Hotărârea nr. 4/2014

HCL 4 – Hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020 şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020 și aprobarea

Regulamentului de Organizare și Funcționare

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de Specialitate al Direcției Relații Publice și Informare;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; în baza prevederilor H.G. nr. 1221/2011 pentru aprobarea Strategiei Guvernului

României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se constituie Grupul de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020, precum și componența acestuia, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Grupului de Lucru Local Sector 6, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Compartimentul Relații cu Minoritățile Etnice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


Municipiul București

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ lentru legalitate

Secretarul Sectorului 6, îeorgfre Floricica


Nr.: 4

Data: 30.01.2014

ANEXA NR. 1

la H.C.L. S. 6 nr. 4/30.01.2014

Componența Grupului de Lucru Local Sector 6 București

de implementare a Strategiei de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian GheorgheNr.

Crt.

INSTITUȚIA

1.

Reprezentant Primăria Sector 6 București

2.

Reprezentant Primăria Sector 6 București

3.

Reprezentant al Direcției de Sănătate București

4.

Reprezentant al Poliției Sector 6

5.

Reprezentant al Agenției Locale pentru Ocuparea Forței de Muncă Sector 6

6.

Reprezentant Starea Civilă Sector 6

7.

Reprezentant al Inspectoratului Școlar Sector 6

8.

Reprezentant D.G.A.S.P.C. Sector 6

9.

Reprezentant Consiliul Local Sector 6

10.

Reprezentant Consiliul Local Sector 6

11.

Reprezentant Consiliul Local Sector 6

12.

Reprezentant Consiliul Local Sector 6

13.

Reprezentant Partida Romilor Pro Europa

14.

Reprezentant O.N.G.

15.

Reprezentant O.N.G.

16.

Reprezentant O.N.G.

17.

Reprezentant comunitate romi sector 6

18.

Reprezentant comunitate romi sector 6

19.

Reprezentant comunitate romi sector 6

20.

Reprezentant Poliția Locală Sector 6

21.

Reprezentant O.N.G.

Municipiu! Bucureștii CONSiUUL LOCAL -SECTOR 6

ANEXA NR. 2

la H.C.L. S. 6 nr. 4/30.01.2014

Regulament de Organizare și funcționare a Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012 - 2020

Grupul de Lucru Local Sector 6 este alcătuit din reprezentanți ai administrației publice locale, ai structurilor descentralizate ale administrației publice centrale/locale, ai organizațiilor neguvemamentale ale romilor și ai minorității romilor, și are ca scop evaluarea principalelor nevoi ale cetățenilor de etnie romă și aplicarea programelor de sprijinire a acestora.

Atribuțiile Grupului de Lucru Local Sector 6 de implementare a strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012 - 2020 sunt următoarele:

A.    Identifică și evaluează principalele nevoi ale comunității de romi și verifică modalitatea de aplicare a programelor de sprijinire a acestora;

B.    Monitorizează situația romilor din Sectorul 6;

C.    Monitorizează și evaluează alte inițiative locale care privesc comunitățile de romi din Sectorul 6;

D.    întocmește rapoarte privind situația romilor din Sectorul 6;

E.    Elaborează studii și cercetări privind situația comunității de romi din Sectorul 6;

F.    Elaborează Planul Local Sector 6 de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor în conformitate cu H.G nr. 1221/2011 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada 2012-2020.

Grupul de Lucru Local Sector 6 se întâlnește în ședința ordinară o dată la două luni și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie.

în cadrul primei ședințe de constituire Grupul de Lucru Local Sector 6 își alege din rândul membrilor săi un președinte și un secretar.

Convocarea Grupului de Lucru Local Sector 6 se face în scris sau telefonic la sediul Primăriei Sectorului 6, de către secretarul ales.

Grupul de Lucru Local Sector 6 își desfășoară activitatea în plen și ia hotărâri cu votul majorității simple a membrilor săi prezenți.

Dezbaterile din ședințele Grupului de Lucru Local Sector 6, precum și modul cum și-a exprimat votul fiecare membru se consemnează într-un proces verbal și se semnează de către toți membrii comisiei.

înaintea fiecărei ședințe, secretarul pune la dispoziția membrilor Grupului de Lucru Local Sector 6 procesul verbal al ședinței anterioare, pe care ulterior îl va supune spre aprobare Grupului de Lucru Local Sector 6.

Președintele de ședință și secretarul își asumă responsabilitatea veridicității celor consemnate.

Hotărârile Grupului de Lucru Local Sector 6 se semnează de către președinte și se contrasemnează de către secretar.

La sfârșitul anului Grupul de Lucru Local Sector 6 întocmește un raport privind activitatea pe care a desfașurat-o în anul anterior și identifică principalele priorități pe anul următor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Municipiu' Suc3H?^Gheorghn CONSiUU! LOCAL SECI OR 6

2