Hotărârea nr. 24/2014

HCL 24 – Hotărâte privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Kinetic Therapy” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Kinetic Therapy”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Kinetic Therapy” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Kinetic Therapy”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru perioada 2011-2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 681.240 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Kinetic Therapy” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Kinetic Therapy”, conform Anexlor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ»    CONTRASEMNEAZĂ

Iulian Gheorghe    BuCUTeștfl    Sectarul Sectorului 6,

4T CONSILIUL LOCAL    s \

Nr.: 24

Data: 30.01.2014


L__SEC î OR 6 i    GheorgEeVloncîc^

ANEXA A

la H.C.L. S.6 NR. 2^

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea: Asociația Kinetic Therapy

-    tipul de unitate: asistenta sociala fara cazare

2.    Sediul unității de asistență socială: Floare Roșie, Nr. 7a, tei. 0372924431

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

-    descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

■‘'asistare si furnizare de servicii socio-medicale si de recuperare pentru un număr de 150 de beneficiari pe luna

-    precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială:

*copii si persoane adulte cu certificat de incadrare in grad de handicap, cu domiciuliul legal pe raza sectorului 6;

*persoane vârstnice, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;

^persoane adulte si copii fara handicap dar cu afecțiuni ce necesita

recuperare medicala, la recomandarea medicului specialist cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;

*solicitanti de servicii de recuperare (indiferent de domiciliul legal) care necesita terapii specifice si sunt dispusi sa achite in totalitate costul acestora.

4.    Serviciile de asistență socială acordate:

Tipuri de servicii socio-medicale de recuperare:

-Kinetoterapie -Hidrokinetoterapie -Fizioterapie -Terapie ocupationala -Masaj terapeutic -Informare

-Servicii de consiliere -Integrare/reintegrare sociala

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în sectorul 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: 150 pe luna

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

A.    Copiii și persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pot beneficia gratuit de servicii socio-medicale, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut.

B.    Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia de maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare pe an, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut, în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează :

• persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia de servicii gratuite/maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare pe an;

persoanele achita 30%

cu

din

un venit costuri

situat

între

706

lei/membru -

1000

lei/membru

vor

persoanele

cu

un venit

situat

între

1001

lei/membru -

1500

lei/membru

vor

achita 50%

din

costuri

persoanele

cu

un venit

situat

între

1501

lei/membru -

2000

lei/membru

vor

achita 70%

din

costuri

• persoanele cu un venit de peste 2000 lei/membru vor achita costurile serviciilor furnizate, integral.

C. Copii fără handicap dar cu afecțiuni ce necesită recuperare medicală, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia gratuit de servicii socio-medicale de recuperare, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut, în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează :

• persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia de servicii gratuite;

persoanele achita 30%

cu

din

un venit costuri ;

situat

între

706

lei/membru - 1000

lei/membru

vor

persoanele achita 50%

cu

din

un venit costuri ;

situat

între

1001

lei/membru - 1500

lei/membru

vor

persoanele achita 70%

cu

din

un venit costuri ;

situat

între

1501

lei/membru -    2000

lei/membru

vor

persoanele

cu

un venit

de peste

2000

lei/membru vor achita costurile

serviciilor furnizate, integral.

D. Persoane adulte fara handicap dar cu afecțiuni ce necesita recuperare medicala, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia gratuit de maxim 2 pachete de servicii socio-medicale de recuperare, conform recomandărilor medicului specialist balneofizioterapeut, în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează :

• persoanele cu un venit de până la 705 lei/membru de familie, vor beneficia

de servicii recuperare pe

gratuite/maxim 2 pachete an;

de servicii

socio-medicale

de

persoanele achita 30%

cu

din

un venit costuri ;

situat între 706

lei/membru -

1000

lei/membru

vor

persoanele achita 50%

cu

din

un venit costuri ;

situat între 1001

lei/membru -

1500

lei/membru

vor

persoanele achita 70%

cu

din

un venit costuri ;

situat între 1501

lei/membru -

2000

lei/membru

vor

persoanele

cu

un venit

de peste 2000

lei/membru vor achita costurile

serviciilor furnizate, integral.

6. Descrierea unității de asistență socială:

Complexul de Servicii Sociale "Floare Roșie", prin Componenta de Recuperare Persoane Adulte, asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca finalitate dezvoltarea autonomiei personale și răspunde nevoilor și preferințelor personale ale acestora.

Activitățile de recuperare destinate beneficiarilor se desfășoară intr-un spațiu modern, dotat cu aparatură de specialitate.

Prin intermediul Componentei de Recuperare Persoane Adulte, existentă la nivelul Complexului de Servicii Sociale "Floare Roșie" sunt acordate servicii socio-medicale atât pentru beneficiarii unității rezidențiale din cadrul complexului, cât și pentru persoanele adulte din comunitatea locală.

Activitățile se desfășoară în baza unei metodologii de intervenție și a unor proceduri de lucru stabilite de către echipa de specialiști existentă la nivelul Componentei de Recuperare Persoane Adulte din cadrul Complexului de Servicii Sociale "Floare Roșie".

6.1.    Funcționează din anul 2012

6.2.    Planificarea activităților:

Asigurarea dezvoltării și diversificării ariei serviciilor sociale, acordate persoanelor cu handicap și persoanelor vârstnice din comunitatea locală a sectorului 6, prin dezvoltarea Componentei de Recuperare Persoane Adulte din cadrul Complexului de Servicii Sociale "Floare Roșie".

OBIECTIVELE PROIECTULUI

a)    Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

b)    Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la servicii specializate de tip socio-medical de recuperare și reabilitare.

c)    Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare și reabilitare atât în cadrul componentei de recuperare a Complexului de servicii sociale "Floare Roșie "cât și la domiciliul persoanelor nedeplasabile.

d)    Valorificarea potențialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei personale și facilitării integrării socio-profesionale .

6.3.    Parteneri în proiect și natura parteneriatului:

-Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului sector 6

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate

-Fisa de evaluare medicala;

-Tabel si raport de activitate;

-Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarului.

6.4.2.    Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială:

-Chestionar de evaluare a gradului de satisfacție a beneficiarului

6.4.3.    Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

In cadrul Centrului de Servicii Sociale „Floare Roșie" din Strada Floare Roșie Nr 7A

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială

-Medic specialist de recuperare medicala -trei kinetoterapeuti -doi maseuri

-instructor inot -asistent social

6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite:

-Chestionar de evaluare al gradului de satisfacție al beneficiarilor

7. Resurse umane:

7.1.    Numărul total de personal: 9, din care:

-    de conducere: 1;

-    de execuție: 8;

-    cu contract individual de muncă 8;

-    cu contract de voluntariat 1.

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistenți sociali cu studii superioare 1;

7.3.    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență

socială:

-    număr: 7

-    responsabilități:

*medic specialist de recuperare medicala: evaluarea beneficiarilor si intocmirea fiselor de tratament

*kinetoterpeuti: intocmirea si aplicarea programelor specifice de recuperare conform fiselor de tratament

*maseuri: aplicarea diferitelor forme de masaj conform indicațiilor medicului specialist

*asistent social: informare, servicii de consiliere

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Ionita Dan Ioan

Funcția în asociație: director general

Angajat cu contract individual de muncă Nr. 01/11.05.2012

9.


Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții -

■ terenuri -

-    alte mijloace fixe:

*masa reeducare: 1300 lei *multifunctional: 1500 lei *banda de mers/alergare: 4000 lei *bicicleta ergonomica: 1000 lei *cusca Rocher(plus accesorii): 3000 lei *mini cușca Rocher 450 lei

*banca gimnastica: 800 lei *bare paralele: 1200 lei *obstacole bare paralele: 300 lei *mingi Bobath: 900 lei *mingi medicinale: 350 lei *bastoane, benzi elastice: 400 lei *rulouri/triunghiuri/saltele: 600 lei *stepper: 300 lei

*materiale hidrokinetoterapie: 300 lei

*placa de echilibru: 350 lei *saculeti nisip, gantere: 300 lei

*materiale pentru reeeducarea coordonării oculo-motorii: 800 lei - mijloace de transport

*doua autoturisme cu contract de comodat

io.


Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

-Asistarea si recuperare pt un nr de 150 de beneficiari lunar (90 in prezent), intervenție pt inbunatatirea situației psiho-socio medicale a beneficiarilor, reducerea stării de anxietate, evitarea izolării sociale, consiliere si informare.

-Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe specializate în favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în dificultate.

-Facilitarea accesului persoanelor aflate în dificultate la servicii specializate de tip socio-medical de recuperare și reabilitare.

-Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare și reabilitare în cadrul componentei de recuperare a Complexului de servicii sociale "Floare Roșie"

-Valorificarea potențialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei personale și facilitării integrării socio-profesionale .

Asociada Kinetic Therapy    Direcția Generala de Asistenta Sociala și


Protecția Copilului Sector 6 Director general, Marius Lăcătuș


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

IUUAN


Anexa B

la H.C.L. S.6 Nr.    l^0_0^2Qt/,

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2014

Denumirea unității de asistență socială ASOCIAȚIA KINETIC THERAPY, sediul București, Sector 2 , Str, Lt. Victor Mânu, Nr.38, BL El, Sc. A, Ap. 10.

Număr de persoane asistate lunar 150, subvenția lunară/persoană asistată 378,47 lei;

150 pers*378,47 lei/luna/pers*12 luni = 681240 lei I. Bugetul

DENUMIREA

INDICATORULUI

TOTAL

TRIM

I

TRIM II

TRIM

III

TRIM

IV

Venituri totale, din care:

973200

219050

318050

218050

218050

1. Veniturile asociație* 1)

291960

48740

147740

47740

47740

donații

2000

500

500

500

500

virare 2%

1000

1000

contribuții parteneri

288960

47240

147240

47240

47240

2. Subvenții acordate in temeiul Legii nr.34/1998

681240

170310

170310

170310

170310

Cheltuieli totale, din care: *2)-*3)

784600

195900

195900

196400

196400

1. Cheltuieli de personal *4)

326800

81700

81700

81700

81700

2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate

0

3.Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

0

4. Cheltuieli cu iluminatul

0

5. Cheltuieli pentru telefon

15600

3900

3900

3900

3900

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

0

7. Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament pentru persoane asistate

45600

10400

10400

12400

12400

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate si insotitorii lor

12000

9000

3000

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

188000

47000

47000

47000

47000

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie

39600

9900

9900

9900

9900

pentru persoanele asistate

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor

de transport specific activitatii unitatii de asistenta sociala *5)

57000

9000

15000

16500

16500

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații, etc)

100000

25000

25000

25000

25000

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile

în natură la prețul pieței.

*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei sociale, care participa efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

*5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea subvenției:

DENUMIREA

INDICATORULUI

CHELTUIELI

TOTALE

DIN SUBVENȚIE DE LA

BUGETUL DE STAT/ LOC

DIN

VENITURI

PROPRII

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat in domeniul asistentei

socialecare participa efectiv la acordarea

serviciilor de asistenta sociala

326800

240160

86640

2. Cheltuieli cu hrana persoanelor asistate

3. Cheltuieli pentru incalzirea si prepararea hranei

4. Cheltuieli cu iluminatul

5. Cheltuieli pentru plata telefon

15600

13260

2340

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru

persoanele asistate

7. Cheltuieli cu obiectele de inventar de mica

valoare sau scurta durata si echipament

45600

36200

9400

pentru persoanele asistate

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele

asistate si însoțitorii lor

12000

12000

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru

persoanele asistate

188000

188000

10.Cheltuieli cu materiale pentru curățenie

pentru persoanele asistate

39600

39600

11. Cheltuieli pentru carburanți si lubrifianti

necesari in funcționarea mijloacelor de transport specific activitatii unitatii sanitare

57000

57000

12. Alte cheltuieli (consumabile de birou, piese de schimb, reparații etc

100000

95020

4980

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după

caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12)    973200 lei

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de

întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună)    541.00 lei

Asociația Kinetic TherapyDirecția Generala de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Sector 6

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚSEC TQRR