Hotărârea nr. 2/2014

HCL 2 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanţarea obiectivelor de investiţii şi a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 -149,0.P. 12. 711311, București, Tel. 037/620.44.98/99; Fax. 037/620.44.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții și a unor programe de dezvoltare pe fonduri externe nerambursabile

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Economice;

Ținând cont de prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă utilizarea sumei de 19.590.987,88 lei din excedentul anului 2013, astfel: 19.049.011,99 lei pentru finanțarea obiectivelor de investiții privind reabilitarea termică a imobilelor de locuit din sectorul 6 și a sumei de 541,975,89 lei, pentru finanțarea unor programe de dezvoltare, pe fonduri nerambursabile, derulate de Administrația Școlilor, D.G.A.S.P.C. și Primăria Sectorului 6.

Art 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINr

Iulian GheorgheCONTRASEMNEAZĂ ntru legalitate

Municipi

ICONSil


__Secretarul Sectorului 6,

Bucureștii < K r>^ r SECTO    Gheorghe Floricică

'.T*,


Nr.: 2

Data: 30.01.2014