Hotărârea nr. 19/2014

HCL 19 – Hotărâre privind aprobarea cofinanţării necesare pentru asigurarea sustenabilităţii, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulţii cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundaţia “Estuar”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării necesare pentru asigurarea sustenabilității, în anii 2014-2015, a proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Fundația “Estuar”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 București pentru perioada 2011-2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 20/27.01.2011 privind aprobarea participării D.G.A.S.P.C. Sector 6, în calitate de partener, în cadrul proiectului „Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373 și a cheltuielilor legate de implementarea acestuia, pentru perioada 2011-2012;

-    Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2), lit. a), precum și cele ale art. 81, alin. (2) lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea pentru asigurarea sustenabilității, în anii 2014-2015, a proiectului ”Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală”, ID 64373, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.2. „îmbunătățirea accesului și a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Art. 2. Se aprobă finanțarea din bugetul Consiliului Local Sector 6 cu suma de 1.265.940 lei, reprezentând suma aferentă D.G.A.S.P.C. Sector 6 din totalul cheltuielilor în valoare de 1.351.920 lei, pentru anii 2014-2015, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Iulian Gheorghe J |

Nr: 19

Data: 30.01.2014

î^nScipTui Bucureștii jCONSlUUL LOCz

CONTRASEMNEAZĂ ~ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Flori^ît^

ANEXA

la H.C.L.S6Nr. /!$    1^0.0420ti

DIRECȚIA DENERALĂ DE ASISTENȚĂ    FUNDAȚIA ESTUAR

SOCIALĂ I PROTECȚIA COPILULUI

SECTOR 6

BUGET "Servicii integrate de dezvoltare profesională pentru adulții cu probleme de sănătate mintală" - 2014 - 2015

LINII DE BUGET

ROL

Unitate

Nr.

Unitati

Cost

unitate

Estuar

DGASPC 6

Cost total

Taxe

salariate

Salariu

net/angajat

ONORARII PERSONAL TEHNIC PROIECT

21.180

857.460

878.640

1 coordonator centru de zi

luna

24

4.560

0

109.440

109.440

2060

2500

1 responsabil proiect Estuar

luna

24

3.650

21.180

66.420

87.600

1650

2000

1 asistent social

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

1 psiholog

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

1 consilier vocational

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

1 psihiatru

luna

24

2.700

0

64.800

64.800

1200

1500

1 terapeut ocupational

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

2 locuri de munca protejat- persoane cu probleme de sanatate mintala

luna

24

1.100

0

26.400

26.400

450

650

1 jurist

luna

24

2.700

0

64.800

64.800

1200

1500

1 psihopedagog DGASPC 6

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

1 responsabil proiect DGASPC 6

luna

24

3.650

0

87.600

87.600

1650

2000

0

transport local pentru echipa de proiect x 24 luni

luna

24

500

0

12.000

12.000

ACTIVITATI TERAPEUTICE

0

48.000

.

Activitati cu caracter instructiv,educativ, terapeutic

luna

24

500

0

12.000

12.000

Activitati cu caracter lucrativ

luna

24

500

0

12.000

12.000


Director general MariusrLăcâtuș


Director executiv Amedeea Enache