Hotărârea nr. 21/2014

HCL 21 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147- 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru perioada 2011-2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 88/2008 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului privind funcționarea centrului "Casa Sfântului Marcellin Champagnat";

-    Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) și cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor. române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum și cele ale art. 81, alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 857.990 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul de Plasament Sf. Marcellin Champagnat” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România”, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘE ~    CONTRASEMNEAZĂ


Nr.: 21

Data: 30.01.2014


Municipiul București    < \    /

CONSILIUL LOCAL    Gheorghe Floricică^

SECTOR 6

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. 2 /    / 30 Q/. 20 /4

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială

-denumirea: ASOCIAȚIA FRAȚILOR MARIȘTI AI ȘCOLILOR DIN ROMÂNIA

-    tipul de unitate: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat"

2.    Sediul unității de asistenta socială: Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat”, str. Strămoșilor, nr. IA. sector 6. 062378 BUCUREȘTI

Tel. 031.8055035 / Fax. 0318055034

e.mail: tmsromania@vahoo.com sau hmromania@maristasiberica.es

3.    Justificarea unității de asistența socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

-    Problemele sociale existente în comunitate și, dacă este posibil, oferiți date cantitative și calitative ale acestora;

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului declară pe martie 2013 că sunt

22899 de copii cei care încă au nevoie în România de un serviciu de tip rezidențial public sau private. 17,79% dintre acești copii se află în diferite centre ale organismelor private autorizate, ceea ce înseamnă un sprijin deosebit și o șansă de a colabora efectiv la îmbunătățirea situația copiilor țării.

După aderarea României în Uniunea Europeană, eforturile recente în domeniul protecției copilului pretind: dezinstitutionalizarea copiilor din vechile instituții de ocrotire, prevenirea abandonului și instituționalizarei copilului și protecția necesară si adecvată pentru copiii in dificultate, in acord cu situația particulară a fiecărui copil.

-    Al ți furnizori de servicii de asistenta socială existenți în comunitate, precum și tipul serviciilor acordate;

în sectorul 6 din București există apartamente sociale și alte tipuri de ONG care lucrează pentru îngrijirea copiilor din sector 6. Fucționarea Centrului „Sf. Marcellin Champagnat” a oferit o șansă pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor comunitare moderne integrate la nivelul consiliilor locale.

- Problemele sociale cărora le răspund serviciile de asistenta socială acordate de unitatea de asistenta socială.

1. Probleme legate de caracteristicile proprii ale copiilor și ale adolescenților din Centrul nostru

-    In general, mediul cultural în care au crescut este de un nivel foarte scăzut iar principala lor problemă este pregătirea înțeleasă în mod amplu (școlară, personală, socială, umană, spirituală...)

-    Unii mai sunt nesiguri și anxioși datorită repetatelor eșecuri pe care le-au avut în familie și la școală, ceea ce are repercusiuni negative și chiar agresive în relațiile pe care le au.

-    Folosirea pasivă și necritică a timpului liber.

-    Respect de sine scăzut și/sau părere despre sine care nu este în concordanță cu realitatea, mai ales în privința capacităților de învățare.

-    Dificultatea de a exprima în mod verbal sentimente atât pozitive cât și negative.

-    Rezistență scăzută la frustrare.

-    Lipsă de abilități în relațiile cu ceilalți, mai ales pentru unii. Folosirea unor comportamente și atitudini violente.

-    Dificultățile trăite în mediul familial se traduc în carențe afective și în lipsa limitelor și a ordinii în obiceiurile zilnice.

-    Consideră că eșecul lor se datorează dorințelor și acțiunilor celorlalți, le este greu să-și accepte propriile greșeli.

-    Sunt foarte receptivi la modelele sociale obișnuite din societățile occidentale, creându-se astfel false necesități și asociindu-se realizarea personală cu idei false și de neatins.

-    Caută cu disperare succesul și recunoașterea în tot ceea ce se implică sau acceptă. Totul este foarte rapid, le este greu să-și asume urmările progresive ale țelurilor lor, vor să obțină totul pe moment.

2.    Probleme legate de caracteristicile familiilor din care provin acești copii

-    Lipsă generală de motivație pentru școală, slabă evaluare a lucrărilor școlare. înalt nivel de analfabetism total și funcțional. Lipsa de resurse culturale. Nu sunt acoperite sau nu au fost acoperite nevoile afective ale acestora: dragoste, încredere de bază, siguranță, părere despre sine și respect de sine.

-    Situații familiale complexe și/sau dezmembrate: primiri în interiorul, mișcare și absență a rolurilor, (situații familiale fără acte legale atât în cazul uniunilor cât și în cazul despărțirilor, femei cu mai mulți copii din diverse relații).

-    In anumite cazuri, probleme de alcoolism, toxicomanie, închisoare.

-    Sărăcie din punct de vedere financiar: șomaj, muncă precară și prost plătită. Situația financiară precară și sărăcia multor familii determină ca unul sau mai mulți din membrii săi să se desprindă, sau alteori sunt chiar copiii cei care optează pentru abandonul familiei, pentru a încerca și altceva sau pentru a-și încerca norocul.

-    Abuzuri asupra copilului de către adulți, de la exploatarea financiară (cerșire) până la abuzuri de natură sexuală.

-    Locuința familiei este la limita sărăciei, lipsindu-i apa, lumina și încălzirea în majoritatea cazurilor. Foarte adesea mai multe persoane împart un spațiu foarte mic pentru a locui iar întreaga familie dispune doar de o singură încăpere.

-    Absența totală a relațiilor între membrii familiei, încă de la vârstele cele mai fragede. Au fost abandonați la naștere. In anumite cazuri familia lipsește cu desăvârșire, fiind instituționalizați la puțin timp după naștere.

3.    Probleme legate de relațiile copiilor cu instituția școlară

Procentaj ridicat de absenteism școlar.

Abandon prematur al studiilor, întârzieri școlare semnificative.

Lipsă de motivare pentru conținutul materiilor școlare și pentru a învăța, mai ales pentru unii dintre copii. La rândul lor conținutul materiilor școlare, programa școlară, etc.. nu corespund intereselor și motivațiilor acestor copii.

Dificultăți de învățare, agravate în clasele mari de acumulare a lacunelor în etapele școlare anterioare.

Lipsă de abilități în urmărirea procesului de învățare care se realizează în școală, lipsa mecanismelor necesare învățării. In multe cazuri este vorba despre copii care au fost foarte puțin sau chiar deloc stimulați în procesul de dezvoltare cognitivă.

Eficiență scăzută și în neconcordanță cu realitatea și, în general expectative de eșec în domeniul școlar.

Sentimentul de a fi respinși de propriul sistem școlar.

Familia nu urmărește progresele pe care copilul le are la școală.

4.    Serviciile de asistența socială acordate

Politica și obiectivele planului strategic al serviciilor sociale sunt cuprinse in Proiectul Socio-Educativ și în Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației Fraților Mariști.

Ele sunt structurate astfel:

A.    INTEGRAREA PERSONALĂ

-    primirea beneficiarilor

-    socializarea împreuna cu toți beneficiarii

-    trăirea religioasa

-    rezolvarea de conflicte

B.    INTEGRAREA SOCIALĂ ȘI PE PIAȚA MUNCII

-    orientare socio-profesională

-    Pregătirea intelectuală (calificarea profesională).

C.    INTEGRAREA ÎN FAMILIE

-    cunoașterea situației familiale

-    asumarea propriei situații familiale

-    implicarea in rezolvarea propriei situații personale si familiale

-    integrarea definitiva in propria familie

-    pregătirea familiilor pentru a primi pe copiii acasă.

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București, str. Strămoșilor nr.IA, sector 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: 32 de băieți și fete.

5.3.    Primim toți copiii care vin de diferite Centre de plasament din Sector 6. Comisia Pentru Protecția Copilului sau Instanța Judecătoreasca hotărăsc în mod definitiv cine primește măsură de protecție in Centrul Sf.Marcellin Champagnat. Este vorba de copiii separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii în condițiile legii a măsurii plasamentului în aceste servicii. De multe ori, sunt copii in situații de risc ce primesc plasamentul în regim de urgență inainte de a veni in centrul nostru;

6.    Descrierea unității de asistenta socială

6.1.    Funcționează din luna iulie 2006.

6.2.    Descrierea proiectului de sprijin și integrare socială în baza căruia se acordă serviciile de asistenta socială.

a) Descrierea pe scurt a proiectului

Centrul de plasament „Sf. Marcellin Champagnat” cuprinde 4 mici case familiale, cu opt sau nouă copii în fiecare casă, un coordonator, doi educatori și un sau doi voluntari rezidenti în flecare casă. Oferă adăpost, asistența materială și financiară, protecție, educație, servicii medicale și psihologice, asistență socială pentru toți copiii. în afara activităților școlare, se

o

desfășoară și activități educative, activități de socializare, activități culturale, sportive și ludice și în aer liber.

Intervenția noastră care globalizează și integrează, se bazează pe următoarele Arii de lucru:

Aria Abilităților Sociale și Personale

Consideram că abilitățile sociale stau la baza structurii fundamentale ale intervenției noastre aupra minorului, din acest motiv o numim arie chiar dacă nu i se acordă un spațiu concret, ci o împerechem cu toate ariile de intervenție pe care le vom realiza in centru, de la programare până la evaluare, trecând prin intervenția concretă în fiecare din diversele arii. Astfel vrem să lucrăm această arie în mod transversal în toate și în fiecare dintre activitățile realizate în cadrul centrului.

Aria Măsurilor de Prevenire

Bazăm orice acțiune a noastră pe o intervenție socio-educativă care să crească la copii, adolescenți și tineri capacitatea de a-și înfrunta și depăși problemele. Este așadar o educație pentru viață, pentru integrare și participare. Din acest motiv în intervenția noastră vom combina atenția acordată persoanei cu dinamica grupului, elementele socio educative cu sprijinul practic pentru formare, pentru integrare socială și pentru integrare pe piața muncii. Vom realiza orice intervenție bazându-ne pe dezvoltarea și pe urmarea principiilor de prevenire.

Aria Conviețuirii în casă

Casa cămin este spațiul pedagogic al intervenției noastre. Echipa educativă din fiecare casă este responsabilă de intervenția educațională asupra copiilor din acea casă. Din acest motiv fiecare dintre case este o piesă fundamentală de funcționare, având autonomia necesară în procesul educativ și în viața cotidiană a fiecărei persoane din respectiva casă.

Este foarte important să fie implicați copii, adolescenții și tinerii în funcționarea cotidiană a Centrului, respectând normele de conviețuire și realizarea sarcinilor zilnice din cadrul acestuia. Aceste sarcini pot fi pregătirea mâncării, curățenia, călcatul, decorarea și tot ceea ce ține de îngrijirea imobilului. Considerăm că acesta este un principiu de bază în funcționarea noastră, care stimulează și promovează participarea tuturor.

Se stimulează participarea și implicarea copiilor în desfășurarea proiectului. Suntem conștienți că băieții și fetele nu sunt doar utilizatori sau destinatari ai Proiectului, ci intervin chiar în mod activ în desfășurarea acestuia. Fiecare dintre ei, în funcție de vârstă, colaborează și devine responsabil având grijă de tot ceea ce îi aparține. Centrul creează și acordă în mod progresiv și controlat responsabilități adolescenților și tinerilor. Astfel, se promovează participarea și implicarea personală. Educatorii răspund întotdeauna activităților propuse de ei, fie pentru a le oferi sprijinul și colaborarea pentru realizarea activităților, fie pentru a-i reorienta și pentru evalua posibilitățile.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ

Această Arie are o dublă orientare: încadrarea în muncă și latura educațională.

Aria de Sprijin Școlar și Formativ dezvoltă o componentă formativă de sprijin și consolidare a ariilor corespunzătoare programei stabilite cu caracter general și obligatoriu. Este orientată pe formarea tinerilor aducând instrumente de bază necesare accesului la un loc de muncă corespunzător capacităților lor.

Necesitățile tinerilor variază în cadrul caracteristicii generale de întârziere și inadaptare școlară, drept pentru care Aria de Sprijin Școlar și formativ este organizată intern pentru a realiza programe individualizate în funcție de necesitățile și expectativele fiecărui tânăr sau copil.

Aria Hobby și Timp Liber

Cunoscând importanța pe care o are petrecerea timpului liber în viața tinerilor, adolescenților și copiilor îi vom stimula să-și poată folosi în mod pozitiv timpul liber, astfel încât să devină un timp în care să se bucure și să învețe în același timp din perspectiva ludică. In proiectul nostru petrecerea timpului este desăvârșită și face posibil ca acest timp să fie umplut în mod pozitiv, să nu fie doar o simplă consumare a unui timp liber.

Din dorința de a lucra cât mai bine, considerăm necesar să-i “îndrumăm” în petrecerea timpului liber prin pregătirea unor activități concrete, așa cum ar fi realizarea unor ateliere de formare sau de creație. Evident, acest lucru se va realiza în acord cu dorințele și interesele tinerilor și ale copiilor.

Unele din cele mai importante activități pe care le realizăm sunt:

•    Activități educative

•    Atelier de creație.

•    Deplasări la sfârșit de săptămână.

•    Activități pe perioada vacanțelor.

•    Sport

•    Participări la evenimente culturale

•    Activități în natură

•    Alte activități: muzică, teatru...

Așa cum am indicat, propunerile și cerințele adolescenților și tinerilor, analizarea acestora din perspectiva situației depistate de către echipa de educatori, etc, determină reorientarea ofertei de activități ale centrului, pentru ca acestea să devină mijloace utile în îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Aria de Discuții cu familia și participarea la nivelul comunității.

Cunoașterea fiecăreia dintre familiile minorilor permite o considerare globală a situației copiilor, asffel încât să facă posibil ca intervenția noastră să se îndrepte în modul cel mai potrivit cu putință spre necesitățile reale ale fiecărui minor.

In acest sens, trebuie subliniat faptul că o coordonare cu școala și o bună relaționare și comunicare cu familiile garantează o linie de acțiune potrivită caracteristicilor individuale ale fiecărui copil, adolescent și tânăr inclus în proiectul Cămine ale Speranței: ajutând să crească. Apropierea copiilor de familiile lor înseamnă o intervenție care merge mai departe de munca realizată în cadrul proiectului, pentru că presupune o apropiere de propria lor realitate, de origine, de anturajul de cartier și în definitiv de viața lor cotidiană.

Aceasta ne permite de asemenea să depistăm treptat nevoile și dificultățile care au apărut si care apar în relațiile minorului cu propria lui familie naturală.

Asistenta socială a Asociației noastre își derulează programul conform necesităților unui centru de tip rezidențial. în mod concret, această unitate a asociației oferă următoarele servicii:

-    Realizarea anchetelor sociale.

-    întocmirea dosarului fiecărui copil, conform legislației în vigoare.

-    Organizarea și urmărirea programului de reintegrare în familia naturală sau în altă familie adoptivă.

-    Menținerea legăturilor cu școala, medicul și cu alte instituții profilate pe protecția copilului.

-    Participare la întâlniri ale personalului Centrului.

-    Urmărirea programului de integrare socială și de căutare a unui loc de muncă.

-    Elaborarea împreună cu fiecare echipă de educatori a PIP și PIS privind fiecare copil.

b) alte servicii oferite în paralel cu sprijinul familial. Centrul Sf. Marcellin oferă diferite servicii:

-    îngrijire, educare, socializare, dezvoltare afectivă, integrare familială și socială, orientare profesională.

-    Organizăm diferite activități atât școlare cât și extrașcolare, atât în interiorul centrului cât și în afară lui. Oferim copiilor :

•    Sprijin școlar

•    Activități de socializare

•    Activități de recuperare psiho-afectivă

•    Activități de sănătate

•    Jocuri educative

c)    organizarea și funcționarea activităților:

Fiecare casă de copii este condusă de o echipă (1 coordonator, alți doi educatori și un sau doi voluntari rezidenti). Serviciile de asistență socială sunt integrate în conducerea generală a centrului. Asistenta socială supraveghează situația fiecărui copil precum și a familiei sale în legătură strânsă cu Direcția centrului, cu educatorii casei unde se află și DGASPC serctor 6.

d)    standarde de calitate propuse: standardele propuse de Asociația noastră sunt de calitate și la un nivel înalt.

6.3.    Parteneri în proiect: Asociația desfășoară servicii sociale la nivelul Municipiului București, sectorul 6. în legătura cu D.G.A.S.P.C sector 6.

De asemenea. Asociația a stabilit un parteneriat cu diferite sponsori, pentru un sprijin economic:

a)    Pentru construirea centrului

Caritas Voralberg - Austria,

Caja Espana-Spania,

Frații Mariști din Spania.

Comunitate autonoma de la Madrid

b)    Pentru întreținerea caselor

Frații Mariști din Spania

Parohia Schwechat (Austria)

Convenția între D.G.A.S.P.C. sector 6 și Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România Donație ocazionale.

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fișe de evaluare, etc.)

Anchete sociale

Planificare de caz

Fișe de evaluare

Plan Individual de Servicii

Plan Individualizat de Protecție

6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială

Evaluarea muncii noastre este fundamentală pentru a învăța, plecând de la munca de zi cu zi, să cunoaștem gradul de îndeplinire a obiectivelor noastre și să verificăm care a fost procesul care ne-a făcut să ajungem în punctul în care ne aflăm. Analizându-ne acțiunile putem verifica gradul de coerență al principiilor noastre. Astfel, realizăm o evaluare a rezultatelor, a agenților implicați și a procesului.

Tipologia evaluării trebuie să cuprindă o dimensiune cantitativă și calitativă. Evaluăm nu doar activitățile și obiectivele, ci și strategiile folosite.

Procedeele de evaluare sunt variate, astfel încât evaluarea trebuie să fie:

•    Continuă.

•    Cuprinzătoare, să cuprindă toate ariile.

•    Diversificată în metode, expuneri și tehnici.

•    Corporativă, realizată de toți agenții.

Se elaborează diverse fișe care ajută la realizarea evaluării personale și la nivelul grupului a copiilor și a educatorilor.

In acest proces continuu, informația este strânsă din patru părți:

•    Echipa de educatori a fiecăruia dintre grupuri.

•    Impresiile altor agenți care participă la activitatea educativă pe care o realizăm.

•    Opiniile, evaluările și schimbul de informații cu diriginții din școli.

•    Opinia și evaluarea copiilor.

In procesul de evaluare se disting patru momente:

A)    Săptămânal:

•    Se înregistrează activitățile realizate.

•    Se înregistrează participarea.

•    Se evaluază activitățile realizate în funcție de obiectivele pentru care au fost concepute.

B)    Lunar:

•    Se întâlnesc toți educatorii implicați în intervenția socio-educativă pe care o realizăm.

•    Se notifică incidentele, schimbarea de destinatari din fiecare grup și coordonările avute în perioada de timp scurta.

•    Se verifică motivația și incidentele comportamentale ale adolescenților și tinerilor participanți la proiect.

C)    Trimestrial:

•    Se întâlnește echipa de intervenție socio-educativă a Centrului, înțelegând prin centru suma tuturor grupurilor din centru și se evaluază și reorienta proiectul.

•    Se realizează evaluarea diverselor obiective lucrate în acea perioadă de timp.

•    Se efectuează evaluarea trimestrială a diverselor programe implementate în proiectul general.

•    Se verifică activitățile comune realizate în fiecare trimestru.

•    Se informează despre întrevederile avute cu diriginții, consilierii și asistența socială pentru a evalua îndeplinirea obiectivelor de intervenție propuse în colaborare cu fiecare din beneficiarii proiectului. Se aduc la lumină noile orientări în muncă.

•    Se evaluază atitudinile observate la copii.

•    Se verifică progresele și regresele școlare ale copiilor, ale adolescentului sau ale tânărului, și se urmărește numărul de absențe pe care adolescentul le-a avut în timpul trimestrului.

D) Anual:

La sfârșitul anului se întocmește un raport care cuprinde, în afară de date concrete despre activități și participanți, și o evaluare a obiectivelor propuse, concluzii finale și sugestii de lucru pentru anii viitori.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

-    suprafața locuibilă /asistat 33 mp pentru 8 copii.

-    condiții de cazare, numărul de asistați / Centrul are patru case identice, cu parter, etaj și mansarda . La parter exista o bucătărie de 13.50 mp cu gresie, faianța, mese de lucru, chiuveta, dulapuri si frigider cu congelator. Bucătăria este aerisită și luminoasă dotată cu aragaz cu patru ochiuri, hota electrica, camere cu rafturi. Sala de mese are suprafața de 13,30 mp. Camera de 5.80 mp. Camera de zi de 26,50 mp. Hol de intrare 13,00 mp. Alături există un grup sanitar 5,00 mp. Centrala termica 3,6 mp. Totul la parter. Iluminarea naturala buna, iluminat artificial fluorescent, aerisire directa, mobilier adecvat cu scaune si mese. Condițiile igienico-sanitare foarte bune. Racordata la termificare, electricitate si gaze.

-    La etajul sunt două dormitoare de 13,40 mp. Un dormitor cu 14,20 mp. Un dormitor pentru educatori de 15.90 de mp. Camerele au câte patru paturi supraetajate, cu parchet, luminoase, aerisite. încălzire centrală, foarte curate; există dulapuri pentru haine. Sunt două grupuri sanitare (o toiletă, o chiuvetă și un duș) de 3,60 și 4,80 de mp. Spălătorie mică dotată cu mașina automată de 3,50 de mp și mașina de uscat. Hol de acces la diferite dormitoare de 8,75 mp. Coridor de 22.8 mp. Mansarda 103 mp cu gresie, luminozitate naturală și artificială. Tot aici există o cămăruță mică ce poate fi folosită ca izolator și un grup sanitar complet, cu o toaletă, un duș și o chiuvetă.

-    Condiții de petrecere a timpului liber.

Copiii își petrec timpul liber atât în centru cât și în afară lui însoțiți în permanență de un adult. Organizăm activități recreative, mai ales în perioada sfârșitului de săptămâna, când copiii sunt mai liberi. Sunt organizate ieșiri în parc dacă vremea e bună; merg la teatru, la cinematograf, la gradina zoologică sau la gradina botanică. Uneori organizăm excursii în afară localității (la munte, la mare sau la pădure). Când vremea nu le permite, copiii se joacă în centru, sala de sport, împreuna cu alți prieteni din afară centrului sau merg în vizită la diferiți prieteni.

-    Condiții de comunicare cu exteriorul. Comunicarea cu exteriorul se face prin vizite la familie, la prieteni sau participând la diferite activități organizate la școala sau în afară centrului. Se mai fac și prin intermediul telefonului sau a televizorului.

-    Condiții de servire a mesei

Masa este servită în sala de mese intr-o atmosferă familiară (copiii împreună cu educatori). Vesela este din material inoxidabil, iar seturile de farfurii din ceramica viu colorate. Pe masă sunt așezate fete de mese iar scaunele sunt noi . Masa este pregătită de o bucătăreasă autorizată, iar meniurile sunt făcute de o nutriționistă.

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială

Date privind igiena. în cazul unității care asistă beneficiarii la sediul acesteia:

-    grupurile sanitare:

-    1 WC la un număr de 3-4 asistați;

-    1 lavabou la un număr de 3-4 asistați;

-    1 dus/cada la un număr de 3-4 asistați;

-    condiții de preparare și servire a hranei

Hrana se prepară in bucătărie în vase de inox bine dezinfectate după o reteta bine stabilită de nutriționist și care asigură necesarul de calorii și vitamine zilnice. Masa este servită de o bucătăreasă care porționează hrana.

b) In cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora

Nu este cazul

6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială: 1 asistentă socială care asistă pe cei 32 de copii și monitorizează familiile beneficiarilor

6.4.5 Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

Există procedurile si regulamentele interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor conform Codului etic și Regulamentului de Organizare si Funcționare.

Asociația Fraților Mariști dispune de proceduri si regulamente interne care respectă si sprijină drepturile beneficiarilor in ceea privește egalitatea de șanse si tratament.

In cadrul Asociației exista un caiet de sesizări si reclamații in care beneficiarii pot preciza nemulțumirile sau problemele cu care se confrunta si directorul este obligat sa intervină si sa rezolve aceste probleme. Au loc discuții periodice atât cu familiile beneficiarilor cat si cu beneficiarii.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total 23 , din care:

-    personal de conducere 3

-    personal de execuție 20

-    salariați cu contract individual de munca 19

-    cu convenție civilă de prestări de servicii 0

-    cu contract de voluntariat 4

7.2    Personal calificat în domeniul asistentei sociale:

-    asistenți sociali cu studii superioare 18

-    numărul de personal de alta calificare 2

-    numărul de asistenți sociali cu studii medii 3

7.3    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    numărul: 1

-    Responsabilități: asistentă socială

8.    Date privind coordonatorul unității de asistenta sociala:

Numele: SANZ MIGUEL

Prenumele: JUAN CARLOS

Profesia: Asistent Social

Funcția: coordonator de program (director)

Angajat cu contract individual de muncă

Domiciliul: str. Propășirii, nr.7, sector 1. București.

Telefon: 0720556592

9.    Patrimoniul unități de asistenta sociala:

-    Construcții: 4 case pentru copii și 3 birouri pentru conducere și asistenta sociala

4 ateliere. 1 birou, sala de sport, capela

-    Terenuri: str. Strămoșilor nr.l A. Sector 6. București. 3100 m2

-    Alte mijloacele fixe: Mobilierul caselor și echipament de birou pentru asistenta sociala (25 calculatoare, fax. 2 linii de telefon, 8 imprimante, xerox)

-    Mijloacele de transport: 1

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției

-    îmbunătățirea situației sociale a 32 de copii aflați în situație de risc

-    Integrarea familială și socială pentru copii și tineri care părăsesc centrul rezidențial

-    Implicarea copiilor în activități de timp liber și hobby

Acest program își dorește să creeze posibilitatea acestor copii de a trăi pe viitor cu demnitate, în libertate și de a avea responsabilitatea suficientă care să le permită să scape din cercul din marginalizare și să le dea posibilitatea de a deveni persoane independente.

Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România    Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului sector 6


Director; General, Mar ius Lăcătuș

fee-"


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

iuLi'ftN £ue<w


[Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6
10

ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. 2.4    / 5Q 0 /. WM

DATE

Privind bugetul unității de asistență socială în 2014

Denumirea unității de asistență socială: Centrul de plasament: "Sf. Marcellin Champagnat" Sediul: București, str. Străîmoșilor, nr.l A, sector 6.

Număr de persoane asistate lunar în 2014: 32 - Cheltuielile lunare / persoană asistată 3191,33 lei

Subvenția lunară/ persoană asistată: 2234,35 lei

BUGET 2014

Denumirea

indicatorilor

Total

Trimestru

I 2014

Trimestru

11 2014

Trimestru

III 2014

Trimestru

IV 2014

Venituri totale din

care:

1225700

306425

306425

306425

306425

1. Venituri ale asociații

367710

91928

91928

91928

91928

2. Subvenție acordata în temeiul legii nr. 34/1998

857990

214498

214498

214498

214498

Cheltuieli totale din

care:

1. Cheltuieli de personal

608000

152000

152000

152000

152000

2. Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

214000

53500

53500

53500

53500

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

48000

24000

7200

4800

12000

4. Cheltuieli cu iluminatul

21500

7525

4945

3870

5160

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor: apa, canal, salubrizare, telefon

36500

9125

9125

9125

9125

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoane asistate

35500

8875

8875

8875

8875

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoane asistate

53200

12236

13832

13832

13300

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor

7500

1688

2250

1688

1875

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoane asistate

44500

11125

11125

11125

11125

10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate

35000

8750

8750

8750

8750

11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport

17000

2550

5950

2550

5950

12. Cheltuieli de întreținere și reparații în spațiu destinat copiilor

105000

10500

10500

68250

15750

TOTAL

1225700

301874

288052

338365

297410

II. Utilizarea subvenției

Denumirea indicatorilor

Cheltuielile

totale

Din

subvenție de la consiliul local sector 6

Din venituri proprii

100%

70%

30%

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială

608.000,00

425.600,00

182.400.00

2. Cheltuieli pentru hrană

214.000,00

149.800,00

64.200,00

3. Cheltuieli pentru încălzirea

48.000,00

33.600,00

14.400,00

4. Cheltuieli cu iluminatul

21.500,00

15.050,00

6.450,00

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, gaz, apa. canal, salubrizare, telefon

36.500,00

25.550,00

10.950,00

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

35.500,00

24.850.00

10.650,00

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

53.200.00

37.240,00

15.960,00

8. Cheltuieli de transport pentru persoane asistate și însoțitori lor

7.500,00

5.250,00

2.250,00

9. Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

44.500,00

31.150,00

13.350,00

10. Cheltuieli cu materiale ptr curățenie ptr persoanele asistate

35.000,00

24.500,00

10.500,00

11. Cheltuieli ptr funcționarea mijloacelor de transport

17.000,00

11.900.00

5.100,00

12. Cheltuieli de întreținere și repărații în spațiu destinat copiilor

105.000.00

73.500,00

31.500,00

TOTAL:

1.225.700,00

857.990,00

367.710,00

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând , după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12).. . 1.225.700/72 = 102.142,00 lei

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate / luna (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate / luna). . 102142/ 32= 31.923,00 lei.

Asociația Fraților Mariști ai Școlilor din România


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6