Hotărârea nr. 183/2014

HCL 183 – Hotărâre privind aprobarea modelului de act adiţional la contractele de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuşi”- Bloc I

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de act adițional la contractele de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși”- Bloc I

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6;

Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile Legii nr. 114/1996 - Legea locuinței, republicată,

cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

Ținând cont de Decizia nr. 118/22.07.2013 emisă de Curtea de Conturi, Camera de Conturi a Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modelul de Act Adițional la contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși” -Bloc I, potrivit Anexei nr. 1 (Act adițional la Contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși” - Bloc I) și Anexei nr. 2 (Fișă de calcul) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Anexa nr. 1 (Act adițional la Contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință pentru tineri din Cartierul „Constantin Brâncuși” - Bloc I) și Anexa nr. 2 (Fișă de calcul), vor fi utilizate de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Danii Tulugea ,Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate, Secretarul Sectorului 6,

GhcorgFie Floricică""


Nr.: 183

Data: 11.12.2014


ANEXA NR. 1

la H.C.L. S. 6 nr. 183/11.12.2014

ACT ADIȚIONAL

nr._din data de_

la Contractul de închiriere pentru suprafețele cu destinația de locuință nr._/_

Contractul de închirere nr._ din data de _, se modifică și se

completează după cum urmează:

CAP. I. PĂRȚILE CONTRACTULUI

Statul Român-Municipiul București, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6, în calitate de administrator al locuințelor situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, cu sediul în București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, reprezentat de Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, prin Director General_, în calitate de locator,

Și

_, legitimat cu B.I/C.I. seria _ nr._,

C.N.P._în calitate de locatar, a intervenit prezentul Act adițional:

CAP. II. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Se modifică după cum urmează:

Adresa la care se află locuința închiriată este în Str._

_nr_bl.__sc.__et._ap._Sector 6, București.

Locuința care face obiectul închirierii va fi folosită de locatar și de membrii familiei sale astfel: locatar_, soț/soție_, fiu_,fiică_.

CAP. III. DURATA CONTRACTULUI

Se modifică după cum urmează:

Se prelungește Contractul de închiriere _din data de _ pe o

perioadă de 1 (unu) an de la data de_la data de _.

CAP. IV. PREȚUL CHIRIEI

Se modifică după cum urmează:

Pentru titularii de contract care au împlinit vârsta de 35 de ani chiria se recalculează în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, potrivit Fișei de calcul prevăzută în Anexa la prezentul Act adițional.

Pentru titularii de contract care nu au împlinit vârsta de 35 de ani se aplică prevederile contractuale existente privind calcul chiriei până la împlinirea vârstei de 35 de ani.

Calculul chiriei se va efectua la cursul de schimb lei/euro în vigoare la data încheierii prelungirii contractului de închiriere.

CAP.V OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR Se completează după cum urmează: a) Locatorul se obligă:

- Să respecte prevederile art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pentru părțile comune ce îi revin, în scopul prevenirii și reducerii riscului de producere a incendiilor.

b) Chiriașul se obligă:

-    Să respecte prevederile art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pentru spațiul din folosința exclusivă, în scopul prevenirii și reducerii riscului de producere a incendiilor.

-    Titularul de contract sau membrii familiei acestuia se obligă ca orice modificare survenită în situația locativă a lor să o aducă imediat la cunoștință Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 București;

CAP. VII CLAUZE SPECIALE

Se completează după cum urmează:

Evacuarea locatarului se face în baza unei hotărâri judecătorești irevocabile, iar locatarul este obligat să plătească chiria prevăzută în contract și întreținerea aferentă pănă la data executării efective a hotărârii de evacuare.

Celelalte prevederi ale contractului rămân neschimbate.

Prezentul act adițional a fost încheiat în 2 exemplare câte unul pentru fiecare parte.

Locator,ANEXA NR. 2

la H.C.L. S. 6 nr. 183/11.12.2014 ANEXĂ

la Actul adițional nr......../............

MUNICIPIUL BUCUREȘTI SECTORUL 6

Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 București

FIȘA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare a locuinței deținute

De chiriașul.................................................................

A

In baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe (Anexa 16 din H.G. nr. 962/2001 - privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe).

ZONA:

UNITATE LOCATIVĂ........CAMERE

LOCATAR

NUME ȘI PRENUME


Numărul

de

camere

Adc - m2

LEI

Preț/ ni2

Adc

Valoarea

de

înlocuire

Amortizare în 30 de ani

Cheltuieli

de

întreținere + RC

Cheltuieli

RK

Cheltuieli de administrare

Cheltuieli nete anuale

Chirie lunară pentru locuințele

pentru tineri

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

(1)X

(2)

(3): 30

(3)X

0,4%

(3)X

0,51%

(3)X

0,2%

(4)+(5)+

(6)+(7)

(8):12

LOCATOR

ÎNTOCMIT

DIRECTOR GENERAL

Legendă:

Adc = valoarea construcțiilor noi RC = reparații curente RK = reparații capitale

Cotele de cheltuieli și modul de calcul al chiriei lunare pentru locuințele construite prin A.N.L., în situația în care titularii de contract au împlinit vârsta de 35 ani.

Stabilirea prețului/m.p. = Val. Inventar imobile/Arie construită desfășurată totală =

lei/m.p.


Valoarea de înlocuire pt. Apartament (Vi) = Adc apartament X preț/m.p.

•    Cota reprez. Amortizarea = valoarea de înlocuire apartament: 30 ani

•    Cota cheltuieli de întreținere și reparații curente = Vi X 0,4%

•    Cota cheltuieli de reparații capitale = Vi X 0,51%

•    Cota cheltuieli administrare = Vi X 0,2%

Cheltuieli nete anuale = suma cheltuielilor de întreținere, reparații curente, reparații capitale, amortizare, cheltuieli administrative

Impozit anual = 0

Chiria netă anuală = Cheltuielile nete anuale

Chiria netă lunară = Chiria netă anuală: 12

DIRECTOR ECONOMIC,

PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ


Danii Tulugea