Hotărârea nr. 28/2014

HCL 28 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CaleaPlevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București,Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 29000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București, în anul 2014, a proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 si Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,


Nr.: 28

Data: 30.01.2014Municipiul București "ONSILiUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ —pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Fîbrîcl^ă

ANEXA la H.C.L. S.6 nr. .v.'.fc.

“Lumea celor 64 de pătrate”

I. PROIECTUL

1. DESCRIERE

Titlul

LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE

1.1 Localizare:

BUCUREȘTI. SECTOR 6

1.2 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector6

% din costul total al proiectului

29.000 lei

29.000 lei

100

1.3 Rezumat

Durata proiectului

Anul 2014

Scopul proiectului

Susținerea financiară a copiilor/ tinerilor cu resurse financiare limitate, pentru a participa la concursuri organizate/ recunoscute de Federația Română de Șah. beneficiari ai cursurilor de șah susținute la Centrul de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu-Grant”, cât și a celor cu rezultate deosebite.

Grupul    (grupurile)

țintă1

30 de copii între 6-16 ani, beneficiari ai sistemului de asistență socială din sectorul 6

Beneficiarii finali2

Aproximativ 100 de copii și vârstnici care vor participa la concursurile organizate în cadrul proiectului.

Rezultatele așteptate

Cel puțin 25 copii beneficiari cursurilor de șah la Centrul de recreere și dezvoltare personală „Conacul Golescu-Grant” vor fi selectați și vor legitimați la un club sportiv de profil.

Cel puțin 4 copii participanți la proiect vor participa la Campionatele Naționale din 2014.

Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC sector 6.

Obținerea de clasări meritorii la concursurile oficiale ale Federației Române de Șah.

îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect.

Principalele activități

Selecția participanților în funcție de interes și aptitudini.

Participarea a 4 copii la Campionatul național de șah.

Organizarea periodică a unor activități de promovare a șahului în comunitate în parteneriat cu școlile, grădinițele și ONG-urile din sector. Recrutarea de participanți la cursurile de șah desfășurate la Centrul de recreere și dezvotare personală sector 6.

Organizarea unui concurs intergenerațional. adulți și copii, în luna iunie și a unui concurs pe echipe între beneficiari ai sistemului de protecție din cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

Participarea unui număr de 11 copii la Turneul Internațional de Sah

“Grup țintă” sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

“Centrocoop” Eforie Nord 2014.

Formarea grupelor de copii în funcție de vârstă și nivel de pregătire (coeficient elo acumulat în competiții).

1.5 Obiective

a)    Identificarea, inițierea și susținerea pentru practicarea șahului de performanță pentru 30 de copii defavorizați de pe raza sectorului 6.

b)    Diseminarea șahului ca activitate educativă, sportivă și ludică în rândul copiilor și al personalului de îngrijire din sistemul de protecție al DGASPC sector 6.

c)    Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru copiii și vârstnicii aflați în dificultate pe raza sectorului 6 prin organizarea unui turneu intergenerațional cu premii.

d)    Dezvoltarea personală a copiilor participanți la proiect în sensul îmbunătățirii gândirii logico-combinative, a atenției distributive, eliminarea tracului și antrenarea capacității de a lua decizii în termen scurt.

1.6 Justificare

Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un comportament deviant a evidențiat necesitatea unor metode educative speciale care le ofere o modalitate de integrare mai ușoară aflată în concordanță cu modul lor de viață. Astfel s-a născut inițiativa de a organiza o echipa de fotbal cu acești copii, inițiativă creată pentru a le oferi posibilitatea de a-și găsi o preocupare, de a-și canaliza energia într-o activitate pozitivă și organizată, de a se obișnui să lucreze în echipă. Succesul constant al acestei activități precum si sesizarea preocupării multor copii pentru tenis și practicarea artelor marțiale ne-au determinat să încercăm extinderea programului sportiv la cursuri de tenis și karate, efectuate într-un cadru controlat și sub îndrumarea unui instructor autorizat. Experiența anilor 2011-2013 a arătat că aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvarea conflictelor și pentru preluarea cu ușurință a unui set de reguli și norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învățarea și acceptarea normelor sociale în general. Astfel am constatat că, pe de o parte, activitățile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza situația școlară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor reguli și a unui program, prin apartenența la o echipă etc.).

Ținând cont de experința reușită cu cele trei sporturi menționate mai sus și cunoscând virtuțile educative și formative ale șahului ( de exemplu: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului) am decis extinderea proiectelor educative bazate pe practicarea sportului prin incercare stimulării interesului copiilor pentru „spotul minții”.

In decursul ultimilor 3 ani. prin implementare proiectului ”Lumea celor 64 de pătrate”, numărul copiilor implicați în cadrul proiectului a crescut de la un an la altul, iar motivația acestora de a practica acest sport a devenit evidentă prin interesul de a participa și a obține rezultate meritorii la competițiile sportive.

In 2013. rezultatele beneficiarilor care au participat la Concursul Internațional de Șah „ Centrocoop’” au fost mai bune comparativ cu anii precedenți. în rândul acestora fiind și copii diagnosticați cu ADHD. în anul respectiv, acești copii au manifestat autocontrol și tehnici de negociere pașnică conform așteptărilor noastre.

Pentru toate motivele expuse mai sus considerăm utilă continuarea și finanțarea proiectului „Lumea celor 64 de pătrate” care să susțină practicarea șahului pentru copiii defavorizați de pe raza sectorului 6.

Descrierea detaliată a activităților_

Constituirea echipei, selecția copiilor.

Copiii cărora le place șahul, fără a fi avut o inițiere specializată, care se află în sistemul de protecție al DGASPC sector 6 (incluzând aici toate asociațiile partenere de pe raza sectorului 6 și toate centrele de zi), vor fi invitați să participe la cursuri și antrenamente. Cei cu interes major față de acest sport, cu talent și aptitudini, vor fi selectați pentru a fi beneficiarii direcți ai proiectului (participare concursuri).

Ne vom orienta cu precădere spre copii cu vârsta între 6-16 ani, deoarece ei pot avea acces la șahul de performanță.

Participarea la competiții.

luna aprilie: minim 4-5 copii vor participa la Campionatele Naționale de Juniori la secțiunile 6 și 10 ani. luna iunie: organizarea de către DGASPC sector 6 a unui concurs intergenerațional cu premii, la care vor participa copii și vârstnici defavorizați.

luna august: participarea a 4 copii la un turneu open din calendarul Federației Române de Șah pe litoral, cu condiția ca acesta să se organizeze in anul 2014.

Participarea unui număr de 11 copii ,a Concursul Internațional Centrocoop 2014- Eforie Nord.

luna noiembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a unui turneu cu premii la care să participe aproximativ 30 de copii beneficiari ai Direcțiilor de Protecția Copilului din București, luna decembrie: organizarea de către DGASPC sector 6 a Cupei „Mos Crăciun”.

1.7 Metodologia

Ținând cont de tripla calitate a șahului, ca sport, joc dar și activitate educativă, proiectul „Lumea celor 64 de pătrate” . Prioritar, suntem interesați de atragerea copiilor spre „sportul minții” pentru descoperirea unor talente care sa fie susținute și pregătite psihic și tehnic pentru practicarea șahului de performanță. Secundar, dorim să facem cunoscută frumusețea acestui joc cât mai multor copii, părinți sau educatori ca o modlitatea sănătoasă și benefică de petrecere a timpului liber. în final, dorim să oferim o bună intrare în „lumea celor 64 de pătrate” pentru virtuțile educative pe care le aduce practicarea acestui sport. în acest sens putem menționa: dezvoltarea gândirii logico-combinatorii, a atenției distributive, a memoriei vizuale, a rapidității și flexibilității gândirii, antrenarea capacității de a lua decizii într-un interval de timp foarte scurt, cultivarea spiritului de competiție și integrarea rapidă în atmosfera de concurs, formarea spiritului de echipă și a fair-playului.

Echipa proiectului va fi formată din doi angajați ai DGASPC sector 6.

1.8 Durata și planul de acțiune

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Selecția copiilor și promovare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2 Participarea la concursuri

X

X

X

X

X

3 Organizare concursuri

X

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

La sfârșitul anului 2014, cel puțin 25 copii beneficiari ai proiectului vor fi legitimați la un club sportiv de profil și vor urma șahul de performanță.

Cel puțin 4 copii participanți la proiect vor participa la Campionatele Naționale din 2014.

Clasarea în locurile 1-8 la concursurile organizate de către DGASPC sector 6 și la Turneul "CentroCoop” Eforie Nord 2014

Formarea unei atitudini favorabile practicării șahului în rândul copiilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC sector6.

îmbunătățirea rezultatelor școlare pentru toți copiii participanți la proiect.

BUGET "LUMEA CELOR 64 DE PĂTRATE"

Tipul de cheltuieli

Cantitatea

lei/luna

Luni

Costuri

Susținere

proiect

Totale

DGASPC

1

Participare turnee (performanta)

4 copii

10.500

10.500

2

Organizare turneu iunie

2.000

2.000

a

premii

1.800

1.800

b

arbitru

200

200

3

Organizare turneu noiembrie

2.000

2.000

a

premii

1.800

1.800

b

arbitru

200

200

4

Participare competiții București

12 copii

1.500

1.500

5

Dotări

1.000

1.000

6

Partpare concurs Centrocoop-Eforie Nord

11 pers

12.000

12.000

TOTAL COSTURI

29000

29000

TOTAL ALTE SURSE

TOTAL DGASPC

29.000

DIRECTOR GENERAL, MARIUSLĂCĂTUȘ

5 «in"


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

idJfe G^ecc

««piui BS5S ^SlUULLOCAt. ^corone