Hotărârea nr. 5/2014

HCL 5 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de acțiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6;

Luând în considerare raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiuni de interes local pentru anul 2014 în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. Lucrările de interes local ce vor fi desfășurate sunt prevăzute în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Iulian Gheorghe,


Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

GheorgheVîonc^că


Nr.: 5

Data: 30.01.2014

ANEXĂ

Ia H.C.L.S. 6 nr. 5/30.01.2014

PLAN DE ACȚIUNI DE INTERES LOCAL PENTRU ANUL 2014

întocmit în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

Nr.

Crt.

Obiective

Acțiuni și lucrări întreprinse

Termen de realizare

Resurse

- strângerea resturilor vegetale

- permanent

1.

Asigurarea lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei, Giulești și Crângași

-    degajarea terenurilor de resturi vegetale, crengi, hârtii, plastice

-    săparea și aerarea solului

-    permanent

-    permanent

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

- lucrări de deszăpezire a aleilor și de împrăștiere a materialelor antiderapante

- sezonul rece

2.

Asigurarea lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi situate în cartierele Drumul Taberei, Giulești și Crângași

- curățarea spațiilor verzi cu grebla, adunarea resturilor vegetale în grămezi și încărcatul acestora în mijlocul de transport

- permanent

Persoanele apte de muncă, beneficiare de venit minim garantat

- săparea și aerarea solului

- permanent