Hotărârea nr. 31/2014

HCL 31 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Şcoala de Voluntari”, desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Școala de Voluntari”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 25.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Școala de Voluntari” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nr.: 31

Data: 30.01.2014ANEXĂ

la H.C.L. S.6 nr. S.l.

Proiectul Școala de Voluntari

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1    Titlul: Școala de Voluntari

1.2    Localizare: BUCUREȘTI, Sector 6.

Oraș(e), sector ( sectoare), cartier

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

25.000 lei

25.000 lei

100%

1.4 Rezumat

Durata proiectului

februarie-decembrie 2014

Obiectivele proiectului

-    Crearea unei rețele de voluntariat comunitar care să sprijine intervențiile sociale atât la nivelul serviciilor cât și al proiectelor din cadrul DGASPC sector 6;

-    Crearea unei platforme online pentru cursuri de dezvoltare personală pentru voluntari, ca formă de recompensă motivațională a activității depusă de către voluntari;

-    Organizarea și coordonarea activităților de voluntariat la nivelul comunității sectorului 6.

Parteneri

Licee, universități și asociații care au ca scop desfășurarea unor activități de vountariat, precum si de reecrutarea si gestionarea de voluntari.

Grupul    (grupurile)

țintă1

Voluntarii activi care doresc să se implice în activități de scurtă sau de lungă durată pe raza sectorului 6

Beneficiarii finali2

Serviciile de asistență socială și implicit beneficiarii acestora; Voluntarii cooptați în proiect.

Rezultatele așteptate

Crearea unei rețele funcționale și active de voluntariat;

Implicarea voluntarilor în activități cu specific umanitar în cadrul serviciilor și proiectelor DGASPC sector 6;

Formarea unor echipe de voluntari pentru evenimente și activități comunitare care necesită o implicare la nivel de grup;

Creșterea calității intervențiilor sociale prin munca specifică la nivel de voluntariat.

Principalele activități

Promovarea proiectului în rândul organizațiilor partenere și nu numai ce dasfașoară activități cu și pentru voluntari;

"Grup țintă" sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Recrutarea voluntarilor din cadrul liceelor, universităților și asociațiilor care au ca scop desfășurarea unor activități de vountariat, precum si de recrutarea și gestionarea de voluntari ; Identificarea nevoilor de training, implicare și motivare ale potențialilor voluntari;

Identificarea și contractarea serviciilor unei echipe de traineri autorizați- voluntari ce vor activa în cadrul prezentului proiect; Desfășurarea unor sesiuni de formare și organizare a unor cursuri de interes general și specific pentru voluntarii recrutați, prin intennediul unei platforme online;

Identificarea și evaluarea permanentă a nevoii de voluntari la nivelul serviciilor DGASPC sector 6, dar și al organizațiilor partenere;

Organizarea și desfășurarea activităților specifice de voluntariat la nivelul sectorului 6;

Supervizarea și dinamizarea periodică a implicării voluntarilor în activitățile propuse sau alese de către aceștia;

Evaluarea periodică a activității desfășurate de către voluntari împreună cu persoana de referință de la locul de muncă;

Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari cu scopul de a promova și a valorifica implicarea voluntarilor în cadrul comunității sectoriale.

1.5 Obiective

Descrieți obiectivul general la care proiectul își propune să contribuie, precum și obiectivul / obiectivele specifîc(e) pe care îl vizează proiectul.

Obiective generale:

Crearea unei rețele active de voluntariat comunitar care să sprijine intervențiile sociale atât la nivelul serviciilor cât și al proiectelor din cadrul DGASPC sector 6.

Obiective specifice:

1)    Implicarea voluntarilor în activitățile umanitare la nivelul serviciilor din cadrul DGASPC sector 6.

2)    Oferirea unui suport de pregătire inițială și continuă pentru grupurile de voluntari care doresc să se implice în activități specifice în cadrul DGASPC sector 6;

3)    Organizarea unor cursuri de interes general și specific ca formă de recompensă motivațională a activității depusă de către voluntari, prin intermediul unor traineri voluntari cu care se vor încheia în prealabil, contracte și convenții de colaborare;

4)    Asigurarea unei mentenanțe și dinamicii activității de voluntariat la nivelul sectorului 6, prin participarea la evenimente cu caracter periodic sau simbolic de importanță deosebită pentru comunitate și nu numai.

1.6 Justificare

1.6.1 Identificarea nevoilor sociale și a constrângerilor din Sectorul 6

Ce facem cu timpul nostru liber? Este o întrebare cu un număr infinit de răspunsuri. însă, există oameni care. fără îndoială, ar da un singur răspuns: îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi. Aceasta este o definiție scurtă a voluntariatului și a motivației care îi determină pe cei mai mulți dintre oameni să devină voluntari, să-și ajute semenii, să-și dedice timp dezvoltării comunității din care fac parte. Este o energie și o forță extraordinară pe care este păcat s-o risipim, să nu o facem să lucreze în interesul comunității pe care o reprezentăm.

Voluntariatul și voluntarii merită o atenție deosebită, însă dacă intențiile lor nu sunt gestionate corect pot deveni o povară sau un insucces pentru toate părțile implicate. De aceea este necesar sa acordăm o atenție deosebită gestionării muncii depuse de aceștia.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 are o tradiție în organizarea de activități, campanii și proiecte care sunt deschise comunității locale atât la nivel de participare cât și de organizare și implementare. Datorită sarcinilor acumulate precum și a nivelului crescut de muncă, pe fondul crizei economice care afectează în continuare populația, posibilitatea diversificării și eficientizării seviciilor locale de asistență socială este. în consecință, îngreunată și slab dezvoltată întrucât acest demers presupune resurse umane și materiale suplimentare. Prin urmare, creearea și gestionarea unei rețele de voluntari comunitari poate duce la continuarea proiectelor existente, dar și la dezvoltarea de altele în acord cu nevoile comunității.

In ultimii doi ani s-a constat o creștere a numărului solicitărilor de implicare în munca voluntară în cadrul activităților specifice dedicate beneficiarilor de servicii sociale, constituindu-se astfel ca nevoie creare unui sistem unitar care să valorifice, să orienteze și să mențină interesul acelor categorii de persoane care doresc să investească timp și resurse în sprijinul comunității, fără a obține un beneficiu material.

Ținând cont de diversitatea și. în același timp specificitatea serviciilor sociale și a beneficiarilor acestora, precum și mediile diferite de proveniență ale voluntarilor, se consideră oportună organizarea periodică a unor sesiuni de formare și de informare a acestora cu privire la propria lor activitate. De asemenea, pentru fidelizarea și asigurarea unei mentenanțe la nivelul grupului de voluntari, se vor organiza cursuri de interes general prin implicarea voluntară a trainerilor specializați, precum și activități specifice cu scopul de a omogeniza echipa de voluntari comunitari.

1.6.2 Descrierea grupului / grupurilor țintă și a beneficiarilor, precum și numărul estimat de beneficiari.

Serviciile sociale, centrele comunitare cu specific, proiectele și campaniile din cadrul DGASPC sector 6. vor beneficia de sprijinul voluntarilor motivați să se implice în activități organizatorice și de implementare ale acestora.

1.6.3 Motivele care au stat la baza selectării grupului / grupurilor țintă și la identificarea nevoilor sociale și constrângerilor acestora. Cum va răspunde proiectul la nevoile grupului / grupurilor țintă și ale beneficiarilor?

Voluntariatul în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 a constituit și constituie o resursă externă importantă în dezvoltarea capacității de implicare și motivare a întregii comunități pentru a depășii situațiile de criză socio-materiale cu care aceasta se confruntă și în prezent.

Fie că au fost implicați pentru activități de scurtă sau de lungă durată, voluntarii au contribuit, în timp, la îmbunătățirea serviciilor și dinamizarea proiectelor și campaniilor la care au participat. Prin coordonarea și monitorizarea activității de voluntariat la nivelul instituției, în mod periodic, se vor obține rezultate privind gradul de implicare și nivelul motivațional al voluntarilor recrutați. în acest sens se vor identifica, în timp, nevoile de pregătire a voluntarului înainte de a opta pentru o activitate din cadrul DGASPC sector 6, nevoia lui de a primii informații și din afara sistemului de protecție socială precum și nevoia de a fii stimulat și motivat pentru munca voluntară pe care o depune.

Cea din urmă nevoie a voluntarului este prevăzută prin componenta a 2 a proiectului, care presupune organizarea unor întâlniri de coeziune a grupului de voluntari precum și organizarea unei expediții montane, ca formă de recompensă pentru acei voluntari care au depus un efort deosebit în cadrul comunității. Această componentă se dedică în mod exclusiv voluntarilor punând bazele unui voluntariat dedicat, stabil și calitativ în cadrul Sectorului 6.

1.7 . Descrierea detaliată a activităților

Prima componentă: Recrutarea, pregătirea și orientarea voluntarilor în cadrul serviciilor DGASPC Sector 6

•    Recrutarea și înscrierea voluntarilor

•    Identificarea nevoilor de training, implicare și motivare ale potențialilor voluntari

•    Recrutarea și înscrierea trainerilor precum și pregătirea materialelor de curs

•    Achiziționarea materialelor de lucru

•    Susținerea sesiunilor de formare pentru voluntari prin intermediul unei platforme Online

•    Orientarea voluntarilor către servicii și proiecte ale DGASPC Sector 6

•    Monitorizarea periodică a activităților de voluntariat

•    Reorientarea voluntarilor în funcție de opțiunile personale și oportunitățile DGASPC Sector 6

•    Raportarea finală

A doua componentă: Promovarea și stimularea activității voluntarilor comunitari

•    Organizarea unor întâlniri de grup cu tematică pentru dinamizarea activităților de voluntariat

•    Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari cu scopul de a promova și a valorifica implicarea voluntarilor în cadrul comunității sectoriale.

1.8 . Metodologia

Descrierea detaliată a:

1.8.1 Metodei de implementare și motivele pentru metodologia propusă

Activitățile specifice „Școlii de Voluntari” au la bază metode interactive de lucru cu adulții, cum ar fi jocuri de cunoaștere, cursuri animate și dinamice, scenete cu subiect socio-educativ, lucrul pe echipe, mini-proiecte ocazionale, organizarea unor expoziții, participarea și implicarea în evenimentele importante ale comunității.

Vor fi folosite materiale didactice diverse (fișe de înscriere, fișe de feed-back, interviuri,monitorizări, o platformă online de formare a voluntarului, etc.) iar activitățile vor fi realizate sub coordonarea trainerilor și a coordonatorilor de proiect.

Prin intermediul acestor metode se urmărește stimularea implicării active a voluntarilor în activități, stimularea imaginației și creativității, formarea unor deprinderi noi, motivarea pentru lucru în echipă, respectarea regulilor de lucru și a celorlalți participanți.

Voluntarii selectați pentru desfășurarea activităților din cadrul DGASPC Sector 6, vor participa la un training inițial în care vor fi prezentate: legislația privind protecția și promovarea drepturilor omului, metode și tehnici de comunicare eficientă, misiunea animatorului social, metode și tehnici de animație socială, etc.

Pretextul taberei de voluntari creează ocazia unei rupturi de mediul în care vountarii au lucrat în cadrul comunității oferind în schimb premisele unei autocunoașteri și dezvoltări personale. Prin metodele utilizate (jocuri de rol. exerciții de autocunoaștere, implicarea directă în organizarea și desfășurarea activităților specifice unei tabere montane) voluntarii sunt valorizați și susținuți în acțiunile ce au ca scop dezvoltarea capacităților de alegere responsabilă cu privire la viața lor personală. Trainerii încurajează pe timpul desfășurării taberei și în cadrul discuțiilor de grup, temele ce implică aprecieri privind performanțele și schimbările fiecărui participant, realizate în scop construcutiv.

1.8.2 Proceduri pentru evaluare internă/externă

Evaluare internă: Intervizare în cadrul echipei de proiect Numărul de voluntarii înscriși în proiect

Fișe de înscriere, monitorizare, evaluarea a voluntarilor și trainerilor pe parcursul proiectului

Evaluare externă: Feedback-ul mentorilor fiecărui voluntar întrevederi finale, la sfârsit de proiect Jurnalul voluntarului

1.8.3    Descrierea rolului și participării a diferiților actori (parteneri locali, grupuri țintă, autorități locale etc.), precum și motivele pentru care le-au fost desemnate aceste roluri.

DGASPC Sector 6 prin intermediul serviciilor, al centrelor, proiectelor și campaniilor pe care le desfășoară crează cadrul implicării efective al voluntarilor la nivelul comunității.

Licee, universități și asociații care au ca scop desfășurarea unor activități cu și pentru vountariat vor oferii resursele umane necesare implementării proiectului.

Centrul de recreere și dezvoltare personală sector 6 va găzdui Compartimentul de voluntariat în cadrul căruia se va desfășura activitatea de coordonare a proiectului.

1.8.4    Echipa propusă pentru implementarea proiectului (pe funcții: nu este necesară includerea aici a numelor persoanelor).

1 coordonator de proiect- asistent social

1 asistent de proiect- asistent social

3 coechipieri de proiect-inspectori de specialitate din cadrul DGASPC Sector 6

10 traineri voluntari

1.8.5 Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Materiale didactice specifice educației nonformale (suporturi de curs, mape, pixuri, flipchart, ghid de animație, etc.), echipamente și aparate electronice de înregistrare a activităților proiectului (laptop, aparat de fotografiat, etc.).

1.9 . Durata și planul de acțiune

Semestrul 1

Semestrul 2

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Promovarea proiectului

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Recrutarea și înscrierea voluntarilor

X

X

X

X

X

X

3. Identificarea nevoilor de train-ing, implicare și motivare ale potențialilor voluntari

X

X

X

X

4. Recrutarea    și    înscrierea

traineri lor precum și pregătirea materialelor de curs

X

X

X

X

X

5.Achiziționarea materialelor de lucru

X

X

X

X

6. Susținerea sesiunilor de formare pentru voluntari

X

X

X

X

X

X

X

X

7. Orientarea voluntarilor către servicii și proiecte ale DGASPC Sector 6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8. Evaluarea periodică a activității desfășurate de către voluntari împreună cu persoana de referință de la locul de muncă

X

X

X

X

9. Organizarea și desfășurarea unei tabere de voluntari

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1.Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

Voluntarii se vor implica în programe și proiecte specifice având un responsabil de activitate din cadrul serviciului sau proiectului la care participă. Astfel nivelul de înțelegere și de motivare a muncii voluntarului vor crește. De asemenea, se vor produce schimbări și asupra mentalității comunitare în măsura în care relaționarea dintre voluntari și beneficiarii sistemului de protecție socială, s-a dovedit și în trecut, a fi una benefică, fiecare dintre cei doi actori sociali având câte ceva de învățat unul de la celălalt.

Tabăra de voluntari oferă posibilitatea unei dezvoltări și autocunoașteri personale pentru acei vountari dedicați și cu rezultate deosebite la nivel de muncă în cadrul comunității. Aceasta încurajează de asemenea dezvoltarea unui simț al valorii și apartenenței în cadrul grupului de voluntari comunitari.

2.1 Realizări concrete

„Școala de Voluntari” își propune să recruteze și să gestioneze voluntari care vor desfășură activități în cadrul serviciilor și proiectelor DGASPC Sector 6. Aceștia vor beneficia de cursuri gratuite din partea unui număr unor traineri specializați, voluntari.

Se vor pune bazele unei rețele de voluntari, eficiente și active care să îmbunătățească intervențiile sociale la nivel comunitar.

Participarea în cadrul taberei de voluntari își propune întărirea motivației grupului de voluntari precum și promovarea acelora dintre ei care au obținut rezultate deosebite în urma implicării lor în comunitate.

2.2 Sustenabilitate

Proiectul „Școala de Voluntari” a luat naștere ca urmare a numărului crescut de solicitări de voluntari, a evaluării empirice a nevoilor acestora de a fi implicați în activități coerente și gestionate, dar și a evaluărilor scrise transmise către voluntarii deja existenți în cadrul DGASPC Sector 6 din care a reieșit nevoia acestora de a fi implicați într-un astfel de proiect. Acesta a debutat deja cu o primă ediție în perioada ianuarie-iunie 2013, având un număr total de 93 de participanți. Dintre activitățile propriu-zise de intervenție comunitare, voluntarii cursați au participat la următoarele: proiectul coala Părinților”, proiectul „Tabere de dezvoltare personală”, „Campanie umanitară pentru sinistrați”, „Campania anticerșetorie”, activități de mentenanță (cinematecă, ateliere de dezvoltare personală). Proiectul este realizat cu implicarea unei echipe de specialiști din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6 , echipă care se declară motivată să continue acest proiect și în anii următori, pe ambele componente ale proiectului. Importanța susținerii financiare intervine pe toată durata proiectului după cum este prevăzut și în bugetul său.

Buget „Școala de Voluntari"

/director general, CĂTUȘTipul de cheltuieli

Cantitate

Lei/buc.

Luni

Total

Susținere

proiect

costuri

DGASPC

A

COSTURI DE GESTIONARE PROIECT

1

Coli flipchart

10 buc.

70

7 luni

700

700

2

Consumabile organizare cursuri (hârtie xerox, markere, post-it uri, mape, pixuri, caiete)

7 luni

800

800

4

Protocol (săratele, ceai, cafea, snacks-uri, etc.)

7 luni

500

500

5

Consumabile protocol (șervețele, pahare plastic, farfurii plastic, lingurițe plastic,hârtie igienica, săpunuri, etc.)

7 luni

300

300

6

Premii profesori voluntari

10 pers.

70 lei

7 luni

700

700

TOTAL COSTURI A

3.000

3.000

B

COSTURI GESTIONARE ECHIPE DE VOLUNTARI

1

Consumabile pentru diverse activități cu voluntari

6 luni

500

500

2

Protocol

6 luni

500

500

3

Flipchart

400

400

TOTAL COSTURI B

1400

1400

C

COSTURI GESTIONARE TABĂRĂ VOLUNTARI

1

Transport

20 pers.

200/dus-

intors

4.600

4.600

2

Masa+ cazare

20 pers.

71

5

nopții/6

zile

15000

15.000

3

Cheltuieli organizatorice suplimentare

20 pers.

7 zile

1.000

1.000

TOTAL COSTURI C

20,600

20.600

TOTAL COSTURI (A+B+C)

25.000

SUSȚINERE DGASPC

25.000

PRE INTE DE ȘEDINȚĂ,

& efwct/E,

r IMunicipiul București Hconsiliul LOCAL “ 1 SECTOR 6