Hotărârea nr. 47/2014

HCL 47 – Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții: “Reabilitare sistem rutier strada GOVODARVA”

Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

Ținând seama de raportul de specialitate al Direcției Investiții.

Văzând rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6. în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006

privind finanțele publice locale;

în temeiul prevederilor art. 81 alin. (2) lit. i), precum și art. 45 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier, strada GOVODARVA” și indicatorii tehnico-economici aferenți, prezentați în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la Art. 1 se face din bugetul Consiliului Local Sector 6, conform listelor de investiții aprobate potrivit legii.

Se regăsește în lista de investiții evidențiate în bugetul local - Transporturi, Cap. 84.02 litera C cheltuieli pentru elaborarea SPF, SF, PT și altor studii aferente obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Investiții și Direcția Economică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 47

Data: 30.01.2014

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Str. Calea Plevnel, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail com

STUDIU DE FEZABILITATE

„Reabilitare sistem rutier pe Strada Govodarva"


DECEMBRIE 2013

SX. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Cod Unic de înregistrare: RO 30155671 Nr de inreg. la R.C.: 340/5252/2012

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.; 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com


FOAIE DE CAPAT


Denumirea lucrării:    STUDIU DE FEZABILITATE

REABILITARE SISTEM

STR GOVODARVA Sector 6, București


Proiect nr.:


66-S.F.


Faza:


Studiu de Fezabilitate- SF


Ordonatorul principal MUNICIPIUL BUCUREȘTI

de credite:    PRIMĂRIA SECTOR 6

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6 BUCUREȘTI


Proiectant:    SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY


Str. Calea Plevneî, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail com

STUDIU DE FEZABILITATE

„Reabilitare sistem rutier pe Strada Govodarva"

PROIECT NR.66-SF

COLECTIVUL DE PROIECTARE

Ing. LAURENTIU IONESCU Ing. LEONTE ADRIAN Ing. CĂTĂLIN CRĂCIUN Ing. CRISTIAN LESCIUC Ing. MARIUSTENCHEA Ing. GEORGIANA IONESCU

Atestat MLPTL Ing. ANCA GRIGORAS

DIRECTOR GENERAL

SEF PROIECT

PROIECTANT DE SPECIALITATE

GEOLOG

TOPOGRAF

PROIECTANT

CONSILIER

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.corn

BORDEROU

PIESE SCRISE

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. <3. 9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. 21. 22.

23.

24.

25.

26.


Foaie de capat

Lista cu colectivul de proiectare

Borderou

Borderou memoriu

Memoriu

Observații din teren

Nota explicativa

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Deviz general (conf. H.G.R. Nr. 28 din 09.01.2008)

Devizul obiectului

Deviz financiar Nr. 1 (1.1, 1.2, 1.3)

Deviz financiar Nr. 2 (2.1)

Deviz financiar Nr. 3a (3.1, 3.2)

Deviz financiar Nr. 3b (3.3, 3.4)

Deviz financiar Nr. 3c (3.5, 3,6)

Deviz financiar Nr. 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)

Deviz financiar Nr, 5 (5.1, 5.2, 5.3)

Deviz financiar Nr. 6 (6.1, 6.2)

Devizul obiectului - detaliat

Evaluarea costurilor

Evaluare obiect carosabil

Evaluare obiect trotuare si parcare

Tabel cu calculul suprafețelor

Tipuri de lucrări proiectate

Analiza Cost Beneficiu (ACB)

Legislația aplicata in vederea realizării investiției (Normative si legi)

PIESE DESENATE

1.    Plan de încadrare in zona, scara    1:2000    Planșa    1

2.    Plan general, scara 1:500    Planșa    2

3.    Profil transversal tip, sc 1:20    Planșa    3

4.    Profil longitudinal, scara 1:100, 1:1000    Planșa    4

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

BORDEROU MEMORIU

1.    Date generale

1.1.    Denumirea obiectivului de investiție.

1.2.    Amplasamentul (Județul, Localitatea, Strada, Numărul)

1.3.    Titularul investitieiOOOO

1.4.    Beneficiarul investiției

1.5.    Elaboratorul studiului de fezabilitate (SF)

2.    Informații generale privind proiectul

2.1.    Situația    actuala si informații despre entitatea

responsabila cu implementarea proiectului

2.2.    Descrierea investiției

2.2.1.    Studii de dezvoltare a zonei elaborate anterior

2.2.2.    Descrierea funcționala si tehnologica a soluției adoptate

2.3.    Date tehnice ale investiției

2.3.1.    Zona si amplasamentul

2.3.2.    Statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat

2.3.3.    Situația ocupărilor definitive de teren

2.3.3.1.    Suprafețe ocupate definitiv

2.3.3.2.    Suprafețe de teren ocupate temporar

2.3.4.    Studii de teren

2.3.4.1.    Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentul reperelor

2.3.4.2.    Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor

2.3.4.3.    Alte studii de specialitate necesare, după caz

2.3.5.    Caracteristicile principale ale lucrării

2.3.6.    Concluziile evaluării impactului asupra mediului

2.4. Durata de realizare si etapele principare; graficul de realizare a investiției

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheracon$truct@gmail com

2.4.1.    Durata de realizare si etapele principare

3.    Costuri estimative ale investiției

3.1.    Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

4.    Analiza cost beneficiu

4.1.    Perioada de referința

4.2.    Analiza opțiunilor

4.2.1.    Varianta zero (varianta tara proiect)

4.2.2.    Varianta cu proiect (cu investiție maxima)

4.2.3.    Varianta medie (cu investiție medie)

43. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta financiara: fluxul cumular, valoarea actuala neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost-beneficiu

4.4. Analiza de sustenabilitate

5.    Sursele de finanțare a investiției
6.    Estimări privind forța de munca ocupata cu realizarea investiției

6.1.    Număr de locuri de munca create in faza de execuție

6.2.    Număr de locuri de munca create in faza de operare

7.    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

7.1.    Valoarea totala a investiției, inclusiv TVA, din care C+M

7.2.    Eșalonarea investiției, inclusiv TVA (investitii/C+M)

7.3.    Durata de realizare (luni)

7.4.    Capacitati (in unitati fizice si valorice)

7.5.    Finanțarea investiției

8.    Avize si acorduri de principiu

8.1.    Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției

8.2.    Certificatul de urbanism

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel,; 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

8.3.    Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații, etc)

8.4.    Acordul de mediu

8.5.    Alte avize si acorduri de principiu specifice

Decembrie 2013


Ing. lonescu Laurentiu Vasile


Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail spheraconstruct@gmail com

MEMORIU TEHNIC SI ECONOMIC
1.DATE GENERALE
1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚIE

Obiectivul de investiție e Studiul de Fezabilitate(SF) pentru « Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva » din sectorul 6, București.

1.2 AMPLASAMENTUL

Strada Govodarva, cuprinsa intre Str. Ghirlandei si Str. Sfeclei.

1.3TITULARUL INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite

Primăria Sectorului 6 a Municipiului București

Direcția de Investiții Sector 6, București

1.4BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Sectorul 6 al Municipiului București

Direcția de Investiții Sector 6, București

Sector 6, Strada Regiei, nr. 6-8, sector 6, București

Telefon: 021 318,01.44

Fax: 021 318.01,43

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE (SF)

SC SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY SRL Calea Plevnei, nr. 90, bl. 10 F, sc. 1, et, 10, ap. 49, sector 1, București înregistrata la Registrul Comerțului: J40/5252/2012

Cod Unic de înregistrare: RO 30165671

Telefon: 021 637.38.11

Fax: 021 637.38.11

Mobil: 0721.323.555

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail,com

2.INFORMAȚII GENERALE PRIVIND PROIECTUL

2.1 SITUAȚIA ACTUALA SI INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU
IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

La comanda Primăriei Sectorului 6 a Municipiului București prin Direcția de Investiții Sector 6, București s-a întocmit proiectul pentru « Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva » necesar legăturii intre str. Ghirlandei si str. Sfeclei, proiect ce se intocmeste in faza SF, PT+CS, DE.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este Direcția de Investiții a Sectorului 6, București.

Amplasamentul străzii este situat in Municipiul București in zona de Vest a capitalei.

Traseul propus pentru reabilitare urmărește configurația geometrica a străzii înainte de reabilitare.

Nu sunt necesare mișcări importante de terasamente.

2.2 DESCRIEREA INVESTIȚIEI
2.2.1.    Studii de dezvoltare a zonei elaborate anterio

Nu au fost elaborate studii de dezvoltare a zonei

2.2.2.    Descrierea funcționala si tehnologica a soluției propuse

Lucrările de reabilitare a sistemului rutier propuse a se executa pe acesta strada vor conduce la imbunatatirea condițiilor de circulație, a fluentei traficului si vor influenta benefic zona, atat din punct de vedere ambiental cat si din punct de vedere socio-economic.

Se vor asigura următoarele elemente:

-    menținerea in totalitate a lățimii pârtii carosabile

-    execuția unei imbracaminti rutiere precum si a trotuarelor

-    carosabilul va fi incadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment de 20x25 cm,

pe fundație din beton de ciment 15x30 cm

-    bordurile in zona curților si a intersecțiilor vor fi coborâte pentru facilitarea accesului auto si a persoanelor cu handicap locomotor

-    asigurarea scurgerii apelor de ploaie prin pante transversale si longitudinale la gurile de scurgere si mai departe la rețeaua de canalizare pluviala

-    căminele de vizitare, gurile de scurgere, rasuglatorile de gaze vor fi ridicate la noile

cote

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail. spheraconstruct@gmail com

2,3DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI
2.4.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL

Lucrările proiectate sunt amplasate in intravilanul orașului București si se reperează conform planurilor de situație anexate.

2.4.2.STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI CARE URMEAZA SA FIE OCUPAT

Terenul ocupat de lucrare, « Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva », aparține Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 București. Lucrările aferente studiului de fezabilitate nu presupun ocuparea unei noi suprafețe de teren, nefiind necesare exproprieri de teren particular

2.4.3. SITUAȚIA OCUPĂRILOR DEFINITIVE DE TEREN

Suprafața totala 2129 mp, reprezentând terenuri din intravilan.

2.3.3.1.    SUPRAFEȚE OCUPATE DEFINITIV

Nu este cazul

2.3.3.2.    SUPRAFEȚE DE TEREN OCUPATE TEMPORAR

Organizarea de șantier pentru aceste lucrări in practica se va desfasura pe traseul lucrărilor.

Caile de acces sunt străzile ce le mărginesc iar sursele de apa, energie electrica, etc sunt ale acestei străzi. Toate referirile de mai sus se fac cu mențiunea de teren intravilan.

2.4.4. STUDII DE TEREN
2.3.4.1.STUDII    TOPOGRAFICE CUPRINZÂND PLANURI TOPOGRAFICE CU
AMPLASAMENTUL REPERELOR

In vederea elaborării documentației au fost efectuate studii topografice cu profiluri transversale, citire de cote pe toata lățime pârtii carosabile, a trotuarelor, a bordurilor denivelate, a gurilor de scurgere, a racordurilor cu străzile adiacente pentru a determina sensul de scurgere a apelor.

Planul de amplasare in zona este obtinut de la OCPI cu repere existente pentru Municipiul București. De asemenea s-au efectuat in teren măsurători topografice pentru a stabili lungimea reala.

Str. Calea Plevnei, nr.9Q, Sector 1, București

Tel.: 0721.323.555

E-mail spheraconstruct@gmail.com


Datele reale obținute au fost utilizate pentru a calcula suprafața de carosabil, trotuare, parcari.

2.3.4.2.STUDIU GEOTEHNIC CUPRINZÂND PLANURI CU AMPLASAMENTUL
FORAJELOR

Studiul geotehnic are drept scop stabilirea condițiilor geotehnice de proiectare si execuție a lucrărilor de "Reabilitare sistem rutier" odata cu determinarea grosimii de alcătuire, natura terenului din patul drumului si caracteristicile acestuia.

Din punct de vedere morfologic, traseul str. Govodarva se situează in zona de terasa superioara a interfluviului dintre râul Dambovita si râul Sabar, caracterizata printr-un relief relativ sters, cu energie si pante reduse, ce nu favorizează desfasurarea unor procese geomorfologice.

Din punct de vedere geologic, formațiunile de mica adâncime sunt depozitele cuaternare din ciclu sedimentare Pleistocen, constituie depozite loessoide-argiloase de terasa, in amplsament fiind predominate depozitele prafoase-argiloase si argilos-prăfoase cafenii, cu diseminări si concretiuni calcaroare. Zona studiata se caracterizează printr-o uniformitate litologica, stratele principale putandu-se urmări pe distante mari.


:i \ r \ /

• Amplasamentul studiat

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.; 0721.323.555

E-mair spheraconstruct@gmail.com

Din punct de vedere hidrogeoloqic, nivelul apei subterane variaza intre 7-12 m, apa nefiind intalnita in forajul executat in amplasament, pana la adancimea de 7,00 m.


0 Amplasamentul studiat


Din punct de vedere climatic, zona studiata aparține sectorului cu clima continentala si se caracterizează prin veri foarte calde, cu preciitatii nu prea abundante ce cad mai ales sub forma de averse, dar si de frecvente perioade de încălzire care provoacă discontinuități repetate ale stratului de zapada si repetate cicluri de inghet-dezghet.

Temperatura aerului

Temperatura medie anuala

10,8°C

Temperatura medie a lunii ianuarie

-2,5°C

Temperatura medie a lunii iulie

20,8°C

Temperatura maxima absoluta

41,1°C

Temperatura minima absoluta

-30,0°C

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@grnail.com

Precipitațiile atmosferice

Cantitati medii anuale

600 mm

Cantitati medii lunare cele mai mari

65 mm

Cantitati medii lunare cele mai mici

45 mm

Cantitatea maxima căzută in 24 ore

107,7 mm

Prima ninsoare cade aproximativ in ultima decada a lunii noiembrie, iar ultima, către Sfârșitul lunii martie. Incarcarea din zapada, conform normativ CR-1-1-3-2005, este de 2,0 KN/mp.

Adâncimea de îngheț in terenul natural, conform STAS 6054-77, este de 0,80-

0,90 m.

Gradul de seismicitate. Din punct de vedere seismic, conform STAS 11100/1-1993 teritoriul se incadreaza la gradul 8/1MSK) de intensitate seismica cu o perioada de revenire de 50 de ani in zona de calcul "C" iar după P 100-1/2006 se afla situat in zona caracterizata prin valori de vârf ale accelerației terenului, pentru proiectare ag=0,24g iar perioada de colt este Tc=1,6 secunde.

2.3.4.3.ALTE STUDII DE SPECIALITATE NECESARE, DUPĂ CAZ

Nu este cazul

2.4.5. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE LUCRĂRII
a)    ln plan

La reabilitarea sistemului rutier s-a analizat traseul astfel incat sa se mențină axul drumului proiectat in cel existent, conform cerinței beneficiarului

b)    Planul longitudinal si scurgerea apelor

Criteriul de stabilire a cotelor minime proiectate a profilului longitudinal au fost:

-    asigurarea scurgerii apelor in gurile de canalizare ape pluviale

-    asigurarea unei pante transversale

-    realizarea grosimii sistemului rutier

c)    Profilul transversal

Panta transversala este variabila din ax spre marginea străzii in valoare de 2,5%.

d)    Sisteme rutiere

Str, Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

ALCĂTUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE LA CAROSABIL-ÎMBRĂCĂMINTE BITUMINOASA

•    frezare asfalt de 5 cm grosime

•    30% reparații strat de balast compactat de 10 cm grosime

•    30% reparații fundații din beton de ciment de 20 cm grosime

•    reparații rosturi

•    montat geogrila antifisura

•    5 cm strat de uzura beton asfaltic

ALCĂTUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE LA TROTUARE-IMBRACAMINTE BITUMINOASA

•    10 cm strat din balast compactat

•    10 cm fundație din beton de ciment C12/15(B200)

•    3 cm strat de uzura beton asfaltic Ba8

Sistemele rutiere sunt sisteme elastice, sisteme dimensionate pentru trafic greu, ușor.

Carosabilul se incadreaza pe ambele laturi cu borduri prefabricate din beton de ciment 20x25 cm așezate pe o fundație din beton de ciment 15x30 cm montate denivelat cu plus 10-15 cm fata de asfalt(conform cotelor din planul de situație).

Trotuarele se incadreaza cu borduri prefabricate din beton de ciment 10x15 cm așezate pe o fundație din beton de ciment 10x20 cm montate la nivelul asfaltului.

Același tip de borduri 10x15 cm se folosește si la delimitarea locurilor de pomi si a spațiului verde.

Pentru asigurarea scurgerii apelor in lungul drumului va fi necesara aplasarea de guri de scurgere suplimentare, ce se vor racorda la rețeaua de canalizare existenta.

Vor fi aduse la noile cote gurile de scurgere si căminele de vizitare. De asemenea capacele căminelor de vizitare existente, gurilor de scurgere existente cat si rasuflatorilor de gaza se vor ridica la cotele proiectare ale platformei.

Aducerea la cota a capacelor căminelor de vizitare, hidrantilor si grătarelor, gurilor de scurgere ce trebuie ridicate la nivel pe parcursul procesului de reabilitare a străzii se va face inaintea turnării stratului de uzura.

-    Au prevăzute treceri speciale pentru persoane cu handicap locomotor si biciclisti la toate trotuarele si trecerile de pietoni conform normativelor in vigoare ;

-    Au fost luate in considerare cotele de nivel de la intrarea pe proprietăți;

-    Se vor executa guri de scurgere, care se vor poziționa in carosabil la nivelul rigolelor;

-    Au fost aduse la cota proiectata căminele de vizitare si gurile de scurgere, pe traseul studiat, capacele de cămine (canalizare, menajera, pluviala si utilitati);

-    Au fost proiectate ancadramente pentru spatiile verzi;

- Se vor repara dalele din beton care prezintă fisuri iar in cazul celor cu un nivel avansat de degradare se va proceda la inlocuirea integrala a acestora. Definitivarea

Str. Calea Rlevnel, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail corn

stratului de poza nu este permis sa se faca la temperaturi mai mici de 10 °C.

Taierea dalelor pentru realizarea unor dimensiuni mai mici se va face cu o mașina corespunzătoare de taiat. Rostuirea dalelor din beton BC10 (C8/10) se va face cu mortar M100;

-    Se va prevedea asternerea unui strat de uzura beton asfaltic de tip BA 16 in grosime de 4 cm conform SR 174-1/2009 pe toata ampriza drumului ;

-    Se va repara stratul de baza existent prin decaparea mecanica a mixturii asfaltice si înlocuirea cu beton asfaltic pentru stratul de uzura conform AND 550/1999 ;

-    Realizarea stratului de legătură din beton asfaltic, asternearea mixturii asfaltice se va face cu repartizorul finisor iar cilindrarea, cu cilindrii compactori conform normelor tehnice in vigoare ;

-    Stratul de legătură se va amorsa cu o emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida ;

- realizarea stratului de uzură din beton asfaltic de tip BA 16, asternerea mixturii asfaltice se va face cu repartizatorul finisor iar cilindrarea cu cilindri compactori conform normelor tehnice în vigoare;

Realizarea săpăturilor nu va depăși 40 cm de la cota actuala a carosabilului, săpătură necesara pentru refacerea stratului de balast compactat.
2.4.6. CONCLUZIILE EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si sin punct de vedere economic si social.

a)    lnfluenta asupra factorilor de mediu datorata realizării unor condiții de circulație superioare celor actuale:

•    va scadea gradul de poluare al aerului

•    se va reduce volumul de praf

•    va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea

ce va avea efect pozitiv asupra mediului.

b)    lnfluenta socio-economica:

•    crearea de noi locuri de muncape perioada execuție lucrărilor

•    mai rapida deplasare inspre si dinspre locul de munca

•    creșterea siguranței circulației si a confortului optic pentru conducătorii auto

Pe ansamblu se poate aprecia ca, din punct de vedere al mediului, lucrările proiectate nu induc disfunctionalîtati fata d situația actuale, ci dimpotrivă, au efect pozitiv.

Str. Calea Plevnel, nr.9Q, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: $pheraconstruct@gmail com

2.4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE. GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI
2.4.1.    DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției este de 1 an (12 luni). Perioada in care se realizează si se aloca fondurile pentru investiția de baza.

3 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI

3.1.    VALOAREA TOTALA CU DETALIEREA PE STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL

Valoarea totala a obiectivului de investiții conform DEVIZULUI GENERAL este de 883372 lei (196397 EURO) din care contructii - montaj 693084 lei (154090 EURO), inclusiv T.V.A., in preturi din luna Ianuarie 2014.

Valoarea 1 EURO este 4,4979 lei la cursul B.N.R. din 08.01.2014.

4. ANALIZA COST BENEFICIU

4.1. PERIOADA DE REFERINȚA

Durata de realizare a investiției este importanta deoarece pe parcursul ei nu se obține profit si, practic, aceasta va însemna o pierdere, comparativ cu cazul in care banii cheltuiti ar fi fost folosiți in scopul de a obține profit imediat.

Eșalonarea in timp a investițiilor pe parcursul termenului de realizare se face astfel incat sa se minimizeze volumul fondurilor imobilizate.

In cadrul analizei cost - beneficiu a proiectului menționat s-a luat in calcul următoarea perioada de referința pentru eșalonarea investiției;

o 1 an - reprezentând perioada in care se realizează si se aloca fondurile pentru investiția de baza.

Perioada de referința a obiectivului investitional reprezintă un indicator relevant pentru stabilirea eficientei economico - financiare a proiectului, deoarece se presupune ca eficienta variaza in cadrul duratei respective, in funcție de compunerea variației evoluției costurilor investitionale si valoarea veniturilor.

In cadrul analizei cost- beneficiu a proiectului menționat s-a luat in calcul următoarea perioada de referința pentru durata de viata a investiției (durata normala de funcționare):

• 30 ani

Astfel perioada de referința a investiție este rezumata in următorul tabel:

Perioada de referința

Durata estimata

1. Durata de realizare

1 an

2. Perioada de referința

30 de ani

3. Durata de funcționare

55 de ani

Str. Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail com

4.2. ANALIZA OPȚIUNILOR

Analiza opțiunilor in proiect presupune luarea in considerare a următoarelor 3 variante:

4.2.1 VARIANTA ZERO (VARIANTA FARA PROIECT)

In cadrul acestei variante s-a analizat raportul cost beneficiu daca situația din teren ar ramane neschimbata si anume nu s-ar investi niciun leu.

Astfel se constata ca:

• Veniturile Primăriei Sectorului 6 nu vor fi in nici un fel influențate datorita faptului ca nu se vor putea creea noi locuințe, societăți comerciale etc, in general nu vor fi create condițiile pentru atragerea de noi venituri la bugetul local.

Aceasta varianta nu duce la îndeplinirea obiectivelor studiului de fezabilitate.

4.2.2    VARIANTA CU PROIECT (CU INVESTIȚIE MAXIMA)

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situația existenta asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei sau din punct de vedere al zgomotului si peisajului.

Prin executarea lucrărilor proiectate vor aparea unele influente favorabile asupra factorilor de mediu cit si din punct de vedere economic si social.

a)    Influenta asupra factorilor de mediu datorata realizării unor condiții de circulație superioare celor actuale:

•    va scadea gradul de poluare al aerului;

•    se va reduce volumul de praf;

•    va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament sau uzura mașinilor, ceea ce va avea un efect pozitiv asupra mediului.

b)    Influenta socio-economica

•    crearea de noi locuri de munca pe perioada execuției lucrărilor;

•    mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca;

•    reducerea consumului de carburanți si economii la costul transporturilor; creșterea siguranței circulației si a confortului optic si tonic pentru conducătorii auto.

Dintre cele trei opțiuni prezentate, varianta selectata a fost varianta cu investiție maxima datorita faptului ca aceasta răspunde in cea mai mare măsură obiectivelor acestui studiu de fezabilitate.

Toate acestea cat si principalii indici ai investiției sunt evidentiati de tabelele de mai jos.

4.2.3    VARIANTA MEDIE (CU INVESTIȚIE MEDIE)

Varianta medie consta in realizarea parțiala a unui sistem de refacere a rutierului care va rezolva pe timp limitat disconfortul indus de lipsa acestuia. Aceasta

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.corn

varianta nu duce la îndeplinirea in totalitatea a obiectivelor studiului de fezabilitate iar obiectivul va fi realizat fara a se efectua lucrări ce nu sunt neaparat necesare.

4.3. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAR, VALOAREA ACTUALA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU

Obiectivele si scopul analizei

Principalul obiectiv al analizei financiare este de a calcula indicatorii performanței financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Această analiză este dezvoltată, în mod obișnuit, din punctul de vedere al proprietarului (sau administratorului legal) al infrastructurii.

Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 5 %, în cadrul analizei s-a utilizat metoda incrementală. Atunci când este dificil sau chiar imposibil de a determina costurile și veniturile în situația „fără proiect”, Comisia Europeană recomandă ca scenariul fără proiect să fie considerat acela „fără nici o infrastructură”, adică veniturile și costurile de operare și întreținere să fie considerate pentru întreaga infrastructură propusă prin proiect.

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investițiilor în lei precum și repartizarea costurilor investiției pe perioada de implementare a proiectului -12 luni, în conformitate cu graficul prezentat în capitolele anterioare.

Valoarea reziduală a proiectului, reprezentând „valoarea de revânzare” a obiectivului, în ultimul an de analiză este de 30% din costul de investiție (nu există exproprieri) considerat în Analiza Cost-Beneficiu (în conformitate cu proiectele similare implementate în infrastructura aferentă comunităților).

La elaborarea analizelor financiare s-a adoptat un scenariu privind evoluția viitoare a ratei inflației de-a lungul perioadei de analiză conform „Proiecției principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2011-2014" publicata de Comisia Natioanla de Prognoza, varianta de primavara 2011. Din anul 4 până la sfârșitul perioadei se consideră aceeași medie anuală a creșterii prețurilor de consum.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Creșterea prețurilor de consum

Sfârșitul anului

6,3

4,74

7,96

4,8

3,0

2,8

2,5

Medie anuală

7,85

5,59

6,09

6,5

3,5

3,2

2,8

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail‘ spheraconstruct@gmail com

Evoluția prezumată a tarifelor

Nu se prevede introducerea unei taxe de drum pentru drumurile locale. Prin urmare nu vor exista venituri financiare directe din aplicarea unor tarife unitare pe kilometrul de drum parcurs de utilizatori. Proiectul nu generează venituri directe, fiind un proiect de infrastructură rutieră, fără cash - flow financiar palpabil. Analiza financiară a structurilor netaxabile va prezenta costul net prezent și cheltuiala bugetului public conform indicațiilor cuprinse în Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții - CE/2008.

în anexa 2 sunt prezentate în detaliu fiecare din aceste categorii de costuri previzionate, adoptându-se un scenariu privind lucrările de întreținere. O politică de întreținere este compusă din întreținere CURENTĂ și întreținere PERIODICĂ. Lucrările pot fi programate în timp sau pot fi condiționate de starea tehnică a drumului (de exemplu valoarea de planeitate, total suprafața degradată, total suprafața fisurată etc.). Scenariul adoptat privind lucrările de întreținere viitoare este detaliat în anexa analizei financiare.

Prețurile unitare adoptate coincid cu „prețurile pieței” corespunzătoare momentului redactării lucrării de față, respectiv ianuarie 2014. întreținerea anuală propusă va reduce pericolul degradării suprafeței drumului în timpul anului. Pe durata economică de viață a

proiectului, această valoare va crește conform scenariului adoptat de evoluția ratei inflației sau a creșterii prețurilor de consum.

Forța de muncă va fi asigurată cu costul unui salariu minim pe lună (800 ron brut) pentru eventualul personal angajat pentru efectuarea unor lucrări sezoniere.

Costurile administrative s-au calculat adoptând ipoteza că reprezintă 10% din costurile cu întreținerea drumurilor; toate costurile anuale determinate pentru primul an de analiză au fost indexate cu rata inflației, conform scenariului adoptat de evoluția acestui indicator macro-economic.

In cadrul analizei financiare au fost calculați indicatorii de performanta la varianta aleasa in urma scenariilor tehnico - economice prin care obiectivele proiectului de investiții pot fi atinse,

A.    Cash Flow (fluxul cumulat)

B.    Valoarea actuala neta (VAN)

Venitul net actualizat sau valoarea neta actualizata totala (VNAT), in termeni absoluti, reprezintă valoarea totala a avantajului economic actualizat, exprimat in flux de lichiditate FL (cash -flow), la momentul inceperii unui proiect de investiții.

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail spheraconstruct@grnail corn

Formula care a stat la baza calculului venitului net actualizat este:

VNAT = -It+YFLa

a-n

C. Rata interna de rentabilitate (RIR)

Rata interna de rentabilitate (RIR) este acea rata de actualizare a pentru care suma fluxurilor financiare de lichiditate, generate de către un proiect este egala cu cheltuielile de investiții si exploatare efectuate.

Rata interna de rentabilitate ne indica o rata de actualizare la care VNAT devine nula, adica:

a=n


1

(l+a)°y FL, (l + «)


D. Raportul cost - beneficiu

Fluxul net de numerar (cash-flow) reprezintă o diferență dintre încasările (sumele alocate de la bugetul local) și plățile generate de proiectul de investiții analizate și exprimă câștigul sau pierderea din utilizarea eficientă sau neeficientă a fondurilor de finanțare a proiectelor de investiții.

Fluxul de lichidități s-a determinat cu relația:

Ft=Vt-(Ct+lt)

unde: Ft = fluxul de numerar

Vt = venitul din anul t

Ct = cheltuieli în anul t lt = investiții în anul t

Se remarcă faptul că există un decalaj între momentul cheltuirii fondurilor pentru investiție și perioada când se obțin efectele financiare ale investiției. Astfel, pentru a efectua o comparație reală între efecte și eforturi este necesar ca acestea să fie aduse la același moment de referință, prin metoda actualizării.

în practică, dacă se dorește să se aducă sumele din viitor spre prezent se folosește factorul de actualizare.

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.; 0721.323.555

E-mail; spheraconstruct@gmail.com

1

a = ——;

(1+0*

Principalele variabile de intrare în cadrul analizei financiare sunt:

>    Perioada    de referință;

>    Valoarea    investiției;

>    Rata de actualizare;

>    Costurile    de operare;

>    Venituri (resursele financiare alocate din bugetul local pentru acoperirea costurilor de operare generate de cheltuielile de întreținere a drumului pe întreaga suprafață);

Construirea fluxului de numerar, care include toate aceste elemente, conduce la determinarea sustenabilității financiare (se verifică printr-un sold cumulat pozitiv în fiecare an al orizontului de timp).

Valoarea actualizată netă (VAN) este considerată cel mai elocvent indicator de selecție a proiectelor de investiție. Indicatorul evidențiază câștigul efectiv în u.m. comparabile cu cele de la momentul actual, de care se va beneficia prin adoptarea proiectului de investiție supus analizei.

Valoarea actualizată netă este definită ca:

VANF=    +


-^-Zo


unde :

CFt - cash flow-ul generat de proiect în anul t - diferența dintre veniturile și cheltuielile aferente;

VRn - valoarea reziduală a investiției în ultimul an al analizei (30% din valoarea investiției);

l0 - investiția necesară pentru implementarea proiectului;

5tr. Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

Valoarea actualizată netă financiară se calculează și ca diferența dintre valoarea actuală a veniturilor și valoarea actuală a cheltuielilor

VANF=VTA-CTA

unde:

VANF =Valoarea actuală netă financiară VTA = Venituri totale actualizate CTA = Cheltuieli totale actualizate

Conform Ghidului pentru Analiza Cost- Beneficii a Proiectelor de Investiții, în cazul bunurilor cu o viață foarte lungă, la sfârșitul perioadei estimate poate fi adăugată o valoare reziduală care să reflecte potențiala lor valoare de vânzare sau valoarea pentru utilizare în continuare.

Rata internă de rentabilitate (RIR )

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceea rată internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul că veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea valoarea RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte în cadrul programelor de finanțare, datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri: drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apă, etc.

VANF =


y n

(i+rîrfV


Raportul Cost / Beneficii ( RCB )

Raportul cost/beneficii este un indicator complementar al NVP, comparând valoarea actuală a beneficiilor viitoare cu cea a costurilor viitoare, inclusiv valoarea investiției:

RCB =


w(Q)o

VP(Z)0


Str, Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail; spheiaconstriict@gmail,com

unde :

VP(0)o - valoarea actualizată a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată (inclusiv costurile investiționale);

VP(I)O - valoarea actualizată a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect în perioada analizată;

Rata de actualizare recomandată în cadrul analizei financiare este de 5%.

Rezultatele au fost centralizate în tabelele anexate.

Pentru ca un proiect să necesite intervenție financiară nerambursabilă, VAN trebuie să fie negativ, iar RIR mai mică decât rata de actualizare.

CONFORM PROIECTULUI OPTIM PROPUS Valoarea actualizată netă (VAN ) = - 883372< 0;

Rata internă de rentabilitate ( RIR ) = - 3,93% < rata de actualizare 5 %;

Fluxul de numerar cumulat pozitiv în fiecare an din cei 30 ai previzionării;

Raportul cost/beneficii este supraunitar (1,39 > 1) pentru toți anii luați în considerare ANALIZA ECOMOMICA

Având în vedere că investiția publică are un cost mai mic de 50 milioane euro, conform prevederilor HG nr. 28/2008, nu a fost realizată. Beneficiile socio-economice ale proiectului sunt mai mari decât costurile, acesta fiind un proiect de utilitate publică.

ANALIZA DE SENZITIVITATE

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile și beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari și economici calculați pentru proiectul de transport. Analiza riscului constă în studierea probabilității ca un proiect să realizeze o performanță satisfăcătoare, considerând RIR și VAN ca și variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimări făcute anterior și calculate în situația (scenariul) de bază.

Etapele parcurse în realizarea Analizei de senzitivitate:

a) efectuarea unei analize a calităților variabilelor;

b) identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor și ieșirilor din

analiza financiară și gruparea lor în categorii omogene;

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gniail.com

c) selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variații ale RIR-VAN).

Ca un criteriu general se consideră acei parametri pentru care o variație (pozitivă sau negativă) de 1% duce la variația corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de bază a VAN. Riscurile potențiale care pot să apară în derularea proiectului de investiții se referă la:

a)    apariția de costuri suplimentare pe parcursul proiectului față de cele înscrise în devizul de lucrări și bugetul proiectului;

b)    influența variației în timp a prețurilor (este posibilă o creștere a prețurilor incluse în devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar leu/euro).

c)    Variabile selectate pentru analiza de senzitivitate

>    total costuri de investiție

>    total costuri de întreținere și operare

>    factorul de actualizare

Având în vedere că proiectul propus spre finanțare este un proiect care nu generează venituri directe (drum local și străzi fără taxare directă), la nivelul Analizei financiare realizate, variabilele critice identificate (care pot avea variații pozitive și negative) au fost cele legate de costurile investiției dar și cele referitoare la costurile de întreținere și operare. Analiza de senzitivitate trebuie să determine și valorile indicatorilor de performanță ai investiției pentru cea mai nefavorabilă situație, precum și pentru cel mai avantajos caz.

Pentru aceasta s-au considerat variații absolute de 20% favorabile și nefavorabile ale variabilelor cheie și s-au calculat valorilor corespondențe pentru RIRF și VANF. Această variație de ( -20%, 20%) poate fi considerată ca fiind intervalul maxim de variație a factorilor care influențează modelul.

Concluzii:

> Variația costurilor de investiție, variația ratei de actualizare și a costurilor de întreținere nu au o elasticitate redusă sau marginală, deoarece variația pozitiv/negativă de 1% a lor nu duce la variația

•a Plevnei, nr.90, Sector l, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail' spheraconstruct@gmail.com

corespunzătoare de 1% în RIR sau 5% în VAN, deci nu sunt considerate variabile critice,

Fiecare variabilă critică a fost analizată într-o marjă de oscilație cu probabilitate medie.

Considerăm că aceste rezultate sunt neconcludente deoarece elasticitatea redusă sau marginală a unor variabile critice este acoperită de beneficiile economice luate în calcul.

6. ANALIZA DE RISC
Riscuri tehnice

Proiectul este adaptat normelor tehnologice și măsurilor recomandate de Uniunea Europeană și legislația națională. în vederea prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, topografice în vederea :

-    stabilirii soluțiilor tehnice și a valorii investiției de către specialiști cu experiență, pe baza folosirii unor metode moderne de proiectare, în conformitate cu legislația în vigoare;

-    obținerea avizelor prevăzute în Certificatul de Urbanism;

-    societatea de proiectare este atestată pe linia calității.

Din punct de vedere al realizării efective a investiției de reabilitare, reprezentantul proiectantului va fi prezent pe șantier de cate ori este necesară modificarea soluției prevăzute inițial în documentația tehnică a lucrării pentru a se verifica necesitatea modificării solicitate și adaptarea la condițiile de amplasament a lucrărilor noi de executat.

Inspecția în Construcții este instituția de control din fiecare județ care are dreptul și obligația de a verifica stadiul de execuție a lucrărilor și modul în care se respectă condițiile de calitate ale acestora. Constructorul are obligația de a numi pentru fiecare lucrare un specialist responsabil tehnic cu execuția lucrărilor - autorizat, care va avea sarcina să asigure condițiile necesare ca fiecare etapă de execuție să se facă cu respectarea condițiilor de calitate a lucrărilor, dar și respectarea graficului de execuție al lucrărilor contractate implicit cu respectarea termenilor de execuție.

Din aceste considerente apreciem aceste riscuri ca fiind minime.

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

Riscuri instituționale și politice

Adoptarea unei strategii nefavorabile (ex. în domeniul impozitului pe profit și pe salarii) ce descurajează investițiile, inițiativele antreprenoriale, motivarea forței de muncă și toate acestea conduc la scăderea nivelului de trai.

Din acest punct de vedere riscul este redus.

Riscuri interne

Riscurile interne sunt direct legate de proiect și pot apărea în timpul și/sau ulterior fazei de implementare:

>    Executarea defectuoasă a realizării lucrărilor

>    întreținere și lucrări de intervenție defectuoase

>    Supradimensionarea personalului de intervenție și de întreținere

>    Incapacitatea financiară a beneficiarului de a susține costurile de întreținere

>    Nerespectarea cerințelor cuprinse în Autorizația de Mediu

>    Nerespectarea programului de întreținere și reparații

>    Nerespectarea graficului de implementare

>    Nerespectarea graficului de plăți, respectiv întârzierea plăților

>    Nerespectarea termenelor de finalizare a lucrărilor.

Riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul unor măsuri cu caracter administrativ, cum ar fi:

-    selectarea unei societăți performante pentru lucrări;

-    respectarea termenelor de execuție prevăzute;

-    introducerea unui contract strict, riguros cu termene și responsabilități clare;

în cazul materializării acestor riscuri pe perioada de implementare a proiectului se impune identificarea și adoptarea de către Beneficiar, Proiectant și Constructor a unor soluții adecvate,

RISCURI EXTERNE

Riscurile externe sunt acele riscuri aflate în strânsă legătură cu mediul socio -economic, având o influență considerabilă asupra proiectului propus:

Riscuri economice

> Creșterea inflației

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

>    Deprecierea monedei naționale

>    Scăderea veniturilor populației

Riscuri sociale

>    Creșterea costurilor forței de muncă

în timp ce riscurile interne pot fi atenuate sau prevenite prin intermediul măsurilor de natură administrativă, riscurile externe sunt greu de anihilat, cu atât mai mult cu cât sunt independente de acțiunile întreprinse în cadrul proiectului.

5.    SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

Sursele de finanțare a investițiilor se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri dela bugetul de stat, bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

Finanțarea obiectivului de investiții se face din bugetul local conform prevederilor bugetare ale Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6 București.

6.    ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA CU REALIZAREA INVESTIȚIEI

6.1.    NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE EXECUȚIE

In faza de execuție constructorul isi va dimensiona personalul dar se estimează ca se vor crea cel puțin 6 locuri de munca noi pentru muncitori calificați si inca 4 pentru muncitori necalificati.

6.2.    NUMĂR DE LOCURI DE MUNCA CREATE IN FAZA DE OPERARE

Pentru asigurarea viabilității lucrării este necesara efectuarea de revizii curente si speciale. Fiind strada din sectorul 6 efectuarea reviziilor curente este reglementata de Administrația Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6.

In cadrul administrației exista personal calificat care are in sarcina efectuarea reviziilor curente sau aceasta activitate este contractata cu firme de specialitate.

7. PRINCIPALII INDICATORITEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

7.1. VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI, INCLUSIV TVA, DIN CARE C+M

Valoarea totala de investiție, in preturi Ianuarie 2014 este:

-    Valoarea investiției in lei cu T.V.A. 883372 lei, din care C+M este de 693084 lei

-    Valoarea investiției in euro cu T.V.A. 196397 EURO, din care C+M este de 154090 EURO

(1 EURO = 4,4979 lei la cursul B.N.R. din data de 08.01.2014)

Str, Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail. spheraconstruct@gmail.com

7.2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI, INCLUSIV TVA (INVESTITII/C+M)

aN-

-lNVESTITlteAfdei)-

-INVESTITE C-M (curo)-

ANUL 1

"|    883372 ,    693084 |

T“    19^37/ [    1 - ■ “F

7.3.    DURATA DE REALIZARE (LUNI)

12 luni

7.4.    CAPACITATI (IN UNITA TI FIZICE S, VALORICE)

-    Lungime strada: 213 ml

-    Lățime strada 10,00-10,80 m

-    Lungime trotuare: 2x213=426 ml Lățime trotuare: 1;40-2,80 ml

-    Suprafața carosabil: 1398 mp

-    Suprafața trotuare: 731 mp

7.5.    FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectului de investiții se va face din bugetul local, conform prevederilor bugetare ale Administrației Domeniului Public si Dezvoltare Urbana Sector 6, București.

8. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

8.1.    Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției

Având avizul Beneficiarului de investiții prin tema de proiecte sau alte acte privind necesitatea si oportunitatea investiției.

8.2.    Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale reglementelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului după caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si construcțiilor existente la data solicitării si stabilesc cerințele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in funcție de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizării certificatului de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții, ea este actul de baza la înregistrarea cererii pentru obținerea autorizației de construire.

8.3.    Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica si electrica, gaz metan, apa-canal, telecomunicații, etc)

Conform contractului proiectantul se va ocupa de obținerea avizelor necesare emiterii Certificatului de Urbanism si acordul de mediu, inclusiv obținerea acestora, precum si autorizația de construcție.

Prin certificat de urbanism in mod frecvent se solicita avizele de la următoarele

utilitati:

aviz Apa Nova- București;

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

);;;> aviz SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA;

);;;> aviz GDF SUEZ SUD;

);;;> aviz ROMTELECOM SA;

);:> aviz RADET;

);;;> aviz LUXTEN;

);;;> si alte avize daca este cazul.

Executarea lucrărilor Reabilitare Sistem Rutier este permisa numai pe baza unei autorizații de construire.

8.4.    Acordul de mediu

Acordurile si avizele pentru protecția mediului si apelor stabilite potrivit dispozițiilor legale.

8.5.    Alte avize si acorduri de principu specifice

Alte avize, acorduri stabilite potrivit dispozițiilor legale.

Proiectantul va intocmi toata documentația pentru obținerea acordurilor si avizelor necesare.

întocmit,


Sef Proiect,

Ing. Cătălin Crăciun

Ing. Leonte AdrianStr. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail com

NOTA EXPLICATIVA

In vederea intocmirii .Devizelor pe obiect" necesare elaborării .Devizului General" conform Hotărârii Guvernului Nr. 28/09 ianuarie 2008, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 48 din 22.01,2008 emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuințelor privind aprobarea conținutului cadru si metodologia de elaborare a devizului general pentru obiecte de investiții si lucrări de intervenții.

S-a aprobat conținutul cadru al Studiului de Fezabilitate.

Studiul de Fezabilitate s-a realizat prin observații vizuale, fotografice si antemasuratori estimative pentru a obține valori pe tipuri de lucrări estimate la mp, ml, to la Reabilitare carosabil, trotuare si parcari.

Valorile de evaluare obiect carosabil, trotuare si parcari obținute au fost incluse in evaluarea costurilor ca baza de pornire la Devizul Obiectului de investiții.

Valoarea totala a obiectivului de investiții conform DEVIZULUI GENERAL este de 883372 lei (196397 EURO) din care contructii-montaj 693084 lei (154090 EURO), inclusiv T.V.A., in preturi din luna Ianuarie 2014. Valoarea 1 EURO este 4,4979 lei la cursul B.N.R, din data de 08,01.2014.

întocmit,    Sef Proiect,

Ing. Cătălin Crăciun    Ing. Leonte Adrian


Str. Calea Plevnei, nr.9Q, Sector L, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

OBSERVAȚII DIN TEREN

Lucrarea ce face obiectul documentației a fest comandata de Primăria Sectorului 6 prin Direcția de Investiții si are ca obiect Reabilitarea Sistemului Rutier pe str. Govodarva din sectorul 6.

Aceasta strada nu mai corespunde exigentelor necesare unei circulații rutiere civilizate din cauza stării actuale a suprafeței de rulare. Documentația trateaza lucrările pentru realizarea unui sistem

rutier corespunzător pe str. Govodarva in vederea îmbunătățirii condițiilor de circulație.

Strada începe din str. Sfeclei si se termina la str. Ghirlandei.

Carosabilul are o lungime de 213 ml cu o lățime variabila de

10,00-10,80 m.

Strada Govodarva are in prezent carosabilul existent din asfalt pe o fundație din beton de ciment si se va reabilita prin frezarea straturilor asfaltice existente îmbătrânite, refacerea stratului din beton de ciment unde este cazul si reasfaltarea cu un strat asfaltic.

Necesita repararea rosturilor si colmatarea fisurilor, de asemenea si montarea geogrilei antifisura.

Trotuarele si aleile sunt dîn asfalt degradat atat uzura si stratul de fundație si se vor aduce la cotele proiectate prin turnarea de beton de ciment pe urma reasfaltarea.

Pentru obținerea unei suprafețe corespunzătoare se propune refacerea cu strat de beton de ciment rutier pe un strat din balast compactat.

Strada are rețea de alimentare cu apa, gaze, canalizare, energie electrica si luminat stradal. Carosabilul va fi incadrat cu borduri prefabricate din beton de ciment 20x25 (cm) așezate pe o fundație din beton de ciment 15x30 (cm).

Trotuarele se vor incadra cu borduri prefabricate din beton de ciment 10x15 (cm) pe o fundație de beton de ciment 10x20 (cm) montate la nivelul asfaltului.

In proiect se amenajeaza scurgerea apelor de suprafața si se vor aduce la cotele proiectate gurile de scurgere si capacele căminelor instalațiilor subterane.

La intrările in curți si pentru accesul pe trotuare, bordurile se vor cobori pentru a se realiza rampe de acces atat pentru locatari cat si pentru persoanele cu handicap locomotoriu.

La stabilirea cotelor proiectate se va tine cont de cotele existente in dreptul imprejmuirilor, frontului de locuințe, accese in proprietăți si imobile.

Conform HGR 925Z1995, prezentul proiect se va verifica la exigentele de performanta A4, B2, D2.

Lucrările care reprezintă obiectul prezentului proiect se incadreaza in categoria ,C" - Lucrări de importanta normala.

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.com

POZEStr. Calea Plevnei, nr,90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail spheraconstruct@gmail comContract nr, 66 /24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014-

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

"Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva"

in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

Nr,

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

s

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

-

-

-

-

1.2

Amenajarea terenului

-

-

-

-

-

1.3

Amenajări pentru protecția mediului

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 1

-

-

-

-

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2-1 I

Alimentare cu energie electrica

-

-

-

TOTAL CAPITOL 2

-

-

-

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2

Obținerea de avize, acorduri si

autorizații

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.3

Proiectare si inginerie

49.000

10.894

11.760

60.760

13.509

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție publica

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.5

Consultanta, dirigentie

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.6

Asistenta tehnica

0.000

0.000

0.000

0 000

0.000

TOTAL CAPITOL 3

49.000

10.894

11.760

60.760

13.509

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

Strada Govodarva, Sector 6. București

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

Total subcapitol 4.1

547,892

121,811

131,494

679.386

151,045

4.2

Montaj utilaje tehnologice

Strada Govodarva, Sector 6, București

-

-

-

-

-

Total subcapitol 4.2

0.000

0.000

0.000

0.000

0,000

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Strada Govodarva, Sector 6, București

-

-

-

-

Total subcapitol 4.3

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

Lista utilajelor independente

-

-

-

-

-

Total subcapitol 4.4

0.000

0,000

0.000

0.000

0.000

4.5

Dotări

Lista dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Total subcapitol 4,5

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

4.6

Active necorporale

Cheltuieli cu achiziționarea activelor necorporale

Total subcapitol 4.€

t

-

-

-

-

TOTAL CAPITOL 4

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

Nr.

crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

5.1.1 Lucrări de construcții

11.046

2.456

2.651

13,697

3.045

5.1.2 Cheltuieli conexe org. șantierului

0,000

0.000

0.000

0,000

0.000

5,2

5.2.1 Comisioane, taxe

22,001

4.891

5.280

27,281

6.065

5.2.2 Costul creditului

-

-

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

82.184

18.272

19.724

101.908

22.657

TOTAL CAPITOL 5

115.231

25.619

27.655

142.886

31.767

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar

6,1

Pregătirea personalului de exploatare

6.2

Probe tehnologice si teste

0.274

0.061

0.066

0.340

0.076

TOTAL CAPITOL 6

0.274

0.061

0.066

0.340

0.076

TOTAL GENERAL

712.397

158.384

170.975

883.372

196.397

Din care C+M

558.938

124.267

134,145

693.084

154,090

Beneficiar,

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Primar,    Director General

ing. Laurentiu IONESCU


Contract nr. 66 Z24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ OBIECTULUI

privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:

"Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva"

in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Terasamente

-

-

-

-

-

2

Construcții: rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentări, finisaje)

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

3

Izolații

-

-

-

-

-

4

Instalații electrice

-

-

-

-

-

5

Instalații sanitare

-

-

-

-

6

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

-

-

-

-

-

7

Instalații de alimentare cu gaze naturale

-

-

-

-

-

8

Instalații de telecomunicații

-

-

* * •

-

-

-

-

-

TOTAL I

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

II. MONTAJ

...

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

-

-

-

-

-

TOTAL II

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

III. PROCURARE

«••

Utilaje si echipamente tehnologice

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

...

Utilaje si echipamente de transport

0.000

0.000

0,000

0.000

0.000

Dotări

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL III

-

-

-

-

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

Beneficiar,

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Primar,


Proiectant,

S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L.

Director General ing. Laurentiu IONESCU

Contract nr. 66 /24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 1

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

PRETURI 2014, In mii lei Z mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

1.1, Obținerea terenului

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.1.1

Cumpărare teren

-

-

-

-

-

1.1.2

Plăti concesiune (redeventa) pe durata executării lucrărilor

-

-

-

-

-

1.1.3

Exproprieri

-

-

-

-

-

1.1,4

Despăgubiri

-

-

-

-

-

1.1.5

Schimbarea regimului juridic al terenului

-

-

-

-

1,1.6

Scoaterea temporara sau definitiva din circuitul agricol

-

-

-

-

-

1,1.7

Alte cheltuieli de aceeași natura

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1.1.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

1.2. Amenajarea terenului

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Demolări

-

-

-

-

-

1.2.2

Dezafectări

-

-

-

-

1.2.3

Defrișări

-

-

-

-

-

1.2.4

Evacuări materiale rezultate

-

-

-

-

-

1,2,5

Devieri rețele de utilitati din amplasament

-

-

-

-

-

1.2,6

Sistematizări pe verticala

-

-

-

-

-

1.2.7

Drenaje

-

-

-

-

-

1.2.8

Epuismente

-

-

-

-

1.2.9

Devieri de cursuri de apa

-

-

-

-

-

1.2,10

Strămutări de localitati sau monumente istorice

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1.2.

0.000

0.000

0.000 I 0.000

0.000

1.3. Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea

nitiala

Nr.

Denumirea capitolelor si

Valoare

TVA

Valoare

crt.

subcapitolelor de cheltuieli

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

1.3.1

Cheltuieli efectuate pentru lucrări si acțiuni de protecția mediului

-

-

-

-

-

1.3.1.1

Refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor

-

-

-

-

-

1.3.12

Plantare de copaci

-

-

-

-

-

1.3.1.3

Amenajare spatii verzi

-

-

-

-

-

1.3.1.4

Reintroducerea in circuitul agricol a suprafețelor scoase temporar din uz

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 1.3.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 1

a

-

-

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


Sef Proiect, Director General

ing. Laurentiu IONESCU

Contract nr. 66 124,10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 2

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

PRETURI 2014, In mii lei I mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


2.1, Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționarii obiectivului de investiție

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

2.1.1

Alimentare cu apa

-

-

-

2.1,2

Canalizare

-

-

-

-

2.1.3

Alimentare cu gaze naturale

-

-

-

-

-

2.1.4

Agent termic

-

-

-

-

2.1.5

Energie electrica

-

-

-

-

2.1.6

T elecomunicatii

-

-

-

-

2.1.7

Drumuri de acces

-

-

-

-

-

2.1.8

Cai ferate industriale

-

*

-

-

-

2.1.9

Cheltuieli aferente racordării la relelele de utilitati

-

-

-

-

-

TOTAL CAPITOLUL 2

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Sef Proiect, Director Generai

ing. Laurentiu IONESCU

Contract nr. 66/24,10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 3A

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA PRETURI 2014, in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

3.1. Studii de teren

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.1.1

Cheltuielile pentru studii geotehnice

-

3,1,2

Cheltuielile pentru studii geologice

-

-

-

-

3.1.3

Cheltuielile pentru studii hidrologice

-

-

-

3.1.4

Cheltuielile pentru studii hidrogeotehnice

-

-

-

3.1.5

Cheltuielile pentru fotogrametrie

-

-

3.1.6

Cheltuielile pentru studii topografice

-

-

-

3.1.7

Stabilitate a terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investiții

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 3.1.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

3.2. Obținere avize, acorduri, autorizații

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3,2.1

Obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

-

-

-

-

-

3.2.2

Obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizației de construire/desfiintare

-

-

-

-

-

3.2.3

Obținerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si branșamente

-

-

-

-

-

3.2.3.1

Branșamente la rețelele publice de apa

-

-

-

-

-

3.2.3.2

Branșamente la rețeaua publica de canalizare

-

-

-

-

3.2.3.3

Branșamente la rețeaua publica de gaze

-

-

-

-

-

3.2.3.4

Branșamente la rețeaua publica de termoficare

-

*

-

3.2.35

Branșamente la rețea publica de energie electrica

-

-

-

-

-

3.2.3.S

Branșamente la rețea publica de telefonie

-

-

-

-

-

3.2.4

Obținerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa

-

-

-

-

-

3,2.5

întocmirea documentației, obținerea numărului cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in cartea funciara

-

-

-

-

-

3.2.6

Obtienerea acordului de mediu

-

-

-

3.2,7

Obtienerea acordului PSI

-

-

-

-

-

3.2.8

Alte avize, acorduri si autorizații

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 3.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE

Contract nr. 66 /24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 3B

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

PRETURI 2014, in mii lei Z mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

3.3. Proiectare si inginerie

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3,3.1

Cheltuieli faza proiectare - studiu de prefezabilitate

-

-

-

-

-

3,3.2

Cheltuieli faza proiectare - studiu de fezabilitate

16,170

3,595

3,881

20.051

4.458

3.3.3

Cheltuieli faza proiectare - proiect tehnic si detalii de execuție

32.830

7.299

7.879

40.709

9.051

3.3.4

Plata verificării tehnice a proiectării

-

-

-

-

-

3.3.4.1

Plata elaborării certificatului de performanta energetica a clădirii

-

-

-

-

-

3.3.5

Plata pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii acordurilor, avizelor si autorizațiilor aferente obiectivului de investiție

-

-

-

-

-

3.3.5.1

Documentații ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism

-

-

-

-

-

3.3.S.2

Documentații urbanistice

-

-

-

3,3.5.3

Studii de impact

-

-

-

3.3.S.4

Studii / expertize de amplasament

-

-

-

3.3.5.5

Studii de trafic

-

-

-

3.3.6

Cheltuieli expertiza tehnica

-

-

-

-

3.3.7

Cheltuieli pentru efectuarea auditului energetic

-

-

-

ITOTAL SUBCAPITOL 3.3.

49.000

10.894

11.760

60.760

13.509

3.4. Organizarea procedurilor de achiziție

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.4.1

Organizarea si derularea procedurilor de achiziție publica 0,05%

-

-

-

-

3.4.2

Cheltuieli aferente intocmirii documentației de atribuire si multiplicării acesteia (exclusiv cele cumpărate de ofertanti) 0,03%

-

-

-

-

-

3.4.3

Cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnați in comisiile de evaluare

-

-

-

-

3,4.4

Anunțuri de intenție, de participare si de atribuirea contractelor, corespondenta prin pasta, fax, pasta electronica, etc

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 3,4.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE

Contract nr. 66124,10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 3C

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

PRETURI 2014, in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 ianuarie 2014

întocmit,

Ing, Adrian LEONTE


3,5, Consultanta

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3,5,1

Plata serviciilor de consultanta la elaborarea studiilor de piața, de evaluare

-

-

-

-

-

3.5.2

Plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție (0,7%)

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 3.5.

0.000

0,000

0,000

0.000

0,000

3,6. Asistenta tehnica

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

3.6.1

Asistenta din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului)

-

-

-

-

-

3.6.2

Plata dirigintilor de șantier, desemnați de autoritatea contractanta, autorizați conform prevederilor legale

0,5%

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 3.6,

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Sef Proiect, Director General ing. Laurentiu IONESCU

Contract nr. 66 Z24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 4

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

PRETURI 2014, in mii lei I mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

4.1. Construcții si instalații

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.1,1

Terasamente

-

-

-

-

-

4.1.2

Construcții: rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

4.1.3

Izolații

-

-

-

-

-

4.1.4

Instalații electrice

-

-

-

-

-

4.1.5

Instalații sanitare

-

-

-

4.1.6

Instalații de incalzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, intranet

-

-

-

-

-

4.1.7

Instalații de alimentare cu paze naturale

-

-

-

4.1.8

Instalații de telecomunicații

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.1.

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.2.1

Cheltuieli montaj utilaj tehnologic

-

-

-

4.2.2

Cheltuieli montaj utilaje si instalațiile funcționale

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.2.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

Nr.

crt.

-----,----------

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.3.1

Cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor si echipamentelor tehnologice

-

-

-

-

-

4.3.2

Cheltuielile pentru achiziționarea instalațiilor funcționale

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.3.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE

4.4. Utilaje fara montaj s

echipamente de transport

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.4.1

Cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor si echipamentelor ce nu necesita montaj

-

-

-

-

-

4.4.2

Cheltuielile pentru echipamente de transport tehnologic ce nu necesita montaj

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.4.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.5. Dotări

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.5.1

Procuri bunuri care conform legii intra -mijloace fixe

-

-

-

-

-

4.5.2

Procuri bunuri care conform legii intra -obiecte de inventar

-

-

-

-

-

4.5.3

Dotări de uz gospodăresc

-

-

-

-

-

4.5.4

Dotări privind protecția muncii

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.5,

0,000

0.000

0.000

0.000

0.000

4.6. Active necorporale

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

4.6.1

Achiziționarea activelor necorporate; drepturi referitoare la brevete, licențe, know-how sau cunoștințe tehnice nebrevetate

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 4.6.

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOLUL 4

547.892

121.811

131.494

679.386

151.045

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


Sef Proiect, Director General ing. Laurentiu IONESCU

Contract nr. 66 /24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 5

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI

PRETURI 2014, in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


5.1. Organizare d e șa ntie r

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.1,1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier 2%

11.046

2.456

2.651

13.697

3.045

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

-

-

-

-

-

TOTAL SUBCAPITOL 5.1.

11.046

2.456

2.651

13.697

3.045

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului

Nr,

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5,2

Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finanțare

-

-

-

-

-

5,2,1

Cota pentru casa sociala a constructorilor Conf. HG 214/1997(0,5%din C+M)

2.795

0.621

0.671

3.465

0.770

5.2.2

Controlul calitatii prin ISC Conf, Legea 10/1995art, 4(0,7%din C+M)

3.913

0.870

0.939

4.852

1.079

5.2.3

Taxa conform Legii 453/2001 art. 2alin, 2 (0,1%dinC+M)

0.559

0.124

0,134

0.693

0.154

5.2.4

Comision banca finanțatoare (se iau in calcul 0,5%din valoarea totala a investit.)

-

-

-

-

-

5.2.5

Costul creditului

-

-

-

-

-

5.2.6

Taxa pentru depozitarea excesului de pamant si a deseurilor(7,14euro/to <cu TVA>)

14.735

-

3.536

18.271

-

|TOTAL SUBCAPITOL 5.2.

22.001

1.615

5.280

27.281

2.003

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare

TVA

Valoare

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

5.3.1

Cheltuieli diverse si neprevăzute 15%

82.184

18.272

19.724

101,908

22.657

TOTAL SUBCAPITOL 5,3.

82.184

18.272

19.724

101,908

22.657

TOTAL CAPITOLUL 5

115.231

22.343

27.655

142.886

27.705

Sef Proiect, Director General Ing. Laurentlu IONESCU

Contract nr. 66 /24.10.2013

Tel/Fax: 021 637 38 11    - Ianuarie 2014 -

DEVIZ FINANCIAR NR. 6

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

PRETURI 2014, in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4079 lei, din 08 Ianuarie 2014

întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


Nr,

crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

-

-

-

-

-

6.2

Probe tehnologice si teste (0,05%)

0.274

0,061

0.066

0,340

0.076

TOTAL CAPITOLUL 6

0.274

0.061

0.066

0.340

0.076

Sef Proiect, Director General ing. Laurentiu IONESCU

Tel/Fax: 021 637 38 11


Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva Strada Govodarva, Sector 6, București Faza: Studiu de fezabilitate - Ianuarie 2014 -


EVALUAREA COSTURILOR

PRETURI 2014, in mii lei / mii euro, la cursul BNR 1 Euro = 4,4979 lei, din 08 Ianuarie 2014


Nr.

Crt.

Lucrare

U.M.

(mp)

Cantitate

Total (mii lei)

1

2

3

4

5

1

Carosabil

mp

1,398.000

486.67385

2

Trotuar

mp

731.000

176.36165

3

Ridicare capace

buc

20.000

22,24033

4

Semnalizare rutiera

km

0.213

7.80791

TOTAL

693.08374


Nota: Preturile nu include TVA,

Acesta se va adauga in cadrul Devizului pe obiect


întocmit,

Ing. Adrian LEONTE


Sef Proiect, Director General

ing. Laurentiu IONESCU


Formular F2

OBIECTIV: 02 REABILITARE DRUM

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37Data listării 16.01.2014


Pag. i


CENTRALIZATORUL

Nr.

crt.

Nr.cap./

subcap deviz pe obiect

Cheltuieli pe categoria de lucrări

Valoarea (exclusiv TVA)

ron

0

1

2

3

1

I. Lucrări de construcții

2

1 01

CAROSABIL

486.673,85

486.673,85

3

2 02

TROTUAR

176.361,65

176.361,65

4

3    03

RIDICARE CAPACE

22.240,33

22.240,33

5

4    04

SEMNALIZARE RUTIERA

7.807,91

7.807,91

TOTAL cap. I

693.083,74

693.083,74

TOTAL valoare (exclusiv TVA)

693.083,74

693.083,74

Taxa pe valoarea adaugata

166.340,10

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

859.423,84

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02-REABIUITARE DRUM

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: 01-REABILITARE DRUM

Categoria de lucrări: Ol-CAROSABIL    | ron |

Nr.Capitolul de lucrări-D7WT"

Cantitatea

Prețui unitar

valoare

crt.    Simbol

a materiale

Denumire resursa

b manopera

Observații

c utilaj

Corecții

d transport

Liste anexe

Total(a+b+c+d)

SECȚIUNE TEHNICA

|

SECȚIUNE FINANCIARA

0 1 2

3

4

5

1    DC26E    99 MP

1398,00000

0,00

0.00

1,46

2039.40

FREZAREA STRATULUI DE ASFALT DIN CAROSABIL

12,63

17656.18

0,00

0,00

14,09

19695,58

2    DG04XB    91 M

423,00000

0,00

0,00

3,44

1454,53

DESFACERE BORDURI DE PIATRA SAU BETON,ORICE

DIMENS

99,32

42013,80

IUNE,AȘEZATE PE BETON

0,00

0,00

102,76

43468,33

3    TSC35XA3    93 SUTE MC

0,21200

0,00

0,00

0,00

0,00

încărcare in autoveh.cu încărcător front.pe

PNEURI

1811,90

384,12

DE 0,5-0,99MC LA DIST.21-30M PAMINT DIN TEREN CAT

0,00

0,00

1811,90

384,12

4    TRA01A50P    82 TONE

50,76000

0,00

0,00

0,00

0,01

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.-50 KM

$

112,20

5695,27

112,20

5695,28

5    DG06XA    91 M CUB

206,34000

0,00

0,00

44,08

9094,77

SPARGEREA SI DESFAC.BET.DE CIM.PE SUPRAF.LIMIT.PT.

45,31

9349,68

POZARE CABLURI, COND.ETC EXEC.DIN ÎMBRAC.CAROSABILA

0,00

0,00

89,39

18444,44

6    TSC35XA3    93 SUTE MC

2,06340

0,00

0,00

0,00

0,00

încărcare in autoveh.cu încărcător front.pe

SENILE

1811,90

3738,67

DE 0,5-Q,99MC LA DIST.21-30M PAMINT DIN TEREN CAT1

0,00

0,00

1811,90

3738,67

7    TRA01A50P    82 TONE

495,22000

0,00

0,00

0,00

0,05

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU

0,00

0,00

AUTOBASCULANTA DIST.-50 KM

$

112,20

55563,68

112,20

55563,73

8    DA06B1    82 M CUB

109,20000

73,50

8025,87

3,84

419,56

STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT

26,10

2850,26

IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

,0.00

0,00

103,44

11295,70

9    TRA01A50    82 TONE

185,64000

0,00

0,00

0.00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.« 50 KM,

$

99,00

18378,36

99,00

18378,36

OA/Ol

C'a/eOl

Exvciilanl 05

ObieciivQ2

I ron |

0    I    2

3

4

5

10    DB01B1    82 MP

420,00000

0,03

12,60

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM A

STRAT

0,06

26,47

SUPORT DIN MACAD SAU PAV    NEBITUM EXEC MECANIC $

0,00

0,00

0,09

39,07

11    DC05C1    82 MP

420,00000

0,00

0,00

7,34

3083,79

ÎMBRAC.BET.CIM LA DR EXEC INTR-UN SINGUR STRAT IN

2,24

942,17

GROSIME DE 20 CM

0,00

0,00

9,59

4025,96

12    0007    M CUB

85,26000

328,20

27982,33

0,00

0,00

BETON RUTIER BCR-4.5

0,00

0,00

0,00

0,00

328,20

27982,33

13    TRA05A50    82 TONE

204,62000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC> PE DIST DE

50 KM$

99.00

20257,38

99,00

20257,38

14    DC04B1    82 M

160,00000

2,14

342,48

3,06

490,16

REPARAȚIE ROST CONTRACȚIE SI DILATATIE BETON

I UZURA

78,82

12611,89

LA DRUMURI

0,00

0,00

84,03

13444,53

15    DB01B1    82 MP

1398,00000

0,03

41,94

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM P

l STRAT

0,06

88,12

SUPORT DIN MACAD SAU PAV    NEBITUM EXEC MECANIC $

0,00

0,00

0,09

130,06

16    DB02D1    82 SUTE MP

14,00000

318,77

4462,78

20,84

291,76

AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

5,32

74,44

APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

344,93

4828,98

17    TRA05A50    82 TONE

1,26000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE

50 KM$

99,00

124,74

99,00

124,74

18    DA19A1    82 MP

1398,00000

0,00

0,00

0,33

466,60

STRAT ANTICONTAMINATOR MATER TEXTIL NETESUT

FÎLTR

0,00

0,00

SINTETIC PE AMPRI2A SAU PLATFORMA DRUMULUI

0,00

0,00

0,33

466,60

19    0002    MP

1398,00000

27,00

37746,00

0,00

0,00

GEOCOMPOZIT

0,00

0,00

0,00

0,00

27,00

37746,00

20    DB01B1    82 MP

1398,00000

0,03

41,94

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM )

\ STRAT

0,06

88,12

SUPORT DIN MACAD SAU PAV    NEBITUM EXEC MECANIC $

0,00

0,00

0,09

130,06

CdteQ I

KxeeultinlQȘ

OhlevttvQ2

ron |

0

1 2

3

4

5

21

DB02D1    82 SUTE MP

14,00000

318,77

4462,78

20,84

291,76

AMORS

SUPRAF STRAT BAZA SAU ÎMBRAC EXIST

IN VEDER

5,32

74,44

APLIC

STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

344,93

4828,98

22

TRA05A50    82 TONE

1,26000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) PE DIST

DE 50 KM$

99,00

124,74

99,00

124,74

23

DB16H1    82 MP

1398,00000

0,08

107,65

0,54

761,71

ÎMBRAC bet asf cu agregat mărunt exec la

CALD IN

1,69

2368,65

GROS

DE 5.0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

2,32

3238,01

24

0003    TONE

167,76000

367,40

61635,02

0,00

0,00

BAI 6

0,00

0,00

0,00

0,00

367,40

61635,02

25

TRA01A50    82 TONE

167,76000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU

AUTOBASCULANTA PE DIST,= 50 KM.

$

99,00

16608,24

99,00

16608,24

TOTALA:    144.861,39

18.394,09 92.267,02

116.752,41

372.274,92

OFERTANT

Obiectiv 02

REABILITARE

DRUM

Obiect 01

REABILITARE

DRUM

Categorie 01

CAROSABIL

Recapitulatie

1 roii |

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

144861.39

18394.09

92267.02

116752.41

372274.92

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

20.800%

3825.97

3825.97

C.A.S.S.

5,200%

956.49

956.49

Aj.soma j

0.500%

91.97

91.97

Acc. munca, boli profes.

0.694%

127.65

127.65

Contr.Concedii Medicale

0.850%

156.35

156.35

Fond garantare salarii

0.250%

45.99

45.99

Chelt.tr.aprov.,depoxi t.

5.000%    7243.07

7243.07

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

152104,46

23598,51

92267,02

116752.41

384722.41

cheltuieli indirecte

Io ■    15.000% x To

57708.36

Profit

Po -    10.000% x (To+lo)

44243.08

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

486673.85

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02-REA Bl UITARE DRUM

LISTA

cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: OI-REABILITARE DRUM

Categoria de lucrări: 02-TROTUAR

I ™n|

Nr

crt.

Capitolul de lucrări    U. M.

Sîtftboi    -

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

a)    materiale

b)    manopera ci utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

DA06B1    82 M CUB

95,83410

73,50

7043,52

3,84

368,21

STRAT

AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST

FILTRANT

25,95

2486,72

IZOLAT

AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST

0,00

0,00

103,29

9898,45

2

TRA01A50    82 TONE

162,92000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.» 50 KM.

$

99,00

16129,08

99,00

16129,08

3

DD03A    99 M CUB

73,10000

306,41

22398,84

32,20

2353,66

FUNDAȚIE DIN BETON DE CIMENT LA STRĂZI, ALEI SI PL

3,16

231,09

ATFORME CAROSABILE

0,00

0,00


341,77    24983,59


L:DLO1A -0055:2100911 -BETON MARFA CLASA C15/12 (BC1S/B200)

4    THA05A50

82 TONE

175,44000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE

50 KM$

112,20

19684,37

112,20

19684,37

5    DB01B1

82 MP

731,00000

0,03

21,93

0,00

0,00

CURĂȚIREA PT APLIC

ÎMBRAC SAU TRATAM BITUM l

i STRAT

0,06

43,64

SUPORT DIN MACAD SAU PAV    NEBITUM EXEC MECANIC $

0,00

0,00

0,09

65,57

6    DB02D1

82 SUTE MP

7,31000

318,77

2330,21

20,84

152,34

AMORS SUPRAF STRAT

BA2A SAU ÎMBRAC EXIST IN

VEDER

5,32

38,87

APLIC STRAT UZ MIX

ASF CU EMULSIE CATIONICA

0,00

0,00

344,93

2521,42

7    TRA01A50

82 TONE

0,66000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER

AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.“ 50 KM.

9

99,00

65,34

99,00

65,34

8    DB16H1

82 MP

731,00000

0,04

26,54

0,54

398,29

ÎMBRAC BET ASP CU AGREGAT MĂRUNT EXEC LA CALD IN

1,69

1238,54

GROS DE 4,0 CM AȘTERN MECANICA

0,00

0,00

2,28

1663,37

Formular F3

M/OI

lîxeiiilanlQȘ    ObiccftvQl

O    I

5

I ron 1

9    0008    TONE

BA 8

52,63200

370,70

0,00

0,00

0,00

19510,68

0,00

0,00

0,00

370,70

19510,68

10    TRA01A50    82 TONE

52,63200

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.

$

99,00

5210,57

99,00

5210,57

11    DE08XC    91 M

423,00000

20,91

8843,24

8,13

3437,97

BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE AVIND

DIMENSIUN

0,00

0,00

ILE: 20X25 PE FUNDAȚII DE BETON 35X15 CM

0,00

0,00

29,03

12281,21

12    DE08XE    91 M

4,00000

13,96

55,84

6,36

25,42

BORDURI DIN PIATRA PENTRU TROTUARE AVIND

DIMENSIUN

0,00

0,00

ILE; 10X25 PE FUNDAȚIE DE BETON 25X15 CM

0,00

0,00

20,32

81,26

13    DD03A    99 M CUB

29,61000

259,73

7690,72

32,20

953,38

FUNDAȚIE DIN BETON DE CIMENT LA MONTAJ BORDURI

3,16

93,61

0,00

0,00

295,09

8737,71

LlDLOlA -0054:2100910    -BETON MARFA (

CLASA CI 0/8 (BC10/B150)

14    TRA05A50    82 TONE

71,06000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE

CU AUTOVE

0,00

0,00

HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST

DE 50 KM$

112,20

7972,93

112,20

7972,93

15    TRA01A50    82 TONE

50,90000

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO

0,00

0,00

R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.-    50 KM.

$

99,00

5039,10

99,00

5039,10

TOTAL A:

67.921,51

7.689,28

4.132,46

54.101,39

133.844,65

Obiectiv 02

REABILITARE

DRUM

Obiect 01

REABILITARE

DRUM

Categorie 02

TROTUAR

Recapitulatie

1 ron ]

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directe

67921.51

7689.28

4132.46

54101,39

133844,65

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

2Q.8Q0%

1599.37

1599.37

C.A.S.S.

5.200%

399.84

399.84

Aj.șomaj

0.500%

38.45

38.45

Acc. munca, boli profes.

0.694%

53.36

53.36

Contr.Concedii Medicale

0.850%

65.36

65.36

Fond garantare salarii

0.250%

19.22

19.22

Chelt.tr,aprov,,depozit.

5,000%    3396.08

3396.08

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

71317.59

9864.88

4132.46

54101.39

139416.33

Cheltuieli indirecte

lo ■    15,000% x To

20912.45

Profit

Po =    10.000% x (To+îo)

16032.88

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo = To+Io+Po

176361.65

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02 REABILITARE DRUM

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: OI-REABILITARE DRUM

Categoria de lucrări: 03-RIDICARE CAPACE    I ron |

NE-

crt.

Capitolul de lucrări    U. M.

SllflPOl    -

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

a)    materiale

b)    manopera cj utilaj

d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICĂ

~T

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1 2

3

4

5

1

RPAB01C1    82 BUCATA

9,00000

730,72

6576,50

17,40

156,61

RIDICARE CAPACE LA NIVELUL CAROSABILULUI

60,20

541,76

0,00

0,00

808,32

7274,88

2

ACE05A    99 BUCATA

8,00000

749,88

5999,05

39,34

314,70

RIDICARE GEIGERE LA COTA

60,20

481,57

0,00

0,00

849,42

6795,32

3

RPAA13A1    82 BUCATA

3,00000

805,74

2417,23

7,87

23,60

DEMONTARE SI ÎNLOCUIRE OALA HIDRANT

60,20

180,59

0.00

0,00

873,81

2621,42

TOTAL A:

14.992,78

494,92

1.203,92

0,00

16,691,62

Obiectiv 02

REABILITARE

DRUM

Obiect 01

REABILITARE

DRUM

Categorie 03

RIDICARE CAPACE

Recapitulatie

1 ron 1

Material

Manopera

Utilaj

Transport

TOTAL

M

m

U

t

T

Cheltuieli directa

14992.78

494.92

1203.92

0.00

16691.62

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

20.800%

102.94

102.94

C.A.S.S.

5,200%

25.74

25.74

A j.șomaj

0.500%

2.47

2,47

Acc. munca, boli profes.

0.694%

3.43

3.43

Contr,Concedii Medicale

0.850%

4.21

4.21

Fond garantare salarii

0.250%

1.24

1.24

Chelt.tr.aprov.,depozit.

5.000%    749.64

749.64

Mo

mo

Uo

to

TO

TOTAL CHELT. DIRECTE

15742.42

634.95

1203.92

0.00

17581.29

Cheltuieli indirecte

Io ■    15,000% x To

2637,19

Profit

Po -    10.000% x (To+Io)

2021.85

TOTAL GENERAL pe categorie

Vo ■ To+Io+Po

22240.33

OFERTANT

Formular F3

OBIECTIV: 02-REABILITARE DRUM

LISTA
cu cantitatile de lucrări pe categorii de lucrări

Obiectul: OI-REABILITARE DRUM

Categoria de lucrări: 04-SEMNALIZARE RUTIERA

| ron

NE-

crt.

Capitolul de lucrări    U. M.

sirtiftoi -

Denumire resursa

Observații

Corecții

Liste anexe

Cantitatea

Prețul unitar

a materiale b manopera c utilaj d) transport Total(a+b+c+d)

Valoare

SECȚIUNE TEHNICA

1

SECȚIUNE FINANCIARA

0

1

2

3

4

5

1

DF16A1

82 KM

0,21300

566,30

120,62

34,54

7,36

SEMNAIZARE PERMANENTA

13,71

2,92

0,00

0,00

614,56

130,90

2

DF19A1

82 BUCATA

2,00000

281,38

562,76

4,58

9,17

MONTARE

SEMNE CIRCULAȚIE

CEDEAZA

90,29

180,59

0,00

0,00

376,26

752,51

L:10821

-0001:7101819

-INDIC,CIRCULATIE CEDEAZA

3

000010

BUCATA

1,00000

5000,00

5000,00

0,00

0,00

SEMNALIZARE PROVIZORIE

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

5000,00

TOTAL A:

5.683,38

16,53

183,51

0,00

5,883,41

Executant 05 Obiectiv 02 Obiect 01

Categorie 04


PERSOANA FIZICA REABILITARE DRUM REABILITARE DRUM SEMNALIZARE RUTIERA

Recapitulatie

Material

M

Manopera

m

Utilaj

U

Transport

t

TOTAL

T

Cheltuieli directe

5683.38

16.53

183.51

0.00

5883.41

Alte cheltuieli directe

C.A.S.

20,800%

3,44

3-44

C.A.S.S,

5.200%

0.86

0.86

A j.șomaj

0.500%

0.08

0.08

Acc. munca, boli profes,

0,694%

0.11

0.11

Contr.Concedii Medicale

0,850%

0.14

0.14

Fond garantare salarii

0.250%

0.04

0.04

Chelt.tr.aprov,,deporit.

5,000%

284.1?

284,17

Mo

mo

Uo

to

To

TOTAL CHELT. DIRECTE

5967,55

21.20

183.51

0.00

6172.26

Cheltuieli indirecta

Io -    15.000%

x To

925.84

Profit

Po ■    10.000%

x (To+Io)

709.81

TOTAL GENERAI, pe categorie

Vo = To+Io+Po

7807.91

OFERTANT


Lucrarea:02 REABILITARE DRUM Obiectului REABILITARE DRUM

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

1 ron |

Nr.

Cod    U/M    Consumurile

Prețul unitar

Val (excl. TVAlGreutătea

crt.

Denumire resursa mat. cf. oferta

Furnizorul

(cf. oferta)

(tone)

0

I    2

4

5 = 3X4

î

000010 BUCATA    1,000

5.000,00

5.000,00

0,000

SEMNALIZARE PROVIZORIE

2

0002    MP

1398,000

27,00

37.746,00

0,000

GEOCOMPOZIT

3

0003    TONE

167,760

367,40

61.635,02

0,000

BAI 6

4

0007    M CUB

85,260

328,20

27.982,33

0,000

BETON

RUTIER BCR-4.5

5

0008    TONE

52,632

370,70

19.510,68

0,000

BA 8

6

2100910 M CUB

30,498

236,50

7.212,85

0,000

BETON

MARFA CLASA C10/8 (BC10/B150)

7

2100911 M CUB

75,293

280,50

21.119,69

0,000

BETON

MARFA CLASA C15/12 (BC15/B200)

8

2101145 M CUB

0,135

247,50

33,41

0,305

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100 NISIP

S 1030

9

2101183 M CUB

0,264

247,50

65,34

0,638

MORTAR DE ZIDĂRIE M 100

S 1030

10

2200393 M CUB

268,799

55,00

14.783,98

456,959

BALAST    NESPĂLAT DE RIU

0-70 MM

11

2200525 M CUB

0,210

46,30

9,73

0,283

NISIP

SORTAT NESPĂLAT DE RIU SI

LACURI 0,0-7,0 MM

12

2200575 M CUB

9,860

46,30

456,53

13,311

NISIP

SORTAT    SPALAT DE RIU SI

LACURI 0,0-3,0 MM

13

2600206 KG

0,255

7,00

1,79

0,000

BITUM

PT DRUMURI TIP D 80/120

STAS 754

14

2600323 KG

1606,605

7,00

11.246,24

1,767

EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA    S8877

15

2600816 MP

59,674

3,85

229,75

0,103

CART 1

BIT STR ACOP NISIP

CA300 130CMX20M S 138

16

2800246 M

423,000

20,84

8.815,32

46,530

BORDURA BETON PT TROTUARE 1000X250X200    Al    S 1139

17

2800325 M

4,000

13,90

55,60

0,132

BORDURA BETON PT TROTUARE 750X150X100    B2    S 1139

18

3421097 KG

23,419

5,73

134,18

0,023

OTEL

PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N    LT- 30

19

3421918 KG

0,071

3,30

0,24

0,000

OTEL

PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N    LT= 50

20

4203727 BUCATA

17,000

459,15

7.805,55

1,761

CAPAC

CU RAMA FONTA PT.CAM.VIZ.

TIP 3 CAROS. S 2308

21

5800376 BUCATA

8,000

0,98

7,84

0,000

ȘURUB

CAP HEXAGONAL PRECIS

M 6 X 25 GR. 5.8 S4272

22

5817446 BUCATA

4,000

0,98

3,92

0,000

ȘURUB

CAP HEXAGONAL SEMI PRECIS

M 8X 30 GR. 5.8 S 6220

23

5821708 BUCATA

12,000

0,98

11,76

0,001

ȘURUB

CAP HEXAGONAL GROSOLAN

M 16X    60 GR. 4.8 S 920

KxdctitunlOS    ObleciivOl

Obiect 0 1

I ron I

0 1 2

3

4

5 = 3X4

6

24    5840405 BUCATA

8,000

0,07

0,56

0,000

PIULIȚE HEXAG.GROSOLANE

A M

6

GR. 5

S

922

25    5840558 BUCATA

12,000

0,07

0,84

0,000

PIULIȚE HEXAG.GROSOLANE

A M

16

GR. 5

S

922

26    5840766 BUCATA

4,000

0,07

0,28

0,000

PIULIȚE HEXAG.GROSOLANE

B M

8

GR. 5

s

922

27    5882142 KG

0,040

19,64

0,79

0,000

ȘAIBA PREC.PLATA PT.MET

A

M 8

OL34

s

5200

28    5882489 KG

0,080

19,64

1,57

0,000

ȘAIBA PREC.PLATA PT.MET

B

M 6

OL34

s

5200

29    6002737 BUCATA

0,560

543,00

304,08

0,003

DISC ARMAT CU SEGM.DIAMANT

CREST.LARG.D-400MM

IA

1-R 55

30    6108804 KG

10,741

9,69

104,09

0,011

EMAIL ALB II

E. 109-5    NTR

1707-61

31    6109418 KG

0,526

5,67

2,98

0,000

DILUANT PTR PRODUSE DE 1

MARCARE

D009-3 NI 1708-

-61

A9

32    6200676 KG

0,170

4,13

0,70

0,000

WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A

STAS

44

33    6202806 M CUB

107,645

6,00

645,87

107,645

APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE

34

APA

6202894 M CUB

4,693

6,00

28,16

4,693

35

6301690 BUCATA

2,000

108,90

217,80

0,028

STILP

PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL D-50

36

6420771 BUCATA

17,000

77,86

1.323,62

5,067

PIESA

B.A, B250 SUPORT

CAPAC S. 2448-73 P.3,3,3

37

6621703 KG

0,252

3,59

0,90

0,000

PLACI

TEH.CAUCIUC GAR.F

INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 4 MM

38

7101619 BUCATA

2,000

165,00

330,00

0,009

INDIC.CIRCULAȚIE CEDEAZA

39    7324338 BUCATA

HIDRANT SUBTERAN INCENDIU

3,000

798,00

2.394,00

0,162

40    7329912 KG

3,599

3,07

11,05

0,003

MICROBILE STICLA SEMNALIZ.ORIZONT ALBE D=02-Q5 MM.

41    8000277 %

994,02

0,000

MATERIAL MĂRUNT

42    8803415 BUCATA

34,000

95,00

3.230,00

0,000

INEL BETON RIDICARE LA COTA

LEGĂTURĂ Dl00

Total M:

233.459,06

639,445

OFERTANT

Lucrarea^    REABILITARE DRUM

Obiectului    REABILITARE DRUM

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

I I

RK-Cod-

crt. Denumirea meseriei

Consumuri (om/ore)

cu manopera directa

Tariful mediu

Valoarea    Procentul

(exclusiv TVA)

romani

0 1

2

3

4 = 2X3

5

1 0010112

122,81300

10,42

1.279,71

100,00

ASFALTATOR 12

2 0010122

22,23960

10,42

231,74

100,00

ASFALTATOR 22

3    0010132

33,16980

10,42

345,63

100,00

ASFALTATOR 32

4    0010150

111,84000

10,42

1.165,37

100,00

ASFALTATOR 5

5    0010152

11,24110

10,42

117,13

100,00

ASFALTATOR 52

6 0010212

131,17860

10,42

1.366,88

100,00

BETONIST 12

7    0010222

94,52520

10,42

984,95

100,00

BETONIST 22

8    0010232

49,03920

10,42

510,99

100,00

BETONIST 32

9    0010242

52,92000

10,42

551,43

100,00

BETONIST 42

10    0010250

182,82380

10,42

1.905,02

100,00

BETONIST 5

11 0010600

27,20000

11,57

314,70

100,00

DRENOR CANALIST

12 0010821

0,44000

10,42

4,58

100,00

DULGHER PODURI 21

13 0011622

0,67500

11,57

7,81

100,00

INSTALATOR SANITAR 22

14    0011632

0,67500

11,57

7,81

100,00

INSTALATOR SANITAR 32

15    0012032

0,34500

11,57

3,99

100,00

INSTALATOR ALIM.APA 32

16    0012042

0,34500

11,57

3,99

100,00

INSTALATOR ALIM.APA 42

17    0012811

52,60150

10,42

548,11

100,00

PAVATOR 11

18 0012821

62,13070

10,42

647,40

100,00

PAVATOR 21

19    0013411

7,51500

10,42

78,31

100,00

ZIDAR    11

20    0013422

7,51500

10,42

78,31

100,00

ZIDAR    22

21    0019911

0,44000

10,42

4,58

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11

22    0019920

218,43010

10,42

2.276,04

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2

23    0019921

8,51340

10,42

88,71

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21

lîxecuiant    05    Obiecti02

Oă/w/Ol

I ron |

0 1

2

3

4 = 2X3

5

24    0019931

5,64790

10.42

58,85

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.

31

25    0029932

0,00550

10,42

0,06

100,00

MUNCITOR DESERV.CTII MAȘINI

32

26    13

21,31000

10,42

222,05

100,00

BETONIST

27    49

1123,18820

10,42

11.703,62

100,00

MUNCITOR NECALIFICAT

28    52

200,29000

10,42

2.087,02

100,00

PAVATOR

Total m:

2549,05750

10,43

26,594,81

100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa:    HA

OFERTANT

Lucrarea:02 REABILITARE DRUM

Obiectu 1:01    REABILITARE DRUM

LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCȚIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCȚII

I ron |

NT-

crt.

—Cod-

Denumirea utilajului de construcții

Consumurile

(ore funcționare)

Tariful orar

Valoarea

(exclusiv TVA)

6

1

2

3

4 = 2X3

I    T 0003546

AUTOGREDER PINA LA 175CP

9,84160

167,21

1.645,62

2

T 0004005

42,65390

110,66

4.720,08

COMPACTOR STATIC AUTQPROP.CU RULOURI(VALTURI), R8-14 ; DE 14TF

3    T 0004008

COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,l-16TF

11,28370

110,66

1.248,65

4    T 0004019

33,18590

3,10

102,88

PLACA VIBRATOARE, MOTOR CU ARDERE INT. < 10CP 650-700KGF

5    T 0004026

2,36820

63,58

150,57

PERIE MECANICA PT CURATAT FUNDAȚII DE DRUMURI 6 CP

6

REPJ

T 0004046

11,28370

MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP

98,36

1.109,86

^RTIZ.FINISOR MIXTURI

ASFAL.

7    T 0004047

AUTOGUDRONATOR 3500-3600

L

1,87140

100,33

187,76

8

T 0004057

19,32000

23,64

456,72

VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MQT ARDERE INT. 2Q-25CP

9    E 0004058

MAȘINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV 20KW

47,04000

218,36

10.271,65

10    T 0004062

0,06180

47,28

2,92

MAȘINA TRASAT BENZI CIRCULAȚIE MOTOR ARDERE INTER

40-45CP

11    T 0005603

59,89530

49,11

2.941,47

AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J.

5-8T

12    A 0007406

4,60000

300,98

1.384,51

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC

13    A 0007612

1405,70990

0,30

421,71

LONGRINA METALICA DE 3 M LUNGIME

14    T 1467

165,07200

1.43

236,05

CIOCAN PNEUMATIC DE ABATAJ

15    T 1870

153,28790

300,98

46.136,59

ÎNCĂRCĂTOR FRONTAL PE SENILE 0,5-0,99 MC

16    T 1974

165,07200

55,21

9,113,63

MOTOCOMPRESOR DE AER,MOBIL,JOASA PREȘDEBIT 4-5,9MC/MIN

17    A 2461

REC1CLATOR WIRTGEN-WR-4200

111,84000

157,87

17.656,18

Total U:

2244,38730

97.786,87

OFERTANT

Lucrarea: 02    REABILITARE DRUM

Obiectul:    01    REABILITARE DRUM

nT

crt.


LISTA CUPRINZÂND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

I 1

Valoarea

(exclusiv TVA)


Codresursa U/M Tipul de transport Elemente rezultate din analiza

lucrărilor ce urmeaza sa fie executate

a)Cant. aferenta UM biTone transportate

Tariful unitar / UM

-Tariful-

unitar /1 x km


c)    Km parcurși

d)    Ore de funcționare

1. Transport auto din articole de lucrări

4    TRA01A50P TONE

(Categorie

01)

a.

50,76000

112,20

5,695,27

TRANSPORTUL RUTIER AL

PAMINTULUI SAU

MOLOZULUI

cu

b.

50,76000

AUTOBASCULANTA DIST.-1

50 KM

ș

7    TRA01A50P TONE

(Categorie

01)

a.

495,22000

112,20

55.563,68

TRANSPORTUL RUTIER AL

PAMINTULUI SAU

i MOLOZULUI

cu

b.

495,22000

AUTOBASCULANTA DIST.=

50 KM

$

9    TRA01A50 TONE

(Categorie

01)

a.

185,64000

99,00

18.378,36

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR

cub.

185,64000

AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.

?

13    TRA05A50 TONE

(Categorie

01)

a.

204,62000

99,00

20.257,38

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU    b, 204,62000

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50

KM$_

99,00    124,74

900    124,74

99,00    16.608,24


17 TRA05A50 TONE (Categorie 01)    a.    1,26000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU    b.    1,26000

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA, BETON, ETC) PE DIST DE 50

KMȘ_

22 TRA05A50 TONE (Categorie 01)    a,    1,26000

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU    b.    1,26000

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50

KM$_

25 TRA01A50 TONE (Categorie 01)    a. 167,76000

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMI FABRICATELOR CU b. 167,76000 AUTOBASCULANTA PE DIST.- 50 KM.    S

2

TRAI

AUT(

TRA01A50 TONE    (Categorie 02)

^SPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR

a.

cub.

162,92000

162,92000

99,00

16.129,08

^BASCULANTA PE DIST.=    50 KM.

$

4

TRA05A50 TONE    (Categorie

02)

a.

175,44000

112,20

19.684,37

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU

b.

175,44000

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50

KMȘ

7    TRA01A50 TONE

(Categorie 02)

a.

0,66000

99,00

65,34

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU b.

0,66000

AUTOBASCULANTA PE DIST

50 KM.

$

10    TRA01A50 TONE

(Categorie 02)

a.

52,63200

99,00

5.210,57

TRANSPORTUL RUTIER AL

MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR Cub.

52,63200

AUTOBASCULANTA PE DIST

.-    50 KM.

ș

14    TRA05A50 TONE

(Categorie 02)

a.

71,06000

112,20

7.972,93

TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU    b. 71,06000

AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 50

KMS

Formularul C9

k‘xeculanlQ5    ObiectivQ2QbiectQ]    __I ron |

0 1 2

3

4

5

6

15    TRA01A50 TONE    (Categorie

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,

AUTOBASCULANTA PE DIST,=    50 KM,

02)    a.

SEMIFABRICATELOR CUb.

$

50,90000

50,90000

99,00

5.039,10

Total transport auto din

articole de lucrări

1620,13200

170.853,80

Total t:

1620,13200

170.853,80

OFERTANT

Str. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București


Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstruct@gmail.corn

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Al INVESTIȚIEI
1. Valoarea totala a investiției, din care C+M:

Valoarea totala de investiție, in preturi Ianuarie 2014 este:

-    Valoarea investiției in lei cu T.V.A. 883372 lei, din care C+M este de 693084 lei

-    Valoarea investiției in euro cu T.V.A. 196397 EURO, din care C+M este de 154090 EURO

(1 EURO = 4,4979 lei la cursul B.N.R. din data de 08.01.2014).

2. Eșalonarea investiției, inclusiv T.V.A. (INV/C+M)

AN

INVESTITIE/C+M (lei)

INVESTITIE/C+M (euro)

ANUL 1

883372 |    693084 ]

196397 |    154090 |

3. Durata de realizare (luni) 12 luni

4. Capacitati(in unitati fizice)

-    Lungime strada: 213 ml

-    Lățime strada: 10,00-10,80 m

-    Lungime trotuare: 2x213=426 ml

-    Lățime trotuare: 1 ;40-2,80 ml

-    Suprafața carosabil: 1398 mp Suprafața trotuare: 731 mp

5. Finanțarea investiției

Finanțarea obiectului de investiții se va face din fonduri proprii si/sau atrase, conform prevederilor bugetare ale: PRIMĂRIEI SECTORULUI 6 A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI - ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC SI DEZVOLTARE URBANA SECTOR 6.

Beneficiar,    Proiectant,

SECTORUL 6 BUCUREȘTI    SC SDCC SRL

DIRECTOR GENERAL, ing.

« Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva »

Strada Govodarva, cuprinsa intre Str. Ghirlandei si Str. SfecleiStr. Calea Plevnei, nr.90, Sector 1, București    Tel.: 0721.323.555

E-mail: spheraconstrLict@gmail.com

TABEL CU CALCULUL SUPRAFEȚELOR
Strada Govodarva
(incepe din str. Sfeclei si se termina in str. Ghirlandei)

Nu se intersectează cu alte străzi.

Lungime carosabil: 213 ml Lățime carosabil: 6,60 ml Lungime trotuare: 2x213 ml=426 Lățime trotuare: variabil 1,40-2,80 m

Suprafața corosabil: Suprafața trotuare:_

1398 mp 351+380=731 mp

2129 mp


Total suprafețe:

TIPURI DE LUCRĂRI PROIECTATE
ALCĂTUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE LA CAROSABIL-IMBRACAMINTE BITUMINOASA

•    frezare asfalt de 5 cm grosime

•    30% reparații strat de balast compactat de 10 cm grosime

•    30% reparații fundații din beton de ciment de 20 cm grosime

•    reparații rosturi

•    montat geogrila antifisura

•    5 cm strat de uzura beton asfaltic

ALCĂTUIREA SUPRASTRUCTURILOR PROPUSE LA TROTUARE-IMBRACAMINTE BITUMINOASA

•    10 cm strat din balast compactat

•    10 cm fundație din beton de ciment C12/15(B200)

•    3 cm strat de uzura beton asfaltic Ba8

« Reabilitare sistem rutier pe strada Govodarva »

Strada Govodarva, cuprinsa intre Str. Ghirlandei si Str. Sfeclei

VENITURI SI COSTURI DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE

1 euro    4.4979


VARIANTA FARA PROIECT

Anul

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Rata creșterii preturilor de consum - medie anuala

6.50%

3.50%

3.20%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

Suprafața drumului in mp

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

Cheltuieli cu intretinera drumului PU euro/mp

1.416

1.47

1.51

1.55

1.60

1.64

1.69

1.74

1.79

1.83

1.89

1.94

1.99

Cheltuieli cu intretinera drumului PU lei/mp

6.37

6.59

6.80

6.99

7.19

7.39

7.60

7.81

8.03

8.25

8.48

8.72

8.97

Total cheltuieli lei

13560

14034

14483

14889

15306

15734

16175

16628

17093

17572

18064

18570

19090

Venit din taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit de la bugetul local

13560

14034

14483

14889

15306

15734

16175

16628

17093

17572

18064

18570

19090

Total venituri

13560

14034

14483

14889

15306

15734

16175

16628

17093

17572

18064

18570

19090

continuare

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2.05

2.11

2.17

2.23

2.29

2.35

2.42

2.49

2.56

2.63

2.70

2.78

2.85

2.93

3.02

3.10

3.19

9.22

9.48

9.74

10.01

10.29

10.58

10.88

11.18

11.50

11.82

12.15

12.49

12.84

13.20

13.57

13.95

14.34

19624

20174

20739

21319

21916

22530

23161

23809

24476

25161

25866

26590

27334

28100

28887

29695

30527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19624

20174

20739

21319

21916

22530

23161

23809

24476

25161

25866

26590

27334

28100

28887

29695

30527

19624

20174

20739

21319

21916

22530

23161

23809

24476

25161

25866

26590

27334

28100

28887

29695

30527

Nr. Crt.

Tipul lucrării

Operații

UM

Suprafața/

Dimensiune

strada

Cantitate

afectata

Preț fara TVA

Cost anual fara TVA

Cost Total

1

întreținere curenta pe timp de vara

înlăturarea denivelărilor sau făgașelor

mp

2129

106.45

19.76

2103.452

2608.28048

Plombări

mp

2129

106.45

48.33

5144.7285

6379.46334

Colmatarea fisurilor si crăpăturilor

ml

425.8

21.29

2.23

47.4767

58.871108

întreținere platforma drum

100 mp

2129

1

5.41

5.41

6.7084

2

întreținere curenta pe timp de iarna

Deszăpezire

1000 mp

2129

2.13

12.5

26.625

33.015

Combatere polei

1000 mp

2129

2.13

12.5

26.625

33.015

întreținere comuna

Decolmatari

mc

2129

106.45

38.3

4077.035

5055.5234

întreținerea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si alte mijloace de dirijare

buc

4

4

76.5

306

379.44

4

întreținere periodica

Tratamente bituminoase simple

1000 mp

2129

0.25

4895.31

1223.8275

1517.5461

Tratamente bituminoase duble

1000 mp

2129

0.25

7714

1928.5

2391.34

14889.6797    18463.20283

VENITURI SI COSTURI DE OPERARE SI ÎNTREȚINERE

1 euro    4.4979


VARIANTA CU PROIECT

Anul

Anul 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rata creșterii preturilor de consum - medie anuala

6.50%

3.50%

3.20%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

Suprafața drumului in mp

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

Venit din taxe

0

0

O1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit de la buqetul local

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

O1

0

0

0

0

0

0

Total Venituri

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

întreținere curenta pe timp de vara

0

0

0

10587

10883

11188

11501

11823

12154

12495

12845

13204

13574

13954

14345

înlăturarea denivelărilor sau faqaselor

0

0

0

3050.12

3135.52

3223.32

3313.57

3406.35

3501.73

3599.78

3700.57

3804.19

3910.71

4020.21

4132.77

Plombări

0

0

0

7460.14

7669.02

7883.76

8104.50

8331 43

8564 71

8804.52

9051.04

9304.47

9565.00

983282

10108.14

Colmatarea fisurilor si crăpăturilor

0

0

0

68.84

7077

72 75

74.79

76.88

79.04

81.25

83.53

85.86

88.27

90.74

93.28

întreținere platforma drum

o1

0

0

7.84

8.06

8.29

8.52

8 76

901

9.26

952

9.78

10.06

10.34

10.63

întreținere curenta pe timp de iarna

70

73

75

77

79

82

84

86

89

91

94

96

99

102

105

Deszăpezire

35

36

38

39

40

41

42

43

44

46

47

48

50

51

52

Combatere polei

35

36

38

39

40

41

42

43

44

46

47

48

50

51

52

întreținere comuna

5788

5991

6183

6356

6534

6717

6905

7098

7297

7501

7711

7927

8149

8377

8612

Decolmatari

5384

5573

5751

5912

6077

6248

6423

6302

6787

6977

7173

7374

7580

7792

8010

întreținerea indicatoarelor de circulație, a stâlpilor si alte mijloace de dirijare

404

418

432

444

456

469

482

496

509

524

538

553

569

585

601

întreținere periodica

4699

4831

4966

5105

5248

5395

5546

5701

5861

6025

6194

Tratamente bituminoase simple

0

0

0

0

1824

1875

1928

1982

2037

2094

2153

2213

2275

2339

2405

Tratamente bituminoase duble

0

0

0

0

2875

2955

3038

3123

3210

3300

3393

3488

3585

3686

3789

Cheltuieli cu forța de munca

0

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Cheltuieli administrative

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu investiția

883372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cheltuieli

883372

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Economii din costuri de operare

4501

4771

5026

-5331

-10090

-10283

-10481

-10685

-10894

-11110

-11331

-11559

-11793

-12034

-12281

VARIANTA CU PROIECT

continuare

Anul

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Rata creșterii preturilor de consum - medie

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

Suprafața drumului in mp

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

2129

Venit din taxe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Venit de la buqetul local

33274

34116

34981

35871

36786

37727

38693

39687

4C709

41759

42839

43948

45089

46262

47468

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Venituri

33274

34116

34981

35871

36786

37727

38693

39687

40709

41759

42839

43948

45089

46262

47468

întreținere curenta pe timp de vara

14746

15159

15584

16020

16469

16930

17404

17891

18392

18907

19437

19981

20540

21115

21707

înlăturarea denivelărilor sau făgașelor

4248

4367

4490

4615

4745

4878

5014

5154

5299

5447

5600

5757

5918

6083

6254

Plombări

10391

10682

10981

11289

11605

11930

12264

12607

12960

13323

13696

14080

14474

14879

15296

Colmatarea fisurilor si crăpăturilor

96

99

101

104

107

110

113

116

120

123

126

130

134

137

141

întreținere platforma drum

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

U

15

15

16

16

întreținere curenta pe timp de iarna

108

111

114

117

120

123

127

130

134

138

142

146

150

154

158

Deszăpezire

54

55

57

58

60

62

63

65

67

69

71

73

75

77

79

Combatere polei

54

55

57

58

60

62

63

65

67

69

71

73

75

77

79

întreținere comuna

8853

9101

9355

9617

9887

10163

10448

10741

11041

11350

11668

11995

12331

12676

13031

Decolmatari

8235

8465

8702

8946

9196

9454

9719

9991

1C270

10558

10854

11158

11470

11791

12121

întreținerea indicatoarelor de circulație, a

618

635

653

671

690

710

729

750

771

792

815

837

861

885

910

întreținere periodica

6367

6545

6729

6917

7111

7310

7514

7725

7941

8163

8392

8627

8869

9117

9372

Tratamente bituminoase simple

2472

2541

2612

2685

2761

2838

2917

2999

2083

3169

3258

3349

3443

3539

3639

Tratamente bituminoase duble

3895

4004

4116

4232

4350

4472

4597

4726

4858

4994

5134

5278

5425

5577

5734

Cheltuieli cu forța de munca

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

3200

Cheltuieli administrative

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu investiția

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total cheltuieli

33274

34116

34981

35871

36786

37727

38693

39687

4C709

41759

42839

43948

45089

46262

47468

Economii din costuri de operare

-12535

-12797

-13065

-13341

-13625

-13917

-14217

-14526

-14843

-15169

-15504

-15849

-16203

-16567

-16941

ANALIZA FINANCIARA A PROIECTULUI

1 euro    4.4979


Anul

Anul 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Rata creșterii preturilor de consum - medie anuala

6.50%

3.50%

3.20%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

2.80%

Venit de la buqetul local

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Venituri

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Cheltuieli cu investiția

883372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu intretinerea

0

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Total cheltuieli

883372

9059

9264

9458

20220

25395

26017

26656

27313

27988

28682

29395

30129

30883

31658

32455

Flux de numerar

-883372

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Flux net cumulat

0

0

5

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

RIRF

-3.93

VANF

-883372

COST/BENEFICII

1.39

Anul

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Venit de la bugetul local

103305

106108

108990

111952

114997

118127

121345

124653

128054

131550

135144

138838

142636

146540

150554

Valoare reziduala

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Total Venituri

103305

106108

108990

111952

114997

118127

121345

124653

128054

131550

135144

138838

142636

146540

150554

Cheltuieli cu investiția

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cheltuieli cu intretinerea

103305

106108

108990

111952

114997

118127

121345

124653

128054

131550

135144

138838

142636

146540

150554

Total cheltuieli

103305

106108

108990

111952

114997

118127

121345

124653

128054

131550

135144

138838

142636

146540

150554

Flux de numerar

-103305.4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ol

0

0

Flux net cumulat

-0

0

a

a

0

0

0

5

Q

0

0

0

0

0

RIRF

-3.93

VANF

-883372

COST/BENEFICII

1.39

Limita de prcpietate


L var.


TRANSVERSAL TIP NR. 1 se aplica de la km 0+000.00 - 0+207.95 SCARA 1:20


Limita de propcetate


5.60


3.30


3.30


Bordura prefabricata 20x25 cm '    2.5%


Fundație beton C 8/10


2.5%


Bordura prefabricata 20x25 cm

2


T--i-1 t - i -i Jli '7


-A?5 cm imbracaminte din beton asfaltic BA16

anfrfisura ~


ire suprastructura existenta asfalt

fundație beton de ciment existent


fundație balast existenT"


S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.R.L J40/5252/2012; RO30165671


Specificație:

Nume

Semnătură

Proiectat:

ing. LAURENTIUIONESCU

Desenat:

ing. ADRIAN LEONTE

Verificat:

ing. GEORGIANA IONESCU


Scara:

T20@A4


Data: Ianuarie 2014


Beneficiar:


SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


REABILITARE SISTEM RUTIER

Adresa: str. Govodarva, sector 6, municipiul București


PROFIL TRANSVERSAL TIP NR.1


Nr. Proiect: P66/2013


Faza:

S.F.


Nr. Planșa:

03CHAMAOE

KLOMETRAJ

VEHnCUfcOfcfclK

declmfau

HOnZ. GEOAETR

AMENAJARE PLAN
S.C. SPHERA DESIGN & CONSTRUCTION COMPANY S.H.L JW5252/2012; R030165671

Beneficiar:    V

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Nr. Proiect: P66/20B

Specificație:

Nizne

Sșppatura

^S6sa:

REABILITARE SISTEM RUTIER

Faza:

Proiectat:

ing.LAL'REVnUIONESCU

t:100@A3

Adresa: str. Gowdarva, sector 6, municipiul București

S.R

Desenat

ing. ADRIAN LEONTE

f y

Data:

PROFIL LONGITUDINAL

1* Planșa:

Verificat:

ing. GEORGIANA IONESCU

Ianuarie 2014

04