Hotărârea nr. 30/2014

HCL 30 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Susţinerea şi dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilităţi în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București,Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Susținerea și dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilități în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Sociala și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE;

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 157.500 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în anul 2014 a proiectului „Susținerea și dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu dizabilități în cadrul Complexului Servicii de Recuperare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretând Sectorului 6,

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe

Nr.; 30

Data; 30.01.2014


Municipiul Bucurați? -CONSILIUL LOC-J SECTQR6 J


Gheorghe Floricică


ANEXĂ

La H.C.L.S 6 nr. 5&    / 5O.fff2Q^

SUSȚINEREA Șl DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL COMPLEXULUI SERVICII DE RECUPERARE

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1 Titlul SUSȚINEREA Șl DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL COMPLEXULUI SERVICII DE RECUPERARE

1.2 Localizare: București, sector 6

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

RON157500

RON 157500

100 %

1.4 Rezumat

Durata proiectului

10 luni

Obiectivele proiectului

>    înființarea unui complex de servicii pentru copii cu dizabilități dechis către comunitate care să contribuie la dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru comunitate, în scopul includerii sociale a copiilor cu handicap și diminuarea marginalizării sociale

>    crearea capacității DGASPC sector 6 pentru oferirea de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități va conduce, la reducerea fondurilor alocate proiectelor de susținere a acestor tipuri de servicii

>    Specialiștii din cadrul complexului de servicii vor fi formați/pregătiți pentru a oferi un suport și intervenție specifică copiilor cu dizabilități

r- îmbunătățirea calității serviciilor către beneficiari, și evitarea instalării Sindromului de Bom-Out în rândul specialițtilor prin asigurarea supervizării

>    Evaluarea si diagnosticarea in mediile de preșcolari si școlari a copiilor cu ADHD,ADD; ODD. MR sau cu alte forme de Tulburări de dezvoltare psihologica Fobii, Anxietăți, Depresii infantile, Tulburări de ritm si fluență, Tulburări Alimentare sau de Somn

>    Introducerea copiilor diagnosticați în programe de recuperare terapeutică

>    Educarea și instruirea specifică a părinților copiilor cu dizabilități, implementarea unor reguli si metode specifice de educație pe care aceștia trebuie sa le aplice copiilor pentru a-i ajuta sa invete, sa se integreze in familie, societate si in învățământul public de masă;

cadrele didactice și voluntarii implicați in educarea copiilor cu

dizabilități vor fi instruiti de specialiști pentru a recunoaște, intelege, si oferi suport și intervenție psiho-educativă specifică copiilor cu dizabilități, preșcolari și școlari din sectorul 6;

Grupul (grupurile) țintă1

r Copiii cu dizabilități și familiile acestora care nu au acces la servicii de recuperare potrivite

Copiii cu dizabilități nedeplasabili pot accesa serviciile echipei mobile r Copiii diagnosticați cu ADHD. ADD; ODD, MR sau alte Tulburări de dezvoltare psihologica (cu sau fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-14 ani;

copiii diagnosticați cu una din Tulburările de Dezvoltare Psihologica si neintrodusi in programe de consiliere si recuperere terapeutica si care au pierdut sansa la continuarea studiilor in invatamantul de masa datorita neintelegerii si marginalizarii

'r părinții copiilor cu dizabilități, cadre didactice din unitățile de învățământ de masă ale sectorului 6, voluntari care vor să se implice în recuperarea și integrarea copiilor cu dizabilități

Beneficiarii finali2

>    450 de copii cu dizabilități neuropsihomotorii din sectorul 6

r- 30 de copii diagnosticați cu deficit de atenție și întârzieri în dezvoltare (ADHD. ADD; ODD, MR) cu vârste cuprinse între 2-18 ani;

>    450 de părinți ai copiilor cu dizabilități din comunitatea locală a

sectorului 6;

>    100 de specialiști, cadre didactice ( educatori, invatatori, profesori, consilieri școlari și logopezi) din unitățile de învățământ public de masă ale sectorului 6;

Rezultatele așteptate

>    dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru comunitate, în scopul includerii sociale a copiilor cu handicap și diminuarea marginalizării sociale

r- dezvoltarea unei structuri comunitare de recuperare adresată copiilor cu dizabilități și familiilor acestora

crearea, pentru familiile copiilor cu dizabilități, a unui cadru securizant, de încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării unor noi resurse pentru depășirea factorilor contextuali nefavorabili

>    diminuarea, pe termen lung, a costurilor ce sunt implicte de îngrijirea unei personae cu handicap

>    un număr de este aproximativ 30 de copii vor putea beneficia de servicii de recuperare la domiciliu

r un număr de este aproximativ 450 de copii vor putea beneficia de servicii de recuperare in cadrul complexului de servicii de recuperare

informarea și sensibilizarea comunității în vederea eliminării prejudecăților și prevenirea excluderii sociale a copiilor cu dizabilități și a familiilor acestora

>    realizarea unui parteneriat între familie, membrii echipei de specialiști, unități școlare și preșcolare și DGASPC sector 6, implicate în procesul de recuperare și integrare a copilului cu dizabilități

'r copiii cu tulburări de comportament și\sau învățare, cu cerințe

1 "Grup ținta' sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

“Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

3 „Copil Special" este copilul diagnosticat sau nu cu: ADHD, ODD, ADD. MR sau cu alte Tulburări de dezvoltare psihologica(anxietati. fobii, depresii infantile etc) cu nevoi educative, comportamentale si sociale specifice incadrat in una din tulburările de dezvoltare psihologica

educative speciale, vor fi evaluați , diagnosticați, recuperați prin terapii specifice și își vor termina studiile în învățământul de masă

>    scăderea numărului de abandonuri școlare și comportamente antisociale în rândul minorilor

r părinții copiilor cu dizabilități înțeleg, recunosc și conștientizează deficiențele copiilor lor, îi sprijină și îndrumă cu tehnicile speciale dobândite ajutând la integrarea lor în învățământul de masă;

'r creșterea numărului de copii cu nevoi speciale din sectorul 6 care vor beneficia de servicii de educație socială, comportamentală și școlară de specialitate prin derularea unor programe de terapie cu tehnici și metodologii specifice;

>    cadrele didactice din: grădinițe si scoli sunt pregătite să accepte și să instruiască la clasa copiii speciali, dețin informații despre Tulburările de Dezvoltare Psihologica, recunosc semnele și simptomele unui copil special și cunosc metode de lucru specifice pentru educarea si includerea acestuia;

>    realizarea unui parteneriat între familie, membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice integratoare și cadre didactice itinerante/de sprijin, implicate în procesul de recuperare și integrare a copilului cu dizabilității;

Principalele activități

L

•    Activități de recuperare:

Consiliere psihologica

Kinetoterapie

Logopedie

Terapie comportamentala

Terapie psiho-educationala

Terapie ocupațională și de orientare școlară

Implementare, corecție si dezvoltare limbaj verbal

Artterapie

Ludoterapie

Atelier protejat

•    Informarea, formarea și consilierea comunității, cadrelor didactice și a familiei cu privire la copilul cu dizabilități

•    Monitorizarea copiilor cu dizabilități

•    Formarea si dezvoltarea continuă a specialiștilor, studenților si voluntarilor implicați in procesul de recuperare a copilului cu dizabilitți

•    Racolarea, informarea și pregătirea voluntarilor pentru activitățile de recuperare socială și educațională a copilului cu dizabilități

1.5 Obiective

Obiective generale:

înființarea unui complex de servicii pentru copii cu dizabilități dechis către comunitate care să contribuie la dezvoltarea serviciilor de recuperare pentru comunitate, în scopul includerii sociale a copiilor cu handicap și diminuarea marginalizării sociale

r- crearea capacității DGASPC sector 6 pentru oferirea de servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități va conduce, la reducerea fondurilor alocate proiectelor de susținere a acestor tipuri de servicii

>    specialiștii din cadrul complexului de servicii vor fi formați/pregătiți pentru a oferi un suport și intervenție specifică copiilor cu dizabilități

r- îmbunătățirea calității serviciilor către beneficiari, și evitarea instalării Sindromului de Bom-Out în rândul specialițtilor prin asigurarea supervizării

r evaluarea si diagnosticarea in mediile de preșcolari si școlari a copiilor cu ADHD.ADD; ODD,

MR sau cu alte forme de Tulburări de dezvoltare psihologica Fobii, Anxietăți, Depresii infantile, Tulburări de ritm si fluență. Tulburări Alimentare sau de Somn

r- introducerea copiilor diagnosticați în programe de recuperare terapeutică

Obiective specifice

r- evaluarea copiilor identificați, selectarea și pregătirea copiilor/părinților pentru procesul de integrare incluziune în învățământul public de masă

r- inițierea și formarea unei echipe multidisciplinare care să asigure servicii de evaluare, consiliere si terapii recuperatorii pentru copiii speciali, consiliere și formare specială pentru părinți și cadrele didactice.

r- furnizarea de servicii de recuperare care să răspundă în mod real nevoilor de recuperare ale copiilor

r- crearea, pentru familiile copiilor cu dizabilități, unui cadru securizant, de încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării unor noi resurse pentru depășirea factorilor contextuali nefavorabili

r furnizarea de sesiuni de training precum și pregătirea persoanelor sursă din instituțiile pentru învățământul preșcolar și școlar, informarea si formarea acestora despre cauzele, efectele pe termen lung si scurt ale neglijării copilului cu dizabilități,

r pregătirea părinților pentru a putea ajuta copiii proprii să-și gestioneze stările, să-și managerieze timpul și acțiunile, să devină parte a procesului de recuperare terapeutica astfel încât să ajute la includerea copilului în învățământul de masă.

>    educarea și instruirea specifică a părinților copiilor cu dizabilități, implementarea unor reguli si metode specifice de educație pe care aceștia trebuie sa le aplice copiilor pentru a-i ajuta sa invete, sa se integreze in familie, societate si in învățământul public de masă;

cadrele didactice și voluntarii implicați in educarea copiilor cu dizabilități vor fi instruiti de specialiști pentru a recunoaște, intelege, si oferi suport și intervenție psiho-educativă specifică copiilor cu dizabilități, preșcolari și școlari din sectorul 6;

1.6 Justificare

Proiecul SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚI ÎN CADRUL COMPLEXULUI SERVICII DE RECUPERARE este un proiect adresat copiilor cu dizabilități, familiilor acestora, cadrelor didactice implicate in procesul lor de educație precum si mediului social in care acești copiii se dezvoltă, sectorul 6. Proiectul se va desfășura in perioada februarie 2014 -noiembrie 2014. Informațiile existente la nivelul Serviciului Evaluarea Complexa evidențiază dificultatea integrării copilului cu dizabilități din cauza lipsei de informare generală cu și despre copilul cu dizabilități precum și lipsa formării personalului specializat pe problematica lui. Proiectul vine să informeze, să reducă etichetarea și marginalizarea, să promoveze includerea în comunitate, factori care pot crește procentul succesului recuperării întrucât aduc o abordare complexă a problematicii copilului cu cerințe educative speciale, îmbinând aspectele recuperatorii și de integrare socială cu cele de integrare preșcolară și școlară. Pe parcursul derulării sale. proiectul preconizează un număr de 450 de beneficiari, copii și familiile acestora, cu vârste

cuprinse între 0-18 ani. Proiectul vine in sprijinul integrării copilului cu dizabilități, a scăderii abandonului școlar datorita rezolvării problematicii de adaptare si educare a copilului cu cerințe educative speciale, a scăderii delicventei juvenile, sau a altor comportamente antisociale, riscuri la care poate fi supus copilul, adolescentul sau mai târziu adultul .

Necesitatea derulării acestui proiect răspunde nevoii de depistare si de recuperare a copilului cu dizabilități prin oferirea serviciilor de recuperare țintite pe nevoia acestuia.

Putem puncta de asemenea următoarele :

•    inexistența la nivelul sectorului a acestui tip de serviciu.

•    ponderea crescută a copiilor cu dizabilități din grupa de vârstă 1-8 ani, de 50% și de 16% categoria 1-3 ani, generează un potențial crescut de recuperare și integrare socială, prin intervenție timpurie.

•    un număr de 447 copii, diagnosticați cu deficiențe de tip neuropsihiomotor, necesită intervenție multidisciplinară, imposibil de oferit într-o singură locație în acest moment, familia trebuind să ajugă în mai multe locații pentru a le accesa.

•    costurile pentru serviciile de recuperare sunt ridicate, depășind de cele mai multe ori bugetul familiei, care fie renunță la ele, fie ajunge în situații financiare precare

•    serviciile furnizate într-un cadru neorganizat nu pot fi cotrolate din punct de vedere al calității lor și se pot dovedi ineficiente pentru recuperarea copilului.

•    dificultățile cu care se confruntă familiile copiilor cu dizabilități generează un risc de separare a copilului de familia biologică.

•    menținerea gradului afectării funcționale și gradului de participare socială a copilului crește dependența față de familie și de prestațiile sociale, conduce la imposibilitatea integrării ambilor părinți pe piața muncii și implicit la un efort finaciar din bugetul de stat mai mare și pe termen lung.

•    necesitatea integrării în învățământul de masă încă din copilăria mică( grădiniță) și apoi școală

•    necesitatea pregătirii părinților pentru a putea înțelege comportamentul copilului cu dizabilități, a conștientiza problematica prezenta și riscurile viitoare.

r- barierele de participare la clasă pe care le întâmpină copiii cu cerințe educative speciale > cadrele didactice nu au pregătire în domeniul psihopedagogiei speciale și prin urmare nu

știu cum să răspundă la cerințele familiei/copilului diagnosticat sau nu cu una din tulburările de dezvoltare.

r colectivele de copii din învățământul de masă nu au nicio noțiune clară, din punct de vedere psihologic apărând fenomenul de etichetare și marginalizare/excludere a copiilor cu cerințe educative speciale.

r comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educație incluzivă a copiilor cu dizabilități.

1.7 Descrierea detaliată a activităților

r- Asigurarea supervizării activițăților și implicit asigurarea calității serviciilor

>    Asigurarea formării specialiștilor absolut obligatorie pentru intervenții eficiente

r Asigurarea evaluării și întocmirea planurilor de intervenție de către medicul specialist în medicină de recuperare

r Evaluarea stării copilului și a nevoilor de intervenție specializată

'r Servicii de planificare concrete și intervențiile pentru copil și familie și de punere în aplicare a acestora

>    Sprijinirea dezvoltării de autonomie a copilului și a deprinderilor de viață independentă în limita capacității acestuia

r Monitorizarea evoluției copilului

îndrumare în orientarea școlară și consiliere psihologică a copilului

r Consiliere și colaborarea cu familia, astfel încât să poată continua unele activități terapeutice

'r Consilierea familiei, în vederea menținerii copilului în cadrul propriei sale familii (prevenirea separării copilului de familie)

'r Ghidarea familiei în accesare resurselor existente în cadrul comunității

z- Dezvoltarea de activități creative cu copilul

r- Implicare activă a altor factori responsabili

z- Activitatea de supervizare logopedică este desfășurată de către logoped, în colaborare cu echipa de specialiști și părintele copilului. Pentru atingerea obiectivelor se folosesc resurse (umane, materiale, informaționale).

r- Activitatea de supervizare pe intervenția de kinetoterapie este desfășurată de către specialistul kinetoterapeut, în colaborare echipa de specialiști și părintele copilului. Pentru atingerea obiectivelor trebuie asigurate resurse (umane, materiale, informaționale).

r Activitatea de supervizare a tuturor intervențiilor furnizate este desfășurată de către un supervizor extern, în colaborare cu specialiștii ce asigură supervizarea intervențiilor logopedice și kinetoterapeutice, șeful complexului de recuperare și părintele copilului.

z- Activități de supervizare a tuturor intervențiilor furnizate și desfășurate de către un specialist se referă și la activitățile adresate tinerilor cu dizabilități

r- Activitățile se desfășoară la centru și la domiciliul copilului, o sesiune cu un singur copil durează între 30-45 minute, în funcție de rezistența copilului la efort și/stării sale emoționale

> Activitățile adresate copiilor diagnosticați cu ADHD, ADD; ODD, MR sau alte Tulburări de Dezvoltare Psihologica (cu sau fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă -DGASPC 6) cu vârste cuprinse între 2-18 ani) se desfășoară atât în cadrul complexului cât și în cadrul unităților șscolare și preșcolare;

z' Perioada de acordare a serviciilor de recuperare este variabilă, în funcție de atingerea capacității copilului, cu posibilitatea prelungirii perioadei, în funcție de recomnadarea specialiștilor

1.8 Metodologia

r- Evaluarea multidisciplinară a copiilor și intervenția centrată pe nevoi personale: terapeutica, logopedică, ocupațională, kinetoterapie - este foarte importantă depistarea, evaluarea precoce și folosirea unei abordări multidisciplinare pentru a face un plan de intervenție personalizat, adecvat nivelului de dezvoltare și achiziții corespunzătoare nevoilor de dezvoltare a copilului. Literatura de specialitate arată că, odată ce o întârziere în dezvoltare este suspectată, cu cât începe mai devreme intervenția, cu atât cresc șansele de recuperare. Așteptarea poate determina pierderea potențialului funcțional. Fiecare copil este unic și are ritmul său propriu de dezvoltare, însă sunt și copii care au nevoie de un ajutor în plus.

Este bine cunoscut și evident faptul că alegerile făcute acum și acțiunile întreprinse de părinți și de societate în copilăria timpurie au o influență mai puternică și de durată asupra progresului individual al copilului.

z- Pregătirea și formarea specialiștilor.

r- Supervizarea activităților și a specialiștilor care le efectuează r Supervizarea intevențiilor global, prin intermediul unui specialist

r Monitorizarea copiilor Procesul de monitorizare presupune luarea în calcul a unor indicatori ce fac referire la aspectele de cantitate si de profunzime Monitorizarea se va face concret prin întocmirea și rapoartarea unor statistici semestriale care vor cuprinde informații oferite de actorii implicați în procesul de integrare al copilului cu dizabilități.

Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din.

1.    coordonator proiect - DGASPC 6

2.    kinetoterapeut

3.    logoped

4.    monitor/supervizor - 1 specialist

5.    medic de recuperare

Voluntari implicați în proiect, părinți și studenți

1.9Durata și planul de acțiune_____

Semestrul I

Semestrul II

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

l Constituirea echipei multidisciplinare

///

2. Identificarea, evaluarea, diagnosticarea și introducerea în programe de recuperare a copiilor

///

III

III

III

m

m

m

III

m

///

3. Organizarea activităților

///

III

III

III

///

///

m

III

m

///

4. Asigurarea evaluării medicale

///

///

III

III

m

m

///

///

///

m

5. Formarea specialiștilor

III

///

iii

III

/

6. Asigurarea supervizării specialiștilor

m

///

///

m

///

m

iii

///

iii

m

7.    Asigurarea supervizării

intervențiilor.

///

III

III

///

m

///

m

///

///

2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 Impactulteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor_

>    asigurarea unor servicii de calitate pentru copiii cu dizabilități

>    părinții copiilor speciali au devenit parte a procesului de recuperare terapeutică și integrare a copilului lor în învățământul de masă și societate;

x- creșterea numărului de copii cu cerințe educative speciale din sectorul 6 care vor beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor programe de recuperare terapeutică cu metodologii și tehnici specifice și de actualitate;

r' cadrele didactice sunt pregătite să accepte si să pregătească copilul special în grădinițe și școli, dețin informații despre semne si caracteristici, metode si tehnici speciale de lucru aplicabile copilului cu cerințe educative la clasă ;

r' existența unui sistem funcțional privind informarea, consilierea și formarea părinților și specialiștilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea și integrarea copilului cu dizabilitățil;

r îmbunătățirea imaginii sociale a copilului cu dizabilități; r- reducerea abandonului școlar

r- reducerea procentului delicventei juvenile si altor comportamente antisociale,

realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare. cadrele didactice integratoare și

cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare și integrare a copilului

BUGET “SUSȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA SERVICIILOR PENTRU COPIII CU DIZABILITĂȚIÎN CADRUL COMPLEXULUI SERVICII DE RECUPERARE”

Tipul de cheltuieli

Cantitate

Lei/luna

Luni

Total

Susținere

proiect

costuri

DGASPC

1

*

SERVICII ADRESATE COPIILOR CU ADHD

ACTIVITĂȚI IDENTIFICARE BENEFICIARI Șl

PROMOVARE PROIECT

al

Evaluare in instituții școlare

a2

întocmirea planurilor de intervenție

20

180

10

1800

1800

a3

Plata specialist

20 ore

2000

10

20.000

20.000

a4

Consumabile/chestionare mat inf.

1 transa

700

1

700

700

B

ACTIVITĂȚI DE SUPERVIZARE

bl

Terapie comportamentală

b2

Artterapie, ludoterapie

b3

Grup socializare

b4

Plata specialist

20 ore

2000

10

20.000

20.000

TOTAL COSTURI CAP.l

4700

10

40.700

42.500

2

SERVICII ECHIPA MOBILĂ

A

Dotări (trusă logopedică, kit de evaluare logopedică, materiale informative, jocuri de stimulare)

500

10

5.000

5.000

B

Consumabile (hârtie xerox, toner imprimantă,tempera, pensule, plastelină, baterii jocuri, pixuri,materiale igienico-sanitare, șervețele umede)

500

10

5.000

5.000

TOTAL COSTURI CAP. 2

1000

10

10.000

10.000

3

SERVICII COMPLEX SERVICII DE RECUPERARE

A

ACTIVITATE DE EVALUARE MEDICALA

al

evaluarea copiilor de către medicul de recuperare

a2

întocmirea planurilor de intervenție

a3

plata specialistului

20 ore

2000

10

20.000

20.000

B

ACTIVITĂȚI DE SUPERVIZARE

bl

Logopedie

20

2000

10

20.000

20.000

b2

Kinetoterapie

20

2000

10

20.000

20.000

b3

Coordonare intervenții

20

2500

10

25.000

25.000

c

FORMARE SPECAILIȘTI

CI

plata cursuri

20

20.000

40.000

TOTAL COSTURI CAP. 3

2000

10

20.000

105.000

TOTAL COSTURI PROIECT CAP 1+2+3

157.500

/director general

MARIUȘ LĂCĂTUȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

iul! AN &HEQBGHE