Hotărârea nr. 22/2014

HCL 22 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor – Acasă” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia Filantropică „Metropolis”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; Având în vedere:

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 172/27.05.2009 privind cooperarea Consiliului Local Sector 6 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 cu Fundația Filantropică Metropolis în vederea implementării în comun și a finanțării proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor „Acasă”;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) și cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 912.480 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de ocrotire a copiilor - Acasă”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică Metropolis, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


“ian GheorghefC (/ jMunicip^Suc"^

k!ixs°6cal


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe" FÎorîdîca


Nr.: 22

Data: 30.01.2014


ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. 22    /

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1. Unitatea de asistență socială:

Denumirea CENTRUL DE OCROTIRE A COPIILOR „ACASĂ" din cadrul Fundației Filantropice Metropolis -tipul de unitate : centru rezidențial

2. Sediul unității de asistență socială : București, Drumul Săbăreni, nr. 47-53, sector 6 Tel./Fax : 021/ 220 68 07, 021/ 220 69 85

3. Justificarea unității de asistentă socială in raport cu necesitățile si prioritățile de asistență socială ale comunității:

- descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora:

De la crearea sistemului de protecție a copilului, în perioada 1997-2004, s-au produs schimbări semnificative ale condițiilor oferite de instituții. Au fost închise, în marea majoritate, instituțiile mari, s-au dezvoltat servicii noi, de tip familial, s-au adoptat standarde minime obligatorii, etc.

Campaniile naționale și locale privind situația copilului instituționalizat au avut rezultate pozitive atat in ceea ce privește sensibilizarea populației, cât și conștientizarea ei că, toți copii au nevoie de protecția adulților pentru a-și exercita drepturile si libertățile lor civile. Un rol important în ameliorarea sistemului din România l-au avut și îl au Organizațiile neguvernamentale, care au creat, pilotat și transferat servicii către autoritățile administrației publice locale, alături de importul de expertiză.

în ultimii 10 ani, în România, numărul copiilor care sunt protejați în alternative de tip familial și nu în instituții de tip mamut a crescut de la 30% din totalul celor aflați în protecția statului, la aproximativ 70%. Conform datelor statistice, in urma programului de reformare a sistemului de protecție a copilului, numărul copiilor aflați în instituții a scăzut, ca urmare a aplicării politicii de dezinstituționalizare, fie prin integrarea lor in familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu una de tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere a unui copil, ca și posibilitatea integrării lui. Numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial, centre de plasament pubice și private, a scăzut de peste două ori, în perioada 2000-2011( de la un maxim de 57.181 în decembrie 2000, la 23.240 în decembrie 2011). Totuși, la sfârșitul anului 2011, pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul copiilor instituționalizați a crescut, ca urmare a sărăcirii populației și a reducerii bugetului alocat acestor instituții.

Schimbările rezultate în urma programelor de reformă a sistemului de protecție a copilului sunt evidente în toate domeniile acestui sector. De-a lungul anilor, au fost dezvoltate servicii alternative care

oferă servicii de bază familiilor care întâmpină dificultăți în a rămâne împreună și în a-și păstra copiii în sânul familiei. Au fost înființate tipuri noi de centre rezidențiale ca urmare a închiderii multora dintre vechile instituții. Impactul reformei din sistemul de protecție a copilului este evident în datele statistice anuale care indică o scădere semnificativă a numărului de copii abandonați, cât și scăderea mortalității infantile.

- precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială:

Fundația Filantropică Metropolis prin Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă" , vine în întâmpinarea unei serii de probleme cu care copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor se confruntă, prin prevenție sau intervenție, în funcție de caz. Dintre aceste probleme enumerăm: dezorganizare familială, situații socio-materiale precare, lipsa unei locuințe, disfuncții relaționale cauzate de divorț, alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale.

Prin Centrul de Ocrotire al Copiilor „Acasă", Fundația Filantropică Metropolis, oferă copiilor aflați în situații de risc servicii de găzduire, educare, socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologica, îngrijire de tip familial, suport social în vederea reintegrării familiale și comunitare.

Profesionalismul, spiritul pedagogic și metodologia folosită în cadrul Fundației Filantropice Metropolis, ajută copilul în deschidere, cooperare și schimbare. Intervenția are în vedere obținerea unor rezultate pe termen lung. Ca urmare a solicitărilor înregistrate s-a decis creșterea numărului de beneficiari de la 36 (în 2013) la 39 (în 2014).

4. Serviciile de asistență socială acordate : Fundația Filantropică Metropolis, deține personal calificat pentru acordarea următoarelor tipuri de servicii:

   găzduire pe o perioadă nedeterminată;

   educație;

   socializare și petrecere a timpului liber;

   suport emoțional;

   consiliere psihologică;

   reintegrare familială si comunitară;

   îngrijire de tip familial.

•    GĂZDUIRE

Centru de ocrotire a copiilor "Acasă" a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârste cuprinse între 5-26 ani și care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spirituală optimă. Capacitatea maximă a centrului este de 39 locuri.

Scopul Centrului de Ocrotire a Copiilor "Acasă" este furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

Asistența medicală în cadrul centrului este asigurată de: medicul de familie, un medic voluntar, psiholog. De asemenea, copiii beneficiază de servicii medicale oferite de: Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Alex.Obregia, Facultatea de Stomatologie.

•    EDUCARE

Copilul învață în mod spontan. Mediul în care trăiește îi oferă ocazii de învățare. Fără a fi unicul factor de influență al dezvoltării psihice, educația influențează dezvoltarea psihicului și dezvoltarea multilaterală a personalității copilului. în acest proces sunt antrenate mecanisme și motivații psihice multiple printre care reflexe condiționate, imitația, sarcina adultului acceptată de copil, cedarea la rugăminți, constituirea de modele ideale demne de urmat.

Jocul devine activitate compensatorie față de activitățile de învățare, creând pentru aceasta o condiție de odihnă activă.

Prezintă mare importanță dezvoltarea deprinderilor care exprimă gradul de independență și competență socială. Se pune accent (mai ales în perioada școlară mică) pe deprinderile igienice de spălat, îmbrăcare, de toaletă, comportamente alimentare civilizate.

Procesul de dezvoltare al copiilor în cadrul centrului se realizează din punct de vedere emoțional, moral, comportamental, intelectual și fizic pe baza unor criterii precum evaluarea, conștientizarea, educarea și susținerea beneficiarilor.

•    Dezvoltare emoțională -se urmărește dezvoltarea emoțională la nivelul vârstei prin consiliere, terapie logopedică, de comunicare, terapie de grup, terapie prin muzică, prin artă pentru depășirea traumelor trăite în familie și descoperirea abilităților.

•    Dezvoltare moral - comportamentală -identificarea persoanelor cu un risc ridicat de a dezvolta tulburări emoționale și comportamentale.

Jocul este una dintre activitățile prin care se urmărește dezvoltarea unui comportament adecvat vârstei beneficiarului. Se pune accent (mai ales în perioada școlară mică) pe deprinderile igienice (îmbracare, toaleta), comportamente civilizate, deprinderi ce pot fi achiziționate cu succes prin joc.

Activitățile generale vizează formarea unor atitudini pozitive față de muncă și învățare, dar și trăsături de caracter generate de acestea cum ar fi: hărnicia, promptitudinea, capacitatea de a învinge obstacolele curente, si mai ales simțul datoriei.

•    Dezvoltare intelectuală - se urmărește atât integrarea școlară prin dezvoltarea capacităților-competențelor- abilităților și descoperirea lacunelor și a nevoilor copiilor în mod individual:

-    formarea comportamentului de recunoaștere pe cale vizuală și auditivă a cunoștințelor de bază;

-    formarea capacității de fixare a cunoștințelor de bază;

-    formarea comportamentului de aplicare a cunoștințelor de bază;

-    dezvoltarea deprinderilor care exprimă gradul de independență și competență socială;

-    găsirea de modele socio-umane și de sprijin gradat pentru împlinirea nevoii de afecțiune și de integrare în social.

Un alt obiectiv al dezvoltării intelectuale este integrarea pofesională ce presupune descoperirea și dezvoltarea abilităților practice: operare pe computer, pregătire în atelierul de tâmplărie.

•    Dezvoltare fizică - se urmărește descoperirea problemelor de sănătate ale copiilor incluși în programul centrului. Datorită îngrijirii necorespunzătoare din familie, afecțiunii acordate, tratamentelor medicale necorespunzătoare, starea sănătății este precara. Unele probleme medicale au fost rezolvate sau ameliorate iar altele sunt în curs de rezolvare.

Este importantă implicarea în programe prin care se urmărește dezvoltarea fizică armonioasă, cu accent pe creșterea capacității de efort, în vederea stimulării capacităților mentale necesare formării profesionale de specialitate „ Minte sănătoasă în corp sănătos".

•    CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Apariția unor situații noi de viață pot genera inadaptare, neplăcere psihică si fizică, disfuncții în relațiile cu ceilalți, traume, lipsa spontaneității, nemulțumiri generate de performanțele profesionale, iar mintea este acaparată de emoții puternice care antrenează mecanisme de apărare cu manifestări negative. Psihologul FFM are rolul de a asculta și a înțelege aceste emoții, pentru ca apoi să-și ajute clientul sa gaseasca o soluție adecvată.

Consilierea psihologică oferă un spațiu de întâlnire și regăsire interioară, un spațiu de dialog verbal si nonverbal, liber și fără constrângeri ideologice, lipsit de prejudecăți. Pentru fiecare persoană, psihologul FFM dedică timp și atenție. Clientul are dreptul la exprimare, analiza și înțelegere a propriilor probleme, idei și emoții. Prin consilierea psihologică este stimulată autocunoașterea, dezvoltarea personală, adaptarea. Principalul scop al consilierii psihologice este rezolvarea problemelor de natură emoțională sau interpersonală.

Printre beneficiile consilierii enumerăm :

-    facilitarea schimbării comportamentelor;

-    creșterea potențialului de adaptare;

-    deprinderea unor modalități solide de a face față stresului;

-    promovarea luării deciziilor;

-    îmbunătățirea capacităților relaționale.

• SOCIALIZARE Șl PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Angajații (asistenți sociali, lucrători sociali, îngrijitori) FFM îndrumă copilul cum să se comporte eficient cu alți oameni în toate situațiile relaționale: cu frații, părinții, alți adulți, prieteni. Interacțiunea cu alți copii este supervizată, iar intervenția profesionistului este imediată. Copilul este învățat care sunt valorile și atitudinile societății din care face parte și ce se așteaptă de la el în viața de adult. în procesul de socializare al copilului, personalul educațional folosește mai multe metode: imitarea și identificarea, educația directă implicând pedeapsa și recompensa și transmiterea copilului a așteptărilor sociale.

Personalul specializat al FFM sprijină copilul în procesul de socializare. Acesta se realizează în primul rând prin intermediul școlii, cu colegii, profesorii, cu prietenii de joacă, de petrecere a timpului liber, cu alți membrii ai familiei și apoi cu alți actori sociali ce intervin. Este important pentru crearea unui mediu familial și integrarea copilului în societatea apropiata, implicarea copilului la cumpărături, contactul cu vecinii, medicul de familie și restul comunității.

în final copilul se va simți în siguranță și valoros, capabil să acționeze independent de presiunea copiilor de aceeași vârstă.

Pentru fiecare serviciu în parte se urmărește calitatea, satisfacerea beneficiarului și rezultatele care se vin în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor.

Serviciile oferite au drept obiectiv asigurarea unui început sigur și sănătos în viață, pentru beneficiarii proiectelor.

5. Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în.

-    București, sector 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: este de 36 persoane asistate în cadrul Centrului de Ocrotire al Copiilor „Acasă"

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Selecția persoanelor asistate ține cont de următoarele criterii: băieți și fete cu vârste cuprinse între 5-26 ani care provin din familii dezorganizate, familii cu o situație socio-materială precară, familii fără locuință, familii în care părinții au probleme relaționale cauzate de divorț, alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale.

Selecția beneficiarilor Centrului de Ocrotire a Copiilor „Acasă" se efectueză pe mai multe căi:

-    în urma unei sesizări /solicitări din partea beneficiarului în cauză sau familiei acestuia;

-    în urma unei sesizări/solicitări din partea unei alte persoane fizice;

-în urma unei sesizări/solicitări din partea unei instituții publice sau private;

-    în urma contactării din partea Fundației Filantropică Metropolis a DGASPC-urilor și a altor instituții private ca urmare a locurilor rămase disponibile.

în urma intervievării copilului/familiei/persoanei ce a făcut sesizarea, a efectuării anchetei sociale la domiciliul copilului și familiei acestuia și a studierii documentației cazului (evaluarea inițială), se va hotărî trecerea la etapa următoare privind procesul de potrivire/adaptare a copilului în cadrul Fundației Filantropice Metropolis sau clasarea cazului.

6. Descrierea unității de asistență socială:

6.1. Funcționează: Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă" al Fundației Filantropice Metropolis funcționează din 2008.

6.2. Planificarea activităților

în cadrul Fundației Filantropice Metropolis, se realizează activități cu caracter educațional, gospodăresc, socializare, recreere a beneficiarilor programului. Copiii sunt încurajați să participe și se implică în funcție de vârstă, capacitățile și aptitudinile lor. Desfășurarea activităților se efectuează după un plan propus de echipa pluridisciplinară, în funcție de nevoile fiecărui copil în parte, după o evaluare în prealabil.

CENTRUL DE OCROTIRE A COPIILOR "ACASĂ" - este un centru de tip rezidențial care a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârsta cuprinsă între 5-26 ani și care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spirituală optimă.

Capacitatea maximă a centrului este de 39 locuri.

în prezent, în centrul fundației se află în ocrotire un număr de 35 copii.

OBIECTIVE GENERALE:

•    reinserția socială a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor;

•    dezvoltarea capacității de autonomie personală a copiilor;

•    dezinstituționalizarea și păstrarea relației cu familia naturală/lărgită, cu scopul integrării/reintegrării în familie;

•    asisten ă socială acordată copiilor aflani în dificultate;

•    asigurarea unui microclimat familial de afecțiune ni deschidere pentru a răspunde eficient traumelor copiilor ocrotini;

•    orientarea vocanională i cultivarea talentelor naturale;

•    recuperare prin activită i terapeutice i sportive;

•    pregătirea copilului pentru reintegrare în familie Di în societate;

•    pregătirea copilului pentru reintegrarea în sistemul educațional;

•    asistarea socială i psihologică a familiilor biologice/lărgite, inclusiv susninerea financiară Di morală a acestora;

•    dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, prin cursuri de calificare ni sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă.

METODOLOGIE:

Activitățile în centru se desfășoară pe baza unei metode de lucru care presupune:

•    acordarea de găzduire, ocrotire, educație pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii nevoilor de bază;

•    consilierea familiei i motivarea acesteia și a copilului în scopul reunificării și reabilitării familiei pe plan financiar și moral;

•    consiliere acordată familiei pentru a-și cunoaște drepturile și responsabilitățile;

•    asistarea copiilor și tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorități în vederea obținerii actelor specifice;

•    acordarea de asistență socială, psihopedagogică, medicală, religioasă și juridică prin parteneriate cu alte organizații;

•    integrarea treptată a adolescenților în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr;

•    terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă și voluntari din țară și din străinătate;

•    legături de atașament față de familia naturală/substitut/persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

•    ere terea stimei de sine prin respect i valorizare.

în cadrul centrului „Acasă", în vederea sprijinirii copilului în formarea profesională se oferă servicii personalizate:

•    Sala de calculatoare: Copiii beneficiază de o sală de calculatoare în care sunt instrui Oi în vederea dobândirii cuno tin elor generale de operare PC.

•    Sala recreere: Copii beneficiază de un spaniu de recreere, pe fiecare modul, spauiu în care se regăsesc căr li, jocuri, televizor, consola jocuri, spalier.

•    Medita ii: Copiii sunt inclu i într-un program special de pregătire educar ională, beneficiind de medita ii la limba română, matematică, limba engleză, spaniolă cu profesori de specialitate li voluntari. Beneficiarii sunt sprijini i în efectuarea temelor de către pesonalul educativ ni de echipe de voluntari.

•    Bazin de înot: Copii au beneficiat de lecnii de înot i pe perioada verii au acces la activități sportive (înnot, polo).

• Teren de fotbal

Asistența medicală în cadrul centrului este asigurată de : medicul de familie, un medic voluntar, De asemenea, copiii beneficiază de servicii medicale oferite de: Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Alex.Obregia, Facultatea de Stomatologie, Med Life, Ambulatoriu CFR.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR UZUALE ÎN CADRUL CENTRULUI:

Programul unei zile obișnuite (luni-vineri):

•    igiena personală

•    micul dejun

•    program de coală: 8-16

•    prânzul

•    medita ii/odihnă/atelier

•    program de recreere (vizionare TV, computer, lectură, muzică, sport)

•    teme- pregătire examen de capacitate

•    cină

•    cură enie

•    discu ii: cu teme/individuale

•    igiena corporală

•    stingerea

Program : Sâmbătă/Duminică:

•    micul dejun

•    cură enie generală/vizită în familie

•    activită i sportive

•    prânzul

•    studiu

•    ieniri în parc/plimbări

•    cină

•    vizionare TV

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

PARTENERI

Nr. Document

data

Fundația Stiftelssen Europa in Fokus

130/25.04.2009

Convenție parteneriat

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

690/11.09.2012

Convenție colaborare

Fundația Viață și Lumină

999/06.09.2013

Convenție colaborare

Societatea națională de Crucea Roșie din România

391/27.08.2013

Convenție colaborare

Fundația Tanner

36/05.08.2013

Convenție colaborare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului S6

3078/12.02.2013

Convenție colaborare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

69/27.02.2013

Convenție colaborare

SC. Expremiso Marketing s.r.l.

21/19.09.2012

Convenție colaborare

Aiesec București

360/19.11.2012

Convenție colaborare

Asociația centrul pentru Cercetare,Educație și Egalitate de Șanse Sociale

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Asociația Inițiative Sociale

472/8.10.2013

Acord parteneriat

Fundația Bread of Life

495/29.10.2013

Convenție colaborare

Asociația Inovart

494/29.10.2013

Acord parteneriat

Colegiul Economic Viilor

2801/17.07.2013

Acord Parteneriat

Liecul teroretic Marin Preda

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 167

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 163

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr.153

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 168

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Natura parteneriatului: colaborare în îndeplinirea obiectivelor privind sprijinul copiilor separați, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fișe de evaluare etc.)

Conform :

   Legea nr. 272/ 21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

   Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

   ORDIN nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial.

   Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

   Ordinului nr. 287/ 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului in familie.

   Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

   Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

   Legea 292/2011 a asistenței sociale.

   Legea 257/2013 prin care se aduc modificări la Legea 272/21.06.2004 Instrumente de lucru utilizate:

fișa de evaluare inițială; fișa de evaluare complexă; contract de furnizare de servicii sociale; fișa de evaluare a nevoilor copilului; minuta întâlnire echipă pluridisciplinară; planul individualizat de protecție (PIP);

- fisa de traseu educațional; fisa de evaluare psihologică; anchetă socială/ raport de monitorizare; raport de întâlnire părinte-copil;

chestionar de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârste;

caiet de vizită;

registru de accidente si incidente; registru de reclamații.

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială: Un control periodic al calității serviciului se face de către o echipă abilitată, Director General și Consiliul Director al fundației, se urmărește monitorizarea, măsurarea periodică a gradului de respectare a cerințelor exprimate în cadrul normativ și aprecierea modului în care au fost atinse obiectivele calității și indicatorii de performanță stabiliți, indicatori care permit existența și dezvoltarea organizației. Controlul calității presupune existența unui sistem referențial în raport cu care să se poată aprecia măsura în care se obține "nivelul de calitate -satisfacție, cerut și așteptat". Indicatorii de performanță, monitorizați sau/și măsurați prin controlul calității, se stabilesc astfel :

gradul de respectare și adecvare a cadrului normativ existent în organizație; satisfacția obținută de beneficiar;

satisfacția obținută de "celelalte părți interesate"- consiliu director, colaboratori, beneficiari direcți-indirecți.

Se folosesc: analizarea individuală a cazurilor în ședințele echipei pluridisciplinare, consultarea beneficiarilor asupra calității serviciilor oferite, chestionare de măsurare a gradului de satistacție al beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârstă, registru de reclamații.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

-    suprafața locuibilă/persoana asistată : 52 mp./persoană;

-    condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor: copiii beneficiază de condiții optime de cazare, igiena este asigurată de către personal calificat, fiecare copil are pat, dulap, cazarmament; 4 - 6 copii/ldormitor;

-    condiții de petrecere a timpului liber : cameră de recreere, cameră calculatoare, teren de sport, bazin de înot, lac natural;

-    condiții de comunicare cu exteriorul: telefon, fax, internet, corespondentă scrisă;

-    condiții de servire a mesei: bucătărie complet utilată, aparatură (frigidere, congelatoare, mașină de tocat, aragaz, plită electrică, cuptor, veselă personal, veselă copii, etc), sala de mese;

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate : bazin de înot, teren de fotbal, lac natural de pește;

-    grupurile sanitare: 9 grupuri sanitare la 36 persoane asistate + 5 grupuri sanitare la personalul angajat;

-1 lavabou: la 2 persoane asistate;

-1 duș/cadâ: la 4 - 6 persoane asistate;

-    condițiile de preparare și servire a hranei: conform standardului nr.10 din Ordinul 21/2004 (bucătărie complet utilată și autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar);

b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora: nu e cazul.

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistentă socială (personal calificat/persoane asistate): 24/39

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate iși pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite:

Plângerile se efectuează: verbal prin plângere directă și/sau în scris în registrul de reclamații.

Orice persoană din cadrul Fundației Filantropice Metropolis (fie că este copil, membru al personalului sau din conducere) care are o plângere este încurajat să parcurgă următoarele etape:

a)    Să se adreseze direct persoanei cu care are o problemă de rezolvat sau împotriva căreia are o plângere și să încerce rezolvarea prin discuții, situația de criză aparută.

b)    Dacă situația de criză nu se rezolvă prin discuții între persoanele implicate, atunci părțile aflate în conflict se vor adresa unui alt membru neutru din personal, iar apoi șefilor direcți care trebuie să medieze conflictul și să identifice soluții.

c)    Dacă situația nu se soluționează prin metoda descrisă la punctul b), atunci problema sau plângerea va fi înaintată celorlalți șefi ierarhici superiori, inclusiv membrilor din Consiliul Director.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 24, din care:

-    de conducere : 2

-    șef centru, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 2

-    de execuție : 22 din care:

-    asistent social nivel superior angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    educator/lucrător social, studii medii, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) - 15

-    psiholog, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, timp parțial (6h/zi) - 1

-    psihopedagog - studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, timp parțial (6h/zi) -1

-    responsabil financiar, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    bucătar, curs de specialitate, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) - 1

-    îngrijitor copii/femeie de serviciu, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    gestionar, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) -1

-    cu contract individual de muncă: 24;

-    cu convenție civilă de prestări de servicii: 0;

-    cu contract de voluntariat:0

7.2. Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistent social cu studii superioare: 1;

-    educator/lucrător social - 15;

-    psiholog -1;

-    psihopedagog -1;

-personal cu altă calificare (Specificați tipul calificărilor.): bucătari - 1 curs, gestionar - 1, responsabil financiar - 1 (economist), director - 2 (teolog, inginer), îngrijitor copii/femeie de serviciu -1

Raport adulti copii standard 27/ Ordinul 21/2004

Categorie varsta

Nr.    copii

grupa/lege

Raport adulti - copii/lege

Nr. copii FFM

Raport adulti copii FFM/tura 8 ore/zi

4-6ani

8

1:3

1

1

7-I2 ani

12

1:4

22

5

Peste 13 ani

12

1:6

16

2

total

39

8

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    număr: 1 asistent social

-    responsabilități:

•    rolul asistentului social este de a lucra ca parte din echipă, pentru a oferi o îngrijire la standarde înalte pentru toți copiii din centrul Acasă, oferind un mediu în care copiii să fie protejați, și pregătiți pentru plasamentul în familie, respectă metoda de lucru și valorile profesiei de asistent social.

•    asigură întocmirea, actualizarea și evidența tuturor dosarelor copiilor aflați în îngrijirea și monitorizarea Fundației Filantropice Metropolis

•    consiliază familiile copiilor în vederea găsirii unei alternative reale privind apropierea copilului de familie;

•    asistă, consiliază și sprijină familiile copiilor din centrul "Acasă" în vederea procurării actelor de stare civilă pentru completarea dosarelor acestor copii.

•    se ocupă de demersurile legate de înscrierea copiilor la școală sau la grădiniță (după caz), precum și de transferul copiilor de la o unitate școlară la alta.

•    se ocupă de demersurile legate de admiterea copiilor în liceu/școală profesională/școală post-liceală/universitate, etc.

•    prezintă regulamentul fundației noilor beneficiari, precum și obligația respectării acestuia de către copiii care urmează să fie plasați la Fundația Filantropică Metropolis

•    pregătește dosarele copiilor și le prezintă în comisia pentru protecția copilului / instanța;

•    monitorizează și reevaluează periodic măsură de protecție a copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis

•    face demersuri pentru clarificarea situației juridice a copiilor ocrotiți (reintegrare în familia naturală/lărgită, adopție)

•    acordă asistență și sprijin familiei naturale, în cazul reintegrării în familie a copilului și nu numai pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestuia;

•    acordă asistență și consiliere de specialitate familiilor cu copii în dificultate în vederea asumării responsabilității acestora de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și propune forme de sprijin material și financiar

•    inițiază și propune noi direcții de acțiune/ proiecte noi în sfera sa de competentă

•    monitorizează situația familială a copiilor din fundație prin păstrarea legăturilor acestora cu părinții

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, ajută la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    informează împreună cu departamentul educație copiii din fundație despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și spirituale

•    păstrează confidențialitatea privind orice informație legată de copii

•    implică întotdeauna copiii peste 10 ani în deciziile majore cu privire la viața lor

•    intermediază și încurajează vizitele familiei biologice, prietenilor și altor persoane

•    implementează regulile legate de protecția copilului, în conformitate cu legislația în vigoare

•    colaborează cu departamentul educație din Fundația Filantropică Metropolis și cu alte instituții abilitate pentru soluționarea cazurilor de abuz.

•    participă la pregătirea și formarea personalului privind problemele legate de protecția copilului

-    număr: 15 educatori/lucrători sociali

-    responsabilități:

•    va supraveghea și îndruma copiii, și îi va susține în activitățile zilnice din centru

•    va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, emoțional și fizic pentru copiii din centru

•    va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală

•    va ajuta la organizarea activităților recreative din cadrul și din afara fundației, după cum va fi necesar

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    va îndeplini toate măsurile necesare legate de sănătatea și protecția copiilor, va fi informat cu privire la măsurile de prim ajutor, incendiu și proceduri de evacuare și va pune în aplicare aceste informații în situațiile care impun acest lucru

•    va informa copiii despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și spirituale, și se va asigura că drepturile copiilor sunt respectate

•    va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă

•    va menține un jurnal al activităților zilnice, inclusiv evenimente semnificative sau probleme apărute în timpul programului

•    va aplica măsuri disciplinare adecvate, conform procedurilor Fundației Filantropice Metropolis

•    se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor.

•    va păstra confidențialitatea privind orice informație legată de copii.

•    va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform nivelului lor de înțelegere.

•    va susține pe deplin dezvoltarea unei relații armonioase între copii și familia biologică și/sau familia substitut.

-    număr: 1 psiholog

-    responsabilități:

•    Evaluează și consiliază copiii din Fundația Filantropică Metropolis și familiile acestora din punct de vedere psihologic

•    Aplică teste de măsurare a inteligenței, abilităților, aptitudinilor și a altor caracteristici umane, interpretează datele obținute și elaborează recomandări pe care le consideră necesare.

•    Efectuează rapoarte psihologice pentru copiii ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis

•    Urmărește evoluția copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis, recomandă, realizează și implementează programe de terapie în funcție de fiecare caz în parte.

•    Sprijină și monitorizează activitățile de educare și îngrijire a copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis;

•    întocmește raportul psihologic al copilului necesar în instanța pentru instituirea unei măsuri de protecție specială.

•    întocmește referatele privind închiderea cazurilor și le înaintează spre avizare conducerii Fundației Filantropice Metropolis.

•    Participă la elaborarea strategiei și planului de protecție socială pentru soluționarea fiecărui caz și ține o evidență ordonată a tuturor cazurilor la care lucrează.

•    Contribuie împreună cu echipa multidisciplinară la întocmirea planului de servicii și a planului individualizat de protecție pentru fiecare copil aflat în evidența sa.

•    Prezintă superiorilor rapoarte săptămânale de activitate sau ori de câte ori este necesar;

•    Participă la ședințele organizate de superiori, seminarii și întâlniri de specialitate ori de câte ori este solicitat.

•    Respectă termenele legale de rezolvare a cazurilor și normele de confidențialitate.

-    număr: 1 psihopedagog

-    responsabilități:

•    va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, emoțional și fizic pentru copiii din centru

•    va oferi suport în efectuarea temelor

•    va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă

•    se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor.

•    va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform nivelului lor de înțelegere.

-    număr: 1 bucătari

-    responsabilități

•    Asigură zilnic prepararea și servirea la ghișeu a hranei pentru un număr de persoane comunicat de conducerea FFM și în funcție de graficul stabilit

•    Are obligația de a asigura nivelul de calorii în alimente conform meniului și a necesarului întocmit

•    întocmește meniul săptămânal și îl prezintă spre aprobarea conducerii FFM

•    Răspunde în mod direct de starea de igiena a bucătăriei.

•    întocmește zilnic graficul de temperatură ale aparatelor frigorifice în funcțiune

•    Face parte din comisia de recepție a produselor alimentare aduse de furnizori, putând refuza alimentele care nu corespund din punct de vedere organoleptic și aduce acest lucru la cunoștința managerului

•    Respectă confidențialitatea informațiilor la care are acces

•    Realizează programe prin care copiii participă în bucătărie, împreună cu bucătarii, la procesul de preparare a hranei, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

-    număr: 1 îngrijitor copii/femeie de serviciu

-    responsabilități

•    Asigură zilnic curățenia centrului, împreuna cu copiii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, copiii având astfel posibilitatea să aplice aceste conoștințe

•    împreună cu copiii, schimbă și spală așternuturile de pe paturile din camere de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe săptămână.

•    împreună cu copiii, spală hainele copiilor și se ocupă de întreținerea lor

•    Răspunde de igiena centrului (solicită cumpărarea de produse igienico-sanitare: săpun, șampon, detergent, produse de curățat, echipamente pentru curățenie, etc)

•    împreună cu copiii din centru schimbă prosoapele, săpunurile și alte articole de curățenie.

-    număr: 1 gestionar

-    responsabilități

•    Asigură gestiunea fizica a stocului de marfa

•    Operează in stoc mișcările de marfa

•    Păstrează documentele justificative legate de stocuri

•    Efectuează lunar inventarul stocului de marfa

•    Participă activ la operațiunile de incarcare/descarcare a mărfii la/din magazia firmei

•    Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanța intre stocul fizic si cel scriptic

•    Oferă informații despre stocuri

•    Respectă legislația de gestiune a stocurilor

•    Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare

•    Efectuează operațiuni de intrare in stoc a mărfii

•    Efectuează recepția fizica a mărfii la intrarea in magazia firmei

•    Raportează superiorului ierarhic diferențele intre marfa fizica si cea scriptică aparute la recepția mărfii la magazie

•    Verifică documentele la introducerea NIR-ului si semnalează eventualele neconcordanțe

•    înregistrează, prelucrează si păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor

•    Raportează lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului

•    Gestionarul realizează programe prin care participă împreună cu copiii, la activitati de gestiune,, la procesul de aprovizionare, recepție, realizarea stocurilor, alcătuirea necesarului zilnic, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru gestionarea bunurilor alimentare si nealimentare necesare intr-o gospodărie, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele și prenumele: DANIEL EPURE , profesia TEOLOG Funcția în fundație : DIRECTOR GENERAL

Angajat cu : contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții: imobilul în suprafața de 2.051,5 mp , compus din corp principal parter 630 mp, etaj 645 mp, corp anexă parter 85 mp, cabină portar 9 mp, cabină tehnică bazin 8,5 mp, post Trafo, bazin de înot 98 mp, teren de sport 576 mp.

-    terenuri: teren în suprafață totală de 5.427 mp

-    alte mijloace fixe:

Denumire

Cantitate

Banc de lucru (Legume)

1

Mașina de curățat cartofi

1

Spălător-legume

1

Robot-bucătărie

1

Banc de lucru (Carne)

1

Spălător-carne, 2cuve

1

Mașină de tocat

1

Blat - tranșare

1

Banc- (Mezeluri)

1

Banc de lucru (Buc.rece) -2 sertare

1

Mașina de feliat mezeluri

1

Cuptor cu microunde

1

Bloc termic-Grătar

1

Fripteuză

2

Bain-Marie

1

Plită electrică+cuptor

1

Aragaz+cuptor+dospitor

1

Banc de lucru gen. cu 2 sertare

1

Banc de lucru gen. cu dulap și 3 sertare

1

Suprapozabile dulap

4

Spălător de mâini

1

Răcitor-alimente

1

Vitrine frigorifice

2

Congelator Spălător vase

3

Rastel de uscat

1

Hotă

1

Mașină spălat rufe

6

Uscător rufe

1

-    mijloace de transport: 1 autoturism Dacia Logan - 7 locuri/motorină

1    autoturism Dacia Logan - 5 locuri/benzină

2    moped-uri - 2 locuri/motorină

1 autorurism Renault - 5 locuri/motorină

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

-    menținerea și îmbunătățirea calității vieții pentru beneficiarii centrului;

-    asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților planificate.

-    scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat.

-    scăderea riscului de abandon școlar;

-    reintegrarea în sistemul educațional;

-    implicarea copiilor în cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, nutriție, planificarea meniului, comportamentul corect la masă, curățenia bucătăriei și depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei ( educație non-formală);

-însușirea deprinderilori privind gestiunea locuinței;

-    dezvoltarea abilităților privind managementul resurselor financiare - deprinderea în luarea unor decizii financiare înțelepte; noțiuni despre bani, economii, venituri și impozite, operațiuni bancare, obținerea de credite, plan de venituri și cheltuieli (buget personal);

-    creșterea capacității de îngrijirea personală - promovează dezvoltarea fizică și emoțională armonioasă a copilului/tânărului prin igienă personală, stil de viață sănătos, sexualitate corectă;

-    dezvoltarea socială - se concentrează asupra modului în care tânărul relaționează cu ceilalți prin dezvoltare personală, conștiință culturală, comunicare, relații sociale.

-    pregătirea pentru integrare profesională - ajutor acordat tinerilor să își finalizeze studiile și să urmeze o carieră conform interesului lor, planificarea carierei, angajarea, luarea deciziilor și pregătire prin studiu.

-    scăderea riscului de excluziune socială;

-    scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat.

Director general DGASPC sector 6 Marius Lăcătuș


Director Fundația Filantropică Metropolis Daniel EpurePREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IMunicipiulr jcureșSFo / ICONSILIC LOCALfyl

SEC i OR 6    /


15

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. 22    /

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1. Unitatea de asistență socială:

Denumirea CENTRUL DE OCROTIRE A COPIILOR „ACASĂ" din cadrul Fundației Filantropice Metropolis -tipul de unitate : centru rezidențial

2. Sediul unității de asistență socială : București, Drumul Săbăreni, nr. 47-53, sector 6 Tel./Fax : 021/ 220 68 07, 021/ 220 69 85

3. Justificarea unității de asistentă socială in raport cu necesitățile si prioritățile de asistență socială ale comunității:

- descrieți problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora:

De la crearea sistemului de protecție a copilului, în perioada 1997-2004, s-au produs schimbări semnificative ale condițiilor oferite de instituții. Au fost închise, în marea majoritate, instituțiile mari, s-au dezvoltat servicii noi, de tip familial, s-au adoptat standarde minime obligatorii, etc.

Campaniile naționale și locale privind situația copilului instituționalizat au avut rezultate pozitive atat in ceea ce privește sensibilizarea populației, cât și conștientizarea ei că, toți copii au nevoie de protecția adulților pentru a-și exercita drepturile si libertățile lor civile. Un rol important în ameliorarea sistemului din România l-au avut și îl au Organizațiile neguvernamentale, care au creat, pilotat și transferat servicii către autoritățile administrației publice locale, alături de importul de expertiză.

în ultimii 10 ani, în România, numărul copiilor care sunt protejați în alternative de tip familial și nu în instituții de tip mamut a crescut de la 30% din totalul celor aflați în protecția statului, la aproximativ 70%. Conform datelor statistice, in urma programului de reformare a sistemului de protecție a copilului, numărul copiilor aflați în instituții a scăzut, ca urmare a aplicării politicii de dezinstituționalizare, fie prin integrarea lor in familia naturală sau extinsă, fie prin înlocuirea măsurii de protecție de tip rezidențial cu una de tip familial, fiind promovată ideea că dezvoltarea armonioasă din toate punctele de vedere a unui copil, ca și posibilitatea integrării lui. Numărul de copii protejați în servicii de tip rezidențial, centre de plasament pubice și private, a scăzut de peste două ori, în perioada 2000-2011( de la un maxim de 57.181 în decembrie 2000, la 23.240 în decembrie 2011). Totuși, la sfârșitul anului 2011, pentru prima dată în ultimii 15 ani, numărul copiilor instituționalizați a crescut, ca urmare a sărăcirii populației și a reducerii bugetului alocat acestor instituții.

Schimbările rezultate în urma programelor de reformă a sistemului de protecție a copilului sunt evidente în toate domeniile acestui sector. De-a lungul anilor, au fost dezvoltate servicii alternative care

oferă servicii de bază familiilor care întâmpină dificultăți în a rămâne împreună și în a-și păstra copiii în sânul familiei. Au fost înființate tipuri noi de centre rezidențiale ca urmare a închiderii multora dintre vechile instituții. Impactul reformei din sistemul de protecție a copilului este evident în datele statistice anuale care indică o scădere semnificativă a numărului de copii abandonați, cât și scăderea mortalității infantile.

- precizați problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistență socială acordate de unitatea de asistență socială:

Fundația Filantropică Metropolis prin Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă" , vine în întâmpinarea unei serii de probleme cu care copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor se confruntă, prin prevenție sau intervenție, în funcție de caz. Dintre aceste probleme enumerăm: dezorganizare familială, situații socio-materiale precare, lipsa unei locuințe, disfuncții relaționale cauzate de divorț, alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale.

Prin Centrul de Ocrotire al Copiilor „Acasă", Fundația Filantropică Metropolis, oferă copiilor aflați în situații de risc servicii de găzduire, educare, socializare și petrecerea timpului liber, consiliere psihologica, îngrijire de tip familial, suport social în vederea reintegrării familiale și comunitare.

Profesionalismul, spiritul pedagogic și metodologia folosită în cadrul Fundației Filantropice Metropolis, ajută copilul în deschidere, cooperare și schimbare. Intervenția are în vedere obținerea unor rezultate pe termen lung. Ca urmare a solicitărilor înregistrate s-a decis creșterea numărului de beneficiari de la 36 (în 2013) la 39 (în 2014).

4. Serviciile de asistență socială acordate : Fundația Filantropică Metropolis, deține personal calificat pentru acordarea următoarelor tipuri de servicii:

   găzduire pe o perioadă nedeterminată;

   educație;

   socializare și petrecere a timpului liber;

   suport emoțional;

   consiliere psihologică;

   reintegrare familială si comunitară;

   îngrijire de tip familial.

•    GĂZDUIRE

Centru de ocrotire a copiilor "Acasă" a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârste cuprinse între 5-26 ani și care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spirituală optimă. Capacitatea maximă a centrului este de 39 locuri.

Scopul Centrului de Ocrotire a Copiilor "Acasă" este furnizarea sau asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă nedeterminată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale.

Asistența medicală în cadrul centrului este asigurată de: medicul de familie, un medic voluntar, psiholog. De asemenea, copiii beneficiază de servicii medicale oferite de: Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Alex.Obregia, Facultatea de Stomatologie.

•    EDUCARE

Copilul învață în mod spontan. Mediul în care trăiește îi oferă ocazii de învățare. Fără a fi unicul factor de influență al dezvoltării psihice, educația influențează dezvoltarea psihicului și dezvoltarea multilaterală a personalității copilului. în acest proces sunt antrenate mecanisme și motivații psihice multiple printre care reflexe condiționate, imitația, sarcina adultului acceptată de copil, cedarea la rugăminți, constituirea de modele ideale demne de urmat.

Jocul devine activitate compensatorie față de activitățile de învățare, creând pentru aceasta o condiție de odihnă activă.

Prezintă mare importanță dezvoltarea deprinderilor care exprimă gradul de independență și competență socială. Se pune accent (mai ales în perioada școlară mică) pe deprinderile igienice de spălat, îmbrăcare, de toaletă, comportamente alimentare civilizate.

Procesul de dezvoltare al copiilor în cadrul centrului se realizează din punct de vedere emoțional, moral, comportamental, intelectual și fizic pe baza unor criterii precum evaluarea, conștientizarea, educarea și susținerea beneficiarilor.

•    Dezvoltare emoțională -se urmărește dezvoltarea emoțională la nivelul vârstei prin consiliere, terapie logopedică, de comunicare, terapie de grup, terapie prin muzică, prin artă pentru depășirea traumelor trăite în familie și descoperirea abilităților.

•    Dezvoltare moral - comportamentală -identificarea persoanelor cu un risc ridicat de a dezvolta tulburări emoționale și comportamentale.

Jocul este una dintre activitățile prin care se urmărește dezvoltarea unui comportament adecvat vârstei beneficiarului. Se pune accent (mai ales în perioada școlară mică) pe deprinderile igienice (îmbracare, toaleta), comportamente civilizate, deprinderi ce pot fi achiziționate cu succes prin joc.

Activitățile generale vizează formarea unor atitudini pozitive față de muncă și învățare, dar și trăsături de caracter generate de acestea cum ar fi: hărnicia, promptitudinea, capacitatea de a învinge obstacolele curente, si mai ales simțul datoriei.

•    Dezvoltare intelectuală - se urmărește atât integrarea școlară prin dezvoltarea capacităților-competențelor- abilităților și descoperirea lacunelor și a nevoilor copiilor în mod individual:

-    formarea comportamentului de recunoaștere pe cale vizuală și auditivă a cunoștințelor de bază;

-    formarea capacității de fixare a cunoștințelor de bază;

-    formarea comportamentului de aplicare a cunoștințelor de bază;

-    dezvoltarea deprinderilor care exprimă gradul de independență și competență socială;

-    găsirea de modele socio-umane și de sprijin gradat pentru împlinirea nevoii de afecțiune și de integrare în social.

Un alt obiectiv al dezvoltării intelectuale este integrarea pofesională ce presupune descoperirea și dezvoltarea abilităților practice: operare pe computer, pregătire în atelierul de tâmplărie.

•    Dezvoltare fizică - se urmărește descoperirea problemelor de sănătate ale copiilor incluși în programul centrului. Datorită îngrijirii necorespunzătoare din familie, afecțiunii acordate, tratamentelor medicale necorespunzătoare, starea sănătății este precara. Unele probleme medicale au fost rezolvate sau ameliorate iar altele sunt în curs de rezolvare.

Este importantă implicarea în programe prin care se urmărește dezvoltarea fizică armonioasă, cu accent pe creșterea capacității de efort, în vederea stimulării capacităților mentale necesare formării profesionale de specialitate „ Minte sănătoasă în corp sănătos".

•    CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

Apariția unor situații noi de viață pot genera inadaptare, neplăcere psihică si fizică, disfuncții în relațiile cu ceilalți, traume, lipsa spontaneității, nemulțumiri generate de performanțele profesionale, iar mintea este acaparată de emoții puternice care antrenează mecanisme de apărare cu manifestări negative. Psihologul FFM are rolul de a asculta și a înțelege aceste emoții, pentru ca apoi să-și ajute clientul sa gaseasca o soluție adecvată.

Consilierea psihologică oferă un spațiu de întâlnire și regăsire interioară, un spațiu de dialog verbal si nonverbal, liber și fără constrângeri ideologice, lipsit de prejudecăți. Pentru fiecare persoană, psihologul FFM dedică timp și atenție. Clientul are dreptul la exprimare, analiza și înțelegere a propriilor probleme, idei și emoții. Prin consilierea psihologică este stimulată autocunoașterea, dezvoltarea personală, adaptarea. Principalul scop al consilierii psihologice este rezolvarea problemelor de natură emoțională sau interpersonală.

Printre beneficiile consilierii enumerăm :

-    facilitarea schimbării comportamentelor;

-    creșterea potențialului de adaptare;

-    deprinderea unor modalități solide de a face față stresului;

-    promovarea luării deciziilor;

-    îmbunătățirea capacităților relaționale.

• SOCIALIZARE Șl PETRECERE A TIMPULUI LIBER

Angajații (asistenți sociali, lucrători sociali, îngrijitori) FFM îndrumă copilul cum să se comporte eficient cu alți oameni în toate situațiile relaționale: cu frații, părinții, alți adulți, prieteni. Interacțiunea cu alți copii este supervizată, iar intervenția profesionistului este imediată. Copilul este învățat care sunt valorile și atitudinile societății din care face parte și ce se așteaptă de la el în viața de adult. în procesul de socializare al copilului, personalul educațional folosește mai multe metode: imitarea și identificarea, educația directă implicând pedeapsa și recompensa și transmiterea copilului a așteptărilor sociale.

Personalul specializat al FFM sprijină copilul în procesul de socializare. Acesta se realizează în primul rând prin intermediul școlii, cu colegii, profesorii, cu prietenii de joacă, de petrecere a timpului liber, cu alți membrii ai familiei și apoi cu alți actori sociali ce intervin. Este important pentru crearea unui mediu familial și integrarea copilului în societatea apropiata, implicarea copilului la cumpărături, contactul cu vecinii, medicul de familie și restul comunității.

în final copilul se va simți în siguranță și valoros, capabil să acționeze independent de presiunea copiilor de aceeași vârstă.

Pentru fiecare serviciu în parte se urmărește calitatea, satisfacerea beneficiarului și rezultatele care se vin în întâmpinarea nevoilor beneficiarilor.

Serviciile oferite au drept obiectiv asigurarea unui început sigur și sănătos în viață, pentru beneficiarii proiectelor.

5. Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în.

-    București, sector 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: este de 36 persoane asistate în cadrul Centrului de Ocrotire al Copiilor „Acasă"

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Selecția persoanelor asistate ține cont de următoarele criterii: băieți și fete cu vârste cuprinse între 5-26 ani care provin din familii dezorganizate, familii cu o situație socio-materială precară, familii fără locuință, familii în care părinții au probleme relaționale cauzate de divorț, alcoolism, lipsa unui loc de muncă, probleme medicale.

Selecția beneficiarilor Centrului de Ocrotire a Copiilor „Acasă" se efectueză pe mai multe căi:

-    în urma unei sesizări /solicitări din partea beneficiarului în cauză sau familiei acestuia;

-    în urma unei sesizări/solicitări din partea unei alte persoane fizice;

-în urma unei sesizări/solicitări din partea unei instituții publice sau private;

-    în urma contactării din partea Fundației Filantropică Metropolis a DGASPC-urilor și a altor instituții private ca urmare a locurilor rămase disponibile.

în urma intervievării copilului/familiei/persoanei ce a făcut sesizarea, a efectuării anchetei sociale la domiciliul copilului și familiei acestuia și a studierii documentației cazului (evaluarea inițială), se va hotărî trecerea la etapa următoare privind procesul de potrivire/adaptare a copilului în cadrul Fundației Filantropice Metropolis sau clasarea cazului.

6. Descrierea unității de asistență socială:

6.1. Funcționează: Centrul de Ocrotire a Copiilor „Acasă" al Fundației Filantropice Metropolis funcționează din 2008.

6.2. Planificarea activităților

în cadrul Fundației Filantropice Metropolis, se realizează activități cu caracter educațional, gospodăresc, socializare, recreere a beneficiarilor programului. Copiii sunt încurajați să participe și se implică în funcție de vârstă, capacitățile și aptitudinile lor. Desfășurarea activităților se efectuează după un plan propus de echipa pluridisciplinară, în funcție de nevoile fiecărui copil în parte, după o evaluare în prealabil.

CENTRUL DE OCROTIRE A COPIILOR "ACASĂ" - este un centru de tip rezidențial care a fost creat pentru a oferi o șansă copiilor abandonați, copiilor străzii aflați în centrele de plasament, cu vârsta cuprinsă între 5-26 ani și care pot beneficia de o dezvoltare fizică, intelectuală, emoțională și spirituală optimă.

Capacitatea maximă a centrului este de 39 locuri.

în prezent, în centrul fundației se află în ocrotire un număr de 35 copii.

OBIECTIVE GENERALE:

•    reinserția socială a copiilor separați temporar sau definitiv de familia lor;

•    dezvoltarea capacității de autonomie personală a copiilor;

•    dezinstituționalizarea și păstrarea relației cu familia naturală/lărgită, cu scopul integrării/reintegrării în familie;

•    asisten ă socială acordată copiilor aflani în dificultate;

•    asigurarea unui microclimat familial de afecțiune ni deschidere pentru a răspunde eficient traumelor copiilor ocrotini;

•    orientarea vocanională i cultivarea talentelor naturale;

•    recuperare prin activită i terapeutice i sportive;

•    pregătirea copilului pentru reintegrare în familie Di în societate;

•    pregătirea copilului pentru reintegrarea în sistemul educațional;

•    asistarea socială i psihologică a familiilor biologice/lărgite, inclusiv susninerea financiară Di morală a acestora;

•    dezvoltarea deprinderilor de viată independentă, prin cursuri de calificare ni sprijin în vederea găsirii unui loc de muncă.

METODOLOGIE:

Activitățile în centru se desfășoară pe baza unei metode de lucru care presupune:

•    acordarea de găzduire, ocrotire, educație pentru copiii beneficiari în vederea satisfacerii nevoilor de bază;

•    consilierea familiei i motivarea acesteia și a copilului în scopul reunificării și reabilitării familiei pe plan financiar și moral;

•    consiliere acordată familiei pentru a-și cunoaște drepturile și responsabilitățile;

•    asistarea copiilor și tinerilor în demersurile făcute pe lângă autorități în vederea obținerii actelor specifice;

•    acordarea de asistență socială, psihopedagogică, medicală, religioasă și juridică prin parteneriate cu alte organizații;

•    integrarea treptată a adolescenților în societate, prin sprijin oferit în găsirea unui loc de muncă, a unei locuințe pe termen limitat ale căror costuri vor fi preluate treptat de către tânăr;

•    terapie de grup, terapie prin joc, sport, desen la care participă și voluntari din țară și din străinătate;

•    legături de atașament față de familia naturală/substitut/persoane față de care copilul a dezvoltat legături de atașament;

•    ere terea stimei de sine prin respect i valorizare.

în cadrul centrului „Acasă", în vederea sprijinirii copilului în formarea profesională se oferă servicii personalizate:

•    Sala de calculatoare: Copiii beneficiază de o sală de calculatoare în care sunt instrui Oi în vederea dobândirii cuno tin elor generale de operare PC.

•    Sala recreere: Copii beneficiază de un spaniu de recreere, pe fiecare modul, spauiu în care se regăsesc căr li, jocuri, televizor, consola jocuri, spalier.

•    Medita ii: Copiii sunt inclu i într-un program special de pregătire educar ională, beneficiind de medita ii la limba română, matematică, limba engleză, spaniolă cu profesori de specialitate li voluntari. Beneficiarii sunt sprijini i în efectuarea temelor de către pesonalul educativ ni de echipe de voluntari.

•    Bazin de înot: Copii au beneficiat de lecnii de înot i pe perioada verii au acces la activități sportive (înnot, polo).

• Teren de fotbal

Asistența medicală în cadrul centrului este asigurată de : medicul de familie, un medic voluntar, De asemenea, copiii beneficiază de servicii medicale oferite de: Spitalul Grigore Alexandrescu, Spitalul Alex.Obregia, Facultatea de Stomatologie, Med Life, Ambulatoriu CFR.

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR UZUALE ÎN CADRUL CENTRULUI:

Programul unei zile obișnuite (luni-vineri):

•    igiena personală

•    micul dejun

•    program de coală: 8-16

•    prânzul

•    medita ii/odihnă/atelier

•    program de recreere (vizionare TV, computer, lectură, muzică, sport)

•    teme- pregătire examen de capacitate

•    cină

•    cură enie

•    discu ii: cu teme/individuale

•    igiena corporală

•    stingerea

Program : Sâmbătă/Duminică:

•    micul dejun

•    cură enie generală/vizită în familie

•    activită i sportive

•    prânzul

•    studiu

•    ieniri în parc/plimbări

•    cină

•    vizionare TV

6.3. Parteneri în proiect și natura parteneriatului

PARTENERI

Nr. Document

data

Fundația Stiftelssen Europa in Fokus

130/25.04.2009

Convenție parteneriat

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

690/11.09.2012

Convenție colaborare

Fundația Viață și Lumină

999/06.09.2013

Convenție colaborare

Societatea națională de Crucea Roșie din România

391/27.08.2013

Convenție colaborare

Fundația Tanner

36/05.08.2013

Convenție colaborare

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului S6

3078/12.02.2013

Convenție colaborare

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

69/27.02.2013

Convenție colaborare

SC. Expremiso Marketing s.r.l.

21/19.09.2012

Convenție colaborare

Aiesec București

360/19.11.2012

Convenție colaborare

Asociația centrul pentru Cercetare,Educație și Egalitate de Șanse Sociale

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Asociația Inițiative Sociale

472/8.10.2013

Acord parteneriat

Fundația Bread of Life

495/29.10.2013

Convenție colaborare

Asociația Inovart

494/29.10.2013

Acord parteneriat

Colegiul Economic Viilor

2801/17.07.2013

Acord Parteneriat

Liecul teroretic Marin Preda

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 167

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 163

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr.153

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Școala Generală nr. 168

304/26.07.2013

Convenție colaborare

Natura parteneriatului: colaborare în îndeplinirea obiectivelor privind sprijinul copiilor separați, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi.

6.4. Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fișe de evaluare etc.)

Conform :

   Legea nr. 272/ 21.06.2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului.

   Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție.

   ORDIN nr. 21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului de tip rezidențial.

   Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului.

   Ordinului nr. 287/ 2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de pregătire și sprijinire a reintegrării sau integrării copilului in familie.

   Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

   Ordinul 383/2005 pentru aprobarea standardelor generale de calitate privind serviciile sociale și a modalității de evaluare a îndeplinirii acestora de către furnizori.

   Legea 292/2011 a asistenței sociale.

   Legea 257/2013 prin care se aduc modificări la Legea 272/21.06.2004 Instrumente de lucru utilizate:

fișa de evaluare inițială; fișa de evaluare complexă; contract de furnizare de servicii sociale; fișa de evaluare a nevoilor copilului; minuta întâlnire echipă pluridisciplinară; planul individualizat de protecție (PIP);

- fisa de traseu educațional; fisa de evaluare psihologică; anchetă socială/ raport de monitorizare; raport de întâlnire părinte-copil;

chestionar de măsurare a gradului de satisfacție a beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârste;

caiet de vizită;

registru de accidente si incidente; registru de reclamații.

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială: Un control periodic al calității serviciului se face de către o echipă abilitată, Director General și Consiliul Director al fundației, se urmărește monitorizarea, măsurarea periodică a gradului de respectare a cerințelor exprimate în cadrul normativ și aprecierea modului în care au fost atinse obiectivele calității și indicatorii de performanță stabiliți, indicatori care permit existența și dezvoltarea organizației. Controlul calității presupune existența unui sistem referențial în raport cu care să se poată aprecia măsura în care se obține "nivelul de calitate -satisfacție, cerut și așteptat". Indicatorii de performanță, monitorizați sau/și măsurați prin controlul calității, se stabilesc astfel :

gradul de respectare și adecvare a cadrului normativ existent în organizație; satisfacția obținută de beneficiar;

satisfacția obținută de "celelalte părți interesate"- consiliu director, colaboratori, beneficiari direcți-indirecți.

Se folosesc: analizarea individuală a cazurilor în ședințele echipei pluridisciplinare, consultarea beneficiarilor asupra calității serviciilor oferite, chestionare de măsurare a gradului de satistacție al beneficiarului, diferențiat pe categorii de vârstă, registru de reclamații.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

-    suprafața locuibilă/persoana asistată : 52 mp./persoană;

-    condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor: copiii beneficiază de condiții optime de cazare, igiena este asigurată de către personal calificat, fiecare copil are pat, dulap, cazarmament; 4 - 6 copii/ldormitor;

-    condiții de petrecere a timpului liber : cameră de recreere, cameră calculatoare, teren de sport, bazin de înot, lac natural;

-    condiții de comunicare cu exteriorul: telefon, fax, internet, corespondentă scrisă;

-    condiții de servire a mesei: bucătărie complet utilată, aparatură (frigidere, congelatoare, mașină de tocat, aragaz, plită electrică, cuptor, veselă personal, veselă copii, etc), sala de mese;

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate : bazin de înot, teren de fotbal, lac natural de pește;

-    grupurile sanitare: 9 grupuri sanitare la 36 persoane asistate + 5 grupuri sanitare la personalul angajat;

-1 lavabou: la 2 persoane asistate;

-1 duș/cadâ: la 4 - 6 persoane asistate;

-    condițiile de preparare și servire a hranei: conform standardului nr.10 din Ordinul 21/2004 (bucătărie complet utilată și autorizată din punct de vedere sanitar-veterinar);

b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora: nu e cazul.

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistentă socială (personal calificat/persoane asistate): 24/39

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate iși pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite:

Plângerile se efectuează: verbal prin plângere directă și/sau în scris în registrul de reclamații.

Orice persoană din cadrul Fundației Filantropice Metropolis (fie că este copil, membru al personalului sau din conducere) care are o plângere este încurajat să parcurgă următoarele etape:

a)    Să se adreseze direct persoanei cu care are o problemă de rezolvat sau împotriva căreia are o plângere și să încerce rezolvarea prin discuții, situația de criză aparută.

b)    Dacă situația de criză nu se rezolvă prin discuții între persoanele implicate, atunci părțile aflate în conflict se vor adresa unui alt membru neutru din personal, iar apoi șefilor direcți care trebuie să medieze conflictul și să identifice soluții.

c)    Dacă situația nu se soluționează prin metoda descrisă la punctul b), atunci problema sau plângerea va fi înaintată celorlalți șefi ierarhici superiori, inclusiv membrilor din Consiliul Director.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 24, din care:

-    de conducere : 2

-    șef centru, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 2

-    de execuție : 22 din care:

-    asistent social nivel superior angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    educator/lucrător social, studii medii, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) - 15

-    psiholog, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, timp parțial (6h/zi) - 1

-    psihopedagog - studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, timp parțial (6h/zi) -1

-    responsabil financiar, studii superioare, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    bucătar, curs de specialitate, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată , normă întreagă (8h/zi) - 1

-    îngrijitor copii/femeie de serviciu, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) - 1

-    gestionar, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, normă întreagă (8h/zi) -1

-    cu contract individual de muncă: 24;

-    cu convenție civilă de prestări de servicii: 0;

-    cu contract de voluntariat:0

7.2. Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistent social cu studii superioare: 1;

-    educator/lucrător social - 15;

-    psiholog -1;

-    psihopedagog -1;

-personal cu altă calificare (Specificați tipul calificărilor.): bucătari - 1 curs, gestionar - 1, responsabil financiar - 1 (economist), director - 2 (teolog, inginer), îngrijitor copii/femeie de serviciu -1

Raport adulti copii standard 27/ Ordinul 21/2004

Categorie varsta

Nr.    copii

grupa/lege

Raport adulti - copii/lege

Nr. copii FFM

Raport adulti copii FFM/tura 8 ore/zi

4-6ani

8

1:3

1

1

7-I2 ani

12

1:4

22

5

Peste 13 ani

12

1:6

16

2

total

39

8

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    număr: 1 asistent social

-    responsabilități:

•    rolul asistentului social este de a lucra ca parte din echipă, pentru a oferi o îngrijire la standarde înalte pentru toți copiii din centrul Acasă, oferind un mediu în care copiii să fie protejați, și pregătiți pentru plasamentul în familie, respectă metoda de lucru și valorile profesiei de asistent social.

•    asigură întocmirea, actualizarea și evidența tuturor dosarelor copiilor aflați în îngrijirea și monitorizarea Fundației Filantropice Metropolis

•    consiliază familiile copiilor în vederea găsirii unei alternative reale privind apropierea copilului de familie;

•    asistă, consiliază și sprijină familiile copiilor din centrul "Acasă" în vederea procurării actelor de stare civilă pentru completarea dosarelor acestor copii.

•    se ocupă de demersurile legate de înscrierea copiilor la școală sau la grădiniță (după caz), precum și de transferul copiilor de la o unitate școlară la alta.

•    se ocupă de demersurile legate de admiterea copiilor în liceu/școală profesională/școală post-liceală/universitate, etc.

•    prezintă regulamentul fundației noilor beneficiari, precum și obligația respectării acestuia de către copiii care urmează să fie plasați la Fundația Filantropică Metropolis

•    pregătește dosarele copiilor și le prezintă în comisia pentru protecția copilului / instanța;

•    monitorizează și reevaluează periodic măsură de protecție a copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis

•    face demersuri pentru clarificarea situației juridice a copiilor ocrotiți (reintegrare în familia naturală/lărgită, adopție)

•    acordă asistență și sprijin familiei naturale, în cazul reintegrării în familie a copilului și nu numai pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestuia;

•    acordă asistență și consiliere de specialitate familiilor cu copii în dificultate în vederea asumării responsabilității acestora de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și propune forme de sprijin material și financiar

•    inițiază și propune noi direcții de acțiune/ proiecte noi în sfera sa de competentă

•    monitorizează situația familială a copiilor din fundație prin păstrarea legăturilor acestora cu părinții

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, ajută la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    informează împreună cu departamentul educație copiii din fundație despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și spirituale

•    păstrează confidențialitatea privind orice informație legată de copii

•    implică întotdeauna copiii peste 10 ani în deciziile majore cu privire la viața lor

•    intermediază și încurajează vizitele familiei biologice, prietenilor și altor persoane

•    implementează regulile legate de protecția copilului, în conformitate cu legislația în vigoare

•    colaborează cu departamentul educație din Fundația Filantropică Metropolis și cu alte instituții abilitate pentru soluționarea cazurilor de abuz.

•    participă la pregătirea și formarea personalului privind problemele legate de protecția copilului

-    număr: 15 educatori/lucrători sociali

-    responsabilități:

•    va supraveghea și îndruma copiii, și îi va susține în activitățile zilnice din centru

•    va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, emoțional și fizic pentru copiii din centru

•    va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală

•    va ajuta la organizarea activităților recreative din cadrul și din afara fundației, după cum va fi necesar

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    va îndeplini toate măsurile necesare legate de sănătatea și protecția copiilor, va fi informat cu privire la măsurile de prim ajutor, incendiu și proceduri de evacuare și va pune în aplicare aceste informații în situațiile care impun acest lucru

•    va informa copiii despre drepturile și responsabilitățile lor legale, sociale, morale și spirituale, și se va asigura că drepturile copiilor sunt respectate

•    va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă

•    va menține un jurnal al activităților zilnice, inclusiv evenimente semnificative sau probleme apărute în timpul programului

•    va aplica măsuri disciplinare adecvate, conform procedurilor Fundației Filantropice Metropolis

•    se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor.

•    va păstra confidențialitatea privind orice informație legată de copii.

•    va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform nivelului lor de înțelegere.

•    va susține pe deplin dezvoltarea unei relații armonioase între copii și familia biologică și/sau familia substitut.

-    număr: 1 psiholog

-    responsabilități:

•    Evaluează și consiliază copiii din Fundația Filantropică Metropolis și familiile acestora din punct de vedere psihologic

•    Aplică teste de măsurare a inteligenței, abilităților, aptitudinilor și a altor caracteristici umane, interpretează datele obținute și elaborează recomandări pe care le consideră necesare.

•    Efectuează rapoarte psihologice pentru copiii ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis

•    Urmărește evoluția copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis, recomandă, realizează și implementează programe de terapie în funcție de fiecare caz în parte.

•    Sprijină și monitorizează activitățile de educare și îngrijire a copiilor ocrotiți de Fundația Filantropică Metropolis;

•    întocmește raportul psihologic al copilului necesar în instanța pentru instituirea unei măsuri de protecție specială.

•    întocmește referatele privind închiderea cazurilor și le înaintează spre avizare conducerii Fundației Filantropice Metropolis.

•    Participă la elaborarea strategiei și planului de protecție socială pentru soluționarea fiecărui caz și ține o evidență ordonată a tuturor cazurilor la care lucrează.

•    Contribuie împreună cu echipa multidisciplinară la întocmirea planului de servicii și a planului individualizat de protecție pentru fiecare copil aflat în evidența sa.

•    Prezintă superiorilor rapoarte săptămânale de activitate sau ori de câte ori este necesar;

•    Participă la ședințele organizate de superiori, seminarii și întâlniri de specialitate ori de câte ori este solicitat.

•    Respectă termenele legale de rezolvare a cazurilor și normele de confidențialitate.

-    număr: 1 psihopedagog

-    responsabilități:

•    va oferi educație în domeniul social, moral, comportamental, spiritual, intelectual, emoțional și fizic pentru copiii din centru

•    va oferi suport în efectuarea temelor

•    va supraveghea efectuarea temelor școlare precum și alte activități inițiate de școală

•    în cooperare cu ceilalți membrii ai echipei, va ajuta la pregătirea psihologică a copiilor pentru plasamentul în familia substitut sau cea biologică, sau în alte programe alternative

•    va contribui la asigurarea unui mediu de familie în cadrul centrului Acasă

•    se va asigura că toți copiii sunt bine pregătiți pentru o viață independentă, prin instruirea în activități gospodărești, sociale și financiare, conform nivelului vârstei lor.

•    va implica întotdeauna copiii în orice decizie luată cu privire la viața lor, conform nivelului lor de înțelegere.

-    număr: 1 bucătari

-    responsabilități

•    Asigură zilnic prepararea și servirea la ghișeu a hranei pentru un număr de persoane comunicat de conducerea FFM și în funcție de graficul stabilit

•    Are obligația de a asigura nivelul de calorii în alimente conform meniului și a necesarului întocmit

•    întocmește meniul săptămânal și îl prezintă spre aprobarea conducerii FFM

•    Răspunde în mod direct de starea de igiena a bucătăriei.

•    întocmește zilnic graficul de temperatură ale aparatelor frigorifice în funcțiune

•    Face parte din comisia de recepție a produselor alimentare aduse de furnizori, putând refuza alimentele care nu corespund din punct de vedere organoleptic și aduce acest lucru la cunoștința managerului

•    Respectă confidențialitatea informațiilor la care are acces

•    Realizează programe prin care copiii participă în bucătărie, împreună cu bucătarii, la procesul de preparare a hranei, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru pregătirea meselor, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

-    număr: 1 îngrijitor copii/femeie de serviciu

-    responsabilități

•    Asigură zilnic curățenia centrului, împreuna cu copiii pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, copiii având astfel posibilitatea să aplice aceste conoștințe

•    împreună cu copiii, schimbă și spală așternuturile de pe paturile din camere de câte ori este necesar, cel puțin o dată pe săptămână.

•    împreună cu copiii, spală hainele copiilor și se ocupă de întreținerea lor

•    Răspunde de igiena centrului (solicită cumpărarea de produse igienico-sanitare: săpun, șampon, detergent, produse de curățat, echipamente pentru curățenie, etc)

•    împreună cu copiii din centru schimbă prosoapele, săpunurile și alte articole de curățenie.

-    număr: 1 gestionar

-    responsabilități

•    Asigură gestiunea fizica a stocului de marfa

•    Operează in stoc mișcările de marfa

•    Păstrează documentele justificative legate de stocuri

•    Efectuează lunar inventarul stocului de marfa

•    Participă activ la operațiunile de incarcare/descarcare a mărfii la/din magazia firmei

•    Raportează superiorului ierarhic orice neconcordanța intre stocul fizic si cel scriptic

•    Oferă informații despre stocuri

•    Respectă legislația de gestiune a stocurilor

•    Introduce marfa in stoc in baza documentelor de intrare

•    Efectuează operațiuni de intrare in stoc a mărfii

•    Efectuează recepția fizica a mărfii la intrarea in magazia firmei

•    Raportează superiorului ierarhic diferențele intre marfa fizica si cea scriptică aparute la recepția mărfii la magazie

•    Verifică documentele la introducerea NIR-ului si semnalează eventualele neconcordanțe

•    înregistrează, prelucrează si păstrează informațiile referitoare la situația stocurilor

•    Raportează lunar rezultatele activitatii de gestiune a stocului

•    Gestionarul realizează programe prin care participă împreună cu copiii, la activitati de gestiune,, la procesul de aprovizionare, recepție, realizarea stocurilor, alcătuirea necesarului zilnic, în vederea deprinderilor de viață independentă (copiii deprind cunoștințele necesare pentru gestionarea bunurilor alimentare si nealimentare necesare intr-o gospodărie, precum și posibilitatea aplicării acestor cunoștințe în limita vârstei și a gradului lor de maturitate).

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele și prenumele: DANIEL EPURE , profesia TEOLOG Funcția în fundație : DIRECTOR GENERAL

Angajat cu : contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea.):

-    construcții: imobilul în suprafața de 2.051,5 mp , compus din corp principal parter 630 mp, etaj 645 mp, corp anexă parter 85 mp, cabină portar 9 mp, cabină tehnică bazin 8,5 mp, post Trafo, bazin de înot 98 mp, teren de sport 576 mp.

-    terenuri: teren în suprafață totală de 5.427 mp

-    alte mijloace fixe:

Denumire

Cantitate

Banc de lucru (Legume)

1

Mașina de curățat cartofi

1

Spălător-legume

1

Robot-bucătărie

1

Banc de lucru (Carne)

1

Spălător-carne, 2cuve

1

Mașină de tocat

1

Blat - tranșare

1

Banc- (Mezeluri)

1

Banc de lucru (Buc.rece) -2 sertare

1

Mașina de feliat mezeluri

1

Cuptor cu microunde

1

Bloc termic-Grătar

1

Fripteuză

2

Bain-Marie

1

Plită electrică+cuptor

1

Aragaz+cuptor+dospitor

1

Banc de lucru gen. cu 2 sertare

1

Banc de lucru gen. cu dulap și 3 sertare

1

Suprapozabile dulap

4

Spălător de mâini

1

Răcitor-alimente

1

Vitrine frigorifice

2

Congelator Spălător vase

3

Rastel de uscat

1

Hotă

1

Mașină spălat rufe

6

Uscător rufe

1

-    mijloace de transport: 1 autoturism Dacia Logan - 7 locuri/motorină

1    autoturism Dacia Logan - 5 locuri/benzină

2    moped-uri - 2 locuri/motorină

1 autorurism Renault - 5 locuri/motorină

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

-    menținerea și îmbunătățirea calității vieții pentru beneficiarii centrului;

-    asigurarea condițiilor igienico-sanitare necesare în vederea desfășurării în condiții optime a activităților planificate.

-    scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat.

-    scăderea riscului de abandon școlar;

-    reintegrarea în sistemul educațional;

-    implicarea copiilor în cumpărarea alimentelor, prepararea mâncării, nutriție, planificarea meniului, comportamentul corect la masă, curățenia bucătăriei și depozitarea mâncării, managementul și siguranța casei ( educație non-formală);

-însușirea deprinderilori privind gestiunea locuinței;

-    dezvoltarea abilităților privind managementul resurselor financiare - deprinderea în luarea unor decizii financiare înțelepte; noțiuni despre bani, economii, venituri și impozite, operațiuni bancare, obținerea de credite, plan de venituri și cheltuieli (buget personal);

-    creșterea capacității de îngrijirea personală - promovează dezvoltarea fizică și emoțională armonioasă a copilului/tânărului prin igienă personală, stil de viață sănătos, sexualitate corectă;

-    dezvoltarea socială - se concentrează asupra modului în care tânărul relaționează cu ceilalți prin dezvoltare personală, conștiință culturală, comunicare, relații sociale.

-    pregătirea pentru integrare profesională - ajutor acordat tinerilor să își finalizeze studiile și să urmeze o carieră conform interesului lor, planificarea carierei, angajarea, luarea deciziilor și pregătire prin studiu.

-    scăderea riscului de excluziune socială;

-    scăderea efectelor negative asupra formării vieții de adult a copilului instituționalizat.

Director general DGASPC sector 6 Marius Lăcătuș


Director Fundația Filantropică Metropolis Daniel EpurePREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

IMunicipiulr jcureșSFo / ICONSILIC LOCALfyl

SEC i OR 6    /


15