58,200

19,239

19,614

9,941

9,406

62,520

68,203

73,887

Autorități executive

51.02.01.03

58,200

19,239

19,614

9,941

9,406

62,520

68,203

73,887

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

13,000

5,943

5,765

770

522

15,445

16,860

18,265

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

10,000

5,000

5,000

0

11,000

12,000

13,000

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,000

943

765

770

522

4,445

4,860

5,265

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

25,076

4,760

7,234

7,143

5,939

39,884

36,169

32,446

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

(cod56.02.06+56.02.07+56.02.09)

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru

persoanele cu handicap

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

17,825

5,144

5,658

4,668

2,355

22,347

24,378

26,410

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

300

90

73

68

69

550

600

650

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,525

5,054

5,585

4,600

2,286

21,797

23,778

25,760

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,405

5,023

5,555

4,572

2,255

21,720

23,694

25,669

Politie locala

61.02.03.04

17,405

5,023

5,555

4,572

2,255

21,720

23,694

25,669

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

120

31

30

28

31

77

84

91

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicător

Buget 2014

Estimări

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din căre credite bugetăre destinate stingerii plăților restănte

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

(Tc

OodT6A5L.0 2C+H66E.0L2T+U6I7E.0L2I+(6c8o.0d25)0.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

63.02

333,576

115,321

90,150

77,862

50,243

412,792

453,283

496,438

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

154,126

57,397

43,468

36,243

17,018

197,626

217,249

238,053

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

75,200

26,986

21,489

18,111

8,614

90,892

99,979

109,957

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

30,765

10,889

9,235

6,773

3,868

41,869

46,054

50,637

Învatamânt primar

65.02.03.02

44,435

16,097

12,254

11,338

4,746

49,023

53,925

59,320

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

70,086

27,550

19,329

16,149

7,058

96,900

106,457

116,200

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

37,372

14,760

9,977

9,184

3,451

55,978

61,515

67,907

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

32,714

12,790

9,352

6,965

3,607

40,922

44,942

48,293

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,619

528

474

388

229

1,779

1,954

2,151

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,221

2,333

2,176

1,595

1,117

8,055

8,859

9,745

Învatamânt special

65.02.07.04

7,221

2,333

2,176

1,595

1,117

8,055

8,859

9,745

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din totăl căpitol:

Servicii medicăle in unităti sănităre cu pături (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spităle generăle

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sănătăte publică

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sănătătii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si ăctiuni sănităre

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

49,077

13,495

12,036

11,680

11,866

66,257

72,279

78,303

Din totăl căpitol:

Servicii culturăle (cod 67.02.03.02 lă 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunăle, orăsenesti, municipăle

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectăcole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populăre de ărtă si meserii

67.02.03.05

0

Căse de cultură

67.02.03.06

0

Cămine culturăle

67.02.03.07

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

TOTAL C

HonEsLolTidUaIreEaLsIi (rceostda u5r0a.r0e2a+m5o9n.0u2m+e6n3t.e0l2o+r 7is0to.0r2ic+e74.02+79.02)

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

41,477

10,527

10,475

10,315

10,160

48,657

53,079

57,503

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

110

120

130

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

41,477

10,527

10,475

10,315

10,160

48,547

52,959

57,373

Servicii religioase

67.02.06

1,000

700

150

150

5,500

6,000

6,500

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

130,373

44,429

34,646

29,939

21,359

148,909

163,755

180,082

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

13,144

4,767

2,940

2,696

2,741

10,780

11,813

12,946

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

47,931

14,208

13,423

13,089

7,211

57,890

63,679

70,047

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

47,931

14,208

13,423

13,089

7,211

57,890

63,679

70,047

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

21,160

9,030

5,806

3,535

2,789

30,681

33,749

37,124

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

12,966

4,605

3,353

2,775

2,233

14,730

16,203

17,823

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

1,200

400

400

400

0

1,760

1,936

2,130

Ajutor social

68.02.15.01

1,200

400

400

400

1,760

1,936

2,130

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

33,972

11,419

8,724

7,444

6,385

33,068

36,375

40,012

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

152,879

39,296

37,887

41,219

34,477

160,553

183,936

199,963

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

64,703

17,252

15,843

14,925

16,683

73,459

88,925

97,034

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

TOT

AlLte CseHrvEicLiiTîUnIdEoLmIe n(ciioledl5o0cu.0i2nt+e5lo9r.,0s2e+r6v3ic.i0i2lo+r7s0i.d0e2z+v7o4l.t0ar2i+i 7co9m.0u2n)ale

70.02.50

64,703

17,252

15,843

14,925

16,683

73,459

88,925

97,034

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

88,176

22,044

22,044

26,294

17,794

87,094

95,011

102,929

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Salubritate

74.02.05.01

85,000

21,250

21,250

25,500

17,000

83,600

91,200

98,800

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,494

3,811

4,129

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

5,666

1,426

1,422

1,410

1,408

9,422

10,278

11,134

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 + 80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

5,666

1,426

1,422

1,410

1,408

9,422

10,278

11,134

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

5,666

1,426

1,422

1,410

1,408

9,422

10,278

11,134

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

5,666

1,426

1,422

1,410

1,408

9,422

10,278

11,134

Transport feroviar

84.02.04

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

TA

OlteTaAcLtiuCnHi eEcLoTnoUmIEicLeI ((ccoodd 5807..0022+.0519+.0827+.0623..0032l+a7807.0.022+.7045.+0827+.7092..0520))

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

734,771

311,565

263,152

55,922

104,132

1,002,307

1,098,142

1,180,635

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.96

98.02

606,222

191,129

167,730

143,013

104,350

722,963

793,107

858,543

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

606,222

191,129

167,730

143,013

104,350

722,963

793,107

858,543

DEFICIT 99.02.96

99.02

128,549

120,436

95,422

-87,091

-218

279,344

305,035

322,092

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

128,549

120,436

95,422

-87,091

-218

279,344

305,035

322,092

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02 +74.02+ 79.02)

49.02

391,381

194,258

131,882

54,777

10,464

410,290

447,598

481,616

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

22,873

14,741

4,039

2,498

1,595

23,594

25,739

27,884

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

22,873

14,741

4,039

2,498

1,595

23,594

25,739

27,884

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

22,873

14,741

4,039

2,498

1,595

23,594

25,739

27,884

Autorități executive

51.02.01.03

22,873

14,741

4,039

2,498

1,595

23,594

25,739

27,884

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de

administrațiile publice locale

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

180

0

100

55

25

253

276

299

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

0

100

55

25

253

276

299

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Din total capitol:

TOTO

ArLdinCeHpEubLlTicUa IE(LcoId(c6o1d.0520.0.032.0+45)9.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

61.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

0

100

55

25

253

276

299

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

129,056

47,756

62,036

16,391

2,873

186,742

203,728

217,423

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

12,300

11,400

400

300

200

4,460

4,746

1,600

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

0

Învatamânt primar

65.02.03.02

0

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

12,300

11,400

400

300

200

4,460

4,746

1,600

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

1,000

400

200

200

200

4,460

4,746

1,600

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

11,300

11,000

200

100

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Invatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

0

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

106,790

31,050

59,393

15,456

891

168,029

183,305

198,580

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

2,000

0

1,000

1,000

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

TOTAL CS

HcoEliLpTopUuIlEarLeId(ecoardta5s0i. 0m2e+s5e9ri.i02+63.02+70.02+74.02+79.02)

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

2,000

0

1,000

1,000

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

104,790

31,050

58,393

14,456

891

155,870

170,040

184,210

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

104,790

31,050

58,393

14,456

891

155,870

170,040

184,210

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

12,159

13,265

14,370

Asigurari si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50)

68.02

9,966

5,306

2,243

635

1,782

14,253

15,677

17,243

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

539

539

27

28

29

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2,419

1,000

719

0

700

4,861

5,347

5,882

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

1,971

1,000

761

0

210

4,368

4,805

5,285

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale

68.02.50

5,037

2,767

763

635

872

4,997

5,497

6,047

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69.02

163,865

99,018

34,151

29,548

1,148

109,102

119,019

128,938

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

160,087

98,240

32,651

28,048

1,148

105,240

114,806

124,374

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

149,105

92,105

30,700

26,300

0

82,720

90,240

97,760

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

149,105

92,105

30,700

26,300

0

82,720

90,240

97,760

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

TOTAL CA

HliEmLenTtaUrIeEcLu Iap(caod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

70.02.05.01

143

143

0

0

0

2,837

3,095

3,353

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

100

100

0

0

480

523

567

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

10,639

5,892

1,851

1,748

1,148

19,203

20,948

22,694

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

3,778

778

1,500

1,500

0

3,862

4,213

4,564

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,778

778

1,500

1,500

0

3,862

4,213

4,564

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

75,407

32,743

31,556

6,285

4,823

90,599

98,836

107,072

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01.10 + 80.02.01.30)

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

75,407

32,743

31,556

6,285

4,823

90,599

98,836

107,072

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

75,407

32,743

31,556

6,285

4,823

90,599

98,836

107,072

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2,015

2,016

2,017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transport în comun

84.02.03.02

0

TOTAL CS

HtraEzLi TUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)

84.02.03.03

75,407

32,743

31,556

6,285

4,823

90,599

98,836

107,072

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

Turism

87.02.04

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

Alte actiuni economice

87.02.50

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

679,455

13,238

177,770

-5,930

494,377

62,762

62,764

-815,943

REZERVE

97.02

0

EXCEDENT 98.02.97

98.02

721,246

-170,058

70,088

141,263

679,953

342,889

368,345

-481,616

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

721,246

-170,058

70,088

141,263

679,953

342,889

368,345

-481,616

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-41,791

183,296

107,682

-147,193

-185,576

-280,127

-305,581

-334,327

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-41,791

183,296

107,682

-147,193

-185,576

-280,127

-305,581

-334,327

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti

Formular:


10/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)

00.01

85,618

35,683

22,900

15,149

11,886

94,976

102,222

108,451

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

52,119

24,182

13,283

7,610

7,044

61,005

66,576

72,178

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

52,119

24,182

13,283

7,610

7,044

61,005

66,576

72,178

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

47,985

22,655

12,612

6,410

6,308

58,370

63,931

69,528

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19 +33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

38,732

19,552

10,163

4,405

4,612

48,510

53,936

59,448

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

106

1,275

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,810

450

440

445

475

1,991

2,190

2,409

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,348

10,651

6,959

538

200

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294

7,229

2,529

3,069

2,467

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

|Alte venituri

36.10.50

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 +

37.10.04 + 37.10.50)

37.10

468

13

14

325

116

360

375

380

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-2,050

-1,534

-439

-58

-19

-17,771

-19,386

-21,002

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43)

42.10

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de

42.10.43

0

SUBVEA

NPTIAII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+ 45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune ( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01

+ 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare

SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

83,368

34,149

22,461

16,125

10,633

77,205

82,836

87,449

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

49,869

22,648

12,844

8,586

5,791

43,234

47,190

51,176

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

49,869

22,648

12,844

8,586

5,791

43,234

47,190

51,176

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

45,735

21,121

12,173

7,386

5,055

40,599

44,545

48,526

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

38,532

19,552

10,163

5,439

3,378

48,510

53,936

59,448

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

1,810

450

440

445

475

1,991

2,190

2,409

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

18,148

10,651

6,959

538

0

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau

anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

15,294

7,229

2,529

3,069

2,467

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

| Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

|Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

|Alte venituri

36.10.50

8,085

2,940

2,235

1,480

1,430

7,750

7,850

7,900

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,582

-1,521

-425

267

97

-17,411

-19,011

-20,622

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-2,050

-1,534

-439

-58

-19

-17,771

-19,386

-21,002

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate

42.10.43

0

SUBVEd

Ne TAIPIIADE LA ALTE ADMINISTRATII (cod

43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

33,499

11,501

9,617

7,539

4,842

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01 SD

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,050

1,534

439

58

19

17,771

19,386

21,002

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau

integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05 +45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) *)

45.10.02

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) *)

45.10.03

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) *)

45.10.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) *)

45.10.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) *)

45.10.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03) *)

45.10.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod

45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod

45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod

45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în avans

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular:    10/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

85,618

0

32,554

24,361

16,935

11,768

103,651

109,806

115,291

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

5,220

5,655

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

5,220

5,655

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

5,220

5,655

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

17,416

0

5,026

5,558

4,575

2,257

23,886

24,616

25,442

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

17,416

0

5,026

5,558

4,575

2,257

23,886

24,616

25,442

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

17,416

0

5,026

5,558

4,575

2,257

23,886

24,616

25,442

Politie locala

61.10.03.04

17,416

0

5,026

5,558

4,575

2,257

23,886

24,616

25,442

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

34,823

16,057

9,656

5,576

3,534

40,825

44,554

48,303

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

ITn

OvTatAamL aCnHt (EcLoTdU6I5E.1L0I.0-3S+E6C5.T10IU.0N4+E6A5.D10E.0F5U+6N5C.1T0I.0O7N+6A5R.1E0.+11+65.10.50)

65.10

26,413

13,339

7,805

3,916

1,353

26,734

29,163

31,594

50.1

D0+in59to.1ta0l+c6a3p.i1t0o+l:70.10+74.10+79.10)

Învatamânt prescolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

20,928

10,461

6,263

3,141

1,063

20,578

22,448

24,319

Învatamânt prescolar

65.10.03.01

20,928

10,461

6,263

3,141

1,063

20,578

22,448

24,319

Învatamânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

5,281

2,779

1,485

744

273

5,958

6,499

7,041

Învatamânt secundar inferior

65.10.04.01

2,530

1,369

699

343

119

2,997

3,269

3,542

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

2,751

1,410

786

401

154

2,961

3,230

3,499

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

204

99

57

31

17

198

216

234

Învatamânt special

65.10.07.04

204

99

57

31

17

198

216

234

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Din total capitol:

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

L

SeCrvHicEiiLcTulUtuIrEaLleI(-cSoEd C67T.I1U0.N03E.A03DlaEcFodU6N7C.1T0I.0O3N.0A7R+6E7.+10.03.09 la IcUoNd E67A.1D0E.03D.1E1Z+V67O.1L0T.0A3R.1E5+(6c7o.1d0.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Presa

67.10.03.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Edituri

67.10.03.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Gradini botanice

67.10.03.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sport

67.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

6,600

2,268

1,411

1,215

1,706

12,100

13,200

14,300

Asigurari si asistenta sociala ( cod 68.10.04 + 68.10.05 + 68.10.11 + 68.10.12 + 68.10.50)

68.10

1,810

450

440

445

475

1,991

2,191

2,409

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.10.04

860

200

215

220

225

946

1,041

1,145

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati ( cod 68.10.05.02)

68.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Crese

68.10.11

950

250

225

225

250

1,045

1,150

1,264

Unitati de asistenta medico-sociale

68.10.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale

68.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)

69.10

30,079

10,453

8,307

5,939

5,380

34,870

35,416

35,891

Locuinte, servicii si dezvoltare publica ( cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)

70.10

30,079

10,453

8,307

5,939

5,380

34,870

35,416

35,891

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLtoCtHalEcLapTitUolI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

SECTILUoNcuEiAnt eD(EcoDdE7Z0.V10O.0L3T.0A1R+E70(.1co0d.03.30)

70.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.10.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii și dezvoltare publică

70.10.04

16,000

4,346

4,336

3,627

3,691

18,510

19,056

19,531

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.10.50

14,079

6,107

3,971

2,312

1,689

16,360

16,360

16,360

Protectia mediului ( cod 74.er.re+74.er.r4+74.er.r5)

74.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Reducerea si controlul poluarii

74.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Protectia biosferei si a mediului natural

74.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)

74.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.10.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.10.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE ( cod 80.10 + 83.10 + 84.10 + 87.10)

79.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Actiuni generale economice, comerciale si de munca ( cod 8r.er.re)

80.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale ( cod 80.10.01.30)

80.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.10.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.10.03+83.10.04)

83.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura ( cod 83.10.03.07+83.10.03.30)

83.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.10.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Silvicultura

83.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi ( cod 84.10.50)

84.10

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTDAinLtoCtHalEcLapTitUolI:ELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

5A0l.t1e0a+c5ti9u.1n0i +e6co3n.1o0m+i7c0e.1(0c+o7d48.170.1+07.95.01)0)

87.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Alte acțiuni economice

87.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

-200

3,216

-1,418

-814

-1,184

-15,646

-15,060

-15,515

EXCEDENT 98.10.96 + 98.10.97

98.10

-200

3,216

-1,418

-814

-1,184

-8,675

-7,584

-6,840

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

-200

3,216

-1,418

-814

-1,184

-15,646

-15,060

-15,515

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.10.97

0

0

0

0

0

6,971

7,476

8,675

DEFICIT 1) 99.10.96 + 99.10.97

99.10

0

0

0

0

0

-6,971

-7,476

-8,675

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.10.97

0

0

0

0

0

-6,971

-7,476

-8,675

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

83,568

0

30,933

23,879

16,939

11,817

92,851

97,896

102,964

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

4,440

4,810

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

4,440

4,810

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,300

1,018

840

845

597

4,070

4,440

4,810

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

16,916

0

4,850

5,234

4,575

2,257

18,152

18,708

19,338

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

16,916

0

4,850

5,234

4,575