Hotărârea nr. 53/2014

HCL 53 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620'.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada PETUNIEI”

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum și art. 45 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier, strada PETUNIEI” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Se regăsește în lista de investiții evidențiate în bugetul local - Transporturi, Cap. 84.02 litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT și altor studii aferente obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Gheorghe


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Nr.: 53

Data: 30.01.2014


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.