Hotărârea nr. 20/2014

HCL 20 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul specializat pentru copii cu dizabilităţi profunde” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia „Copii în Dificultate”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul specializat pentru copii cu dizabilități profunde” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația „Copii în Dificultate”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București pentru perioada 2011-2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr. 165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 239/12.10.2006 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Sectorului 6 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Fundația „Copii în Dificultate în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului “Centrul specializat pentru copii cu dizabilități profunde”;

-    Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) și cele ale art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială;

t.

t.


în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 158.400 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul specializat pentru copii cu dizabilități profunde” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația „Copii în Dificultate”, conform Anexelor A și B, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘE ^INȚĂ,


Iulian Gheorghe^y

cy


Municir


rcoNs


if u>ești •OCAL


SE... , ti


CONTRASEMNEAZĂ peptru legalitate Secretarul Sectorului 6,

GheorgheSlorîcîca^


Nr.: 20

Data: 30.01.2014


ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr. 2.0    /    0/1,2Q^

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea:Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati profunde

-    tipul de unitate: rezidențial pentru copii cu dizabilitati severe multiple

2.    Sediul unității de asistență socială București, str. Radu de la Afumați, nr.16, sector 2, tel. 0212.103.121

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență socială ale comunității:

Problematica copilului cu dizabilitati severe trebuie abordata in contextul general al problematicii copilului aflat in dificultate, fara a face discriminare intre diferite categorii, fara a accentua dificultățile cu care se confrunta unii fata de ceilalți. Aceasta intrucat toti copiii au dreptul sa se bucure de o viata decenta in condiții care sa le garanteze demnitatea, sa promoveze automomia si sa faciliteze participarea la viata colectivității.

In principalele spitale pentru copii din București sunt internați anual mii de copii cu boli neurologice cu prognostic rezervat, ceea ce dovedește nivelul ridicat al numărului de copii cu boli terminale din comunitate.

Tratamentul copilului cu boli cronice este unul de lunga durata, in general ani de zile si implica internări periodice in spital, in funcție de boala si de stadiul de evoluție. In cazul familiilor sarace. fenomenul abandonului este des intalnit la astfel de copii, ceea ce agraveza situația in care se afla copilul.

Ceea ce diferențiază tratamentul oferit copiilor cu boli neurologice cronice in centrul specializat fata de condițiile de spital este îngrijirea personalizata, atentia si afectivitatea de care se bucura fiecare copil bolnav, atmosfera famiala si suportul emoțional asigurat copiilor, astfel incat speranța de viata este mai mare. iar copilului ii este respectata identitatea sub toate aspectele ei.

Centrul Specializat pentru Copii cu Dizabilitati Profunde acorda servicii adecvate nevoilor specifice copiilor cu boli neurologice cronice, unele dintre ele aflate in faza terminala (microcefalie, hidrocefalie. paralizie cerebrala infantila, tetrapareza spastica, sindrom hipotonic) cu vârste intre 0 si 14 ani. Problematica copiilor cu dizabilitati profunde este foarte complexa, fiind necesara o abordare multidisciplinara: medicala, sociala, psihologica, spirituala. Din experiența practica a organizației, am constatat ca serviciile actuale acordate atat de instituțiile de stat, cat si de furnizorii privați nu acopera toata problematica specifica ingrijirii acestor copii. De obicei intervenția este unidisciplinara si sectoriala: fie numai medicala, fie numai sociala, dar niciodată multidisciplinara. De aceea, noi dezvoltam activitati care acopera toate nevoile identificate in urma evaluărilor complexe ale copiilor: medicale, sociale, emoționale, psihologice pentru ameliorarea stării de sanatate.

Pentru aceasta categorie de copii, cel mai important scop nu este cel de a ajunge la stadiul de dezvoltare specific vârstei lor. ci de a exploata la maxim potențialul si capacitatile copilului, pentru a ajunge la acel nivel care sa ii asigure independenta necesara unei vieți decente, precum si acceptarea de către comunitate, spre a evita marginalizarea si izolarea sociala. Ca urmare a experienței acumulate in 14 ani de activitate, a pregătirii si perfecționării personalului in ingrijirea copilului cu dizabilitati profunde in faza terminala, s-au obtinut progrese semnificative in dezvoltarea copiilor asistați in centru, in condițiile in care in momentul plasării in instituția noastra (cu 5,5 ani sau 11 ani in urma), acești copii erau prognozati cu o speranța medie de viata de cateva luni. Progresele înregistrate se refera la mobilități motrice (isi mișca membrele, stau in șezut, prind obiecte, dezvoltarea deglutitiei care a permis hranirea cu lingurița), imbunatatire in plan afectiv, senzorial, cognitiv.

4.    Serviciile de asistență socială acordate a) găzduire pe perioada nedeterminata; b) asistenta medicala si ingrijire; c) asistenta paliativa; d) suport emoțional; e) recuperare si reabilitare; f) socializare si petrecere timpului liber; f) reintegrare familiala si comunitara.

5.    Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București,sectorul 6

5.2.    Numărul de persoane asistate: 6 copii

5.3.    Criterii de selecționare a persoanelor asistate : beneficiarii sunt selectați in funcție de diagnostic - copii cu boli neurologice incurabile in faze terminale si varsta - intre 0 si 14 ani, copii pentru care s-a dispus o măsură de protecție speciala in condițiile legii.

6.    Descrierea unității de asistență socială:

6.1.    Funcționează din anul din anul 1999 cu acreditare incepand cu anul 2005.

6.2.    Planificarea activităților

a) identificare si selectarea beneficiarilor - se realizează de către specialiștii centrului in colaborare cu cei din unitățile spitalicești din care provin copiii si Direcția Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului;

b)    evaluarea inițiala se realizează de către echipa multidisciplinara a centrului după admiterea in centru, in termen de 5 zile;

c)    intocmirea planurilor individualizate de intervenție, in funcție de caracteristicile si nevoile specifice fiecărui copil; in baza rezultatelor evaluării inițiale sunt intocmite planurile de intervenție specifica pentru următoarele aspecte: nevoi de sanatate si promovare a sanatatii, nevoi de ingrijire, nevoi fizice si emoționale, nevoi de socializare, modalitati de menținere a legaturilor, după caz, cu părinții, familia lărgită, prietenii si alte persoane importante sau apropiate fata de copil si modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi;

d)    desfasurarea programului de intervenție specifica stabilit pentru fiecare copil: pentru fiecare zi este stabilit tipul de activitati ce sunt realizate cu fiecare copil, de către fiecare dintre specialiști: îngrijire personala, hranire, recuperare (kinetoterapie, masaj, terapie prin joc, activitati de stimulare senzoriala si tactila), activitati de socializare, asistenta medicala.

e)    evaluarea periodica a stadiului de recuperare si reabilitare a copilului - la fiecare 3 luni echipa multidisciplinara a centrului realizează reevaluarea situației copilului, întocmește referatul de reevaluare si planurile de intervenție specifica revizuite;

f)    activitati de socializare si petrecere a timpului liber la care participa si copii din comunitate (organizare zile de naștere ale copiilor, serbări cu diferite ocazii: Crăciun, Paste, 1 Iunie), vizite la gradina zoologica, plimbări in parcuri, vizionari piese de teatru, participare la spectacole de circ cu copii a căror stare de sanatate permit aceste activitati;

g)    activitati de informare, sensibilizare si conștientizare a comunității asupra problematicii copilului cu deficiente profunde, in scopul identificării de voluntari si organizarea unei rețele de suport comunitar;

h)    campanii de informare si prezentare a centrului, a serviciilor oferite - prin participare la diferite târguri si expoziții, organizare de întâlniri la sediul centrului cu reprezentanți ai diferitelor societăți comerciale, firme in vederea identificării de potențiali sponsori si voluntari;

i)    dezvoltarea de parteneriate cu instituții publice specializate in domeniul asistentei sociale a copilului, precum si cu organizații nonguvernamentale cu activitati in acest domeniu;

6.3.    Parteneri în proiect și natura parteneriatului

- Fundația Children in Distress Marea Britanie care asigura parțial finanțarea proiectului, precum si asistenta de specialitate si pregătire prin specialiști in domeniu;

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate

In acordarea serviciilor se aplica standardele minime obligatorii privind serviciile pentru protecția copilului in centre de tip rezidențial pentru copii cu dizabilitati prevăzute in Ordinul nr. 27/2004 emis de Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului si Adopție.

Instrumentele de lucru utilizate in centru sunt: anchetele sociale realizate de către asistentul social la domiciliul copilului, planuri de intervenție specifica întocmite de către echipa multidisciplinara după realizarea evaluării complexe si intocmirea referatului de evaluare. Astfel, fiecare specialist din cadrul echipei intocmeste PIS pe aria sa de competenta: PIS pentru terapie si recuperare, PIS pentru sanatatea copilului, PIS pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta, PIS pentru menținerea si dezvoltarea legaturilor cu familia, PIS pentru recreere si socializare.

De asemenea se utilizează fise de evaluare (specifice pentru dezvoltarea motorie, psihica), fise medicale, fise de observație.

Cu reprezentanții legali ai copilului (acolo unde pot fi identificați si contactați) se incheie Contractul pentru acordarea de servicii sociale conform modelului prevăzut in Ordinul nr. 73/17.02.2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordare de servicii sociale, incheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale, emis de MMFPS.

6.4.2 Procedurile de evaluare a serviciilor de asistenta sociala: indicatori calitativi si cantitativi cu privire la: imbunatatirea stării neuromotorii. gradul de abilitate si reabilitare, gradul de socializare, reluarea si imbunatatirea legăturii cu familia.

6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială: a) în cazul unității care asistă persoanele la sediul acesteia:

-    suprafață locuibilă/persoană asistată:86.69 m.p/15 persoane asistate = 5.78 m.p./ persoana; condiții de cazare, numărul de persoane/dormitor: 15 persoane in 2 saloane;

-    condiții de petrecere a timpului liber: sala de joaca si in aer liber in curte;

-    condiții de comunicare cu exteriorul:usi si ferestre;

-    condiții de servire a mesei : pentru copiii care primesc mancarea pasata la lingurița, mesele se servesc in camera multifuncționala;

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate: nu este cazul;

-    grupurile sanitare: nu este cazul; se folosesc scutece de unica folosința

-lavabou: nu este cazul:

-    2 cădite si o cabina de dus la 15 persoane asistate;

-    condițiile de preparare și servire a hranei blocul alimentar are o suprafața de 27,2 m.p. si este compartimentat astfel: bloc alimentar pentru prepararea hranei, oficiul spalarea veselei, încălzire biberoane, hol; blocul alimentar este pavat cu gresie, prevăzut cu sifoane de pardoseala, pereții sunt placați cu faianța pana la inaltimea de 1,80; bucataria este dotata cu mese cu suprafețe de inox, chiuvete de inox, aragaz de inox cu patru ochiuri si cuptor, frigider mare pentru alimente, frigider mic pentru probe alimentare, frigider pentru personal, cuptor cu microunde, plita cu butelie, dulap din pal melaminat cu suprafețe lavabile, sterilizator pentru sterilizarea biberoanelor, hota inox, etajera inox; pentru a respecta normele de igiena si circuitele funcționale prevăzute de legislație, suprafețele de lucru si chiuvetele cu bazine din inox au destinații precise pentru prepararea hranei, spalarea legumelor si fructelor, spalarea biberoanelor si vaselor, umplerea biberoanelor, sterilizarea biberoanelor.

b) în cazul unității care asistă persoanele la domiciliul acestora:

-    frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână: nu este cazul;

-    posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu alte persoane asistate sau cu familia:nu este cazul;

-    posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială:nu este cazul;

-    condiții de transport al mesei: nu este cazul;

-    operativitatea intervenției :nu este cazul.

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate): 1 medic + 1 asistent social + 1 asistent medical + 3 mame sociale (îngrijitoare) + 1 kinetoterapeut + 1 logoped = 8 persoane/ âpersoane asistate; 1,33 persoana calificata/ persoana asistata.

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite: exista Registru de Reclamatii si Sugestii in care părinții sau reprezentanții legali ai copiilor pot nota nemulțumirile lor. reprezentantul legal al copilului se poate adresa direct, telefonic sau in scris conducerii fundației; se realizează controale periodice de către reprezentanții din cadrul Serviciului Programe,D.G.A.S.P.C. Sector 6.

7.    Resurse umane:

7.1.    Numărul total de personal:7, din care:

-    de conducere: 1;

-    de execuție: 6;

-    cu contract individual de muncă:7

-    cu contract de voluntariat: nu este cazul.

7.2.    Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care:

-    asistenți sociali cu studii superioare : 1;

-    asistenți sociali cu studii medii: nu este cazul;

-    personal cu altă calificare: nu e cazul;

7.3.    Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

-    număr: 7 (1 asistent medical. 2 mame sociale, 2 terapeuți recuperare-norma 2h/zi, 1 asistent social- norma 2h/zi)

-    responsabilități: îngrijire medicala, asistenta sociala, terapie, evaluări periodice

8.    Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Serban

Prenumele: Carmela Profesia: asistent medical

Funcția în asociație/fundație: asistent medical sef

Angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata nr. 1177/21.04.2005

9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala:

-    construcții: imobilul din str. Radu de la Afumați, nr.16, sector 2, București, alcătuit din trei corpuri de clădiri cu suprafața de 464 m.p. (Conform incheierii intabularii dreptului de proprietate nr. 25200 / 10.10.2006 încheiata intre Fundația Romanian Children’s Aid si Fundația Copii in Dificultate care este anexata) in valoare de 1316.000 Lei;

-    terenuri 230 m.p.:

-    alte mijloace fixe: 28106 Lei

-    mijloace de transport: 1 microbuz - 163074 Lei

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

-asigurarea unor condiții corespunzătoare de viață;

-    asigurarea unui regim de viață adecvat stării de sănătate și nevoilor specifice copiilor;

-    asigurarea unor condiții igienico-sanitare și de locuit corespunzătoare;

-    atingerea potențialului maxim de dezvoltare psiho-motorie a copiilor.

Director General D.G..A.S.P.C. Sector 6 Marius Lăcătuș


Director executiv Valentina ZahariaPREȘEDINTE DE ȘEDINȚA

_ț (j O

r ' ^Udureșt'i

CON:. ' ‘JU.OCAL SEo ; Ori 6
ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. 2Q / W.Q!. 20!1/

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2014

Denumirea unității de asistență socială: Centrul specializat pentru copii cu dizabilitati profunde

Sediul: București, str. Radu de la Afumați nr.16, sector 2

Număr de persoane asistate lunar : 6. Subvenția lunară/persoană asistată: 2200 lei I. Bugetul

mii lei

|    Denumirea indicatorului

I TOTAL |

1 1

Trim. I

Trim. 11

JTrim. III 1

|Trim.

1

IV|

Venituri totale, din care:

1 1

1 1. Venituri ale

1 1

I    asociației/fundației*l)

1 1

1

1

1 2. Subvenție acordată în temeiul

I    Legii nr, 34/1998

1158400 |

1 1

39600

39600

1 39600

1

| 39600

1

I    Cheltuieli totale, din care:

I 2202281

1    *2) - *3)

1 1

1

1

1    1. Cheltuieli de personal*^)

1160248 |

1 2. Cheltuieli cu hrana pentru

1 22320 |

1

|    persoanele asistate

1 1

1

1

I 3. Cheltuieli pentru încălzirea

| 1000 |

250

250

|    250

|    250

I    și prepararea hranei

1 1

1

1

1 4. Cheltuieli cu iluminatul

I 2100 |

525

525

I 525

|    525

1 5. Cheltuieli pentru plata

I 3000 |

750

750

1    750

1    750

serviciilor, apă, canal,

1 1

1

1

1    salubrizare, telefon

1 1

1

1

1 6. Cheltuieli cu materiale

1 1

1

1

I    didactice pentru persoanele

1 o |

0

0

1    o

l    o

1    asistate

1 1

1

1

I 7. Cheltuieli cu obiecte de

1 1

1

1

inventar de mică valoare sau

1 1

1

1

I    scurtă durată și echipament

1 o |

0

0

1    o

1 o

I    pentru persoanele asistate

1 1

1

1

I 8. Cheltuieli de transport pentru

1 1

1

1

|    persoane asistate și

1 o |

0

0

1    o

1    o

|    însoțitorii lor

1 1

1

1

I 9. Cheltuieli cu materiale

1 1

1

1

|    sanitare pentru persoanele

|    156001

3900

3900

|    3900

|    3900

1    asistate

1 1

1

1

|10. Cheltuieli cu materiale

1 1

1

1

I    pentru curățenie pentru

I 1800 |

450

450

|    450

I 450

1    persoanele asistate

1 1

1

1

111. Cheltuieli pentru

1 1

1

1

funcționarea mijloacelor de

1 1

1

1

|    transport specific activității

600 |

150

150

|    150

|    150

1    unității de asistență

1 1

1

1

1    socială*5)

1 1

1

1

112. Alte cheltuieli (consumabile

1 1

1

1

de birou, piese de schimb,

1 0 |

0

1    o

1 o

I    reparații etc.)

1 1

1 1

1

1

1

1

* 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în

natură la prețul pieței.


*2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1 - 11 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singură natură.

*4) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului

calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială.

*5) Din subvenția acordată pot fi acoperite cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială.

II. Utilizarea subvenției

Denumirea indicatorului

1.    Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă efectiv la acordarea serviciilor de asistență socială

2.    Cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

3.    Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

4.    Cheltuieli cu iluminatul

5.    Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon

6.    Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.    Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

8.    Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

9.    Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate

10.    Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate

11.    Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

Total

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12): 18352 Lei

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/lună) : 3058,72 Lei


mii lei

Cheltuieli|Din

subvenție I la bugetul| stat/localI

1

Din venituri proprii

totale

1 de

1 de

1

160248

I

1

1

1

1

1

129800    |

1

30448

22320

1

1

1

1

10640    |

11680

1000

1

1

1

1

0    I

1000

2100

1

1

1

0 1

2100

4800

1

1

1800 |

1

3000

2560

1

1

1

1

1560    |

1

1000

0

1

1

1

1

1

0 1

1

0

0

1

1

1

1

1

1

0 1

1

0

23400

1

1

1

1

13400    |

1

10000

3200

1

1

1

1

1200 |

1

2000

600

1

1

1

1

1

1

0    I

1

1

1

600

220228

158400    61828

Director General DGASPC Sector 6


Marius Lăcătuș

//* .

I oș ^4

W W

\ O/ ,


Director Executiv

Valentina Zaharia


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ

MiiucAft i ©HOCifcStfib

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6