Hotărârea nr. 180/2014

HCL 180 – Hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuinţe realizate în cadrul Programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuşi”, rãmase vacante pe perioada exploatãrii în regim de închiriere

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării

în regim de închiriere

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative;

Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, modificată și completată, ale art. 15 alin. (5), (6), (7), (8) și (9) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 modificată și completată, pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 159/2009, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 181/2006;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului 6;

în temeiul art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă lista de repartizare a unui lot de locuințe realizate în cadrul Programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, în cartierul “Constantin Brâncuși”, rămase vacante pe perioada exploatării în regim de închiriere, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa Primarului Sectorului 6, în termen de 7 zile de la afișarea listei.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Municipiu! București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,


Gheorghe Floricică

ANEXĂ

la H.C.L.S. 6 nr. 180/11.12.2014

LISTA DE REPARTIZARE LOCUINȚE ANL, MIȘCAREA A II A


Nr.

Crt.

Nume și Prenume

Nr. și data registratură

Punctajul

total

Punctajul SL

Data nașterii

Nr. camere repartizate

1.

ALEXANDRESCU

RUXANDRA-IOANA

55004/31.07.2006

45

16

19.08.1981

2 CAMERE

2.

SIMIONESCU

MARIUS-IONUT

_2_

10600/02.05.2007

44

20

26.07.1982

2 CAMERE

3.

PREDA MARIANA-MARINELA

4939/15.11.2006

40

16

04.08.1979

GARSONIERĂ

4.

MANOLACHE

FELICIA-FLORINA

5038/16.11.2006

40

16

06.04.1979

GARSONIERĂ

5.

LĂPUȘNEANU

DIANA

5462/21.1 1.2006

40

16

26.05.1982

GARSONIERĂ

întocmit conform „art. 15” din H.G. nr. 962/2001.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Danii Tulugea


lunicipiul București CONSILIULWCAL SECTOR 6