Hotărârea nr. 32/2014

HCL 32 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului

București și Raportul de Specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului

Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru perioada 2011 -2018;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Prevederile art. 8 și art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 30 alin. (3) lit. b) coroborate cu cele ale art. 94 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din

Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 336.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului social „Sprijin pentru seniorii sectorului 6” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

Iulian Gheorghe


Nr.: 32

Data: 30.01.2014CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Municipiul Bucy°$i? SecreMruLSectorului 6,


CONSILIUL LOC. aLI    \

SECTOR 6    Gheorghe Floricica


ANEXĂ

la H.C.L. S6 Nr. 32    / 5/W 267/4

PROIECT

«SPRIJIN PENTRU SENIORII SECTORULUI 6 »

SCOPUL PROIECTULUI

Scopul proiectului este acela de a acorda sprijin persoanelor vârstnice defavorizate din Sectorul 6, persoane vârstnice cu venituri mici și cu o stare de sănătate precară în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora. Proiectul vizează acordarea unui pachet cu alimente /lunar în scopul satisfacerii nevoilor de bază, respectiv de hrană pentru pensionarii aflați în dificultate.

Precizăm că la nivelul sectorului 6 există un număr mare de persoane vârstnice care au pensii mici, trănd la limita sărăciei, astfel se impun măsuri în acest sens, în vederea susținerii acestora în contextul crizei economice prelungite.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

•    Să ajute pensionarii cu venituri mici din Sectorul 6 prin acordarea unui pachet cu alimente / lunar;

•    Acordarea unui pachet cu alimente / lunar pentru un număr de 400 persoane vârstnice;

•    Intervenție directă în vederea îmbunătățirii calității vieții pensionarilor defavorizați din Sectorul 6;

•    Dezvoltarea parteneriatului cu asociații de pensionari, respectiv Consiliul Persoanelor Vârstnice

Sector 6 în vederea identificării persoanelor vârstnice care necesită sprijin alimentar.

BENEFICIARI

Număr de beneficiari estimat : 400 persoane vârstnice / lunar

GRUP ȚINTĂ

• persoane vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, care au împlinit vârsta legală de pensionare și au venituri mici (venitul de 700 lei / membru familie);

JUSTIFICAREA / MOTIVAȚIA PROIECTULUI

în prezent, 1/3 din populația sectorului 6 este alcătuită din persoane în vârstă, mulți dintre ei având peste 70 de ani, reprezentând o categorie vulnerabilă datorită limitării motorii sau fragilității legate de vârsta înaintată, care au probleme de locomoție, nevoi sociale și medicale crescute. Multe dintre persoanele vârstnice existente în sectorul 6 sunt singure, marginalizate, dependente, cu venituri foarte mici. Problema protecției sociale a vârstnicilor este deosebit de complexă, pentru această categorie de persoane fiind necesare servicii specializate, primare, comunitare, organizate la nivel local și acordate strict individualizat. în funcție de nevoi și în vederea îmbunătățirii calității vieții seniorilor aflați în dificultate din comunitate.

Totodată, a fost identificat un număr în creștere a persoanelor în vârstă care locuiesc singure, schimbări în structura familială, limitări datorate pauperității situației care limitează posibilitatea ca cei mai tineri din familie să poată să-i ajute pe cei în vârstă.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 a derulat pe parcursul anului 2013 proiectul “Sprijin pentru Seniorii Sectorului 6”, care a constat în acordarea de serviciului social pachet cu alimente / lunar pentru pensoanele vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare și cu venituri mici. Astfel, în prezent se află înscriși în programul menționat un număr de 300 persoane vârstnice defavorizate, iar pe parcursul anului 2013 au beneficiat de acest tip de serviciu social circa 330 de persoane vârstnice.

Distribuirea produselor alimentare se va realiza și pe parcursul anului 2014 în mod direct de către angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 6 din cadrul „Clubului Seniorilor - Ghencea” situat în Prelungirea Ghencea nr. 28. Bl. C5, parter. Sector 6. Experiența de până acum a demonstrat faptul că adoptarea unui astfel de demers a dus la realizarea unui control și a unei evaluări de ansamblu a întregului proces.

Referitor la aceste aspecte, considerăm că și pe parcursul anului 2014 persoanele vârstnice defavorizate din Sectorul 6 necesită sprijin în vederea depășirii situației sociale cu care se confruntă, a dificultăților create de criza economică prelungită care a afectat și populația sectorului 6, prin completarea coșului cu alimente, respectiv prin acordarea unui pachet cu alimente lunar.

Totodată, acordarea serviciului social „pachet cu alimente/lunar” se va realiza în urma evaluării situației socio-economice a persoanelor vârstnice care solicită acordarea unui sprijin alimentar, demersurile în vederea acordării serviciului solicitat derulându-se în condițiile respectării criteriilor de eligibilitate stabilite în acest sens.

Ca urmare a celor precizate mai sus, se estimează pentru anul 2014 un număr de 400 beneficiari în cadrul proiectului „Sprijin pentru seniorii sectorului 6”, proiect propus spre derulare de către D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Având în vedere aceste aspecte, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 propune implementarea la nivelul sectorului 6 a proiectului social «Sprijin pentru seniorii sectorului 6 », proiect care constă în acordarea serviciului social « pachet cu alimente »/lunar și pe parcursul anului 2014. proiect destinat persoanelor vârstnice aflate în dificultate, cu venituri mici și cu o stare de sănătate precară în vederea îmbunătățirii calității vieții acestora.

Precizăm că în conformitate cu Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, care reglementează cadrul general de organizare, funcționare și finanțare a sistemului național de asistență socială în România, administrația publică locală intervine pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau permanente care pot genera excluderea sau marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităților prin măsuri și acțiuni de asistență socială.

PREZENTAREA PROIECTULUI (modalități de intervenție, activități)

Proiectul va fi implementat în Sectorul 6 de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 prin serviciile de specialitate și constă în acordarea unui pachet cu alimente / lunar pensionarilor cu venituri mici.

Proiectul a fost propus spre derulare pentru o perioadă de 5 ani (01.01.2013 - 31.12.2017), perioadă susținută și prin prezenta propunere de proiect.

Astfel, în urma unei reevaluări a situației sociale a beneficiarilor proiectului „Sprijin pentru Seniorii Sectorului 6” pe parcursul anului 2013. precum și în baza noilor solicitări în acest sens, se va propune continuitatea în acordarea acestui tip de serviciu pentru cei care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, iar în urma evaluării situației socio-economice a beneficiarilor care au solicitat acordarea unui sprijin constând în alimente, se vor efectua demersurile în vederea acordării serviciului solicitat, în condițiile respectării criteriilor de eligibilitate stabilite în acest sens. Menționăm că evaluarea și reevaluarea situației sociale a beneficiarilor se realizează de către angajații desemnați de la nivelul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 6.

Persoanele vârstnice care vor fi incluse în programul social vor beneficia de sprijin alimentar lunar, respectiv de un „pachet cu alimente” care să cuprindă produse alimentare de bază, în valoare de 70 lei / lună.

Distribuirea „pachetelor cu alimente” se va realiza lunar de către angajați ai D.G.A.S.P.C. Sector 6, din cadrul „Clubului Seniorilor - Ghencea", atât la sediul acestuia situat în Prelungirea Ghencea nr. 28, Bl. C5. parter. Sector 6. cât și la domiciliul persoanelor vârstnice nedeplasabile. Personalul desemnat din cadrul „Clubului Seniorilor - Ghencea” va colabora permanent cu angajații din cadrul Serviciului Asistență Persoane Vârstnice.

Activitățile vor fi desfășurate în baza unei metodologii de intervenție și a unor proceduri de lucru.

DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ A PROIECTULUI - Metodologie și criterii de eligibilitate pentru acordarea serviciului social “pachet cu alimente”/ lunar

Criterii de eligibilitate:

1.    domiciliul legal și în fapt pe raza sectorului 6;

2.    vârsta legală de pensionare (persoana pensionată la limită de vârstă);

3.    venitul net lunar per membru de familie să fie mai mic sau egal cu 700 lei;

4.    să nu aibă întreținător legal ca urmare a înstrăinării bunurilor (locuinței) cu clauză de întreținere.

în funcție de concluziile anchetei sociale, de evaluarea detaliată a situației beneficiarului (îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contextul socio-economic familial, condițiile de locuit, măsura în care persoana vârstnică a mai beneficiat de servicii sociale asemănătoare, alți factori relevanți, etc.), personalul specializat poate propune sau nu acordarea serviciului social ,.pachet cu alimente’Vlunar în cadrul proiectului.

Metodologia constă în parcurgerea următoarelor etape:

1.    consilierea informativă a persoanei vârstnice (și a familiei, reprezentantului legal) privind drepturile și obligațiile persoanelor vârstnice, tipurile de sprijin disponibil și modalități de obținere;

2.    solicitare scrisă din partea persoanei vârstnice sau a reprezentantului legal/ aparținător/ instituție, etc. la sediul D.G.A.S.P.C. sector 6;

3.    efectuarea anchetei sociale (se vor solicita persoanei vârstnice actele care atestă eligibilitatea acestuia ca beneficiar, în cazul în care nu au fost depuse la dosar);

4.    completarea documentației - se vor solicita persoanei vârstnice actele care atestă eligibilitatea acestuia ca beneficiar. în cazul în care nu au fost depuse la dosar;

5.    întocmirea planului individualizat de servicii de către reprezentanții Serviciului Asistență Persoane Vârstnice, (în 2 exemplare);

6.    întocmirea și emiterea dispoziției de acordare a serviciilor (în 2 exemplare) de către Primarul Sectorului 6;

7.    completarea contractului de servicii sociale (în 2 exemplare);

8.    transmiterea către beneficiar a dispoziției de acordare a serviciilor, dispoziție emisă de către Primarul Sectorului 6 (1 exemplar) și înaintarea răspunsului către solicitant;

9.    semnarea planului de servicii și a contractului de servicii sociale, urmând ca, după semnarea contractului și a planului de servicii sociale, câte un exemplar să fie transmis beneficiarului.

Documentele necesare includerii în program (cu care se dovedește eligibilitatea):

1.    copia actelor de identitate ale beneficiarului și ale persoanelor cu care acesta locuiește, după caz;

2.    copia talonului de pensie al beneficiarului și / sau copii ale talonului/taloanelor de pensie sau adeverință/adeverințe de venit ale persoanelor cu care acesta locuiește, după caz; persoanele adulte care nu au niciun venit trebuie să prezinte declarație notarială în acest sens (în situații excepționale se prezintă declarație pe proprie răspundere) / adeverință venit de la Administrația Finanțelor Publice a Sectorului 6;

3.    certificat de încadrare în grad de handicap, dacă acesta există.

4.    prezentarea documentului din care să rezulte că persoana vârstnică să nu aibă întreținător legal ca urmare a înstrăinării bunurilor (locuinței) cu clauză de întreținere (consemnarea de către persoana care realizează evaluarea a numărului și a tipului de act încheiat în raportul de evaluare sau a concluziilor verificărilor efectuate la Serviciul Public pentru Finanțe Publice Locale Sector 6). Evaluarea situației sociale se realizează în baza documentației prezentate și în urma efectuării

anchetei sociale detaliate. în funcție de concluziile anchetei sociale, de evaluarea detaliată a situației beneficiarului (îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, contextul socio-economic familial, condițiile de locuit, măsura în care persoana vârstnică a mai beneficiat de servicii sociale asemănătoare, alți factori relevanți, etc.), personalul specializat poate propune sau nu acordarea serviciului social „pachet cu alimente’Vlunar în cadrul proiectului.

Serviciul social „pachet cu alimente”/ lunar poate fi acordat în mod excepțional, deși persoana vârstnică nu a putut prezenta informațiile solicitate sau s-a aflat în imposibilitatea de a furniza la data efectuării anchetei sociale toate informațiile, atunci când se constată caracterul urgent al unei situații (persoana vârstnică este imobilizată la pat și/sau se află în imposibilitatea de a transmite date personale, nu are aparținători, costurile crescute ale medicamentelor nu îi mai permit achiziționarea de produse alimentare care să răspundă nevoilor acesteia, persoane vârstnică nu are venit sau acesta este foarte scăzut, etc.).

Din momentul includerii în programul de acordare a serviciilor sociale, serviciile oferite vor fi monitorizate lunar, iar situația socială a beneficiarilor se va reevalua la 6 luni de către Serviciul Asistență Persoane Vârstnice, astfel se va verifica și. unde este cazul, se va actualiza documentația necesară. în cazul în care în raportul de reevaluare se constată întrunirea criteriilor de eligibilitate și necesitatea continuării serviciilor, se va revizui planul de servicii, după caz și beneficiarul va rămâne în program tot în baza dispoziției existente și a contractului semnat.

în cazul în care se constată că beneficiarul nu mai întrunește criteriile de eligibilitate sau nu mai necesită acordarea de serviciului social "pachet cu alimente"/lunar din cadrul proiectului "Sprijin pentru

seniorii sectorului 6", se va înainta Primarului Sectorului 6 propunerea de încetare a acordării serviciului

social, care va emite o dispoziție în acest sens, dispoziție care va fi transmisă beneficiarului.

REZULTATE AȘTEPTATE

(impactul așteptat asupra grupurilor țintă/beneficiarilor)

•    Să ajute pensionarii cu venituri mici din Sectorul 6 prin acordarea unui pachet cu alimente / lunar;

•    Acordarea unui pachet cu alimente / lunar pentru un număr de 400 persoane vârstnice;

•    Intervenție directă în vederea îmbunătățirii calității vieții pensionarilor defavorizați din Sectorul 6;

•    Dezvoltarea parteneriatului cu asociații de pensionari, respectiv Consiliul Persoanelor Vârstnice Sector 6 în vederea identificării persoanelor vârstnice care necesită sprijin alimentar.

BUGETUL PROIECTULUI

un pachet cu alimente acordat lunar pentru un număr estimat de beneficiari - 400

persoane;

valoarea propusă pentru un pachet cu alimente - 70 lei/lună;

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector 6 : 400 x 70 lei/lună x 12 luni - 336000

lei/an.

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI - an 2014 - 336000 lei.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

iliu/w


6