Hotărârea nr. 26/2014

HCL 26- Hotărâre privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfăşurat în cadrul comunităţii locale din sectorul 6

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE privind acordul Consiliului Local Sector 6 pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” ce va fi desfășurat în cadrul comunității locale din sectorul 6

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de:

-    Prevederile art. 49 alin. (1) și (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

-    O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cuantumul maxim de 113.750 lei pentru derularea proiectului „Liga Tinerilor Sportivi” conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Gheorj‘


Nr.: 26

Data: 30.01.2014CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


„ ANEXĂ

la H.C.L.S6 Nr. 2g /    217/4

«LIGA TINERILOR SPORTIVI»

PROIECTUL


1. DESCRIERE


1.1 Titlul


LIGA TINERILOR SPORTIVI


1.2 Localizare:


BUCUREȘTI, SECTOR 6

1.3 Costul proiectului și suma solicitată de la DGASPC Sector 6

Costul total al proiectului

Suma solicitată de la Consiliul Local Sector6

% din costul total al proiectului

113.750 lei

113.750 lei

100

1.4 Rezumat

Durata proiectului

2014

Scopul proiectului

Realizarea unui demers de integrare socială prin sport a copiilor cu comportament deviant sau cu risc de a dezvolta un asemenea comportament.

Grupul    (grupurile)

țintă1

80 de copii defavorizați cu probleme de comportament ( 30 la fotbal. 10 la tenis, 40 la scrimă.

Beneficiarii finali2

Aproximativ 150 de copii și tineri care vor participa la concursurile organizate

Rezultatele așteptate

Toți copiii participanți la antrenamente vor fi asistați și consiliați în vederea optimizării rezultatelor școlare și a comportamentului social;

Toți copiii participanți la antrenamente vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber ;

Toți copiii participanți vor avea exercițiul unei comunicări asertive și a negocierii pașnice ;

Toți copiii participanți vor învăța să-și controleze emoțiile și impulsivitatea.

Principalele activități

Proiectul de fotbal - formarea lotului, desfășurarea a 2 antrenamente săptămânale, organizarea a 2 turnee cu participare echipelor de copii de la DGASPC-urile din București

Proiectul de scrimă - dotarea cu echipament, selecția beneficiarilor și organizarea cursurilor(începători și avansați) în perioada ianuarie-decembrie 2014

"Grup țintă sunt grupurile / entitățile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului. "Beneficiari finali" sunt cei care vor beneficia pe termen lung de rezultatele proiectului, la nivelul societății sau sectorului în ansamblu.

1.5 Obiective

a)    Identificarea, monitorizarea situației sociale și consilierea copiilor cu probleme de comportament de pe raza sectorului 6.

b)    Implicarea copiilor cu probleme de comportament în activități sportive organizate ce pot constitui o alternativă la modelele de comportament învățate precum și oferirea posibilității de responsabilizare și valorizare.

c)    Constituirea unei oferte de petrecere a timpului liber pentru toți copiii aflați în dificultate prin organizarea unor competiții de fotbal, tenis și scrimă.

d)    Popularizarea DGASPC sector 6 și a serviciilor pe care le oferă în rândul copiilor ce ar putea beneficia de acestea.

1.6 Justificare

Lucrul cu copiii care prezintă riscul de a dezvolta un comportament deviant a evidențiat necesitatea unor metode educative speciale care să le ofere o modalitate de integrare mai ușoară aflată în concordanță cu modul lor de viață. Astfel s-a născut inițiativa de a organiza o echipa de fotbal cu acești copii, inițiativă creată pentru a le oferi posibilitatea de a-și găsi o preocupare, de a-și canaliza energia într-o activitate pozitivă și organizată, de a se obișnui să lucreze în echipă. Succesul constant al acestei activități precum si sesizarea preocupării multor copii pentru tenis și practicarea artelor marțiale ne-au determinat să încercăm extinderea programului sportiv la cursuri de tenis și scrimă, efectuate într-un cadru controlat și sub îndrumarea unui instructor autorizat.

Experiența anilor 2010-2013 a arătat că aceste programe le oferă un cadru adecvat pentru dobândirea unor modele de comunicare, de cooperare, de rezolvarea conflictelor și pentru preluarea cu ușurință a unui set de reguli și norme ceea ce îi poate ajuta ulterior la învățarea și acceptarea normelor sociale în general. Astfel am constatat că, pe de o parte, activitățile sportive pot constitui o posibilitate pentru a monitoriza situația școlară a acestor copii, iar pe de alta, de a realiza un proces educativ nonformal (prin respectarea unor reguli și a unui program, prin apartenența la o echipă etc.).

D.G.A.S.P.C. sector 6 are în evidențe aproximativ 150 de copii si tineri ce manifestă un comportament deviant în propria familie (delincvență, consum de droguri, abandon școlar, neadaptare la exigențele școlare pentru cei mici etc.).

Participanții la proiect sunt selectați dintre beneficiarii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6. Beneficiari direcți vor fi aproximativ 80 de copii (câte 30 pentru fotbal, 10 pentru tenis, 40 pentru scrimă).Vom avea aproximativ 150 de copii beneficiari indirecți care vor participa la concursurile organizate.

1.7 Descrierea activităților

Programul de prevenire prin sport "Liga tinerilor sportivi” este format din trei proiecte distincte destinate practicării a tot atâtea sporturi diferite : fotbal, tenis, și scrimă . Fiecare dintre cele 3 proiecte este structurat pe trei niveluri analoage:

- în prima etapă vor fi identificați copiii si tinerii din grupul țintă care sunt interesați de activități sportive și în mod special de fotbal, tenis și scrimă. în cazul programului de fotbal, aceștia se vor alătura celor două echipe pe criterii de vârstă (pentru copiii intre 12-15 ani denumită Vulturii Negri, pentru cei între 15-19 ani numită Atletico) și vor participa la antrenamente in cele 2 zile stabilite din fiecare săptămână. Participarea la antrenamente și respectarea disciplinei este o condiție pentru a deveni membru al echipei și de a lua parte la meciurile de fotbal din cadrul turneelor organizate.

Cursurile de tenis pentru cei 10 copii se adresează copiilor cu vârsta între 6-10 ani și se vor ține de 2 ori pe săptămână timp de 12 luni pe an.

La scrimă, selecția și antrenamentele vor fi făcute de antrenori de specialitate în locația centrului de recreere și dezvoltare personală sector 6 unde vor fi depozitate și echipamentele corespunzătoare achiziționate prin proiect.

Proiectul de scrimă se adrsează copiilor peste 7 ani și se va desfășura prin 2 antrenamente săptămânale, pentru fiecare grupă (începatori/avansați) și se vor ține timp de 12 luni pe an în incinta centrului de recreere și dezvotare personală sector 6.

-Al doilea nivel constă în monitorizarea situației sociale și consilierea copiilor participanți. Astfel în paralel cu activitățile sportive se urmărește asistarea și reintegrarea socială a acestora pentru a le putea oferi o alternativă la modul lor de viață în vederea dobândirii unor comportamente dezirabile.

- Al treilea nivel, participarea la competiții, va fi condiționată atât de capacitățile lor sportive cât și de renunțarea la droguri, continuarea studiilor, adoptarea unor comportamente adecvate etc. în cadrul programului de fotbal se vor organiza două campionate în lunile iunie și noiembrie la care vor participa echipe din organizațiile care desfășoară activități similare, campionatele încheindu-se cu o festivitate de decernare a premiilor. Totodată echipa de fotbal “Vulturii Negri” este invitată să participe la turneele Liceului UCECOM în primăvară și în toamnă. Se preconizează astfel că echipa de fotbal va susține aproximativ 25 de meciuri pe parcursul întregului an.

1.8 Metodologia

Proiectul Liga tinerilor sportivi este structurat pe 4 dimensiuni: prima legată de constituirea echipei de fotbal, a doua de oferirea cursurilor de tenis pentru copii, cea de-a treia de organizarea cursurilor de inițiere în scrimă, cea de-a patra pe continuarea cursurilor de scrima pentru beneficiari din anul 2014. Fiecare dintre cele trei componente ale programului funcționează distinct, avănd fiecare propriul coordonator și proprii beneficiari. Pentru fiecare copil inclus în program există un asistent social și un psiholog care asigură acompanierea psiho-afectivă a copilului pe toată durata proiectului. Participarea la activitatea sportivă respectivă face parte dintr-un plan general de servicii oferit copilului și familiei sale. Obiectivele planului de servicii vizează prevenirea abandonului școlar sau familial.

Fiecare activitate sportivă beneficiază de un antrenor și un coordonator al derulării activităților. Pentru proiectele de scrimă și tenis sunt prevăzute cursuri plătite ținute de antrenori calificați. Antrenamentele echipei de fotbal sunt coordonate de un angajat al DGASPC sector 6.

în cadrul antrenamentelor este încurajată exprimarea liberă a opiniilor beneficiarilor direcți cu privire la toate problemele apărute, expimare asistată de către specialist, astfel încât orice conflict apărut să poata fi aplanat in mod pașnic, iar copiii să experimenteze negocierea si comunicarea asertivă.

Antrenorii încurajează pe timpul desfășurării cursului aprecierile pozitive privind performanțele fiecărui participant, acestea sunt realizate doar in scop constructiv și au ca finalitate creșterea încrederii in forțele proprii.

1.9 Durata și planul de acțiune

Activități

1

2

n

J

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1 Antrenamente fotbal

X

X

X

X

X

X

2Cursuri scrimă 1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

SCursuri scrimă 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4Cursuri tenis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. REZULTATE AȘTEPTATE

Rezultatele așteptate în urma realizării proiectului sunt:

Toți copiii participanți la antrenamente vor fi asistați și consiliați în vederea optimizării rezultatelor școlare și a comportamentului social;

Toți copiii participanți la sesiuni vor fi inițiați în practicarea corectă a disciplinelor sportive respective. Toți copiii participanți la sesiuni vor găsi o alternativă de petrecere a timpului liber ;

Toți copiii participanți la sesiuni vor avea exercițiul unei comunicări asertive și a negocierii pașnice ; Toți copiii participanți vor învăța să-și controleze emoțiile și impulsivitatea.

BUGET “LIGA TINERILOR SPORTIVI”

Tipul de cheltuieli

Cantitatea

lei/luna

Luni

Susținere

proiect

DGASPC

1

Costuri program fotbal

1

Premii saptamanale

4

50

8

400

2

Echipament

a

Pantofi sport

20 buc.

2000

1

2.000

b

Mingi

10 buc

50

2

1.000

3

închiriere teren antrenament

8 luni

1000

8.000

4

Organizare turneu iunie

a

Premii

70 copii

5000

1

5.000

b

închiriere teren competiție

1 zi

750

750

c

Cupe, medalii, diplome

500

d

Protocol

1.200

e

Sonorizare - festivități

1.000

5

Organizare turneu toamna

a

inchiriere teren turneu

1zi

500

500

b

protocol

1.000

c

premii

40 copii

2.000

d

cupe, diplome, medalii

500

6

Excursie cantonament

5.500

TOTAL COSTURI 1.

29.350

2

Costuri program scrimă

1

Plata cursuri

40 copii

4200

12

50.400

2

Dotări sala

8.000

3

Costuri concursuri

3.400

4

Taxe inscriere federație

20 copii

600

TOTAL COSTURI 2

62.400

3

Costuri program tenis

1

Plata ore curs - martie

10 copii

2500

1

2.500

2

Plata curs noiembrie-decembrie

10 copii

2000

7

14.000

3

Plata curs noiembrie-

10 copii

2500

2

5.000

decembri

4

Echipament

500

TOTAL COSTURI 3

22000

TOTAL (1+2+3)

113.750

DIRECTOR GENERAL, MARIUS LĂCĂTUȘ

/Zf/M

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, lUUftN GHOWHE,.M un icipiu ? B ucu rostii CONSIo-JL LOCAL SECTOR 6 j