Hotărârea nr. 6/2014

HCL 6 – Hotarare privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenţionate din bugetul local al Sectorului 6 şi plafoanele maxime de subvenţionare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncţional de Sănătate “Sfântul Nectarie – unitate socio-medicală” în anul 2014

I-

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind criteriile de acces la serviciile medicale subvenționate din bugetul local al Sectorului 6 și plafoanele maxime de subvenționare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” în anul 2014.

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Centrului Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” - Unitate socio-medicală;

Luând în considerare rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; Ținând seama de:

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 79/16.05.2013 privind transformarea Complexului Socio-medical “Sfântul Nectarie” unitate socio-medicală în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, fără personalitate juridică, în Centru de Sănătate Multifuncțional „Sfântul Nectarie”- unitate socio-medicală, unitate cu personalitate juridică, ordonator terțiar de credite, în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

-    Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 102/20.06.2013 privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2013 din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București a proiectului "Proiect de îmbunătățire a serviciilor socio - medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” desfășurat în parteneriat cu Asociația pentru Parteneriat și Alianțe Strategice LIFEGATE”;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă criteriile de acces la serviciile medicale subvenționate din bugetul local al Sectorului 6 și plafoanele maxime de subvenționare a serviciilor socio-medicale la Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie - unitate socio-medicală” în anul 2014 astfel:

Consiliul Local Sector 6 subvenționează total sau parțial contravaloarea serviciilor medicale accesate de beneficiarii de asistență socială din cadrul Centrului Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie” - unitate socio-medicală, în limita a 800 lei/persoană/an calendaristic. Venitul net lunar/membru de familie se modifică de la 2.000 lei la 1.082 lei.

•    Persoanele cu venit cuprins între 0-500 lei/membru de familie vor beneficia de servicii medicale gratuite în limita a 800 lei.

•    Persoanele cu venit cuprins între 501-700 lei/membru de familie vor achita 30% din costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depășirea plafonului de 800 lei.

•    Persoanele cu venit cuprins între 701-900 lei/membru de familie vor achita 50% din costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depășirea plafonului de 800 lei.

•    Persoanele cu venit cuprins între 901-1082 lei/membru de familie vor achita 70% din costul serviciilor medicale nedecontate accesate, fără depășirea plafonului de 800 lei.

•    Persoanele cu venit ce depășește 1082 lei/membru de familie vor achita serviciile medicale integral.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Centrul Multifuncțional de Sănătate “Sfântul Nectarie” -unitate socio-medicală, vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚMunicipiu! București NSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ ru legalitate

Secretarul Sectorului 6,