Hotărârea nr. 182/2014

HCL 182 – Hotărâre privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuinţele din Cartierul „Constantin Brâncuşi”

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de Specialitate al Direcției de Administrare a Fondului

Locativ Sector 6;

Văzând Raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare

-    Codul civil;

-    Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul

Civil;

-    Ordonanța nr. 6/2014 pentru modificarea și completarea art. 10 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

-    Hotărârea nr. 644/2014 privind modificarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1263/2005 privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului și din administrarea Agenției Naționale pentru Locuințe, în proprietatea publică sau, după caz, în proprietatea privată a Municipiului București și în administrarea Consilului Local al Sectorului 6;

în conformitate cu Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă modelul de contract de vânzare cu plata în rate pentru locuințele din Cartierul „Constantin Brâncuși”, sector 6, conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă modelul de Proces Verbal de Predare - Preluare a dreptului de proprietate la contractul de vânzare cu plata în rate, conform Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.


lunicipiul Bucureștii ONSILIUL LOCAL


SECTOR 6


CONTRASEMNEAZĂ, pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6.


ANEXA NR. 1

la H.C.L.S. 6 nr. 182/11.12.2014

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

CONTRACT DE VÂNZARE CU PLATA ÎN RATE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art. 1.1 Statul Român - Municipiul București, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6 prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ, cu sediul în București, Strada Valea Oltului nr. 31-35, Bl. Corp A+B, et. 1, sector 6, cod unic de înregistrare 26479633, cont R037TREZ7065006XXX009164 deschis la Trezoreria Sector 6 în calitate de administrator al locuințelor

situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, reprezentat de Director General ............................și Director

Economic.....................în calitate de vânzători,

Și

.......................................... soț/necăsătorit, identificat, cu C.I................... seria.......... nr..........

CNP..............................., cetățean român, având domiciliul în București,.........................

...................................................................................în calitate de cumpărător,

.......................................... soție/necăsătorită, identificată, cu C.I................... seria..........

nr.......... CNP..............................., cetățean român, având domiciliul în București,...................................

................................................................................în calitate de cumpărătoare,

denumit/ți în continuare “cumpărătorul”,

Art. 1.2. în baza Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, a Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, modificată și completată și a Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației

Publice nr........./....... privind aprobarea prețurilor de vânzare a locuințelor construite prin A.N.L. cu plata

în rate, se încheie prezentul contract de vânzare cu plata în rate.

Ca urmare a cererii nr......../................în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea nr. 152/1998

s-a încheiat prezentul contract de vânzare cu plata în rate.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea imobilului cu plata în rate, cu destinația de locuință situat în Cartierul Constantin Brâncuși, Strada..............................

nr.........bl............scara..................ap........................sector 6.

Imobilul face parte din blocul de locuințe ...... situat în Cartierul „Constantin Brâncuși” din

Municipiul București, la adresa .................................................... cu număr cadastral

......................................................., intabulat în Cartea Funciară nr............................a localității București,

conform încheierii nr..................................., emisă de O.C.P.I. București este compus din:

Apartamentul nr....., situat la etajul ...., sc......, în bl........, Sector 6, compus din..........cameră/e

și dependințe, cu următoarele suprafețe utile: cameră ............ m.p., cameră............ m.p., cameră............

m.p., sas ....... m.p., bucătărie ......... m.p., grup sanitar ....... m.p., având suprafața utilă de ........ m.p.,

balcon .....m.p., rezultând suprafața totală de.............m.p..

Cotă parte de construcții și instalații in procent de.........%,.........m.p..

în prețul apartamentului este inclus și prețul cotei părți corespunzătoare .........% din centrala

termică.

Art. 2.2. Locuința ce se vinde este ocupată de cumpărător în baza contractului de închiriere nr. ......................, modificat și completat în baza actelor adiționale nr....................................................

Art. 2.3. Contractul de închiriere nr............................., modificat și completat în baza actelor

adiționale nr.......................................... existent pentru locuință, încetează de drept la data încheierii

prezentului contract, fără punere în întârziere și fără nicio altă formalitate.

Art. 2.4. Vânzătorul, prin reprezentant, declar că am pus la dispoziția cumpărătorului certificatul

de performanță energetică a clădirii înregistrat sub nr....................... certificat întocmit de inginer auditor

energetic......................................... conform căruia imobilul este clasificat în clasa energetică.........., iar eu,

cumpărătorul, declar că am primit acest certificat și am luat cunoștință despre conținutul acestuia.

III.    TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE

Transferul dreptului de proprietate cu toate atributele sale asupra locuinței se produce după achitarea integrală a valorii de vânzare, cu îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege;

Predarea-preluarea dreptului de proprietate se va efectua pe bază de proces-verbal încheiat între vânzător și cumpărător, Ia data achitării integrale a valorii de vânzare.

Transferul dreptului de proprietate se va efectua prin procesul verbal de predare-primire a dreptului de proprietate și intră în sarcina cumpărătorului să finalizeze procedurile de publicitate imobiliară.

Odată cu dreptul de proprietate asupra locuinței se dobândește și dreptul de proprietate asupra cotelor-părți de construcții și instalații, precum și asupra dotărilor care, prin natura lor, nu

se pot folosi decât în comun, în cotă - parte de_% (mai puțin adăpostul ALA) conform

prevederilor legale în vigoare.

Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, titularul contractului dobândește și dreptul de folosință asupra cotei - părți de teren aferente acesteia pe durata existenței clădirii, în suprafață de_,în conformitate cu prevederile legale în materie.

Centrala termică aferentă imobilului (scara)_ce se vinde, rămâne în administrarea

vânzătorului până la vânzarea a jumătate plus unu din numărul locuințelor ce le deservesc.

IV.    MODALITATE DE DOBÂNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

Art. 4.1. Dreptul de proprietate asupra imobilului descris mai sus a fost dobândit în baza

întreg cartierul este compus din teren intravilan în suprafață de ................... (din măsurători)

..............(din acte) și construcțiile -...............................................................................................

V.    PREȚUL IMOBILULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 5.1. Prețul de vânzare al apartamentului este de ....................................., inclusiv T.V.A.

conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr....../........... și calculat

conform adresei D.A.F.L. Sector 6 nr.................

Prețul include și comisionul de 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinței, conform art. 10 lit. d) din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

(a)    a.l. Prețul de_(inclusiv T.V.A.) reprezintă:

Avans, minim 15% de_lei și comision 1% pentru acoperirea cheltuielilor de

evidență și vânzare de _lei, achitat prin transfer bancar sau la casieria unității cu

chitanta/o.p. nr_, în contul nr. R037TREZ7065006XXX009164 deschis la

Trezoreria Sector 6.

a.2. Diferența de preț în sumă de_lei, reprezintă: valoarea totală diminuată cu avansul în

sumă de_lei, și valoarea procentului adăugat în funcție de dobânda de referință a Băncii

Naționale a României, la care se adaugă 2 (două) puncte procentuale în sumă de _lei.

Aceasta va fi achitată în rate lunare egale în sumă de    lei pe termen de_ani.

Ratele se vor achita la casieria vânzătorului sau prin transfer bancar, având 30 de zile scadența de la_ale lunii.

(b)    Până la achitarea valorii integrale de vânzare a locuinței,imobilul rămâne în administrarea Direcției de Administrare a Fondului Locativ Sector 6.

(c)    Cumpărătorul se obligă să achite ratele lunare la scadență. Pentru neachitarea la termenul scadent a obligațiilor de plată, datorează majorări de întârziere în cuantum de 2% din valoarea

obligațiilor restante. în cazul neachitării a trei rate consecutive, contractul de vânzare se consideră reziliat de drept, fără nicio altă formalitate, titularul contractului fiind considerat de drept în întârziere și având obligația de a preda locuința la data notificată.

(d)    Cumpărătorul are posibilitatea achitării în avans, în totalitate sau parțial, a ratelor rămase, inclusiv dobânda, până la data achitării integrale.

(e)    în cazul rezilierii contractului în temeiul lit. c), titularul contractului este decăzut din dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate, acestea constituindu-se în venituri la A.N.L..

VI. DECLARAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 6.1. Eu/Noi, ...................................... declar/ăm cunoscând sancțiunile prevăzute de Codul

Penal privind falsul în declarații că am/nu am copii și/sau alte persoane aflate în întreținere și nu dețin nicio locuință proprietate personală, inclusiv casă de vacanță.

Art. 6.2. Subsemnatul/subsemnații cumpărător/cumpărători, .......................................... declar/ăm

pe proprie răspundere cunoscând prevederile Codului Penal cu privire la falsul în declarații că sunt/em căsătorit(i)/necăsătorit(i).

Art. 6.2.1. Costul utilităților pentru apartamentul ce face obiectul prezentului contract, a fost achitat integral de către cumpărător, acesta fiind beneficiarul contractelor încheiate cu furnizorul de utilități.

VIL OBLIGAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI

Art. 7.1. Eu/Noi, declar/declarăm că sunt/suntem de acord cu instituirea interdicției de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data transmiterii proprietății în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, interdicție care se va nota în Cartea Funciară după înscrierea dreptului de proprietate.

Art. 7.2. Cumpărătorul se obligă să nu înstrăineze locuința, prin acte între vii, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data transmiterii proprietății prin procesul verbal de predare - primire, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.2.1. Interdicția de înstrăinare a locuinței pe o perioada 5 ani de la transmiterea proprietății se înscrie în Cartea Funciară, potrivit Legii nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare, clauză cu care, eu cumpărătorul mă declar în mod expres de acord.

Art. 7.3. Cumpărătorul se obligă și se declară de acord în mod expres să continue raporturile de administrare cu vânzătorul imobilului, până la înființarea asociației de proprietari.

Art. 7.4. Cheltuielile ocazionate de perfectarea prezentului contract de vânzare sunt suportate integral de către Cumpărător.

Art. 7.5. Eu, cumpărătorul declar că înțeleg și sunt de acord, să permit furnizorilor de utilități, accesul gratuit la mașinile și/sau echipamentele pe care aceștia le deservesc.

Art. 7.6. Eu, cumpărătorul, declar că mă oblig să înregistrez prezentul contract la organele fiscale în termen de 30 zile calendaristice, de la data transmiterii dreptului de proprietate.

Art. 7.7. Am luat la cunoștiintă că înscrierea mea ca proprietar deplin în Cartea Funciară a imobilului se va face doar în momentul când voi/vom achita integral obligația de plată a valorii de vânzare.

VIII. DECLARAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 8.1. Vânzătorul, prin reprezentant, declară că bunul imobil ce face obiectul prezentului act nu a fost înstrăinat, grevat de sarcini, servituți, nu este clasat ca monument istoric, ansamblu sau sit arheologic, nu face obiectul unor litigii sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății în baza legilor speciale, nu face obiectul unor contracte de închiriere, cu excepția contractului de închiriere încheiat între părțile contractante, conform Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată.

Art. 8.2. Vânzătorul, declar că, se va institui interdicția de vânzare pe o perioada de 5 ani de la data transmiterii proprietății către cumpărător în conformitate cu prevederile Legii nr. 152/1998

privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare, interdicție care se va nota în Cartea Funciară după înscrierea dreptului de proprietate pe numele cumpărătorului.

IX.    OBLIGAȚIILE VÂNZĂTORULUI

Art. 9.1. Transmisiunea proprietății cu toate atributele sale se face după achitarea valorii integrale a unității locative de vânzare, cu îndeplinirea formalităților cerute de lege;

Art. 9.2. Pentru prezentul contract a fost emisă Adeverința din data ............................, de către

Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6, administratorul Cartierului “Constantin Brâncuși” din Municipiul București, Sector 6, din care rezultă că toate datoriile către D.A.F.L. sunt achitate la zi, precum și toate obligațiile financiare pe care cumpărătorul le-a avut pe durata derulării contractului de închiriere, în calitatea sa de chiriaș, si se obligă să achite în continuare.

în Cartea Funciară a imobilului, notarul public va nota sub rezervă, dreptul de proprietate al cumpărătorului conform art. 902 alin. (2) pct. 9 din Codul Civil.

X.    RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 10.1. Vânzătorul, prin reprezentant, garantez pe cumpărător contra evicțiunii și a viciilor apartamentului conform prevederilor art. 1695 și art. 1707 din Noul Cod Civil.

XI.    ALTE CLAUZE

Art. 11.1. Forța majoră exonerează de răspundere contractuală partea care o invocă în condițiile

legii.

Art. 11.2. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor

persoane, după cum rezultă din extrasul de carte funciară pentru autentificare nr....... din data de..........

eliberat de Biroul de cadastru și publicitate imobiliară sector 6 București.

Art. 11.3. Taxele de autentificare (fără T.V.A.) au fost calculate la suma de ..................... ,

conform adresei nr.................... emisă de Direcția de Administrare a Fondului Locativ al Sectorului 6

București, reprezentând prețul vânzării conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr............și H.C.L.Sector 6 nr. 69/31.05.2011.

Art. 11.4. Noi, părțile, declarăm că am luat la cunoștință că operațiunea de intabulare definitivă a dreptului de proprietate în Cartea Funciară asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de vânzare cumpărare cu plata în rate va fi efectuată la data transferului dreptului de proprietate.

Transferul dreptului de proprietate se va efectua la data achitării integrale a valorii de vânzare prin proces verbal de predare-primire a dreptului de proprietate și intră în sarcina cumpărătorului să finalizeze procedurile de publicitate imobiliară.

Art. 11.5. Eu/Noi cumpărătorul/cumparatorii mă/ne declar/ăm în mod expres de acord cu clauzele menționate în prezentul contract de vânzare cu plata în rate.

Art. 11.6. Noi, părțile contractante, prin reprezentant și în nume propriu, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că el corespunde voinței și condițiilor stabilite de noi, de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.

Art. 11.7. Actele care au stat la baza autentificării prezentului contract de vânzare sunt

Prezentul contract s-a întocmit în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate din care: 1 (un) exemplar rămâne la vânzător, respectiv Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și 4 (patru) exemplare rămân la cumpărător.

VÂNZĂTOR,    CUMPĂRĂTOR,

Reprezentat de


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Darțil Tulugek    | M


v^whjnicipiul București CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 2

la H.C.L.S. 6 nr. 182/11.12.2014

Consiliul Local Sector 6 București


Proces Verbal de Predare - Preluare a dreptului de proprietate la contractul de vânzare cu plata în rate încheiat azi............................

Statul Român - Municipiul București, în calitate de proprietar, prin Consiliul Local Sector 6 prin Direcția de Administrare a Fondului Locativ, cu sediul în București, Strada Valea Oltului nr. 31-35, Bl. Corp A+B, et. 1, sector 6, cod unic de înregistrare 26479633, cont R037TREZ7065006XXX009164 deschis la Trezoreria Sector 6 în calitate de administrator al locuințelor

situate în Cartierul „Constantin Brâncuși”, reprezentat de Director General ............................și Director

Economic.....................în calitate de vânzători,

Și

..........................................soț/necasătorit, identificat, cu C.I...................seria.......... nr..........

CNP..............................., cetățean român, având domiciliul în București,

................................................................................în calitate de cumpărător,

.......................................... soție/necasătorită, identificată, cu C.I................... seria..........

nr.......... CNP..............................., cetățean român, având domiciliul în București,

................................................................................în calitate de cumpărătoare,

denumiți în continuare “cumpărătorul”,

Prin prezenta se confirmă achitarea integrală a valorii totale de vânzare a unității locative prin încasarea ultimei rate în sumă de_lei la data de_.

în baza contractului de vânzare cu plata în rate.....................autentificat sub nr......................

....................................... am procedat, vânzătorul la predarea dreptului de proprietate cu toate

atributele sale asupra locuinței situate la adresa din București, ....................................., și

cumpărătorul la preluarea acestuia.

îndeplinirea formalităților de publicitate cerute de lege va fi efectuată de cumpărător.

Prezentul proces verbal s-a întocmit în 1 (un) exemplar original, care rămâne în arhiva biroului notarial public împreună cu 1 (un) duplicat al acestuia, urmând ca părților să li se elibereze un număr de 5 (cinci) duplicate din care: 1 (un) exemplar rămâne la vânzător, respectiv Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 și 4 (patru) exemplare rămân la cumpărător.

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Danii Tulugea


Reprezentat de


ulv L l^VurMcipiu! București , CONSILIUL LOCAL 1 SECTOR 6