Hotărârea nr. 3/2014

HCL 3 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuinţele din cartierul „Constantin Brâncuşi”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuințele din cartierul „Constantin Brâncuși”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1985/21.12.2012 privind aprobarea

Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie, a Procedurii de înregistrare a contractelor de locațiune, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare și ale art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat și actualizat;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L Se modifică Hotararea Consiliului Local nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuințele din cartierul „Constantin Brâncuși ”, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consilului Local al Sectorului 6 nr. 61/2010, Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 160/2013 și Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 169/2013, prin înlocuirea Anexei acesteia (Contract de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tinerii de până în 35 de ani) cu Anexa la prezenta hotărâre.

Art 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. Sector 6 nr. 234/2005 privind aprobarea modelului de contract de închiriere pentru locuințele din cartierul „Constantin Brâncuși”, astfel cum a fost modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 61/2010, H.C.L. Sector 6 nr. 160/2013 si H.C.L. Sector 6 nr. 169/2013, rămân neschimbate.

Art 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe f /


Nr.: 3

Data: 30.01.2014


CONTRASEMNEAZĂ

entru legalitate

MunlciplurBucurestil s^*iarul Sectorului 6> C0SECTOR6CAL

Municipiul București

Consiliul Local Sector 6 Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6

ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 3/30.01.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

pentru suprafețele cu destinația de locuința pentru tinerii de pana in 35 de ani

CAP.I - PĂRȚILE CONTRACTULUI

ART. 1. Statul Român, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin

Director General......................................................................................., în calitate de locator,

Și

................................................................................................................... legitimat/legitimate cu

buletinul/cartea de identitate seria..........nr...................., eliberat/eliberata de...............................la

data de......................., în calitate de chiriaș, în baza Legii nr. 152/1998-privind înființarea Agenției

Naționale pentru Locuințe, și a repartiției nr................din...................... emisă de.................., numit

in continuare locatar, a intervenit prezentul contract.

CAP.II - OBIECTUL ÎNCHIRIERII

ART. 2. Locatorul închiriază locuința din localitatea București, Str................................ nr.......

bl........, sc......., et......, ap......,Sectorul 6, compusă din ....... camere în suprafața de ...... mp

(camera......mp, camera......mp, camera......mp, camera......mp), dependințe în suprafața de......

mp (baie.......mp, bucătărie......mp, WC......mp, debara......mp, camara......mp, boxa......mp,

hol.......mp, pod......mp, pivnița......mp, boxa.......mp),......mp curte (grădina)

și.... mp terasa, folosite în exclusivitate, și....., folosite în comun.

ART. 3. Locuința care face obiectul închirierii și data în folosința in conformitate cu fisa de inventar (Anexa 3),va fi folosită de locatar și de membrii familiei menționați în comunicarea de închiriere, astfel:............locatar,.... soție,.....fiu,.....fiica.

ART.4 Locuința descrisă la Art.2. se preda în stare de folosința, cu instalațiile și inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între parti - Anexa 2, care face parte integrantă din prezentul contract.

CAP. III - DURATA CONTRACTULUI

ART. 5. Termenul de închiriere este de 5 ani, cu începere de la data de.................pana la data

de.................

CAP. IV - PREȚUL CHIRIEI

ART. 6 După expirarea perioadei contractuale , pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se recalculează în conformitate cu prevederile art. 8 alin (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Fișei de calcul prevăzută în Anexa . Calculul chiriei se va efectua la cursul de schimb lei/euro în vigoare la data încheierii prelungirii contractului de închiriere.

Pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani se aplică prevederile contractuale existente privind calcul chiriei până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Chiria lunară aferentă locuinței închiriate este de............lei/luna, conform Anexei la contract,

calculată în conformitate cu prevederile legale, corespunzător Ordonanței de Urgenta nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinația de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 241/2001; iar, potrivit art. 26 si art. 27 din O.U.G. nr. 40/1999 tariful de baza lunar al chiriei (lei/m2), se actualizeaza in funcție de rata anuala a inflației, prin Hotarare a Guvernului, pana la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

ART. 7. Chiria datorată conform Art. 6 poate fi achitata pana la data de 30 a lunii pentru care a fost calculata, în numerar la casierie.

ART. 8. Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea sa poată depăși totalul chiriei restante.

CAP. V - OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

ART. 9. Locatorul se obligă:

a)    - să predea chiriașului locuința în stare normală de folosința;

b)    - să ia măsuri pentru repararea și menținerea în stare de funcționare a clădirii pe toată durata contractului de închiriere;

c)    - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistenta a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii (acoperiș, fațada, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri);

d)    - să întrețină în bune condiții instalațiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalații de alimentare cu apa, de canalizare, instalații de încălzire centrala și de preparare a apei calde, instalații electrice și de gaze, centrale termice, crematorii, instalații de colectare a deșeurilor, instalații de antena colectivă, telefonie etc.).

e)    - să respecte prevederile art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apararea împotriva incendiilor pentru părțile comune ce îi revin, în scopul prevenirii și reducerii riscului de producere a incendiilor.

ART. 10. Locatarul se obligă:

a)    -să achite chiria și toate cheltuielile de întreținere la termenele scadente din contract;

b)    -să folosească bunul conform destinației sale (locuit), orice schimbare se va face numai cu acordul expres al locatorului;

c)    -să efectueze lucrările de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de construcții și instalații din folosința exclusivă;

d)    -să repare sau să înlocuiască elementele de construcții și instalații deteriorate din folosința comună, ca urmare a folosirii lor necorespunzătoare, indiferent dacă acestea sunt în interiorul sau în exteriorul clădirii; iar dacă persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, cheltuielile de reparații vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc în comun elementele de construcții, instalații, obiectele și dotările aferente;

e)    -să asigure curățenia și igenizarea în interiorul locuinței și la părțile comune, pe toată durata contractului de închiriere;

f)    -să constituie fondul de cheltuieli pentru plata utilități care se alimentează în avans reprezentând valoarea cea mai mare a întreținerii dintr-un an calendaristic pentru fiecare locuință.

g)    -să plătească cotele de întreținere afișate pe lista lunara de plata în termen de maxim 20 de zile calendaristice de la afișarea acestora. Neplata la termen a întreținerii atrage o penalizare de 0,2% pentru fiecare zi întârziere și se aplică numai după o perioadă de 30 zile care depășește termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să depășească suma la care s-au aplicat;

h)    -să nu aducă nici o modificare tehnică și arhitecturală elementelor de construcții și instalațiilor, decât cu acordul scris al locatorului;

i)    -să predea locatorului, la mutarea din locuință, locuința în stare de folosința și curățenie și cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-preluare întocmit la preluarea locuinței;

j)    -să anunțe în scris în termen de 5 (cinci) zile calendaristice orice modificare intervenită în componența familiei (prin familie se înțelege soțul, soția și copiii, care locuiesc și gospodăresc împreună);

k)    -să anunțe în scris părăsirea domiciliului pentru o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, în cazul în care se solicită scutirea de la plata cotelor de întreținere pentru titular sau membrii familiei acestuia;

l)    -să respecte prevederile art. 9 din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pentru spațiul din folosința exclusivă, în scopul prevenirii și reducerii riscului de producere a incendiilor.

CAP. VI - ÎNCETAREA contractului

ART. 11. Rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se face:

a) la cererea locatarului, cu condiția notificării prealabile într-un termen minim de 30 de zile;

b) la cererea locatorului, atunci când locatarul nu și-a îndeplinit în termen de 3 luni consecutive obligațiile de plată privind chiria sau întreținerea, locatorul având dreptul ca fără punere în întârziere sau alte formalități să considere contractul reziliat de drept.

ART. 12. Pe perioada contractului de închiriere, titularul sau membrii familiei acestuia înscriși în contract, dobândesc sub orice formă în proprietate o locuință pe teritoriul Municipiului București, contractul va fi reziliat de drept fără punere în întârziere sau alte formalități, prin simpla notificare a locatarului.

ART. 13. Dacă locatarul a pricinuit însemnate stricăciuni locuinței, clădirii în care este situată aceasta, instalațiilor, precum și oricăror alte bunuri aferente lor sau a înstrăinat fără drept părți ale acestora, locatorul are dreptul ca fara punere în întârziere sau alte formalități să considere contractul reziliat de drept.

ART. 14. Dacă locatarul are un comportament care face imposibilă conviețuirea sau împiedica folosirea normală a locuinței, contractul va fi reziliat de drept fără punere în întârziere sau alte formalități, prin simpla notificare a locatarului.

ART. 15. în cazul în care locatarul a subînchiriat, a transmis dreptul de locuire sau a schimbat destinația spațiului închiriat, sub sancțiunea rezilierii contractului de închiriere și a suportării eventualelor daune aduse locuinței și clădirii, locatorul având dreptul ca fără punere în întârziere sau alte formalități să considere contractul reziliat de drept.

ART. 16. Locatorul are dreptul ca fără punere în întârziere sau alte formalități să considere contractul reziliat de drept în cazul în care orice clauză contractuală este nerespectata.

CAP. VII - CLAUZE SPECIALE

ART. 17. Acest contract reprezintă o convenție legal făcută cu putere de lege între părțile contractante.

ART. 18. Contractul de închiriere va constitui titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite în contract sau în lipsa acestora prin lege și va fi înaintat către executorul judecătoresc în vederea recuperării sumelor restante conform art. 1798 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicat și actualizat,

Evacuarea locatarului se va face numai pe baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, iar locatarul este obligat să plătească chiria prevăzută în contract și întreținerea aferentă până la data execuției efective a hotărârii de evacuare.

ART. 19. Contractul încetează în termen de 30 de zile de la data părăsirii domiciliului (prin schimbarea reședinței) de către titularul contractului sau de la data înregistrării decesului, dacă persoanele îndreptățite prin lege nu au solicitat locuința.

ART. 20. Prelungirea contractului se poate face prin act adițional la îndeplinirea termenului de închiriere.

ART. 21. Prezentul Contract si Anexele 1, 2 si 3, care fac parte integranta din contract, s-au încheiat

astăzi,........................ în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte și un exemplar pentru organele

fiscale teritoriale.

Locatar,


Locator,

ANEXA NR. 1 la Contractul de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

ANEXA NR. 1

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTOR 6

FIȘA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare a locuinței deținute

De chiriașul.................................................................

Conform Legii nr. 241/2001 privind aprobarea O.U.G. nr. 40/1999 ZONA:

APARTAMENT........CAMERE

ÎNTOCMIT


LOCATAR

NUME SI PRENUME: SEMNĂTURĂ:


Nr.

crt.

Elemente

componente pentru calculul chiriei

Suprafața

/mp

Tarif

lei/mp

Coeficient

Zona

Suma

0

1

2

3

4

5

1

Suprafața locuita

2

Suprafața antreu, tinda, veranda, culoar, chicineta, oficiu, debara, camara, camera baie, WC

3

Suprafața terase, pivnițe, boxe, logii, spălătorii, uscatorii

Total

LOCATOR

D.A.F.L. SECTOR 6 DIRECTOR GENERAL

ANEXA NR. 2 la Contractul de închiriere

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 6 - BUCUREȘTI DIRECȚIA DE ADMINISTRARE A FONDULUI LOCATIV SECTORUL 6

PROCES VERBAL

DE PREDARE - PRELUARE a locuinței din strada..........................................................

....................................................................................Numărul............blocul...........

scara........ corp........... etaj........apartament.........sectorul...............

l.In conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.............din..........................

Se încheie prezentul proces verbal de predare-preluare

intre Consiliul Local al Sectorului 6 - Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sectorul 6

prin reprezentantul sau Director -............................................................, care preda

si

.............................................................................................................in calitate de

locatar care primește locuința in folosința avand încăperile de locuit, dependințele, curtea si gradina in folosința exclusiva si comuna, cum sunt specificate in contractul de închiriere. 2.Starea in care se preda si se preia locuința este următoarea:

a) pereții, dușumelele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc.) b) ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, druckerele, broaștele, cremoanele, geamurile, etc.)

c) instalația electrica (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, aplicele, tablourile electrice, globurile, candelabrele, etc.)

d) instalația de încălzire (radioatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.)

e) instalația sanitara (cazan, baie, cada, dusuri, vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, Iavoare, spalatoare, bucătării, robinete, etc.)

f) altele neprevăzute mai sus (dulapuri in perete, mobilier, aragaz, sobe metalice de gătit, etc.)

Prezentul proces verbal conține si fisa de inventariere.


Acest proces verbal s-a întocmit astazi:.........................................in dublu exemplar,

din care unul a fost predat locatarului.

AM PREDAT    AM PRIMIT

LOCATAR


REPREZENTANT D.A.F.L. SECTOR 6

ANEXA NR. 3 la contractul de inchiriere

FISA INVENTARIERE

Bloc............Etaj.........Ap.........

Vestibul - sonerie..........................................................................................

-dulap inzidit.............................................................................................

-tablou siguranțe..........................................................................................

-comutator..................................................................................................

-întrerupător................................................................................................

-prize electrice.............................................................................................

-plafoniera..................................................................................................

Bucătărie -spălător........................................................................................

-priza.........................................................................................................

-plafoniera...................................................................................................

-apometre -apa calda......................................................................................

-apa rece.....................................................................................................

-sesizor gaze.................................................................................................

Camera de zi -comutator..................................................................................

-întrerupător.................................................................................................

-prize electrice................................................................................................

-prize curenti slabi..........................................................................................

-plafoniera....................................................................................................

Dormitor -priza..............................................................................................

-comutator....................................................................................................

-plafoniera.....................................................................................................

Baie -cada baie................................................................................................

-lavoar..........................................................................................................

-vas WC cu bazin.............................................................................................

-etajera.........................................................................................................

-oglinda.........................................................................................................

-port-prosop....................................................................................................

-port-pahar.....................................................................................................

-port-hartie.....................................................................................................

-apometre -apa calda.........................................................................................

-apa rece........................................................................................................

-aplica...........................................................................................................

AM PREDAT    AM PRIMIT

REPREZENTANT LOCATOR

D.A.F.L. SECTOR 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian GbeorjsneMunicipii ■’ București CONS; LOCAL SEC iOR 6