Hotărârea nr. 18/2014

HCL 18 – Hotărâre privind aprobarea derulării şi finanţării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului ,,Centrul Comunitar Ghencea” desfăşurat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia „Sfântul Arhidiacon Ştefan”

/■

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147-149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 318.01.47; Fax.318.01.52

HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    H.C.L. Sector 6 nr. 159/29.11.2011 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare și Performanță Administrativă a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 - București 2011 -2018;

-    H.C.L. Sector 6 nr. 34/29.08.2012 privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, precum și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comisiei de evaluare și selecționare și a Grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor, modificată prin H.C.L. Sector 6 nr .165/28.11.2013;

-    H.C.G.M.B. nr. 127/19.06.2007 privind cooperarea Consiliului Local al Sectorului 6, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan” în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Centrul Comunitar Ghencea".

-    Prevederile art. 47 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Prevederile art. 8 și 12 din Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

-    H.G. nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale;

-    Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-    Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

-    H.G. nr. 1153/2001 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială;

în temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2) lit. d), n) și q) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea și finanțarea în limita sumei de 305.200 lei din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2014, a proiectului „Centrul Comunitar Ghencea” desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan”, conform Anexelor A și B care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Iulian Gheorghe


Nr.: 18

Data: 30.01.2014Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

CONTRASEMNEAZĂ ' pentru legalitate Secretatul Sectorului 6,

V

GheorgheTTdrîct

ANEXA A

la H.C.L.S 6 Nr.    / 50. CI 2.0^

FIȘA TEHNICĂ

privind unitatea de asistență socială

1.    Unitatea de asistență socială:

-    denumirea : Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan ;

-    tipul de unitate : organizație non-guvernamentală.

2.    Sediul unității de asistență socială : București. Bd. Ghencea nr.41, sector 6,

Telefon: 021.413.21.40

3.    Justificarea unității de asistență socială în raport cu necesitățile și prioritățile de asistență:

Prioritățile de asistență socială de pe raza Municipiului București nu se limitează doar la acoperirea nevoilor biologice (adapost, hrană), ci și la acoperirea nevoilor psiho-sociale sau educaționale.

Astfel, prin serviciile sociale integrate pe care le oferim, pe de o parte acoperim nevoile de bază (hrană, produse igienico-sanitare, îmbrăcăminte) ale beneficiarilor noștri, iar pe de altă parte oferim servicii ce constă în activități educaționale și de prevenire a abandonului școlar pentru copii, posibilități de socializare pentru persoanele de vârsta a IlI-a, precum și consultanța necesară (socială, psihologică și/sau medicală) de care beneficiarii noștri au nevoie pentru a se integra social sau profesional.

4.    Serviciile de asistență socială acordate:

Prin proiectul Centrul Comunitar Ghencea acordăm următoarele servicii sociale:

• Cantină socială pentru copii și familii aflate în dificultate : Constă în

asigurarea unei mese calde la prânz pentru 140 de persoane pe zi. de luni până vineri, beneficiarii acestui program fiind bătrâni cu posibilități financiare limitate, persoane aflate în prag de marginalizare socială, precum și copii ce provin din familii ce întâmpină dificultăți de natură socio-economică (100 adulți și 40 de copii).

•    Clubul Copiilor - Programul de prevenire a abandonului școlar: Acest

serviciu se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, care întâmpină dificultăți școlare, educaționale și/sau materiale sau care se pregătesc pentru examenele naționale. Numărul de copii înscriși în cadrul acestui program este de 40.

•    Clubul Seniorilor - Program de reinserție socială a persoanelor de vârsta a

IIl-a: Principalul obiectiv al acestui serviciu este acela de a le oferi bătrânilor posibilitatea de a socializa, de a se implica în viața comunității, de a se simți utili. Numărul de beneficiari ai acestui program este de 20 persoane.

•    Consiliere și orientare socio-profesională: Acest serviciu are ca scop final inserția profesională a persoanelor fără loc de muncă.

•    Asistență medicală gratuită: Beneficiarii acestui serviciu își vor însuși

informații și vor dezvolta deprinderi pentru o viață sănătoasă, principalul efect vizat fiind acela al prevenirii îmbolnăvirilor.

•    Consiliere psihologică gratuită : Acest serviciu poate fi accesat prin apel la mai

multe tipuri de activități de profil: consiliere psihologică pentru părinți, consiliere psihologică pentru adolescenți și copii, grupuri de suport pentru diverse categorii de beneficiari (adolescenți, copii. etc).

•    Consiliere juridică gratuită: Acest serviciu vizează rezolvarea problemelor de ordin juridic ale beneficiarilor.

•    Ajutor financiar de urgență: Acest serviciu este acordat pentru cheltuieli medicale de urgență, plata contra valorii chirei. susținerea financiară a unui copil cu rezultate școlare excepționale.

5. Date despre persoanele asistate:

5.1.    Persoanele asistate sunt rezidente în București, sectorul 6.

5.2.    Numărul de persoane asistate:

Numărul total - lunar de persoane asistate pentru anul 2014 va fi de 220 din care:

•    140 de persoane pentru cantină socială;

•    40 de persoane pentru programul de prevenire a abandonului școlar;

•    20 de persoane pentru programul de reinserție socială a persoanelor de vârsta a 11 l-a;

•    10 persoane pentru serviciul de consiliere și orientare socio-profesională

•    10 persoane pentru serviciile: asistență medicală primară, consiliere psihologică, consiliere juridică și ajutor financiar de urgență.

5.3. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

•    Criterii de Selecție Copii:

situație socio-economică: cu un venit mai mic de 7001ei / membru de familie; vârsta: 6-18 ani. iar în cazul în care își continuă studiile până la 24 de ani; situație familială: copii care provin din familii mono-parentale, familii

dezorganizate, familii cu mulți copii;

situație școlară: copii care au o medie anuală sub 6,50, copii care înregistrează un număr de absențe ne-motivate ce depășește 15% din totalul orelor de clasă dintr-o lună; copii care dezvoltă comportamente inadecvate, atât în relația cu adulții, cât și în relația cu alți copii; copii cu rezultate deosebite care au nevoie de sprijin pentru a-și pune în valoare talentul, inteligența sau cunoștințele;

•    Criterii de Selecție Bătrâni:

situație socio-economică: cu un venit mai mic de 7001ei / membru de familie;

-    vârsta: pensionari, cu decizie de pensionare. Pentru bătrânii care au împlinit vârsta de pensionare (62 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați) dar nu au nici un venit, asistentul social care instrumentează cazul, cu sprijinul juristului, va avea ca obiectiv principal obținerea venitului minim garantat;

-    situație familială: singuri, fără copii sau alte rude. sau abandonați de către aceștia; stare de sănătate: precară, boli cronice;

•    Criterii de selecție persoane marginaliza te:

situație socio-economică: cu un venit mai mic de 7001ei / membru de familie;

număr de copii: minim doi copii, dar vor fi considerate o prioritate cele cu mai mult de

trei copii;

6. Descrierea unității de asistență socială:

6.1.    Funcționează din anul 2004.

6.2.    Descrierea proiectului de sprijin și integrare socială:

Centrul Comunitar Ghencea, proiectul principal al asociației a fost creat la inițiativa

preotului paroh Ștefan Stanciu. având ca principal scop susținerea persoanelor aflate în dificultate din parohia sa.

Serviciile sociale oferite în prezent prin Centrul Comunitar Ghencea sunt:

■    cantină socială pentru un număr de 140 de persoane zilnic;

■    program de prevenire a abandonului școlar de orientare sau reinserție școlară pentru un număr de 40 de copii;

■    program de reinserție socială a persoanelor de vârsta a 111-a pentru un număr de 20 de persoane:

■    consiliere și orientare profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă;

■    asistență medicală primară:

■    consiliere psihologică;

■    consiliere socială;.

■    ajutor financiar de urgență

Cantină Socială

O masă caldă cu trei feluri de mâncare este servită zilnic (de luni până vineri) unui număr total de 140 de persoane.

Beneficiarii acestor servicii sunt copii proveniți din familii cu o situație materială precară (un venit pe membru de familie mai mic de 700 lei) care participă la activitățile educaționale, precum și adultii aflati în situație de criză, care au venituri lunare mai mici de 700 lei și care întâmpină dificultăți în autogospodărire.

Pentru a evita dependența de acest serviciu, vor fi căutate, în fiecare caz în parte, soluții alternative: dezvoltarea capacității de auto-susținere, apelarea la membrii familiei lărgite, consiliere profesională, suport financiar care să urmărească reinserția socială a acestora.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Sponsor; S.C. Gerola Prodinvest S.R.L., 3M Romania.

Donator: Parohia Parcul Ghencea prin programul “Masa bucuriei” susținut prin intermediul Patriarhiei Ortodoxe Române.

Programul de prevenire a abandonului școlar, a marginalizării și delincventei juvenile

Scopul proiectului este de a dezvolta și promova activități specifice vârstei, nivelului de pregătire și interesului personal, de a sprijini copiii care provin din medii sociale defavorizate să finalizeze învățământul școlar obligatoriu ca punct de plecare pentru făurirea unei vieți decente, de a îi integra social și profesional și de a preveni fenomenul de delincvență juvenilă.

Baza operațională este la sediul asociației și asigură în prezent servicii gratuite, specializate pentru un număr de 30 de copii din Sectorul 6.

Principalele tipuri de intervenție și sprijin sunt:

identificarea și selecționarea copiilor, evaluarea potențialului educațional, elaborarea unor planuri de ieșire din criză și dezvoltare personală pe termen mediu;

activități educative speciale, meditații, supraveghere în efectuarea temelor, pregătirea pentru examene, recuperarea unor goluri în pregătire;

asistență socială, informare și acompaniere pentru evitarea abandonului școlar, reintegrarea în școală, orientare școlară, integrare în învățământul vocațional, găsirea unui loc de muncă, începutul vieții independente în condiții decente;

activități cu caracter cultural-educativ, organizarea de evenimente sociale.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Fundația United Way România. Freescale Semiconductor SRL.

Program de reinserție socială a persoanele de vârsta a IlI-a

Scopul proiectului este de a dezvolta un sistem suportiv, la nivel comunitar, pentru un grup țintă de 20 de persoane din Sectorul 6 al Municipiului București.

Baza operațională este în cadrul Centrului Comunitar Ghencea unde persoanele de vârsta a IlI-a au acces gratuit la serviciile specializate:

informații din domeniul social și medical: consiliere;

acompaniere în efectuarea unor demersuri juridice, solicitarea anumitor drepturi; asistență socială calificată; suport psihologic;

-    grupuri de sprijin;

-    oportunități de socializare; cursuri 1T si limba engleza;

petrecerea timpului liber (vizionări de filme, spectacole, excursii).

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Consiliere și orientare profesionala: principalul obiectiv al acestui serviciu social este de a contribui la reinserția socio-profesională a persoanelor aflate în cautarea unui loc de muncă. Activitățile realizate prin intermediul acestui serviciu sunt următoarele : ajutor în redactarea unui CV. discuții privind prezentarea la interviu, posibile întrebări ale angajatorului, drepturile și obligațiile angajatului/angajatorului. cautarea efectivă a locului de muncă adaptat nevoilor și pregătirii profesionale a beneficiarului.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Fundația United Way Romania.

Asistență medicală gratuită: Cabinetul medical funcționează de la începutul anului 2006. Acesta a fost dotat corespunzător standardelor minime cu ustensile medicale, dulap medical, trusă medicală de urgență.

Asistentul medical al asociației oferă ședințe (individuale sau de grup) de educație pentru sănătate pentru a ajuta la formarea unui stil de viață sănătos.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociația pentru Copiii Bolnavi de Diabet Sfanțul Iustin.

Consiliere psihologică gratuită : Acest serviciu poate fi accesat prin apel la mai multe tipuri de activități de profil: consiliere psihologică pentru părinți, consiliere psihologică pentru adolescenți și copii, grupuri de suport pentru diverse categorii de beneficiari (adolescenți, copii, etc). Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Consiliere juridică gratuită: Acest serviciu se adreseză familiilor și persoanelor care solicită informare și documentare cu privire la servicii publice, programe neguvernamentale de sprijin, legislație, acompaniere în efectuarea unor demersuri, solicitarea anumitor drepturi.

Partener: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Ajutor financiar de urgență: Acest serviciu social este acordat pentru cheltuieli medicale de urgență, plata contra valorii chirei, susținerea financiară a copiilor cu rezultate școlare excepționale, etc.

Partener: United Way Romania.

6.3.    Parteneri în proiect și natura parteneriatului:

Asociația Sfântul Arhidiacon Ștefan (ASAȘ) a fost înființată cu misiunea de a reprezenta comunitatea „Parohia Parc Ghencea” și are ca principal obiectiv dezvoltarea Centrului Comunitar Ghencea, astfel încât să poată fi derulate activități de susținere a categoriilor defavorizate din comunitate precum și de promovare a intereselor comunității și a membrilor acesteia în relația cu alte instituții publice sau private.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 6 (DGASPC S6) reprezintă autoritatea locală în domeniul asistenței sociale acordate copiilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități de pe raza sectorului 6.

Prin rolul pe care îl joacă, de reprezentant al autorității în teritoriu, DGASPC S6 are datoria de a susține inițiativele comunitare, oferind sprijin legal și logistic reprezentanților societății civile atunci când acțiunile acestora converg către susținerea categoriilor defavorizate.

6.4.    Acordarea serviciilor de asistență socială:

6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, etc.):

Pentru a putea accesa unul dintre serviciile acordate în cadrul programului Centrul

Comunitar Ghencea orice potențial beneficiar trebuie să parcurgă următorii pași, indiferent de serviciul pe care urmează să îl acceseze:

1.    Completarea și înregistrarea unei cereri de ajutor;

2.    Realizarea anchetei sociale de către unul dintre asistenții sociali ai Centrului;

3.    Beneficiarul este informat asupra condițiilor de primire a ajutorului solicitat și se obține acordul de cooperare al acestuia;

4.    Asistentul social. împreună cu beneficiarul sau reprezentanții acestuia, stabilește nevoile și prioritățile și întocmește planul de intervenție, adaptat fiecărui beneficiar în parte. în stabilirea planului individualizat de intervenție asistentul social care instrumentează cazul solicită, după caz. sprijinul celorlalți specialiști: psiholog, medic, jurist.

5.    Planul individualizat de intervenție conține: tipul de intervenție, perioada, etapele de derulare a intervenției și rezultatele urmărite, atât la nivelul fiecărei etape, cât și la finalul intervenției.

6.    Planul individualizat de intervenție este o parte a Planului de Servicii Personalizat, un instrument de lucru permanent pentru unul sau mai multi membrii ai echipei

7.    Beneficiarul sau reprezentanții săi legali și reprezentanții asociației vor semna un contract de servicii sociale în care sunt stabilite drepturile și îndatoririle părților și la care se anexează planul individual de intervenție.

8.    La încheierea perioadei de intervenție asistentul social care instrumentează cazul va realiza un raport de caz, în care va descrie istoria evoluției intervenției, gradul de atingere a obiectivelor propuse și va face recomandări.

6.4.2.    Proceduri de evaluare a serviciilor de asistență socială

Procesul de evaluare internă

Implică o cantitate mare de informații diverse și interpretare a acestora pe baza carora se iau deciziile de intevenție. Pentru a putea aprecia progresul în cadrul unui program de lungă durată, cum este acesta, evaluarea se va face continuu și anume:

■    Evaluarea inițială care presupune măsurarea și evaluarea stării, comportamentului anterior intervenției. Acesta evaluare va servi ca punct de comparare în aprecierea modificărilor ulterioare. Se efectueză înaintea conceperii planului de intervenție.

■    Evaluarea formativă efectuată în timpul procesului de intervenție care are ca scop modificarea șiadaptarea programului în beneficiul beneficiarului.

■    Evaluarea sumativă a rezultatelor are loc la sfârșitul programului de intervenție. Se consultă familia sau se compară cu evaluarea inițială asupra achizițiilor beneficiarului în timpul acestui program. Asigurăm astfel valoarea rezultatelor intervenției și concluzionăm asupra întregii activități desfășurate.

6.4.3.    Date tehnice referitoare la unitatea de asistență socială:

a) în cazul unității care asista persoanele la sediul acesteia:

- suprafața locuibila/persoana asistată - 2,4 mp /persoană asistată:

Spațiul în care se va desfășura activitatea are următoarea structură funcțională:

Bucătărie 18 mp

Sală de mese 51.09 mp

Săli de curs 127 mp

Grupuri sanitare 16 mp

Hol de acces 10.19 mp

Sală de primire: 25 mp

Cabinet medico-social: 11,52 mp

condiții de cazare - NU

-    condiții de comunicare cu exteriorul:

Centrul Comunitar Ghencea este situat în cartierul Ghencea și este un punct de referință pentru membrii comunității având acces la toate mijloacele de transport și comunicații (internet, telefonie fixă, cablu).

-    alte condiții în funcție de tipul de servicii de asistență socială acordate:

-    grupurile sanitare: 5 la 220 de persoane asistate;

Sunt asigurate cinci cabine WC. dintre care una pentru personal și patru pentru persoanele asistate.

-    5 lavabou la 220 de persoane asistate;

-    1 dus/cada - NU

-    condiții de servire a mesei:

In cadrul centrului este amenajată o cantină socială pentru cei 140 de befeciari direcți care este organizată în conformitate cu standardele impuse de Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară.

Amenajarea este astfel realizată încât să asigure circuitul salubru al alimentelor de la aprovizionare până la consumator fără ca acesta să se intersecteze cu circuitul insalubru al vaselor murdare și al deșeurilor menajere.

Pentru prepararea mesei se folosesc următoarele materii prime: came de porc, pasăre, vită, ouă, zarzavaturi, legume.

Iluminatul este asigurat atât natural prin ferestre, cât și artificial cu lumină electrică din plafon și aplice de perete.

Ventilația este asigurată natural prin uși și ferestre.

Racordul la rețele de apă potabilă și canalizare sunt asigurate prin racordul la rețele publice de utilități a imobilului.

6.4.4.    Date privind personalul de specialitate al unității de asistență socială (personal calificat/persoane asistate): 29/220

6.4.5.    Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite. Procedura prin care persoanele asistate își pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite este realizată în baza unui chestionar de evaluare a impactului serviciilor sociale aplict trimestrial de personalul asociației.

7. Resurse umane:

7.1. Numărul total de personal: 29 de persoane, din care:

-    de conducere - 1:

-    de execuție - 28;

-    contract individual de muncă - 6;

-    convenție civilă de prestări de servicii - 1 ;

-    contract de voluntariat - 22.

7.2. Personal calificat în domeniul asistenței sociale, din care: asistent social - 1; psiholog-1; teolog - 1;

profesor matematică - 1; jurist - 1; contabil - 1; asistent medical - 1: pedagog - 3; ajutor bucătar - 1; necalificați - 10:

personal în curs de calificare: liceeni - 8.

7.3. Personal de specialitate implicat direct în acordarea serviciilor de asistență socială:

Manager proiect - Coordonator Centru

•    monitorizează. înregistrează și evaluează impactul și gradul de satisfacție al beneficiarilor față de serviciile acordate;

•    elaborează strategia de dezvoltare a programului;

•    stabilește metodologia de lucru;

•    stabilește calendarul activităților pentru fiecare lună în parte;

•    elaborează regulamentul de funcționare al centrului conform metodologiei stabilite:

•    stabilește de comun acord cu echipa standardele minime în furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului și verifică periodic dacă sunt respectate;

•    planifică și coordonează activitatea serviciilor: activități educaționale, cantina

socială, asistență psihologică, consiliere juridică, asistență medicală, cursuri de educație pentru sănătate, clubul copiilor, clubul seniorilor, cursuri de educație civică și juridică;

•    supervizează implementarea planurilor de intervenție personalizată pentru beneficiari;

•    coordonează echipa de voluntari care participă la activitățile Centrului Comunitar Ghencea;

•    întocmește rapoarte de activitate către finanțatori;

•    participă la realizarea rapoartelor financiare pentru finanțatori;

•    planifică săptămânal activitățile de consiliere și orientare profesională și susține aceste ședințe;

•    planifică săptămânal activitățile de consiliere psihologică și susține aceste ședințe;

•    planifică și achiziționează alimentele necesare pentru cantina socială;

•    planifică și realizează săptămânal ore de dezvoltare a aptitudinilor de viață în cadrul programului de prevenire a abandonului școlar;

•    acordă sprijin în activități/evenimente realizate de Asociație.

Pedagog social

•    planifică, coordonează și răspunde de realizarea activităților din cadrul programului de reinserție socială a persoanelor de vârsta a IlI-a;

•    propune soluții pentru rezolvarea situației beneficiarilor și participă la luarea deciziilor de soluționare a fiecărui caz în parte;

•    inițiază și participă la acțiunile specifice programului de care este responsabil;

•    elaborează/achiziționează instrumentele de lucru necesare activității proprii;

•    menține relațiile cu reprezentanții instituțiilor partenere pentru care este responsabilizat;

•    acordă sprijin în activități/evenimente realizate de Asociație;

Asistent Social

•    realizează anchetele, rapoartele de anchetă și planurile personalizate de intervenție;

•    coordonează programarea beneficiarilor pentru fiecare serviciu al Centrului;

•    elaborează meniul saptamânal împreună cu bucătarul de la cantina socială;

•    monitorizează activitatea voluntarilor;

•    realizează alte documente necesare derulării activității;

•    activități de birou: redactarea rapoartelor de anchetă socială, a planurilor personalizate de intervenție, a fișelor de monitorizare a beneficiarilor, înregistrarea informațiilor în baza de date, precum și alte documente necesare derulării activității;

•    acordă sprijin în activități/evenimente realizate de Asociație;

Pedagog școlar

•    planifică, coordonează și răspunde de realizarea activităților educaționale, ludice și extracomunitare de la nivelul programului de prevenire a abandonului școlar;

•    propune soluții pentru rezolvarea situației beneficiarilor și participă la luarea deciziilor de soluționare a fiecărui caz în parte:

•    supervizează activitatea voluntarilor sau studenților în practică;

•    inițiază și participă la acțiunile educative specifice programului de care sunt responsabili;

•    elaborează/achiziționează instrumentele de lucru necesare activității proprii.

•    menține relațiile cu reprezentanții instituțiilor partenere pentru care sunt responsabili -școli din comunitate.

acordă sprijin în activități/evenimente realizate de Asociație;

Jurist

•    acordă asistență juridică timp de 2 ore pe săptămână;

•    organizează cursurile de educație civică și juridică;

•    acordă asistență de specialitate colegilor atunci când este solicitat.

Asistentul medical

•    acordă asistență medicală gratuită;

•    va face echipă cu psihologul și asistentul social în organizarea cursurilor de educație pentru sănătate și a campaniilor de prevenire a îmbolnăvirilor.

Ajutor de bucatar

•    răspunde de desfășurarea eficientă a programului cantină socială;

•    acordă ajutor în prepararea mâncării, pregătirea și servirea mesei;

•    acordă sprijin în activități/evenimente realizate de Asociație.

8. Date privind coordonatorul unității de asistență socială:

Numele: Nistor Prenumele: Maria-Miruna, Profesia: Psiholog

Funcția în asociație: Manager proiect, angajat cu contract individual de muncă.

9. Patrimoniul unității de asistență socială (Precizați valoarea):

-    construcții - NU

-    terenuri - NU

-    alte mijloace fixe ...

-    dotările aferente:

■    mașină de spălat vase - 2.000 lei;

■    mașină de curatat cartofi - 5331 lei;

■    videoproiector - 3.200 lei

■    wii - 330 lei

■    componente IT - 5.920 lei

■    echipament birotică - 2.530 lei;

■    mobilier-11.000 lei;

■    dotări bucătărie - 9.736 lei

■    cabinet medico-social - 500 lei; mijloace de transport - 98.497 lei.

10. Rezultate preconizate în urma acordării subvenției:

Până la sfârșitul anului 2014:

Un număr de 140 de persoane vor beneficia lunar de serviciile Cantinei Sociale.

Un număr minim de 40 copii iși vor depăși problemele școlare cu care se confruntă, în urma frecventării programului de prevenire a abandonului.

Un număr minim de 20 pensionari vor participa săptămânal la clubul seniorilor.

Un număr minim de 10 persoane vor beneficia lunar de serviciile de consiliere si orientare profesională

Un număr minim de 10 persoane vor beneficia lunar de serviciile de consiliere psihologică, juridică, medicală și/sau ajutor financiar oferite de asociație.


Președinte ASAS Stanciu Ștefan


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

ANEXA B

la H.C.L.S 6 Nr. f 8    / 50 0/ 20/^

DATE

privind bugetul unității de asistență socială în anul 2014

Denumirea unității de asistență socială ASOCIAȚIA SFÂNTUL ARHIDIACON ȘTEFAN, sediul Bdul Ghencea nr.41, Sector 6, București

Număr de persoane asistate lunar 220 , subvenția lunară/persoană asistată 115,6 lei

RON

Denumirea indicatorului

TOTAL

Trim. I

Trim. II

Trim. III

Trim. IV

Venituri totale, din care

430.640

107.660

107.660

107.660

107.660

1. Venituri asociației/*!)

Dotări aferente

-    Virare 2% cotizații

-    contribuții parteneri donații în produse

276.050

133.850

50.000

1.800

65.400

25.000

2. Subvenție acordată în temeiul Legii nr. 34/1998

305.200

76.300

76.300

76.300

76.300

Cheltuieli totale, din care *2)*3)

380.840

95.210

95.210

95.210

95.210

1 .Cheltuieli de personal*4)

135.480

37.101

37.101

37.101

37.101

2.    Cheltuieli    cu    hrana

persoanelor asistate

180.000

45.000

45.000

45.000

45.000

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

12.000

3.000

3.000

3.000

3.000

4. Cheltuieli cu iluminatul

4.800

1.200

1.200

1.200

1.200

5. Cheltuieli pentru servicii, apa, canalizare, salubrizare, telefon

3.160

790

790

790

790

6. Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate

7.800

1.950

1.950

1.950

1.950

7.    Cheltuieli    cu obiecte

de inventar de mica valoare sau scurta durata și echipament pentru persoanele asistate

6.000

1.500

1.500

1.500

1.500

8. Cheltuieli de transport pentru    persoanele asistate și

însoțitorii lor

9.    Cheltuieli    cu

materiale sanitare pentru persoanele asistate

24.000

6.000

6.000

6.000

6.000

10.    Cheltuieli    cu

materiale pentru    curățenie

pentru

persoanele asistate

3.600

900

900

900

900

11. Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității    de

asistenta socială*5)

2.400

600

600

600

600

12.    Alte    cheltuieli

(consumabile de birou, piese de schimb, repara ii etc.)

1.600

400

400

400

400

II. Utilizarea subvenției

RON

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție de la bugetul de stat/local

Din venituri proprii

1. Cheltuieli cu salariile de încadrare a personalului calificat în domeniul asistenței sociale, care participă    efectiv la

acordarea serviciilor asistență socială

135.480

109.080

26.400

2.    Cheltuieli    cu    hrana

persoanelor asistate

180.000

180.000

-

3. Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei

12.000

12.000

-

4. Cheltuieli cu iluminatul

4.800

4.800

-

5. Cheltuieli pentru plata serviciilor, apă. canalizare, salubrizare, telefon

3.160

3.160

6. Cheltuieli cu materiale didactice    pentru

persoanele asistate

7.800

7.800

7. Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate

6.000

6.000

8. Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor

9.    Cheltuieli    cu

materiale sanitare    pentru

persoanele asistate

24.000

24.000

10. Cheltuieli cu materiale pentru curățenie    pentru

persoanele asistate

3.600

3.600

11. Cheltuieli pentru carburanții și lubrifianții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială

2.400

2.400

III.    Cheltuieli lunare de întreținere în unitatea de asistență socială (incluzând, după caz, cheltuielile prevăzute în buget la pct. 1 - 6 și 8 - 12): 32.313,6 lei/luna.

IV.    Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/luna (cheltuielile lunare de întreținere raportate la numărul de persoane asistate/luna): 146,8 lei/ persoană asistată.

Director General QGASPC Sector 6 Marius LăcătușPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Murite

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6