Hotărârea nr. 179/2014

HCL 179 – Hotărâre privind aprobarea implementării și sustenabilității, în 2016-2021, necesare proiectului ” Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării și sustenabilității, în anii 2016-2021, necesare proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079

Văzând Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 al Municipiului București prin care se propune aprobarea implementării și sustenabilității necesare proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079 și Raportul de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

-    Proiectul „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079 depus spre finanțare în cadrul Apelului „Sinergii pentru viitor - copii în situații de risc” cu finanțare prin Programul RO10 "Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 -2014;

-    Hotărârea Consiliului Director al Fondului Român de Dezvoltare Socială nr. 1.17/XII din 28.11.2014 de aprobare a finanțării proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079;

-    Prevederile Regulamentului privind implementarea Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014;

-    Prevederile Ghidului Aplicantului - Schema de granturi mici „Local” RO10 "Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale", Granturile SEE 2009-2014;

-    Prevederile art. 44 alin. (1) și alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (2) lit. a), precum și cele ale art. 81 alin. (2), lit. d) și n) din Legea nr. 215/2001 administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă implementarea și sustenabilitatea, în anii 2016-2021, a proiectului „Program integrat de educație pentru diversitate”, cod PEC079, finanțat în cadrul Programului RO10 "Copii și tineri în situații de risc și Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale" al Mecanismului Financiar SEE 2009 - 2014, conform Anexei A și Anexei B ale prezentului proiect de hotărâre.

Art. 2. Se aprobă sustenabilitatea proiectului, în limita sumei de 1.713.600 lei, în anii 2016-

2021.

Art. 3. Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 Sector 6 în calitate de partener 1 al proiectului, va gestiona implementarea proiectului de la Art. 1 în colaborare cu Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică - CATALACTICA (promotorul proiectului) și Asociația Romano ButiQ - partener 2.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6a

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

uMunicipiul București CONSILIUL LOCAL SECI OR 6

CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate Secretarul Sectorului 6

Gheorghe Floricică