Hotărârea nr. 27/2014

HCL 27 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării în anul 2014 a proiectului „Prestaţii financiare excepţionale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2014 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistentă Sociala și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 121, 122, 123 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în cuantum maxim de 400.000 lei din bugetul local al Sectorului 6 al Municipiului București în anul 2014 a proiectului „Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri. (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform

competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Iulian Gheorghe y ?

Nr.: 27

Data: 30.01.2014


CONTRASEMNEAZĂ 'pentru legalitate Secretarul Sectorului 6,

GheorgheLÎoficic^
ANEXĂ


Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

I. PROIECTUL

1.DESCRIERE

Titlul : Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare

1.1 Localizare: București, sector 6

L2Costulproiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la DGASPC Sector 6

% din costul total al proiectului

400000

400000

100%

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului Suma solicitată de Ia DGASPC Sector 6 100% din costul total al Proiectului - suma 400000

1.3 Rezumat

Durata proiectului

11 luni

Obiectivele proiectului

Prevenirea intrării familiilor cu copii în situații de dificultate majoră. Susținerea familiei cu copii aflată în situație de criză pentru depășirea acesteia.

Prevenirea separării copilului de părinții săi.

îmbunătățirea calității vieții copiilor din familii cu posibilități materiale reduse.

Parteneri

Proiectul este unul prevăzut a fi susținut integral din fonduri alocate de Consiliul Local Sector 6. conform legii.

Grupul (grupurile) țintă

Copii și familii din categorii sociale vulnerabile.

Beneficiarii finali

Copii aflați în familii care, temporar, din motive independente de voința lor. nu pot asigura acestora îngrijirea corespunzătoare.

Rezultatele așteptate

încurajarea și multiplicarea comportamentelor de implicare și coparticipare

a familiei copilului în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și a modului în care acesta este îngrijit și educat.

întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creșterea și îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenției oportune și pertinente.

Creșterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinți, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari.

Principalele activități

Durata proiectului

10 luni

Obiectivele proiectului

1.    Acordarea de prestații sub formă de bonuri valorice pentru achiziția de alimente, în cuantum de maximum 200 lei lunar, pentru o perioada de maximum 6 luni pe an, pentru copii ale căror familii, din cauza lipsei resurselor financiare și/sau materiale, nu reușesc să le asigure satisfacerea nevoilor de bază.

2.    Acordarea de prestații sub formă de bani, în cuantum maxim de 4000 lei/familie, o singură dată, pentru familii care au în îngrijire unul sau mai mulți copii aflați în situații excepționale de risc, pentru înlăturarea efectelor căreia sunt necesare cheltuieli ce depășesc posibilitățile familiei (ex: afecțiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuință degradată care necesită o reparație urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, alte situații excepționale pe care comisia pentru acordarea prestațiilor le va considera eligibile).

3.    Acordarea de prestații sub formă de bani, în cuantum de maximum 300 lei lunar pentru o perioada de maximum 6 luni într-un an, pentru copii ale căror căror familii nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile de susținere a acestora în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzătoare vârstei (creșă, grădiniță cu program prelungit/săptămânal. centre de tip afterschool).

4.    Acordarea de prestații sub formă de bani sau bonuri valorice, în cuantum de maximum 600 lei lunar, pentru copii cu nevoi speciale, încadrați într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate, și/sau o alimentație specială mai costisitoare decât cea obișnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora.

Grupul (grupurile) țintă1

Copii și familii din categorii sociale vulnerabile.

1.    Copii din familii care, temporar, din cauza lipsei/insuficienței resurselor material-financiare, nu reușesc să le asigure o îngrijire corespunzătoare, în special satisfacerea nevoilor legate de hrană.

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 120

2.    Copii aflați într-o situație excepțională de risc pentru înlăturarea efectelor căreia sunt

necesare cheltuieli ce depășesc posibilitățile familiei (ex: afecțiuni medicale grave al căror tratament presupune cheltuieli pe care familia nu le poate suporta din venituri proprii, locuință degradată care necesită o reparație urgentă pentru a asigura un adăpost cu confort minim din punct de vedere fizic pentru copil, familii aflate în situație de evacuare, alte situații excepționale pe care comisia pentru acordarea prestațiilor le va considera eligibile)

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 30

3.    Copii din familii care nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile de susținere a acestora în programele de îngrijire și educație necesare, corespunzătoare vârstei (creșă, grădiniță cu program prelungit/săptămânal, centre de tip afterschool)

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 20

4.    Copii cu nevoi speciale, încadrați într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune

programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate, și/sau o alimentație specială mai costisitoare decât cea obișnuită, ale căror familii nu dispun de resursele financiare acoperirii nevoilor acestora

Număr minim estimat de beneficiari direcți în cadrul proiectului: 100

Beneficiarii finali2

Copiii și familiile acestora care, temporar, din motive independente de voința lor, nu pot asigura copiilor îngrijirea corespunzătoare.

"Grup țintă sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

"Beneficiari finali” sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

Rezultatele așteptate

încurajarea și multiplicarea comportamentelor de implicare și coparticipare a familiei copilului în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și a modului în care acesta este îngrijit și educat.

întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creșterea și îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenției oportune și pertinente.

Creșterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinți, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari.

Principalele activități

Identificarea beneficiarilor.

Constituirea și depunerea dosarului pentru acordarea de prestații financiare excepționale.

Adoptarea deciziei privind acordarea de prestații financiare excepționale. Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale.

Monitorizarea modului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a impactului acestora asupra situației copilului și familiei

5 Obiective

Obiective generale:

Prevenirea intrării familiilor cu copii în situații de dificultate majoră.

Susținerea familiei cu copii aflată în situație de criză pentru depășirea acesteia, îmbunătățirea calității vieții copiilor din familii cu posibilități materiale reduse.

Prevenirea situațiilor prin care copilul ar putea ajunge în dificultate, prin sprijinirea familiei naturale sau substitutive pentru creșterea, îngrijirea și educarea corespunzătoare a acestuia.

Obiective specifice:

Prevenirea separării copilului de părinții săi.

îmbunătățirea calității vieții copiilor din familii cu posibilități materiale reduse

.6 Justificare

1.6 Justificare

în ultimii ani, cu precădere după 2004, politicile specifice acestui domeniu au făcut trecerea de la un sistem axat pe protecția copilului în dificultate la un sistem care vizează promovarea și respectarea drepturilor tuturor copiilor, iar accentul a fost mutat de la reformarea și modernizarea sistemului de servicii de îngrijire rezidențială către serviciile primare de asistență a copilului în familia proprie, respectiv către un sistem consolidat de servicii de prevenire.

Din 2008, strategia națională în domeniul protecției copilului acordă o atenție sporită copiilor aflați la risc de separare de părinți (grup care include și copiii din familii aflate în situație de criză, provocată de exemplu de efectele unor calamități naturale, de lipsa unei locuințe, de pierderea veniturilor, în generalde evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării și securității copilului) pentru care modalitatea de intervenție trebuie să fie rapidă. Pentru acești copii, planul de servicii trebuie să cuprindă și măsuri imediate, de natură să susțină familia până la ieșirea din situația care a generat criza și refacerea echilibrului din punct de vedere socio-economic.

Strategia se adresează și părinților, atât în calitate de beneficiari direcți ai serviciilor sociale, alături de copii, cât și în vederea responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii, dar și comunității locale, care trebuie să se manifeste responsabil în susținerea familiilor care nu au posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare copilor.

în Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la art.123 este prevăzut că primarii acordă prestații financiare excepționale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pun în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului. Aceste prestații se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a da copilului îngrijirea corespunzătoare sau urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa, iar decizia se ia în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de sprijin și suport material de urgență familiilor cu copii aflate în dificultate în scopul menținerii copilului în propria familie, se înscrie astfel în programele strategice prioritare în domeniul protecției drepturilor copilului și în direcția accentuării rolului comunității locale în susținerea membrilor săi care fac parte din grupuri vulnerabile.

Soluționarea problemelor cu care se adresează potențialii beneficiari care intră în evidența sistemului de protecție a copilului presupune o evaluare primară amănunțită și o intervenție complexă, atât asupra situației familiale, sociale, de dezvoltare fizică și psihică a copilului, cât și asupra familiei acestuia, intervenție care de cele mai multe ori necesită includerea în programe multiple de prestații și servicii sociale.

Rezultatele monitorizării și reevaluării cazurilor sociale intrate în sistemul de protecție a copilului din București sectorul 6 în ultimii ani, arată că nerespectarea dreptului copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială, prin nerespectarea de către părinți a obligației de a asigura, în limita posibilităților, cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării copiilor, survine de foarte multe ori pe fondul unor lipsuri materiale și financiare cu care familia se confruntă. în cel puțin 50% dintre aceste cazuri, situația de dificultate material-financiară este determinată de o situație de criză ce intervine în viața familiei și care, în lipsa unor forme de suport care să susțină temporar familia, poate conduce la afectarea gravă și, uneori ireversibilă a echilibrului pe care relațiile familiale sănătoase se bazează și, pe cale de consecință există riscul apariției premiselor pentru disoluția familiei și separarea copilului de părinți (în 25% dintre situațiile de acest tip).

Obligația de a asigura copiilor condițiile necesare pentru creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională revine în principal părinților însă, dacă aceștia (sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține copilul) nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile legii. In acest sens, părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgență pentru cazuri sociale de copii din familii aflate în situații de risc social sau de criză și acordarea unor prestații financiare cu titlu excepțional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea altor prestații și/sau servicii de specialitate, la soluționarea eficientă a situațiilor de risc/dificultate în care se află copilul.

Numai în anul 2013. în sectorul 6 au fost identificate aproximativ 200 de familii aflate în situație de risc social din cauza unei situații material-fmanciară precară, familii în care sunt îngrijiți 360 copii. Dintre acestea, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că cel puțin 180 au venituri insuficiente sau nu dispun de venituri pentru creșterea și îngrijirea copilului/copiilor, avînd nevoie de un sprijin corespunzător pentru a evita intrarea în situație de dificultate majoră.

De asemenea, în 2013 au beneficiat de plata grădiniței cu program prelungit un număr de 60 de copii, iar analiza situației lor familiale a relevat faptul că oferirea prestații financiare a permis membrilor familiei să se concentreze asupra căutării și obținerii unui loc de muncă, astfel încât să dobândească independență economică, iar pe de alta parte, a contribuit la o îngrijire și educare corespunzătoare vârstei copilului pe perioada cât capacitatea familiei de a furniza aceste îngrijiri a fost diminuată. Astfel, programele de acest tip s-au dovedit a fi unele dintre cele mai eficiente în scopul creșterii capacității familiilor cu copii de a face față cerințelor specifice.

Totodată, evidențiem faptul că, în sectorul 6 există peste 50 de copii diagnosticați cu boli metabolice și de nutriție care necesită o alimentație specială, fiindu-le necesare anumite categorii de produse alimentare a căror achiziționare este mult mai costisitoare decât procurarea alimentelor pentru un copil sănătos. O parte semnificativă dintre aceste familii (mai mult de 50%) se află în imposibilitatea de a satisface nevoile speciale ale copiilor din lipsa/insuficiența resurselor financiare, riscând astfel agravarea stării de sănătate a copiilor și încălcând în mod involuntar dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate.

O categorie similară o reprezintă cei 500 de copii care suferă de afecțiuni ce necesită ședințe de recuperare medicală lunară (tetrapareză spastica, paralizie cerebrală, cancer, autism, etc.), recuperare care, în multe cazuri, nu este gratuită sau costurile sunt doar parțial acoperite gratuit.

Cel mai bine poate fi evidențiat acest lucru în cazul copiilor care au autism, și pentru care singura formă de recuperare dovedit eficientă, respectiv terapia ABA al cărei cost lunar este evaluat între 3500 și 4000 lei, nu este încă asigurată gratuit. Evaluările realizate în ultimii doi ani au arătat că aprox. 60% dintre familiile acestor copii nu au resurse financiare suficiente pentru a suporta cheltuielile pe care tratamentele necesare pentru copiii lor le implică, astfel încât, în aceste familii riscul de agravare a bolii/gradului de dizabilitate a copiilor să fie semnificativ.

O mențiune specială trebuie acordată copiilor care ajung în situație de risc major, cauzat de un eveniment neprevăzut sau o situație deosebită cu impact negativ imediat și de mari dimensiuni asupra dezvoltării sau securității copilului. în 2012, fondurile special alocate pentru astfel de cazuri au condus la depășirea unor situații de criză pentru un număr de 10 copii. Tipologia acestor cazuri este extrem de diversă (de la nevoia refacerii locuinței distruse de incendii sau inundații, la suporatrea restanțelor pentru întreținerea locuinței în scopul evitării pierderii acesteia, și până la necesitatea unei sume de bani care depășește posibilitățile familiei pentru o intervenție medicală vitală pentru copil), însă soluția acordării punctuale a unor sume de bani mai importante, de maximum 4000 lei, s-a dovedit a fi eficientă în cele mai multe dintre cazuri pentru redarea capacității funcționale a familiei și menținerea unității acesteia.

Furnizarea suportului potrivit, la momentul potrivit, familiilor cu copii aflate în situații temporare de pierdere parțială/integrală a capacității de a acorda îngrijirea corespunzătoare copiilor lor, s-a dovedit în timp a fi una dintre cele mai eficiente modalități de susținere în scopul evitării intrării copiilor în situație de risc/dificultate și pentru depășirea situațiilor de criză socio-familială, acestea fiind de altfel premisele corecte pentru prevenirea separării copilului de părinții săi.

.7 Descrierea detaliată a activitățiIor

r Constituirea Comisiei privind acordarea de prestații financiare excepționale, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6

'r A.l. Formularea propunerilor cu privire la componența Comisiei, de către Directorul executiv pe probleme de protecția copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6

>    A.2. Adoptarea deciziei de constituire, prin dispoziție a Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

>    A.3. Adoptarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei, de către membrii acesteia.

>    A.4. Diseminarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei către serviciile implicate direct în procesul de evaluare, acordare și monitorizare a prestațiilor financiare excepționale.

r B. Identificarea beneficiarilor

r' Acordarea prestațiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de asistență socială ale copilului și familiei acestuia prin:

r B.l. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupurilor țintă vizate de proiect de către asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

r- B.2. Identificarea cauzelor materiale și sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie, prin anchetă socială efectuată de asistenții sociali sau

>    responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

>    B.3. Formularea propunerilor de includere în programul de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pe obiectivul operațional ce corespunde cel mai bine nevoilor copilului și familiei, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz desemnat și, după caz, evidențierea modului în care prestațiile financiare excepționale vor fi corelate și completate cu alte tipuri de prestații/servicii acordate copilului. Pe lângă obiectivul operațional,

propunerea va conține, forma, cuantumul și perioada de acordare a prestațiilor financiare excepționale.

x B.4. Avizarea propunerilor formulate, de către șeful ierarhic al asistentului social sau responsabilului de caz desemnat.

r- C. Constituirea și depunerea dosarului pentru acordarea de prestații financiare excepționale

>    C.l. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului va proceda la constituirea sau completarea dosarului social cu următoarele documente, minim necesare pentru o analiză pertinentă a cazului:

>    - solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în atenția sistemului local de asistență

>    Socialățexcepție pot face cazurile aflate în evidența DGASPC pentru care s-a numit un manager de caz ce propune includerea cpiluilui/familiei ca beneficiari ai proiectului)

r- - actele de stare civilă și de identitate ale copilului și ale membrilor familiei acestuia (respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii);

x - acte care să evidențieze situația locativă a copilului și familiei(dacă situația o impune);

x - acte doveditoare cu privire la veniturile familiei;

x - adeverință de înscriere în evidența AMOFM, după caz;

x - acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului și, după caz, a familiei acestuia

x sau a persoanei în grija căreia se află copilul;

x - raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se vor descrie explicit problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obectivele de

x îmbunătățire a situației copilului, modul în care acordarea de prestații financiare

x excepționale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătățire a situației copilului, motivele pentru care acordarea de prestații financiare

x excepționale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil și familie la momentul

>    realizării evaluării situației ;

x - după caz, alte acte și documente care fac dovada situației în care se află copilul și în

x baza cărora se justifică acordarea de prestații financiare excepționale; x - după caz. proiectul planului de servicii, planului individualizat de protecție,

planului de

r recuperare al copilului cu dizabilități.

x C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestațiilor financiare excepționale se depune la

x secretarul Comisiei, conform Procedurilor adoptate de aceasta.

r- C.3. Secretarul Comisiei întocmește ordinea de zi a Comisiei, pe care o diseminează în mod corespunzător.

>    D. Adoptarea deciziei privind acordarea de prestații Financiare excepționale

>    D.l. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezența tuturor membrilor Comisiei, care pot solicita ca asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului să prezinte în rezumat situația copilului, descrisă pe larg în raportul de anchetă socială/evaluare detaliată.

'r D.2. Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de eligibilitate evidențiate pentru fiecare obiectiv operațional.

>    D.3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau modificare a cererii/propunerii de

x acordare a prestațiilor financiare excepționale, cu votul majorității membrilor Comisiei. Decizia se consemnează în minuta ședinței.

r E. Efectuarea operațiunilor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 prin care se aprobă acordarea prestațiilor financiare excepționale

>    E.l. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de către secretarul Comisiei.

>    E.2. întocmirea, după caz. a planului de servicii, planului individualizat de protecție sau

>    planului de recuperare pentru copil, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului și înaintarea acestuia spre avizare și semnare, conform procedurilor.

r- E.3. întocmirea actelor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 cu privire la acordarea prestațiilor financiare excepționale, de către asistentul social sau

x responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de specialitate, adresa de înaintare.dispoziția de acordare ) și înaintarea acestora spre avizare și semnare, conform procedurilor.

x F. Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale

x F.l. întocmirea referatelor de plată a prestațiilor financiare excepționale, conform cu Hotărârea Comisiei și Procedurile adoptate, și înaintarea acestora,(la cerere , împreună cu Dispozițiile și, după caz, notele/chitanțele de plată necesare) către serviciul competent din cadrul Direcției Economice a D.G.A.S.P.C. Sector 6

x F.2. încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului, conform metodologiei și procedurilor de lucru aplicabile, în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților.

x G. Monitorizarea modului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a impactului

x acestora asupra situației copilului și familiei

x H. Evaluarea programului de acordare a prestațiilor financiare excepționale

.6 Metodologia

x 1.8. Metodologia

'r Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale

>    Obiectiv operațional 1 și 3

>    1) Familii cu venitul lunar pe membru de familie mai mic de 450 lei.

>    2) Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care au în îngrijire copii cu măsură de protecție specială (plasament, plasament de urgență, supraveghere specializată), iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 550 lei

x 3) Familii care au au în întreținere copii încadrați în grad de handicap, iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 650 lei pot fi incluși ca beneficiari ai Obiectivului 3

r 4) Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulți nu pot, din motive obiective, să muncească (ex: afecțiuni medicale cu pierderea capacității de muncă, femei însărcinate sau lăuze etc).

x 5) Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulți apți de muncă (părinții/reprezentantul legal al copilului) sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

>    6) Părinții/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au fost liberați recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

x 7) Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

x 8) Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor constând în plata chiriei pentru locuință și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

x 9) Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6 care fac dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale/parțiale pentru includerea copilului în programul unei unități de îngrijire și educație pe timp de zi (creșă, grădiniță, centru de tip afterschool), timp în care membrii familiei se află la muncă sau în imposibilitatea de a asigura copilului supravegherea corespunzătoare (ex: boală, incapacitate fizică/psihică etc).

x 10) Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, dar care locuiesc în fapt pe raza altor unități administrativ-teritoriale (sectoare ale municipiului București sau județe) și care se află într-una din situațiile descrise mai sus.

x Mențiune: Includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de întrunirea cumulativă a unuia dintre criteriile de la pct. 1 -3(în funcție de caz) cu unul sau mai multe din criteriile de la pct. 4-10.

x Obiectiv operațional 2

z- Familii care se află într-o situație de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în situație de dificultate și/sau separare a copilului de părinții săi, sau sunt în măsură să afecteze semnificativ starea de sănătate c copilului.

>    Exemple:

>    - familia locuiește într-un imobil degradat ce necesită reparații urgente pentru a constitui un adăpost de minimă siguranță și confort pentru copil;

r- - familia locuiește într-un imobil ce a fost distrus parțial sau total de incendiu, inundație,

>    cutremur sau alt dezastru/calamitate naturală;

>    - copilul necesită o intervenție medicală de urgență, pentru o afecțiune ce pune în pericol

>    viața sau dezvoltarea acestuia, care presupune cheltuieli pe care familia nu le poate acoperi din veniturile proprii în timpul disponibil pentru aceasta;

>    - în situații cu totul deosebite, copilul cu rezultate deosebite la învățătură, în practicarea unui sport sau care sunt recunoscuți ca având un talent deosebit într-un domeniu artistic și care nu pot fi susținuți de familie pentru participarea la o competiție, la un eveniment de

r- dezvoltare personală sau pentru achiziționarea de materiale/echipamente special necesare pentru atingerea performanței în domeniu.

r- Menține includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de identificarea unuia dintre riscurile precizate, responsabilul/managerul de caz fiind cel care stabilește imposibilitatea familiei de a accesa alte surse de sprijin financiar sau de gestionare eficientă a veniturilor, luând în calcul toltalitatea cheltuielilor curente justificate de nevoile familiei.

>    Obiectiv operațional 4

>    1) Familii care au în întreținere copii cu handicap ce sunt diagnosticați cu celiachie,

fenilcetonurie sau o altă boală metabolică ce necesită un regim alimentar particular

>    2) Familii a căror copii au fost diagnosticați cu diabet zaharat insulino dependent și care sunt supuse unui efort financiar suplimentar în vederea achiziționării testelor necesare măsurării glicemiei

r- 3) Familii care au în întreținere copii cu nevoi speciale, încadrați într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate

>    4)Familii care au în întreținere copii încadrați într-o categorie de personae cu handicap pentru care sunt necesare dispositive/aparatură medicală, pentru care CAS suportă parțial costurile sau care sunt insuficiente pentru nevoile copilului

r- 5) Familii care au au în întreținere copii încadrați în grad de handicap, iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 650 lei

r 6)Includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de întrunirea cumulativă a unuia din criteriile de la pct. 1 -4(în funcție de caz) cu criteriile de la pct. 5

Mențiune : la calcularea veniturilor se iau ține seama de totalitatea veniturilor cu caracter permanent, excluzând bugetul complememtar aferent gradului de han di ap.

r- Criterii de prioritate la acordarea prestațiilor financiare excepționale

>    1) Familii cu mai mult de 3 copii și venituri sub 250 lei pe membru de familie

>    2) Familii ai căror membrii adulți se află în incapacitate fizică de a munci sau de a acorda îngrijiri corespunzătoare copiilor, dovedită în mod obiectiv

>    3) Familii ai căror membrii adulți care nu muncesc se află în incapacitate fîzică/psihică de a îngriji/supraveghea copilul, dovedită în mod obiectiv

>    4) Familiile nu pot beneficia mai mult de 6 luni in cursul anului 2014 de aceasta forma de sprijin, pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului

x Criterii de încetare a acordării prestațiilor financiare excepționale

>    1) Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunătățirea situației copilului a prestațiilor financiare acordate

>    2) Furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei

>    3) Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă oferite AMOFM

>    4) Refuzarea consecutivă a unor prestații sau servicii care pot contribui la îmbunătățirea

>    situației copilului într-o măsură vădit superioară acordării de prestații financiare excepționale

>    5) Refuzarea accesului asistentului social sai responsabilului/managerului de caz pentru

>    monitorizarea sau evaluarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale

r- Metode utilizate

r Managementul de caz în domeniul protecției copilului

>    Planificarea prestațiilor, serviciilor și intervențiilor

>    Ancheta socială

>    Evaluare pe bază de observație și interviu

>    Documentare

>    Monitorizare

>    Consiliere socială individuală și de grup

>    Modalități de selectare a beneficiarilor

>    Pe baza concluziilor evaluării situației socio-economice concrete a fiecărui solicitant și în limita capacității de oferire a serviciilor disponibile sau a plafonului alocat pentru prestații

>    Modalități de implicare a beneficiarilor în activitățile desfășurate

a- Copiii și familiile acestora sunt implicați in activitățile desfășurate în mod planificat, direct și activ, în cadrul procesului de realizare, implementare, monitorizare și revizuire a planului de servicii sau a planului individualizat de protecție pentru copil, în conformitate cu procedurile de implementare a standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecție a copilului

r Proceduri pentru evaluare internă/externă

r Modalitățile de control periodic al calității:

r - monitorizarea activităților desfășurate, prin supervizare directă;

>    - evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliți prin standardele minime obligatorii;

>    - evaluarea performanțelor organizaționale.

>    Modalitățile periodice de control al gradului de satisfacție al beneficiarilor:

>    - discuții directe cu beneficiarii;

'r - evaluarea modului de relaționare responsabil de caz - beneficiar (în cadrul procesului de supervizare a cazurilor);

'r - evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor legale în activitățile desfășurate, număr de sesizări cu privire la încălcarea drepturilor copilului în activitățile desfășurate, rezultatul anchetelor de control intern sau extern întreprinse în urma sesizărilor/plângerilor cu privire la modul de desfășurare a activităților etc). Evaluarea evenimentelor de referință

r Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la momentul evaluat)

>    durată estimată/durată reală

>    cantitate preconizată/cantitate realizată

>    calitate preconizată/calitate obținută

>    costuri estimate/costuri reale

>    impactul schimbării asupra grupurilor țintă

>    perturbări semnificative

>    riscuri și măsuri de evitare

>    Evaluarea rezultatelor finale

r- eficiența - rezultatul obținut în raport cu resursele investite

>    eficacitatea - rezultatele reale în raport cu rezultatele preconizate

>    economia - costurile reale în raport cu costurile prevăzute

>    participarea - numărul real de beneficiari în raport cu numărul estimat

>    conștientizarea - numărul de persoane informate în raport cu populația țintă

>    adresabilitatea - numărul real de copii asistați în raport cu dimensiunea grupurilor țintă

r- disponibilitatea - numărul și calitatea serviciilor oferite în raport cu numărul și calitatea serviciilor

>    preconizate

r- adecvarea - serviciile oferite față de nevoile beneficiarilor

r- acceptabilitatea - satisfacția beneficiarilor față de serviciile oferite r impactul rezultatelor obținute asupra politicii în domeniu r 1.8.1. Echipa propusă pentru implementarea proiectului

>    1) Comisia de acordare a prestațiilor financiare excepționale, formată din:

>    -președinte

r -4 membri (din care 2 specialiști din cadrul Direcției Protecția Copilului, 1 specialist din cadrul Direcției Economice, 1 jurist)

>    -secretar

>    2) Șefii serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

>    3) Asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz, din cadrul serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

r 1.8.2. Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

>    Proiectul nu necesită echipamente sau instrumente speciale pentru implementare, derulare

> și evaluare.

.6 Durata și planul de acțiune

Semestrul 1

Semestrul II

Comentarii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Constituire comisiei privind acordarea de prestații financiare excepționale, la nivelul D.G.A.S.P.C.

Sector 6

///

Identificarea, evaluarea si formularea propunerilor privind introducerea copiilor in comisia de prestații financiare

///

///

III

///

III

///

///

III

III

III

Furnizarea efectiva a prestațiilor

///

///

///

///

m

iii

///

///

///

iii

2.1 Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

>    asigurarea unor servicii sociale, informare, consiliere și formarea adulților -părinți, cadre didactice si specialiști, care sa vina în sprijinul recuperării și integrării copiilor speciali cu vârste cuprinse între 2-12/14 ani;

r un cadru propice pentru desfășurarea procesului de evaluare și monitorizare a unui plan de intervenție individualizat pe nivelul si nevoile fiecărui copiii;

>    copiii cu cerințe educative speciale - ADD, ADHD, ODD, MR sau cu alte forme de Tulburare de dezvoltare psihologica - nu vor mai fi marginalizati ci integrați în învățământul de masă fapt ce este în acord cu legislația în vigoare;

r- părinții copiilor speciali au devenit parte a procesului de recuperare terapeutica și integrare a copilului lor in învățământul de masă si societate;

>    creșterea numărului de copii speciali, cu cerințe educative speciale din sectorul 6 care vor beneficia de servicii de specialitate prin derularea unor programe de recuperare terapeutica cu metodologii si tehnici specifice și de actualitate;

x cadrele didactice sunt pregătite să accepte si sa pregătească copilul special în grădinițe și școli, dețin informații despre semne si caracteristici, metode si tehnici speciale de lucru aplicabile copilului special la clasa ;

r- existența unui sistem funcțional privind informarea, consilierea si formarea părinților și specialiștilor de orice fel care contribuie la recuperarea, dezvoltarea și integrarea copilului special:

>    îmbunătățirea imaginii sociale a copilului special;

>    reducerea abandonului școlar

>    reducerea procentului delicventei juvenile si altor comportamente antisociale, tabacismului si alcoolismului infantil

r- realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice integratoare și cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de recuperare și integrare a copilului special.

> programul „special after school" este o fereastra deschisa a serviciilor sociale către comunitate si constituie un răspuns la problematica organizării programului și la dificultatea în acordarea sprijinului specializat în vederea asigurării continuității și întăririi educației formale - să învățăm copilul special sa: folosească corect limbajul verbal, sa invete sa se gestioneze, sa se organizeze, cum să învețe, cum sa socializeze - prin îmbinarea elementelor de intervenție specifică cu metode psihoeducationale respectând cerințele curriculei naționale.

la finalul proiectului educatorii și consilierii școlari specializați pe problematica copilului special devin o resursă importantă pentru comunitatea sectorului 6 ce va putea susține recuperarea si integrarea

1.6 Justificare

în ultimii ani. cu precădere după 2004. politicile specifice acestui domeniu au făcut trecerea de la un sistem axat pe protecția copilului în dificultate la un sistem care vizează promovarea și respectarea drepturilor tuturor copiilor, iar accentul a fost mutat de la reformarea și modernizarea sistemului de servicii de îngrijire rezidențială către serviciile primare de asistență a copilului în familia proprie, respectiv către un sistem consolidat de servicii de prevenire.

Din 2008, strategia națională în domeniul protecției copilului acordă o atenție sporită copiilor aflați la risc de separare de părinți (grup care include și copiii din familii aflate în situație de criză, provocată de exemplu de efectele unor calamități naturale, de lipsa unei locuințe, de pierderea veniturilor, în generalde evenimente neprevăzute cu efecte negative asupra dezvoltării și securității copilului) pentru care modalitatea de intervenție trebuie să fie rapidă. Pentru acești copii, planul de servicii trebuie să cuprindă și măsuri imediate, de natură să susțină familia până la ieșirea din situația care a generat criza și refacerea echilibrului din punct de vedere socio-economic.

Strategia se adresează și părinților, atât în calitate de beneficiari direcți ai serviciilor sociale, alături de copii, cât și în vederea responsabilizării lor în creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii, dar și comunității locale, care trebuie să se manifeste responsabil în susținerea familiilor care nu au posibilitatea sau capacitatea de a asigura îngrijirea corespunzătoare copilor.

în Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, la art.123 este prevăzut că primarii acordă prestații financiare excepționale în situația în care familia care îngrijește copilul se confruntă temporar cu probleme financiare determinate de o situație excepțională și care pun în pericol dezvoltarea armonioasa a copilului. Aceste prestații se acordă cu prioritate copiilor ale căror familii nu au posibilitatea sau capacitatea de a da copilului îngrijirea corespunzătoare sau urmare a necesității suportării unor cheltuieli particulare destinate menținerii legăturii copilului cu familia sa, iar decizia se ia în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

Includerea unui fond în bugetul local pentru acordarea de sprijin și suport material de urgență familiilor cu copii aflate în dificultate în scopul menținerii copilului în propria familie, se înscrie astfel în programele strategice prioritare în domeniul protecției drepturilor copilului și în direcția accentuării rolului comunității locale în susținerea membrilor săi care fac parte din grupuri vulnerabile.

Soluționarea problemelor cu care se adresează potențialii beneficiari care intră în evidența sistemului de protecție a copilului presupune o evaluare primară amănunțită și o intervenție complexă, atât asupra situației familiale, sociale, de dezvoltare fizică și psihică a copilului, cât și asupra familiei acestuia, intervenție care de cele mai multe ori necesită includerea în programe multiple de prestații și servicii sociale.

Rezultatele monitorizării și reevaluării cazurilor sociale intrate în sistemul de protecție a copilului din București sectorul 6 în ultimii ani, arată că nerespectarea dreptului copilului de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală și socială, prin nerespectarea de către părinți a obligației de a asigura, în limita posibilităților, cele mai bune condiții de viață necesare creșterii și dezvoltării copiilor, survine de foarte multe ori pe fondul unor lipsuri materiale și financiare cu care familia se confruntă. In cel puțin 50% dintre aceste cazuri, situația de dificultate material-financiară este determinată de o situație de criză ce intervine în viața familiei și care, în lipsa unor forme de suport care să susțină temporar familia, poate conduce la afectarea gravă și, uneori ireversibilă a echilibrului pe care relațiile familiale sănătoase se bazează și, pe cale de consecință există riscul apariției premiselor pentru disoluția familiei și separarea copilului de părinți (în 25% dintre situațiile de acest tip).

Obligația de a asigura copiilor condițiile necesare pentru creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională revine în principal părinților însă, dacă aceștia (sau persoanele care au, potrivit legii, obligația de a întreține copilul) nu pot asigura, din motive independente de voința lor, satisfacerea nevoilor minime de locuință, hrană, îmbrăcăminte și educație ale copilului, statul, prin autoritățile publice competente, este obligat să asigure acestora sprijin corespunzător, sub formă de prestații financiare, prestații în natură, precum și sub formă de servicii, în condițiile legii. în acest sens, părinții au obligația să solicite autorităților competente acordarea alocațiilor, indemnizațiilor, prestațiilor în bani sau în natură și a altor facilități prevăzute de lege pentru copii sau pentru familiile cu copii.

Instituirea unui fond cvasi-permanent de urgență pentru cazuri sociale de copii din familii aflate în situații de risc social sau de criză și acordarea unor prestații financiare cu titlu excepțional acestora poate contribui, prin corelare cu oferirea altor prestații și/sau servicii de specialitate, la soluționarea eficientă a situațiilor de risc/dificultate în care se află copilul.

Numai în anul 2013, în sectorul 6 au fost identificate 200 de familii aflate în situație de risc social din cauza unei situații material-financiară precară, familii în care sunt îngrijiți 360 copii. Dintre acestea, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că cel puțin 180 au venituri insuficiente sau nu dispun de venituri pentru creșterea și îngrijirea copilului/copiilor, avînd nevoie de un sprijin corespunzător pentru a evita intrarea în situație de dificultate majoră.

De asemenea, în 2013 au beneficiat de plata grădiniței cu program prelungit un număr de 60 de copii, iar analiza situației lor familiale a relevat faptul că oferirea prestații financiare a permis membrilor familiei să se concentreze asupra căutării și obținerii unui loc de muncă, astfel încât să dobândească independență economică, iar pe de alta parte, a contribuit la o îngrijire și educare corespunzătoare vârstei copilului pe perioada cât capacitatea familiei de a furniza aceste îngrijiri a fost diminuată. Astfel, programele de acest tip s-au dovedit a fi unele dintre cele mai eficiente în scopul creșterii capacității familiilor cu copii de a face față cerințelor specifice.

Totodată, evidențiem faptul că, în sectorul 6 există peste 50 de copii diagnosticați cu boli metabolice și de nutriție care necesită o alimentație specială, fiindu-le necesare anumite categorii de produse alimentare a căror achiziționare este mult mai costisitoare decât procurarea alimentelor pentru un copil sănătos. O parte semnificativă dintre aceste familii (mai mult de 50%) se află în imposibilitatea de a satisface nevoile speciale ale copiilor din lipsa/insuficiența resurselor financiare, riscând astfel agravarea stării de sănătate a copiilor și încălcând în mod involuntar dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate.

O categorie similară o reprezintă cei 500 de copii care suferă de afecțiuni ce necesită ședințe de recuperare medicală lunară (tetrapareză spastica, paralizie cerebrală, cancer, autism, etc.), recuperare care, în multe cazuri, nu este gratuită sau costurile sunt doar parțial acoperite gratuit.

Cel mai bine poate fi evidențiat acest lucru în cazul copiilor care au autism, și pentru care singura formă de recuperare dovedit eficientă, respectiv terapia ABA al cărei cost lunar este evaluat între 3500 și 4000 lei, nu este încă asigurată gratuit. Evaluările realizate în ultimii doi ani au arătat că aprox. 60% dintre familiile acestor copii nu au resurse financiare suficiente pentru a suporta cheltuielile pe care tratamentele necesare pentru copiii lor le implică, astfel încât, în aceste familii riscul de agravare a bolii/gradului de dizabilitate a copiilor să fie semnificativ.

O mențiune specială trebuie acordată copiilor care ajung în situație de risc major, cauzat de un eveniment neprevăzut sau o situație deosebită cu impact negativ imediat și de mari dimensiuni asupra dezvoltării sau securității copilului. în 2012, fondurile special alocate pentru astfel de cazuri au condus la depășirea unor situații de criză pentru un număr de 10 copii. Tipologia acestor cazuri este extrem de diversă (de la nevoia refacerii locuinței distruse de incendii sau inundații, la suporatrea restanțelor pentru întreținerea locuinței în scopul evitării pierderii acesteia, și până la necesitatea unei sume de bani care depășește posibilitățile familiei pentru o intervenție medicală vitală pentru copil), însă soluția acordării punctuale a unor sume de bani mai importante, de maximum 4000 lei, s-a dovedit a fi eficientă în cele mai multe dintre cazuri pentru redarea capacității funcționale a familiei și menținerea unității acesteia.

Furnizarea suportului potrivit, la momentul potrivit, familiilor cu copii aflate în situații temporare de pierdere parțială/integrală a capacității de a acorda îngrijirea corespunzătoare copiilor lor, s-a dovedit în timp a fi una dintre cele mai eficiente modalități de susținere în scopul evitării intrării copiilor în situație de risc/dificultate și pentru depășirea situațiilor de criză socio-familială, acestea fiind de altfel premisele corecte pentru prevenirea separării copilului de părinții săi.

1.7. Descrierea detaliată a activităților

A. Constituirea Comisiei privind acordarea de prestații financiare excepționale, la nivelul D.G.A.S.P.C. Sector 6

A.l. Formularea propunerilor cu privire la componența Comisiei, de către Directorul executiv pe probleme de protecția copilului al D.G.A.S.P.C. Sector 6

A.2. Adoptarea deciziei de constituire, prin dispoziție a Directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6.

A.3. Adoptarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei, de către membrii acesteia.

A.    4. Diseminarea Procedurilor de organizare și funcționare a Comisiei către serviciile implicate direct în procesul de evaluare, acordare și monitorizare a prestațiilor financiare excepționale.

B.    Identificarea beneficiarilor

Acordarea prestațiilor se va realiza în baza analizării nevoilor de asistență socială ale copilului și familiei acestuia prin:

B.l. Analiza cererilor/sesizărilor/cazurilor de familii cu copii care au caracteristicile grupurilor țintă vizate de proiect de către asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

B.2. Identificarea cauzelor materiale și sociale pentru care copilul/copiii nu dispun de o îngrijire corespunzătoare în familie, prin anchetă socială efectuată de asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz desemnați din cadrul serviciilor de specialitate ale D.G.A.S.P.C. Sector 6.

B.3. Formularea propunerilor de includere în programul de acordare a prestațiilor financiare excepționale, pe obiectivul operațional ce corespunde cel mai bine nevoilor copilului și familiei, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz desemnat și. după caz, evidențierea modului în care prestațiile financiare excepționale vor fi corelate și completate cu alte tipuri de prestații/servicii acordate copilului. Pe lângă obiectivul operațional, propunerea va conține, forma, cuantumul și perioada de acordare a prestațiilor financiare excepționale.

B.    4. Avizarea propunerilor formulate, de către șeful ierarhic al asistentului social sau responsabilului de caz desemnat.

C.    Constituirea și depunerea dosarului pentru acordarea de prestații financiare excepționale

C. 1. Asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului va proceda la constituirea sau completarea dosarului social cu următoarele documente, minim necesare pentru o analiză pertinentă a cazului:

-    solicitarea în baza căreia cazul copilului a intrat în atenția sistemului local de asistență Socială(excepție pot face cazurile aflate în evidența DGASPC pentru care s-a numit un manager de caz ce propune includerea cpiluilui/familiei ca beneficiari ai proiectului)

-    actele de stare civilă și de identitate ale copilului și ale membrilor familiei acestuia (respectiv ale reprezentantului legal sau ale persoanei care are în îngrijire copilul prin efectul legii);

-    acte care să evidențieze situația locativă a copilului și familiei(dacă situația o impune);

-    acte doveditoare cu privire la veniturile familiei;

-    adeverință de înscriere în evidența AMOFM, după caz;

-    acte medicale cu privire la starea de sănătate a copilului și, după caz, a familiei acestuia sau a persoanei în grija căreia se află copilul;

-    raportul de anchetă socială/evaluare detaliată în care se vor descrie explicit problemele cu care se confruntă copilul, cauzele care au determinat aceste probleme, obectivele de îmbunătățire a situației copilului, modul în care acordarea de prestații financiare excepționale poate contribui, eventual alături de alte servicii, la îndeplinirea obiectivelor de îmbunătățire a situației copilului, motivele pentru care acordarea de prestații financiare excepționale reprezintă alternativa optimă de suport pentru copil și familie la momentul realizării evaluării situației ;

-    după caz, alte acte și documente care fac dovada situației în care se află copilul și în

baza cărora se justifică acordarea de prestații financiare excepționale;

- după caz, proiectul planului de servicii, planului individualizat de protecție, planului de recuperare al copilului cu dizabilități.

C.2. Dosarul cu propunerea de acordare a prestațiilor financiare excepționale se depune la secretarul Comisiei, conform Procedurilor adoptate de aceasta.

C.    3. Secretarul Comisiei întocmește ordinea de zi a Comisiei, pe care o diseminează în mod corespunzător.

D.    Adoptarea deciziei privind acordarea de prestații financiare excepționale

D.l. Analiza fiecărui dosar în parte are loc în prezența tuturor membrilor Comisiei, care pot solicita ca asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului să prezinte în rezumat situația copilului, descrisă pe larg în raportul de anchetă socială/evaluare detaliată.

D.2. Verificarea încadrării fiecărui caz în parte în criteriile de eligibilitate evidențiate pentru fiecare obiectiv operațional.

D.    3. Adoptarea deciziei de admitere, respingere sau modificare a cererii/propunerii de acordare a prestațiilor financiare excepționale, cu votul majorității membrilor Comisiei. Decizia se consemnează în minuta ședinței.

E.    Efectuarea operațiunilor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 prin care se aprobă acordarea prestațiilor financiare excepționale

E.l. Redactarea Hotărârii Comisiei de acordare a prestațiilor financiare excepționale de către secretarul Comisiei.

E.2. întocmirea, după caz, a planului de servicii, planului individualizat de protecție sau planului de recuperare pentru copil, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului și înaintarea acestuia spre avizare și semnare, conform procedurilor.

E.    3. întocmirea actelor necesare pentru emiterea Dispoziției Primarului Sectorului 6 cu privire la acordarea prestațiilor financiare excepționale, de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului (referatul de specialitate, adresa de înaintare,dispoziția de acordare ) și înaintarea acestora spre avizare și semnare, conform procedurilor.

F.    Acordarea efectivă a prestațiilor financiare excepționale

F.l. întocmirea referatelor de plată a prestațiilor financiare excepționale, conform cu Hotărârea Comisiei și Procedurile adoptate, și înaintarea acestora,( la cerere , împreună cu Dispozițiile și, după caz, notele/chitanțele de plată necesare) către serviciul competent din cadrul Direcției Economice a D.G.A.S.P.C. Sector 6

F.    2. încheierea contractului cu familia de către asistentul social sau responsabilul/managerul de caz al copilului, conform metodologiei și procedurilor de lucru aplicabile. în care vor fi stipulate drepturile și obligațiile părților.

G.    Monitorizarea modului de acordare a prestațiilor financiare excepționale și a impactului

acestora asupra situației copilului și familiei

H.    Evaluarea programului de acordare a prestațiilor financiare excepționale

I.    8. Metodologia

Criterii de eligibilitate pentru acordarea prestațiilor financiare excepționale Obiectiv operațional 1 și 3

1)    Familii cu venitul lunar pe membru de familie mai mic de 450 lei.

2)    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6. care au în îngrijire copii cu

măsură de protecție specială (plasament, plasament de urgență, supraveghere specializată), iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 550 lei

3)    Familii care au au în întreținere copii încadrați în grad de handicap, iar venitul lunar pe membru de familie este mai mic de 650 lei pot fi incluși ca beneficiari ai Obiectivului 3

4)    Familia nu dispune de venituri, iar membrii săi adulți nu pot, din motive obiective, să muncească (ex: afecțiuni medicale cu pierderea capacității de muncă, femei însărcinate sau lăuze etc).

5)    Familia nu dispune de venituri, iar membrii adulți apți de muncă (părinții/reprezentantul legal al copilului) sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

6)    Părinții/reprezentantul legal al copilului execută o pedeapsă privativă de libertate sau au fost liberați recent din penitenciar, iar în prezent sunt înscriși în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă la nivel local și nu au refuzat consecutiv mai mult de trei locuri de muncă oferite.

7)    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor social (venitul minim garantat) și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

8)    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6, care beneficiază de ajutor constând în plata chiriei pentru locuință și care au trei sau mai mulți copii în întreținere.

9)    Familii/persoane aflate în evidența D.G.A.S.P.C. Sector 6 care fac dovada că nu pot suporta din veniturile proprii cheltuielile integrale/parțiale pentru includerea copilului în programul unei unități de îngrijire și educație pe timp de zi (creșă, grădiniță, centru de tip afterschool), timp în care membrii familiei se află la muncă sau în imposibilitatea de a asigura copilului supravegherea corespunzătoare (ex: boală, incapacitate fizică/psihică etc).

10)    Familii/persoane care au domiciliul legal pe raza sectorului 6, dar care locuiesc în fapt pe raza altor unități administrativ-teritoriale (sectoare ale municipiului București sau județe) și care se află într-una din situațiile descrise mai sus.

Mențiune:

-    Includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de întrunirea cumulativă a uneia din criteriile de la pct. 1 -3(în funcție de caz) cu una sau mai multe din criteriile de la pct. 4-10.

-Familiile nu pot beneficia mai mult de 6 luni in cursul anului 2014 de aceasta forma de sprijin, pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului Obiectiv operațional 2

Familii care se află într-o situație de criză ce poate constitui risc de intrare a copilului în situație de dificultate și/sau separare a copilului de părinții săi, sau sunt în măsură să afecteze semnificativ starea de sănătate c copilului.

Exemple:

-    familia locuiește într-un imobil degradat ce necesită reparații urgente pentru a constitui un adăpost de minimă siguranță și confort pentru copil;

-    familia locuiește într-un imobil ce a fost distrus parțial sau total de incendiu, inundație, cutremur sau alt dezastru/calamitate naturală;

-    copilul necesită o intervenție medicală de urgență, pentru o afecțiune ce pune în pericol viața sau dezvoltarea acestuia, care presupune cheltuieli pe care familia nu le poate acoperi din veniturile proprii în timpul disponibil pentru aceasta;

- în situații cu totul deosebite, copilul cu rezultate deosebite la învățătură, în practicarea unui sport sau care sunt recunoscuți ca având un talent deosebit într-un domeniu artistic și care nu pot fi susținuți de familie pentru participarea la o competiție, la un eveniment de dezvoltare personală sau pentru achiziționarea de materiale/echipamente special necesare pentru atingerea performanței în domeniu.

Mențiune :

-includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de identificarea unuia dintre riscurile precizate, responsabilul/managerul de caz fiind cel care stabilește imposibilitatea familiei de a accesa alte surse de sprijin financiar sau de gestionare eficientă a veniturilor, luând în calcul toltalitatea cheltuielilor curente justificate de nevoile familiei.

-Familiile nu pot beneficia mai mult de 6 luni in cursul anului 2014 de aceasta forma de sprijin, pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului

Obiectiv operațional 4

1)    Familii care au în întreținere copii cu handicap ce sunt diagnosticați cu celiachie, fenilcetonurie sau o altă boală metabolică ce necesită un regim alimentar particular

2)    Familii a căror copii au fost diagnosticați cu diabet zaharat insulino dependent și care sunt supuse unui efort financiar suplimentar în vederea achiziționării testelor necesare măsurării glicemiei

3)    Familii care au în întreținere copii cu nevoi speciale, încadrați într-un grad de handicap, al căror diagnostic impune programe de recuperare, controale și intervenții medicale repetate

4)    FamiIii care au în întreținere copii încadrați într-o categorie de personae cu handicap pentru care sunt necesare dispositive/aparatură medicală, pentru care CAS suportă parțial costurile sau care sunt insuficiente pentru nevoile copilului

5)    Includerea ca beneficiar al proiectului este condiționată de întrunirea cumulativă a unuia din criteriile de la pct. 1 -4(în funcție de caz) cu criteriile de la pct. 5

6)    Familiile nu pot beneficia mai mult de 6 luni in cursul anului 2014 de aceasta forma de sprijin, pentru creșterea. îngrijirea și educarea copilului

Criterii de prioritate la acordarea prestațiilor financiare excepționale

1)    Familii cu mai mult de 3 copii și venituri sub 250 lei pe membru de familie

2)    Familii ai căror membrii adulți se află în incapacitate fizică de a munci sau de a acorda îngrijiri corespunzătoare copiilor, dovedită în mod obiectiv

3)    Familii ai căror membrii adulți care nu muncesc se află în incapacitate fizică/psihică de a îngriji/supraveghea copilul, dovedită în mod obiectiv

4)    Familii care nu au beneficiat în ultimele 12 luni de alte forme de sprijin, din partea autorităților sau organizațiilor neguvernamentale pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului

Criterii de încetare a acordării prestațiilor financiare excepționale

1)    Utilizarea în alte scopuri decât pentru îmbunătățirea situației copilului a prestațiilor financiare acordate

2)    Furnizarea de informații eronate sau dovedit denaturate cu privire la situația copilului sau familiei

3)    Refuzarea consecutivă a mai mult de trei locuri de muncă oferite AMOFM

4)    Refuzarea consecutivă a unor prestații sau servicii care pot contribui la îmbunătățirea

situației copilului într-o măsură vădit superioară acordării de prestații financiare excepționale

5) Refuzarea accesului asistentului social sai responsabilului/managerului de caz pentru monitorizarea sau evaluarea situației copilului pe parcursul acordării prestațiilor financiare excepționale

Metode utilizate

Managementul de caz în domeniul protecției copilului Planificarea prestațiilor, serviciilor și intervențiilor

□    Ancheta socială

Evaluare pe bază de observație și interviu

O Documentare

□    Monitorizare

Consiliere socială individuală și de grup

Modalități de selectare a beneficiarilor

Pe baza concluziilor evaluării situației socio-economice concrete a fiecărui solicitant și în limita capacității de oferire a serviciilor disponibile sau a plafonului alocat pentru prestații

Modalități de implicare a beneficiarilor în activitățile desfășurate

Copiii și familiile acestora sunt implicați in activitățile desfășurate în mod planificat, direct și activ, în cadrul procesului de realizare, implementare, monitorizare și revizuire a planului de servicii sau a planului individualizat de protecție pentru copil, în conformitate cu procedurile de implementare a standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecție a copilului

Proceduri pentru evaluare internă/externă

Modalitățile de control periodic al calității:

-    monitorizarea activităților desfășurate, prin supervizare directă;

-    evaluarea indicatorilor de urmărire stabiliți prin standardele minime obligatorii;

-    evaluarea performanțelor organizaționale.

Modalitățile periodice de control al gradului de satisfacție al beneficiarilor:

-    discuții directe cu beneficiarii;

-    evaluarea modului de relaționare responsabil de caz - beneficiar (în cadrul procesului de supervizare a cazurilor);

-    evaluarea indicatorilor specifici de urmărire (ex: număr de sesizări cu privire la nerespectarea prevederilor legale în activitățile desfășurate, număr de sesizări cu privire la încălcarea drepturilor copilului în activitățile desfășurate, rezultatul anchetelor de control intern sau extern întreprinse în urma sesizărilor/plângerilor cu privire la modul de desfășurare a activităților etc).

Evaluarea evenimentelor de referință

Rezultate intermediare raportat la obiectivele intermediare (la momentul evaluat) durată estimată/durată reală cantitate preconizată/cantitate realizată

□    calitate preconizată/calitate obținută costuri estimate/costuri reale

impactul schimbării asupra grupurilor țintă perturbări semnificative

□    riscuri și măsuri de evitare

Evaluarea rezultatelor finale

eficiența - rezultatul obținut în raport cu resursele investite eficacitatea - rezultatele reale în raport cu rezultatele preconizate economia - costurile reale în raport cu costurile prevăzute participarea - numărul real de beneficiari în raport cu numărul estimat conștientizarea - numărul de persoane informate în raport cu populația țintă adresabilitatea - numărul real de copii asistați în raport cu dimensiunea grupurilor țintă disponibilitatea - numărul și calitatea serviciilor oferite în raport cu numărul și

calitatea serviciilor

preconizate

adecvarea - serviciile oferite față de nevoile beneficiarilor acceptabilitatea - satisfacția beneficiarilor față de serviciile oferite impactul rezultatelor obținute asupra politicii în domeniu

1.8.1.    Echipa propusă pentru implementarea proiectului

1)    Comisia de acordare a prestațiilor financiare excepționale, formată din:

-președinte

-4 membri (din care 2 specialiști din cadrul Direcției Protecția Copilului, 1 specialist din cadrul Direcției Economice, 1 jurist)

-secretar

2)    Șefii serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

3)    Asistenții sociali sau responsabilii/managerii de caz, din cadrul serviciilor direct implicate în evaluarea și instrumentarea cazurilor sociale

1.8.2.    Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului (echipamente, instrumente etc.)

Proiectul nu necesită echipamente sau instrumente speciale pentru implementare, derulare și evaluare.

1.9. Durata și planul de acțiune

Durata proiectului: 12 luni

2. REZULTATE AȘTEPTATE

2.1 Impactul așteptat asupra grupurilor țintă / beneficiarilor

încurajarea și multiplicarea comportamentelor de implicare și coparticipare a familiei copilului în procesul de îmbunătățire a condițiilor de trai și a modului în care acesta este îngrijit și educat.

întărirea capacităților parentale prin asumarea responsabilităților față de creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii.

Maximizarea efectelor suportului acordat familiei pentru creșterea și îngrijirea copilului, prin aplicarea principiilor intervenției oportune și pertinente.

Creșterea numărului de servicii de prevenire a separării copilului de părinți, servicii de sprijin ale familiilor, derulate la nivelul comunităților locale în vederea apropierii serviciilor de beneficiari.

Buget “Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea corespunzătoare”

Obiectiv

operațional

Număr maxim estimat de beneficiari

Cost maxim beneficiar

Perioada maxima de

acordare

Total cost estimat

I

60

200 lei lunar

6 luni

120000

II

15

4000

O singură intervenție

100000

III

20

300

6 luni

40000

IV

50

600

6 luni

140000

Total cost proiect 400.000


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

tllLlRNCONSILIUL LO SECTOR 6


CAi