Hotărârea nr. 25/2014

HCL 25 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generaţii” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Principesa Margareta a României

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 -București pentru perioada 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013 ;

-    Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 173.810 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Generații” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta a României, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ penfru legalitate Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Î7oi

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. 2-$    l^Q/f.20H

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea: Centrul Comunitar Generații

-    tipul de unitate: Centru de zi cu cantină socială

2.    Sediul unității de asistență socială: Centrul Comunitar Generații: București, Strada Economu Cezărescu nr.47. sector 6. București; tel. 0213123035.

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Proiectul Centrul Comunitar Generații își propune să se adreseze într-o manieră holistică, intergenerațională, problemelelor care apar în rândul copiilor din familii sărace și vârstnicilor pensionați și singuri. Pe scurt, este vorba de perpetuarea în rândul copiilor a unui cerc vicios -"sărăcie - educație insuficientă - sărăcie- comportamente antisociale", iar în rândul vârstnicilor de izolare și pierderea oricărui scop în viață odată cu pensionarea.

România se confruntă cu o rată ridicată de părăsire timpurie a școlii. Cea mai expusă categorie este populația săracă. învățământul românesc, în ansamblul său, se află într-un declin accentuat, atestat și de Raportul anual pentru educație al Comisiei Europene, care plasează România între codașii UE din perspectiva elementarei abilități de a citi și a înțelege un text în limba maternă. Mai mult de jumătate dintre elevii cu o medie de vârstă de 15 ani au dificultăți din acest punct de vedere. Datele disponibile indică o scădere a efectivelor de elevi. Cea mai accentuată scădere se înregistrează în cazul învățământului primar și gimnazial.

Părăsirea timpurie a școlii reprezintă un fenomen care afectează negativ calitatea si competitivitatea capitalului uman. Rata abandonului școlar în România a fost, anul trecut, de 17,4 %, mult peste media de 12.8 % din Uniunea Europeană, potrivit cifrelor date publicității de Eurostat. Cauzele sunt în primul rând de natură socio-economică și familială. Studiile disponibile indică faptul că. în cazul copiilor provenind din familii sărace, riscul de abandon școlar este de 3 ori mai ridicat decât în cazul

copiilor provenind din familii neafectate de sărăcie si de 3,5 ori mai ridicat în cazul copiilor proveniți

din familii aflate la limita extremă de sărăcie.

Copiii proveniți din familii defavorizate au un orizont limitat de cunoaștere, de dezvoltare și exprimare. Sărăcia restrânge posibilitățile părinților de a asigura copiilor condițiile necesare educației. Alimentația sărăcăcioasă contribuie la performanțele școlare reduse și facilitează părăsirea timpurie a școlii. Mai mult. sărăcia este o consecință a nivelului scăzut de educație al părinților, a numărului mare de membri ai familiei sau/și a apartenenței la o familie monoparentală.

Comportamentul copiilor proveniți din comunitățile defavorizate reflectă problemele financiare și emoționale ale mediului. Acești copii se confruntă cu: probleme de stimă de sine scăzută, cu probleme de integrarea și adaptarea la școală, performanțe școlare reduse, hiperactivitate, violență verbală, minciună, atitudini neconforme și abateri de la normele morale și de drept, nervozitate exacerbată sau timiditate.

Copiii care provin din familii cu probleme sociale au rezultate școlare nesatisfacătoare încă din primul an, de multe ori fiind predestinați pentru cercul vicios "sărăcie - educație insuficientă -sărăcie". Ei rămân în urmă la școală, nu au de obicei nici un sprijin din partea familiei, își pierd încrederea și la scurt timp își agravează situația școlară. Unii dintre ei dezvoltă comportamente antisociale, sunt timizi, sensibili, alții opun rezistență oricui vrea să-i ajute sau manifestă agresivitate, nervozitate accentuată, au probleme de integrare de grup sau devin depresivi.

Prin urmare, nevoile acestor elevi sunt legate atât de suport alimentar și rechizite cât și de sprijin în efectuarea temelor și recuperarea lacunelor școlare, încurajarea performanțelor școlare, furnizarea de modele de urmat, de oportunități de cunoaștere, facilitarea cunoașterii de sine și a situațiilor cu care se confruntă. De asemeni, au nevoie ca și părinții lor să-și schimbe atitudinea față de educație și față de copil.

Sectorul 6 se confruntă cu problematica tinerilor și copiilor ce provin din familii dezorganizate, sărace și fără perspective. Riscurile la care aceștia sunt supuși, reprezintă riscuri pentru întreaga societate și lipsa de intervenție provoacă probleme grave pe termen lung.

Vârstnicii sunt o altă categorie defavorizată, mulți dintre ei trăind în singurătate și/sau în condiții de sărăcie severă. Dificultățile cu care se confruntă persoanele vârstnice odată cu etapa pensionării, de obicei sunt reprezentate de: sărăcie, probleme de sănătate asociate vârstei sau singuratate/izolare socială. Persoanele vârstnice pot întâmpina dificultăți de ordin psiho - afectiv pe perioade mai lungi

sau mai scurte de timp, din cauza unor rupturi în relațiile interpersonale (divorț, văduvie, decesul unui copil sau a unui prieten apropiat) sau a altor evenimente cu impact major asupra vieții (pensionarea sau instituționalizarea).

Majoritatea vârstnicilor au posibilități limitate de petrecere a timpului liber și relaxare, de aceea implicarea lor în activități de voluntariat contribuie la garantarea participării active a acestora la viața socială, culturală, economică a comunităților, crescând stima de sine și sentimentul utilității sociale pentru această categorie de populație.

Barometrul de opinie publică din toamna anului 2007 arată un procent foarte redus al vârstnicilor și

adulților vârstnici care sunt membri ai unei organizații.

Imaginea persoanelor vârstnice in societate s-a deteriorat permanent după 1990, astfel incat, in acest moment, exista o ruptura evidenta intre generații. Implicarea vârstnicilor în activități de tip intergenerațional conduce la stabilirea de legături între generații și sensibilizarea unei generații la problemele celeilalte. Prin participarea persoanelor vârstnice la activitățile Centrului Generații, se urmărește creșterea gradului de implicare în viața comunității, stimularea comunicării intergeneraționale și a îmbătrânirii active cu consecințe imediate asupra sănătății persoanelor vârstnice care evită stările depresive create de izolare.

în cadrul Centrului Comunitar Generații primim lunar sprijinul a 50 de voluntari, 15 voluntari vârstnici si 35 voluntari cu următoarele calificări: asistent social, pedagog, profesor, studenți la facultățile cu profil socio-uman etc. Fiecare voluntar are în responsabilitatea sa un copil sau coordonează o activitate de grup și vine la centru minim 2 ore pe săptămână. Implicarea lor constituie o mare contribuție atât psiho-pedagogică cât și materială. Un meditator/profesor este plătit cu minim 50 lei pe 2 ore de activitate. Lunar voluntarii noștri realizează în medie un număr de 400 ore de voluntariat, pentru care ar fi trebuit să alocăm o sumă de 10 000 lei (iar pentru un an 120 000 lei).

4. Serviciile de asistență socială acordate:

• Suport educațional (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, etc):

Meditațiile se adresează copiilor de vârstă școlară, care întâmpină dificultăți. Sunt implicați direct voluntarii și seniori, foști profesori care doresc să ofere spijinul lor.

Activitățile vor fi realizate în spații corespunzător amenajate adaptate fiecărui tip de educație și cu personal specializat. Situația fiecărui beneficiar va fi urmărită de către asistentul social/psihologul care instrumentează cazul în strânsă colaborare cu părinții și cu voluntarii care se implică în desfășurarea acestor activități. Rezultatul urmărit la finalul perioadei în care un beneficiar a primit acest serviciu, este creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea unor deprinderi pentru o viață sănătoasă, principalul efect vizat fiind acela al prevenirii oricăror situații de excluziune socială.

în același timp un obiectiv la fel de important va fi acela de a oferi copiilor/tinerilor cu aptitudini posibilitatea de a și le pune în valoare într-un cadru instituțional care să le stimuleze creativitatea și dorința de a evolua.

• Servicii de socializare, recreative și petrecere a timpului liber:

Principalul obiectiv al acestui serviciu este acela de facilitare a relațiilor interpersonale dintre copii, dirijarea jocului individual și colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă prin oferirea unei alternative de petrecere a timpului liber a tuturor beneficiarilor, de socializare și creștere a stimei de sine.

Participanții (copii și vârstnici) vor putea să opteze în funcție de preferințe pentru una sau mai multe activități: cursuri de calculatoare, gimnastică, confecționare de obiecte decorative, pictură, teatru, cor intergenerațional. dans. activități de socializare ( sah, scrabble. rummy, monopoly). în același timp un obiectiv la fel de important va fi acela de a oferi copiilor cu aptitudini posibilitatea de a și le pune în valoare într-un cadru instituțional care să le stimuleze creativitatea și dorința de a evolua.

în cadrul activităților de tip intergenerațional se urmăresc efectele implicării seniorilor în activități alături de copii, pentru a stabili legături între generații și sensibilizarea unei generații la problemele celeilalte.

Prin participarea persoanelor vârstnice la activitățile Centrului Generații, se urmărește creșterea gradului de implicare în viața comunității, stimularea comunicării intergeneraționale și a îmbătrânirii active.

• Consiliere psihologică individuală și de grup:

Consiliere psihologică se adresează atât copiilor, persoanelor vârstnice cât și familiilor acestora. Asistența psihologică individuală și de grup se realizează atât la cererea beneficiarului cât și la solicitarea psihologului sau la recomandarea asistentului social/coordonator program, sau după caz, profesor/diriginte. Scopul acestui demers este acela de a oferi beneficiarilor sprijin în luarea unor decizii importante. în găsirea unor soluții alternative în situații dificile și de a rezolva o situație de criză. Acest demers nu are caracter terapeutic, nu vizează rezolvarea unei anumite patologii psihice, în situația în care vor apărea astfel de cazuri, li se va recomanda beneficiarilor să consulte servicii de specialitate ale unor instituții abilitate.

Consilierea de grup va avea drept scop stimularea intelectuală a copiilor prin dezvoltarea creativității. Copiii vor fi ajutați să-și descopere resursele interioare și să își dezvolte abilitatea de a fi inventivi. Astfel mai târziu vor genera soluții mult mai eficiente la problemele apărute la vârsta adolescenței. în cadrul ședințelor de consiliere de grup li se va oferi copiilor spațiul să se exprime, să se arate și să se cunoască precum și să îi cunoască pe ceilalți. Pornind de la formele de exprimare și limbajul copilului și folosind mijloace creative se va urmări: stimularea creativității și a spontaneității într-un mediu securizant și non - evaluative, dezvoltarea abilităților de comunicare asertivă și ascultarea părerilor celorlalți, stimularea autoafirmării și a cooperării în cadrul grupului, exploatarea potențialului personal și imaginative, pozitivarea imaginii de sine, creșterea stimei și a sentimentului de valorizare personală.

• Consiliere parentală:

Serviciul de consiliere parentală poate fi accesat de către părinții copiilor înscriși la centru. In cadrul activității de consiliere se încearcă oferirea unor răspunsuri prin cunoașterea și însușirea unor reguli simple în relația cu copilul, descoperirea schimbărilor mici care aduc beneficii mari în creșterea acestuia, educarea lui fără a folosi pedepse inadecvate și dăunătoare, formarea unor așteptări în funcție de vârsta pe care o are copilul, cunoașterea lui și construirea unei relații bune cu acesta.

•    Suport alimentar:

Se va urmări prevenirea îmbolnăvirii printr-o alimentație corespunzătoare și educație sanitară. Se va oferi suport alimentar pentru copiii beneficiari ai centrului în vederea remedierii problemelor de sănătate, a carențelor alimentare care pot afecta dezvoltarea mentală, socială și viitorul parcurs educațional. Acest serviciu constă în asigurarea unei mese calde pentru beneficiarii direcți ai Centrului Generații. Masa va fi servită în cadrul cantinei. Pentru a evita dependența de acest serviciu, vor fi căutate. în fiecare caz în parte, soluții alternative: dezvoltarea capacității de auto-susținere, apelarea la membrii familiei lărgite, apelarea la prieteni, vecini sau alți membri ai comunității.

•    Sprijin material, pentru copii și familiile aflate în situații de urgență:

Acest serviciu constă în acordarea de ajutor material pentru beneficiarii Centrului Generații în funcție de necesități și disponibilitatea materială a Fundației Principesa Margareta a României, care traversează o perioadă de criză sau se confruntă cu diverse probleme. în urma accesării acestui serviciu beneficiarul va fi ajutat să depăseasca situația de criză fie prin dispariția cauzei care a generat-o fie prin găsirea de soluții alternative.

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București, sectorul 6..

5.2.    Numărul de persoane asistate: 50 copii și familiile lor.

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Criterii de selecție copii:

•    situație socio-economică: cu un venit mai mic de 750 RON / membru al familiei;

•    domiciliul stabil: sector 6, București;

•    vârsta: 6 - 16 ani;

•    situație familiala: copii aflați în situații materiale dificile, cu risc de abandon școlar, îmbolnăvire, excluziune socială, proveniți din familii monoparentele, familii cu mulți copii,

•    situație școlară: copii cu lacune școlare, care doresc sa primească meditații, copii care dezvoltă comportamente inadecvate, atât în relația cu adulții cât și cu vârstnicii, copii care nu primesc sprijinul părinților în efectuarea temelor și dobândirea unor abilități de viață.

6.    Descrierea unității de asistență socială:

6.1.    Funcționează din anul 2007.

6.2.    Planificarea activităților:

Principalele activități derulate sunt:

■    Identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educațional, elaborarea planurilor de intervenție pentru ieșirea din criză și dezvoltarea personală;

■    Oferirea de suport educațional copiilor (meditații și sprijin în efectuarea temelor școlare, cursuri de limbi străine, informatica etc)

■    Realizarea activităților de socializare, recreere și petrecere a timpului liber (vizite muzee, călătorii, tabere, excursii, teatru etc).

■    Stimularea creativității prin ateliere de pictura, arta decorativă, teatru, dans, cor;

■    Sprijinirea părinților în obținerea unui loc de munca și a drepturilor ce li se cuvin;

■    Furnizarea serviciilor de consiliere individuală, de grup și parentală;

■    Prevenirea îmbolnăvirii printr-o alimentație corespunzătoare și educație sanitară (cantină și sprijin material).

Activitățile se desfășoară zilnic, de luni până vineri între orele 9.00 și 18.00.

înainte sau după orele de școală, copii vin la Centru unde li se va asigura o masă caldă care va fi

servită în cadrul cantinei Colegiului Ucecom. Sub îndrumarea personalului și a voluntarilor tineri și seniori sunt ajutați la efectuarea temelor pentru a doua zi, a celor suplimentare, dar primesc sprijin și pentru rezolvarea lacunelor școlare. Orarul va fi afișat la avizierul Centrului Generații, perioada și frecvența cu care fiecare beneficiar va beneficia de acest serviciu va fi decisă de către echipa Centrului la propunerea asistentului social/psihologului care instrumentează cazul, va fi aprobată de către coordonatorul centrului și va fi stipulată în planul de servicii.

După realizarea temelor școlare vor fi realizate activități recreative, cu implicarea voluntarilor seniori, tinerilor și persoanelor vârstnice. Astfel se va oferi copiilor/tinerilor cu aptitudini posibilitatea de a și le pune în valoare într-un cadru instituțional care să le stimuleze creativitatea și dorința de a evolua.

Rezultatul urmărit la finalul perioadei în care un beneficiar a primit aceste servicii, este obișnuirea copilului cu un program zilnic, recuperarea lacunelor școlare, creșterea performanțelor școlare, dezvoltarea unor deprinderi pentru o viață sănătoasă, principalul efect vizat fiind acela al prevenirii oricăror situații de abandon/absenteism școlar și excluziune socială.

Lunar va fi acordată asistență psihologică copiilor cu probleme de relaționare cu părinții, de integrare socială, de afectivitate ca urmare a faptului că au părinții în străinătate, probleme de agresivitate ca urmare a modelelor furnizate de părinții lor.

Anual vor fi aplicate teste psihologice în vederea optimizării ritmului de dezvoltare a personalității, asistență psiho-pedagogica a copiilor cu risc de abandon școlar, cu dificultăți de învățare, carențe informaționale și adaptare școlară.

Asistența psihologică individuală și de grup se realizează atât la cererea beneficiarului cât și la solicitarea psihologului sau la recomandarea asistentului social/coordonator program, sau după caz, profesor/diriginte.

Scopul acestui demers este acela de a oferi beneficiarilor sprijin în luarea unor decizii importante. în găsirea unor soluții alternative în situații dificile și de a rezolva o situație de criză. Acest demers nu are caracter terapeutic, nu vizează rezolvarea unei anumite patologii psihice, în situația în care vor apărea astfel de cazuri, li se va recomanda beneficiarilor să consulte servicii de specialitate ale unor instituții abilitate.

Familiile copiilor vor beneficia de ajutor material în funcție de necesități și disponibilitatea materială a FPMR. în urma accesării acestui serviciu beneficiarul va fi ajutat să depăseasca situația de criză fie prin dispariția cauzei care a generat-o fie prin găsirea de soluții alternative: dezvoltarea capacității de auto-susținere, apelarea la membrii familiei lărgite, apelarea la prieteni, vecini sau alți membrii ai comunității.

Situația fiecărui beneficiar va fi urmărită de către asistentul social/psihologul care instrumentează cazul în strânsă colaborare cu părinții și cu voluntarii care se implică în desfășurarea acestor activități.

Se va analiza dorința de implicare a beneficiarilor prin observație directă a activității/ atitudinii și prin monitorizarea prezenței. De asemeni, se vor urmări efectele implicării seniorilor/voluntarilor în activitățile cu tineri și copii, pentru a stabili legături între generații și sensibilizarea unei generații la problemele celeilalte.

Prin participarea persoanelor vârstnice la activitățile Centrului Generații, se urmărește creșterea gradului de implicare în viața comunității, diminuarea sentimentului de inutilitate și însingurare și creșterea interacțiunii dintre generații.

6.3.    Parteneri în proiect și natura parteneriatului

•    Grupul Școlar de Arte și Meserii “Spiru Haret”: asigură spațiul necesar coordonării și implementării programului intergenerațional după cum urmează:

-    sala de clasă - parter Colegiul Ucecom - centrul de zi;

-    sala de sport / terenul de sport;

-    sala consiliere psihologică;

-    acces la grupurile sanitare ale Liceului Ucecom;

-    accesul beneficiarilor la salonul de coafură, manechiură și pedichiură la Coaforul Speranței;

-    plata utilităților (electricitate, încălzire, apă, gaze, gunoi) pentru spațiile utilizate în cadrul programului;

-    sprijină și susține FPMR în soluționarea problemelor care apar în implementarea proiectului.

•    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 6, București:

-    reprezintă autoritatea locală în domeniul asistenței sociale acordate copiilor, tinerilor si bătrânilor, persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 6;

-    oferă suportul logistic și legal necesar derulării activităților Centrului Comunitar Generații;

-    promovează imaginea Centrului Comunitar Generații și a FPMR. în calitate de partener, precum și a celorlați parteneri din proiect precum și participarea alături de FPMR la promovarea proiectelor menționate și activitățile desfășurate;

-    oferă sprijin în furnizarea de informații referitoare la beneficiarii proiectului ( tineri institutionalizați. copii proveniți din familii aflate în dificultate, vârstnici);

-    sprijină identificarea și selectarea potențialilor beneficiari ai proiectului, de pe raza sectorului 6;

-    colaborează și identifică noi oportunități de lucru în comun pentru dezvoltarea serviciilor sociale în sectorul 6.

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, plan individualizat, contract de furnizare de servicii sociale, raport de evaluare inițială, raport de evaluare complexă).

Pentru a putea accesa unul dintre serviciile sociale acordate de Centrul Comunitar Generații orice potențial beneficiar trebuie să parcurgă următorii pași, indiferent de serviciul pe care urmează să îl acceseze:

•    Cerere scrisă sau verbală către Centrul Comunitar Generații;

•    Realizarea anchetei sociale de către asistentul social al Centrului;

•    Beneficiarul este informat asupra condițiilor de primire a ajutorului solicitat și se obține acordul de cooperare al acestuia;

•    Asistentul social, împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia, stabilește nevoile și prioritățile și întocmește planul de intervenție, adaptat fiecărui beneficiar în parte. în stabilirea planului individualizat de intervenție/servicii asistentul social care instrumentează cazul solicită, după caz, sprijinul psihologului Centrului.

•    Planul individualizat de intervenție conține: tipul de intervenție, perioada, etapele de derulare a intervenției și rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât și la finalul intervenției. Săptămânal sunt organizate întâlniri în care asistentul social prezintă fiecare plan de intervenție pe care l-a elaborat, pentru a fi aprobat de către coordonatorul centrului. Ulterior se efectuează evaluarea semestrială a cazului;

•    Beneficiarul sau reprezentanții săi legali și reprezentanții Centrului, vor semna un contract de servicii sociale în care sunt stabilite drepturile și îndatoririle părților și la care se anexează planul individual de intervenție;

•    La încheierea perioadei de intervenție asistentul social care instrumentează cazul va realiza o fișă de închidere a cazului, în care va descrie istoria evoluției intervenției, gradul de atingere a obiectivelor propuse și se vor face recomandări.

Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite sunt realizate în baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale, registru de reclamații, sugestii. îndrumări.

6.4.2.    Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială:

Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, cum este acesta, evaluarea se va face continuu și anume:

•    Evaluarea inițială care presupune măsurarea și evaluarea stării, comportamentului anterior intervenției. Această evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare. Se efectuează înaintea conceperii planului de intervenție;

•    Evaluarea formativă efectuată în timpul procesului de intervenție. După fiecare ședință se verifică eficiența strategiilor și se poate realiza o adaptare a programului pentru binele beneficiarului;

•    Evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârșitul programului de intervenție. Se consultă familia sau se compară cu evaluarea inițială asupra achizițiilor beneficiarului în timpul acestui program. Asigurăm astfel valoarea rezultatelor intervenției și concluzionăm asupra întregii activități desfășurate.

6.4.3.    Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

Spațiul în care se desfășoară activitățile Centrului Generații are o suprafață totala de 308, 22 mp și are următoarea structură funcțională:

- Centrul Generații - suprafața utilă 54,46 mp, capacitate 50 de persoane.

Pardoseala este acoperită cu pachet melaminat, pereții sunt placați cu lambriu de lemn, pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom albă, ușa de acces este din metal, geamurile sunt din termopan pe toată suprafața încăperii, este situată la parter. In acest spațiu sunt asigurate următoarele dotări: 6 rafturi de lemn. 2 dulapuri lemn- pentru depozitarea materialelor didactice, de curățenie și sanitarizare. 10 mese rabatabile, 7 fotolii, 3 birouri de lucru, 2 cuiere, frigider, cuptor cu microunde. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumina electrică din plafon. Ventilația este asigurată natural prin ușă și ferestre.

Sala de sport - suprafața utilă 154,5 mp- capacitate 200 persoane.

Pardoseala este acoperita cu parchet, iar pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom, 2 uși de acces

din lemn, geamuri pe toata suprafața sălii, este situat la parter. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumină electrică. Ventilația este asigurată natural prin ferestre și uși. Sala de sport este folosită pentru gimnastica aerobică și ocazional cu ocazia diverselor evenimente organizate în cadrul Centrului Comunitar Generații ( 1/8 Martie, Sărbători de Paști, Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Ziua Voluntarului, Crăciun, Ziua Intergeneraționala.etc)

Cabinet consiliere psihologică și juridică - suprafața utilă - 50 mp - capacitate 20 persoane. Pardoseala este acoperită cu gresie, iar pereții sunt zugrăviți cu vopsea vinarom, 1 ușă acces din lemn, 2 geamuri pe unul din pereți, situat la etajul 2. Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre cât și artificial cu lumină electrică. Ventilația este asigurată natural prin ferestre și uși.

Grupuri sanitare:

Acces la grupurile sanitare ale Colegiului Ucecom astfel: câte 1 cabina WC + 1 lavoar pentru fete/baieți parter; câte 8 cabina WC + 8 lavoar pentru băieți etaj 1 si 2.

Pardoseala grupurilor sanitare este placată cu gresie și este dotată cu sifoane de pardoseală, iar pereții sunt placați cu faianță.

Condiții de comunicare cu exteriorul:

Centrul Comunitar Generații este situat în cartierul Grozăvești și este un punct de referință pentru membrii comunității avînd acces la toate mijloacele de transport( metrou, autobuz) și comunicații (internet, telefonie fixă, telefonie mobila).

- Condiții de servire a mesei:

Beneficiarii cantinei sociale servesc masa la cantina Colegiului Ucecom în baza contractului de colaborare existent între FPMR și Colegiul Ucecom.

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate):

Fundația are angajați cu contract de muncă următorul personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor sociale:

La Centrul Generații:

-1 coordonator de program- asistent social-100%;

-1 asistent social - 100%;

-1 psiholog - 100%;

în cadrul Centrului Comunitar Generații sunt 50 de voluntari, 15 voluntari vârstnici si 35 voluntari cu următoarele calificări: asistent social, pedagog, profesor, studenți la facultățile cu profil socio-uman.

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite.

Nemulțumirile privind serviciile vor fi evidențiate în baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale care se aplică trimestrial de către voluntarii centrului/ registru de reclamații, sugestii, îndrumări.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 11. din care:

-    de conducere 4;

-    de execuție 7;

-    cu contract individual de muncă 11:

-    cu contract de voluntariat 50.

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistenți sociali cu studii superioare: 2;

-    psiholog cu studii superioare 1:

7.3.    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    număr 3/ Centrul Comunitar Generații.

-    responsabilități:

Coordonator centru:

-    Asigură implementarea programelor locale în baza planurilor de acțiune și a bugetului cu respectarea standardelor de calitate;

-    Identifică parteneri, asigură implicarea lor în proiect și menține relația cu aceștia, asigurând transparență în relațiile cu aceștia, reprezentarea intereselor fundației și promovarea imaginii fundației;

-    Sprijină activitățile de fundraising și de promovare ale proiectului, asigurând comunicarea completă, corectă și în timp util a informațiilor necesare;

-    Elaborează strategia de dezvoltare a programului și stabilește metodologia de lucru;

-    Stabilește calendarul activităților pentru fiecare lună în parte ;

-    Elaborează regulamentul de funcționare a centrului conform metodologiei stabilite ;

-    Stabilește de comun acord cu echipa standardele minime în furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului și verifică periodic dacă sunt respectate întocmește rapoarte de activitate către finanțatori;

-    Participă la realizarea rapoartelor financiare pentru finanțatori.

-    Planifică și coordonează activitatea serviciilor: activități educaționale, cantină socială, asistență psihologică, consiliere juridică, cursuri de educație pentru sănătate, clubul copiilor, clubul seniorilor, cursuri de educație civică si juridică;

-    Monitorizează, înregistrează și evaluează impactul și gradul de satisfacție al beneficiarilor față de serviciile acordate.

Asistent social:

-    Dezvoltarea metodologiei de lucru specifice și aplicarea ei, sub supravegherea Coordonatorului de program;

-    Identificarea cazurilor sociale care ar putea fi beneficiari ai centrului, din inițiativă proprie sau a altor membri ai echipei de proiect, sub coordonarea Coordonatorului de program

-    Realizarea anchetelor sociale pentru copiii înscriți în program; selecția beneficiarilor conform metodologiei agreate, sub coordonarea Coordonatorului de program

Furnizarea de servicii de asistență socială copiilor din program

-    Participarea. împreună cu psihologul, la stabilirea și adaptarea planului individualizat de intervenție în funcție de nevoile copilului, monitorizarea cazurilor și adaptarea planului de intervenție în funcție de evoluția cazului

-    Păstrarea legăturii cu familiile copiilor beneficiari ai centrului, realizarea de vizite periodice în familie

-    Sprijinirea părinților copiilor în găsirea unui loc de muncă, obținerea unor drepturi legale (de exemplu ajutor social). în măsura în care necesită un astfel de spijin;

-    Organizarea programului de meditații copiii beneficiari și întocmirea de documente necesare derulării activității (baze de date. dosarele beneficiarilor, etc.);

-    Sprijinirea derulării activităților intergeneraționale și pentru seniori:

-    Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități sociale, culturale, educaționale, sportive, recreative pentru beneficiarii centrului; Implicarea în organizarea activităților la Clubul Seniorilor

-    Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități împreună cu voluntarii centrului, implicarea în derularea de activități / evenimente.

Psiholog:

-    Dezvoltarea metodologiei de lucru specifice responsabilităților asumate și aplicarea ei, cu păstrarea, organizarea și raportarea informațiilor conform celor agreate împreună cu Coordonatorul de Program și Managerul de Programe

-    Participarea împreună cu asistentul social la stabilirea și actualizarea planului individualizat în funcție de nevoile copilului.

-    Consilierea individuală și de grup a copiilor, (cu identificarea nevoilor și intereselor tinerilor)

-    întocmirea de fise de evaluare psihologică și actualizarea periodică a acestora; monitorizarea dezvoltării personale a fiecărui beneficiar și stabilirea de măsuri de intervenție în funcție de situație; monitorizarea prezenței copiilor la activitățile școlare și la activitatea practică; consiliere și orientare școlară și vocațională;

-    Realizarea activităților de consiliere pentru părinți :consiliere parentală pentru părinții copiilor, beneficiari ai centrului, la solicitarea părinților sau la iniațiativa psihologului sau/și asistentului social:

-    Realizarea activităților de consiliere și sprijin pentru copii:consiliere individuală și de grup pentru copiii beneficiari ai centrului, la inițiativa lor sau /și a echipei proiectului;

-    Implicarea în organizarea și derularea programului de meditații pentru tinerii și copiii implicați în program, în colaborare cu echipa proiectului; implicare în activități intergeneraționale:

-    Propunerea de activități sociale, culturale, educaționale, sportive, recreative pentru beneficiarii centrului (tineri, copii, bătrâni), care să răspundă intereselor nevoilor și intereselor copiilor și tinerilor și inițierea și implicarea în organizarea sub coordonarea Coordonatorului de Program;

-    Propunerea, inițierea și implicarea în organizarea de activități împreună cu voluntarii centrului, în baza identificării nevoilor și intereselor acestora; implicarea în selecția voluntarilor;

8.    Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele Buja prenumele Cristina. profesia asistent social Funcția în asociație/fundație: Coordonator program Angajat cu contract individual de muncă: 1534/01.04.2008.

9.    Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții - Nu

-    terenuri - Nu

-    alte mijloace fixe - Nu

-    mijloace de transport: 1 autoturism primit ca donație

10.    Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

Până la sfârșitul anului 2014:

diminuarea riscului de abandonului/eșecului școlar pentru 50 de copii;

-    formarea de abilități de învățare și recuperare a launelor școlare pentru 50 de    copii;

-    creșterea capacității de adaptare și integrare socio-școlară pentru 50 de copii;

-    sporirea capacității de relaționare unii cu alții și cu ceilalți colegi, prieteni, vecini;

-    reducerea comportamentelor și atitudinilor negative la copii și formarea unor comportamente normale;

-    diminuarea sentimentul marginalizării și excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ;

-    creșterea nivelului de școlarizare

-    recuperarea carențelor alimentare și remedierea problemelor de sănătate la 50 de copii ce vor primi o masă caldă zilnic;

-    50 copii vor primi materiale educaționale constând în rechizite:

-    30 de familii ( ale celor 50 de copii) vor primi consiliere parentală;

-    50 de copii vor beneficia de consiliere psihologică individuală și de grup

-    100 de teste psihologice aplicate copiilor.

Fundația Principesa Margareta a României    Direcția Generală de Asistență Socială și


Protecția Copilului Sector 6 Director general,

Mai

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
10

ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. 25    / Q4

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2014

Denumirea unității de asistență socială Centrul Comunitar Generații - Fundația Principesa Margareta a României, sediul str Econom Cezarescu nr 47-49. Bucrești, sector 6..

Număr de persoane asistate lunar 50, subvenția lunară/persoană asistată 289.68 lei 50 pers*289.68/luna/pers*12 luni=173 810 lei

I. Bugetul

RON

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim.

11

Trim.

III

Trim.

IV

Venituri totale, din care

3.276.508

1. Venituri asociației/* 1)

3.160.908

Dotări aferente

Virare 2%

35000

contribuții parteneri

20000

donații

60600

2. Subvenție acordata in temeiul Legii nr. 34/1998

173810

43452

43452

43452

43452

Cheltuieli totale, din care *2) *3)

250000

64000

64000

64000

64000

1.Cheltuieli de personal*4)

48240

12060

12060

12060

12060

2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate

124600

31150

31150

31150

31150

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0

0

0

0

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

0

0

0

0

0

5. Cheltuieli pentru telefon

1200

300

300

300

300

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30000

7500

7500

7500

7500

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate

15000

3750

3750

3750

3750

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate si insotitorii lor

0

0

0

0

0

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

0

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru pers.asistate

6000

1500

1500

1500

1500

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala*5)

9600

2400

2400

2400

2400

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc.)

2400

600

600

600

600

13. Cheltuieli cu materiale de curățenie (igienizarea centrului, toaletei etc).

5160

1290

1290

1290

1290

14. Cheltuieli administrative (abonament La Fantana. aprovizionare apa, pahare, ceai nesquik. zahar etc).

2400

600

600

600

600

15. Cheltuieli pentru evenimente

11400

2850

2850

2850

2850

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natură la prețul pieței.


*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului

calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

*5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea subvenției

RON

Denumirea indicatorului

Cheltuieli

totale

Din subvenție de la bugetul de stat/loc

Din venituri proprii

1. Cheltuieli cu salariile de incadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor asistenta sociala

48240

42210

6030

2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate

124600

84800

39800

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0

0

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

0

0

0

5. Cheltuieli pentru plata telefon

1200

600

600

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

30000

24000

6000

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoanele asistate

15000

15000

0

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor

0

0

0

9.Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

0

0

0

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

6000

6000

0

11. Cheltuieli pentru carburanții si lubrifianții necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii de asistenta

9600

0

9600

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb.reparații, etc).

2400

1200

1200

13. Cheltuieli cu materiale de curățenie pentru igienizarea si întreținerea centrului

5160

0

5160

14. Cheltuieli administrative (abonament La Fantana, aprovizionare apa. pahare, ceai nesquik. zahar etc).

2400

0

2400

15. Cheltuieli pentru evenimente

11400

0

11400

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12) 222 040.

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) 512.

Fundația Principesa Margareta a României


5r executiv ,

fn-Mugurel


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IULIAN GHGO£GH|


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Director general,

Marius LăcătițșMynicipiu! Bucure ști CONSILIUL LOCAL SECTOR 6