Hotărârea nr. 33/2014

HCL 33 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatişti”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Liga tinerilor karatiști”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 396.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Liga tinerilor karatiști”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

ANEXĂ

la H.C.L.S6 Nr. 5?    /50.0<2.0^

«LIGA TINERILOR KARATIȘTI»

PROIECTUL

DESCRIERE

Titlul_LIGA TINERILOR KARATIȘTI

Localizare:BUCUREȘTI, SECTOR 6

Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector6

% din costul total al proiectului

396000 lei

396000lei

100

Rezumat

Durata proiectului

Pe toată durata anului 2014

Scopul proiectului

Realizarea unui demers de dezvoltare personală și integrare socială prin sport a copiilor de pe raza sectorului 6 și prevenirea comportamentului deviant a acestor copii.

Parteneri

Administrația Școlilor Sector 6.

Grupul    (grupurile)

țintă'

Intre 30 și 100 de copii de pe raza sectorului 6 pentru fiecare locație.

Beneficiarii finali2

Aproximativ între 200 și 500 de copii și tineri care vor participa la proiect în total.

Rezultatele așteptate

Toți copiii participanți la antrenamente vor fi asistați și consiliați în vederea optimizării rezultatelor școlare și a comportamentului social:

Cel puțin 300 de copii beneficiari ai proiectului vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber;

Cel puțin 60% din participanți vor afișa autocontrol, abilități de comunicare asertivă și negociere pașnică.

Ameliorarea problemelor comportamentale pentru copiii care prezintă devianțe.

Adoptarea unor comportamente prosociale adecvate.

Principalele activități

Proiectul de arte marțiale - susținerea cursurilor de arte marțiale de 2 ori pe săptămână în anul 2014 în cele 7 locații ale proiectului, participarea la competiții oficiale interne și internaționale.

Obiective

a)    Monitorizarea situației sociale și consilierea copiilor și tinerilor de pe raza sectorului 6, participanți la cursuri.

b)    Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activități sportive organizate ce pot oferi o alternativă la modelele de comportament învățate precum dar și posibilitatea de responsabilizare și valorizare.

c)    Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru toți copiii de pe raza sectorului 6 și cu prioritate pentru copiii aflați în dificultate prin organizarea unor concursuri de arte marțiale.

"Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

d) Popularizarea D.G.A.S.P.C. sector 6 și a serviciilor pe care le oferă comunității și identificarea copiilor ce ar putea beneficia de acestea.

Justificare

Activitățile desfășurate cu copiii și în special cu cei care prezintă riscul de a dezvolta un comportament deviant a evidențiat necesitatea unor metode educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai ușoară aflată în concordanță cu modul lor de viață.

Experiența anilor 2010-2013 a arătat că aceste programe oferă beneficiarilor un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvare pașnică a conflictelor și de preluare cu ușurință a unui set de reguli și norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învățarea și acceptarea normelor sociale în general. Astfel, am constatat că, pe de o parte, activitățile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza situația școlară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor reguli și a unui program, prin apartenența la o echipă, luarea deciziilor, etc.).

Participanții la proiect sunt selectați cu prioritate dintre beneficiarii D.G.A.S.P.C sector 6 precum și din cadrul școlilor de pe raza Sectorului 6 sau la solicitarea părinților indiferent de situația economică a acestora.

Descrierea activităților

Programul de dezvoltare prin sport “Liga tinerilor karatiști” este structurat pe trei niveluri analoage:

In prima etapă vor fi identificați copiii si tinerii din grupul țintă care sunt interesați de activități sportive și în

mod special de arte marțiale.

-    Al doilea nivel constă în desfășurarea activităților sportive prin care se urmărește asistarea și reintegrarea socială a copiilor pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viață în vederea dobândirii unor comportamente dezirabile.

-    Al treilea nivel, participarea la competiții, va fi condiționată atât de capacitățile lor sportive cât și de renunțarea la droguri, continuarea studiilor, adoptarea unor comportamente adecvate, etc.

Metodologia

Proiectul Liga tinerilor karatiști este desfășurat în 7 locații: Centrul de recreere și dezvoltare personală “Conacul Golescu- Grant”, și 6 săli de sport aparținând școlilor generale de pe raza sectorului 6 puse la dispoziție de către Administrația Școlilor sector 6. Fiecare dintre cele 7 locații funcționează distinct, avănd fiecare proprii beneficiari.

Pentru fiecare copil inclus în program care manifestă un comportament neadecvat, există un asistent social și un psiholog care asigură acompanierea psiho-afectivă a copilului până la remedierea situației semnalate. Obiectivele noastre sunt acompanierea copiilor și tinerilor precum și prevenirea abandonului școlar sau familial acolo unde există acest risc.

Cursuri sunt ținute de antrenori calificați, iar în cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcți cu privire la toate problemele apărute, expimare asistată de către specialist, astfel încât orice conflict apărut să poata fi aplanat în mod pașnic, iar copiii să experimenteze negocierea și comunicarea asertivă.

Antrenorii încurajează pe timpul desfășurării cursului aprecierile pozitive privind performanțele fiecărui participant, acestea sunt realizate doar în scop constructiv și au ca finalitate creșterea încrederii în forțele proprii.

Durata și planul de acțiune

REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului sunt:

Toți copiii participanți la antrenamente care manifestă probleme comportamentale vor fi asistați și consiliați în vederea optimizării rezultatelor școlare și a comportamentului social;

Toți copiii participanți la sesiuni vor fi inițiați în practicarea corectă a disciplinelor sportive .

Toți copiii participanți la sesiuni vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber ;

Toți copiii participanți la sesiuni vor avea exercițiul unei comunicări asertive și a negocierii pașnice ;

Toți copiii participanți vor învăța să-și controleze emoțiile și impulsivitatea.

BUGET «LIGA TINERILOR KARATIȘTI»

Total cheltuieli

lei/ lună

luni proiect

Total costuri

Susținere DGASPC

1

Plata cursuri 1

6000

12

72.000

72.000

2

Plata cursuri 2

27000

12

324.000

324.000

TOTAL COSTURI 2

396.000

396.000    ....

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

ÎUZ-//W 6f/€OeG/Ze