Hotărârea nr. 181/2014

HCl 181 – Hotărâre privind anularea creanţelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice şi juridice

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind anularea creanțelor fiscale în cuantum de până la 40 lei, aflate în sold la data de 31.12.2014, datorate de persoanele fizice și juridice

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6;

Luând act de Raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) și (3) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la data de 31.12.2014, mai mici de 40 lei, înregistrate în evidențele fiscale ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Sector 6, pentru contribuabilii persoane juridice în sumă de 8.228,51 lei, iar pentru contribuabilii persoane fizice în sumă de 141.258,24 lei.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Nr.: 181

Data: 11.12.2014