Hotărârea nr. 178/2014

HCL 178 – Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri şi cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului Bucureşti pe anul 2014

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al Direcției Economice și Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 74 din 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 2014, ale Deciziilor nr. 2942/08.12.2014, nr. 123576/09.12.2014 și nr. 155714/09.12.2014 ale Direcției Generale a Finanțelor Publice - București, prin care se alocă cote defalcate din T.V.A. în luna Decembrie;

In temeiul art. 45 alin. (2) lit. a) și art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014 în sumă de 909.405 mii lei la cheltuieli și în sumă de 889.854 mii lei la venituri, conform Anexei nr. I, ce cuprinde Formularul 11/01, cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 79.067 mii lei, la cheltuieli și la venituri în sumă de 79.067 mii lei conform Anexei nr. II ce cuprinde Formularul 11/02 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Sectorului 6 al municipiului București pe anul 2014, în sumă de 9.232 mii lei, atât la venituri, cât și la cheltuieli, conform Anexei nr. III ce cuprinde Formularul 11/04 cu Anexele 2, 1, la și lb, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Economică, ordonatorii secundari și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

Danii
CONTRASEMNEAZĂ Mnni5DÎ'!il    pentru legalitate

CONSU ■ LOCALI Secre^rtl Sectorului 6,Nr: 178

Data: 11.12.2014


JUDEȚUL:    _

FORMULAR: | 11    |

I Buget 2014

II    Estimări 2015

III    Estimări 2016

IV    Estimări 2017

BUGETUL GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

VENITURI TOTAL (rd.02+18+19+20+23) 01 I II III IV

Venituri curente (rd.03+17) 02 I II III IV

Venituri fiscale (rd.04+06+09+10+11+16) 03 I II III IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

juridice, din care: 04 I II III IV

Impozit pe profit 05 I II III

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

IV

Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane

fizice, din care: 06 I II III IV

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor

imobiliare din patrimoniul personal *) 07

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit


Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital


Impozite și taxe pe proprietate


Impozite si taxe pe bunuri si servicii (rd.12 la rd.15)


Sume defalcate din TVA


II

III

IV

08

II

III

IV

09

II

III

IV

10

II

III

IV

11

II

III

IV

12


Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

I

II

III

IV

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

13

I

Taxe pe servicii specifice

II

III

IV

14

I

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

II

III

IV

15

I

Alte impozite si taxe fiscale

II

III

IV

16

I

Venituri nefiscale

II

III

IV

17

I

Venituri din capital

II

III

IV

18

I

II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Operatiuni financiare 19

I

II

III

IV

Subvenții (rd.21+22)    20

I

II

III

IV

Subvenții de la bugetul de stat    21

I II III IV

Subvenții de la alte administratii    22

I

II

III

IV

Sume primite de la UE în contul platilor efectuate 23 I II III IV

CHELTUIELI - TOTAL (rd.24+35+36+39+40) 24 I II III IV

Cheltuieli curente (rd.25 la rd.33) 25 I II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Cheltuieli de personal 26

I

II

III

IV

Bunuri si servicii 27 I II III IV

Dobanzi 28 I II III IV

Subventii 29 I II III IV

Fonduri de rezerva 30 I II III IV

Transferuri intre unitati ale administratiei publice 31 I II III IV

Alte transferuri 32 I II

III

IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Proiecte cu finantare din Fonduri externe

nerambursabile postaderare 33

I

II

III

IV

Asistenta sociala 34 I II III IV

Alte cheltuieli 35 I II III IV

Cheltuieli de capital 36 I II III IV

Operatiuni financiare (rd.36+37) 37 I II III IV

Imprumuturi acordate 38 I II III IV

Rambursari de credite externe si interne 39 I II III IV

Cod

rând

Bugetul instituțiilor publice finanțate

Bugetul local din venituri proprii si subventii din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate

integral din venituri proprii

Bugetul

împrumuturilor

externe și

interne

Bugetul fondurilor externe

nerambursabile

Transferuri

Total între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

12

3

4

5

6=1+2+3+4+5    7

8=6-7

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

40

I

II

III

IV

Rezerve

41

I

II

III

IV

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) 1)

(rd.01-rd.23)

42

I

II

III

IV

1) finantat din excedentul anilor precedenti

NOTĂ:

*) Numai restanțe din anii precedenți

**) Se înscriu transferurile de sume dintre bugetele care compun bugetul general centralizat

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

F ormulaif"11/01 |

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)

00.01

889,854

231,498

195,987

209,458

252,911

878,745

974,799

1,059,731

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

527,367

165,060

134,490

139,420

88,397

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

746,563

201,309

173,874

197,574

173,806

601,860

672,728

732,454

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

730,431

197,400

169,549

193,419

170,063

601,860

672,728

732,454

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1)

01.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE    (cod 03.02+04.02)

00.06

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

224,476

63,191

63,776

62,917

34,592

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

132,353

50,504

30,491

35,719

15,639

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

132,353

50,504

30,491

35,719

15,639

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

114,900

44,481

28,241

30,151

12,027

0

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24,000

16,516

3,370

2,193

1,921

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90,900

27,965

24,871

27,958

10,106

0

0

0

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9,153

4,030

1,029

2,543

1,551

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,550

1,523

446

329

252

0

0

0

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,600

2,505

583

2,213

1,299

0

0

0

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

3

2

0

1

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,000

1,143

1,150

2,742

1,965

0

0

0

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,300

850

71

283

96

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

251,561

50,236

45,869

65,007

90,449

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

219,511

36,559

39,385

58,156

85,411

141,350

144,604

149,960

sume deialcate din taxa pe valoarea adăugata pentru iinanțarea cheltuielilor descentralizate la

nivelul județelor

11.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

163,026

36,559

39,385

38,887

48,195

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

56,485

0

0

19,269

37,216

0

0

0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

180

22

49

43

66

0

0

0

T axe hoteliere

12.02.07

180

22

49

43

66

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

720

206

206

193

115

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

720

206

206

193

115

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31,150

13,449

6,229

6,615

4,857

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26,550

12,839

4,622

5,553

3,536

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,900

8,069

2,568

1,784

1,479

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12,650

4,770

2,054

3,769

2,057

0

0

0

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,600

610

1,607

1,062

1,321

0

0

0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

16,132

3,909

4,325

4,155

3,743

0

0

0

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

12,032

2,886

3,185

3,141

2,820

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TVOenTitAuLri VdiEnNpIrTeUstRarIi d(ceosde0r0v.i0c2ii+s0i 0a.l1t5e+a0c0ti.v1i6t+a0ti0.17+45.02) (cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

8

1

3

1

3

0

0

0

Venițuri din presțari de servicii

33.02.08

5

1

1

1

2

0

0

0

Conțribuția parinților sau susținațorilor legali pențru ințreținerea copiilor in crese

33.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Conțribuția persoanelor beneficiare ale canținelor de ajuțor social

33.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe din activități cadastrale si agricultura

33.02.24

0

0

0

0

0

0

0

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

3

0

2

0

1

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod34.02.02+34.02.50)

34.02

2,221

462

584

574

601

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,150

442

570

555

583

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

71

20

14

19

18

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,602

2,283

2,209

2,210

1,900

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

0

1

0

1

0

0

0

Diverse venituri

(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.50)

36.02

1,201

140

389

356

316

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

1

0

0

1

0

0

0

0

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe speciale

36.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri

36.02.50

1,200

140

389

355

316

0

0

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50)

37.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Donații si sponsorizări

37.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu

semnul minus)

37.02.03

-122,037

-18,487

-15,021

-26,147

-62,382

-400,774

-403,122

-404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

315

310

1

2

2

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TV

OenTitAuLri VdiEnNvIaTloUrRifiIca(rceoad 0u0n.0or2+b0u0n.1u5r+i 0(c0o.1d63+90.002.1.071++4359..0022).03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

315

310

1

2

2

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

5

0

1

2

2

0

0

0

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

0

0

0

0

0

0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte

39.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului **)

40.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare**)

40.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice

de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea

consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

58,544

18,292

17,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

58,544

18,292

17,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62 la 42.02.66)

42.02

53,952

14,700

16,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de

locuință

42.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate(cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

sănătate

42.02.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistența tehnică

pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,252

11,300

11,300

11,300

11,352

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

0

0

0

0

0

0

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili

petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

turism

42.02.40

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.01+42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes național, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

0

2,500

0

0

0

0

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01+42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la alte administratii (cod43.02.01+43.02.04+ 43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea

43.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele

43.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

84,432

11,587

4,912

382

67,551

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

76,718

11,112

4,055

0

61,551

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

22,320

1,958

76

0

20,286

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

30,176

7,881

295

0

22,000

0

0

0

Prefinanțare

45.02.01.03

24,222

1,273

3,684

0

19,265

0

0

0

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

7,714

475

857

382

6,000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,141

0

51

90

1,000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

5,722

475

629

118

4,500

0

0

0

Prefinanțare

45.02.02.03

851

0

177

174

500

0

0

0

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

FA

oLndVulEENuIrTopUeRanI A(cgordic0o0l.0de2+D0e0z.v1o5l+ta0r0e.1R6u+r0al0a.1(7co+d454.50.20)2.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod

45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

*)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Buget 2014

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

F

AoLnd

45 0

V

ulEnNaIțiToUnaRl Ipe(nctorud 0re0l.a0ț2ii+b0i0la.1te5r+a0le0.a1f6er+e0n0t.m17e+ca4n5i.s0m2)elor financiare SEE (cod

.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

678,070

198,114

174,053

182,927

122,976

227,549

298,490

359,481

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

527,052

164,750

134,489

139,418

88,395

460,510

528,124

582,494

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

624,526

182,822

158,853

171,427

111,424

201,086

269,606

328,157

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

730,431

197,400

169,549

193,419

170,063

601,860

672,728

732,454

A1.

IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)

00.04

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)

00.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe profit de la agenți economici 1y

01.02.01

0

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)

00.06

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18

0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

339,917

92,910

92,350

91,491

63,166

460,510

528,124

582,494

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

224,476

63,191

63,776

62,917

34,592

333,525

388,440

428,842

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

115,441

29,719

28,574

28,574

28,574

126,985

139,684

153,652

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)

00.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (cod 05.02.50)

05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

05.02.50

0

A3.

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

132,353

50,504

30,491

35,719

15,639

0

0

0

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

132,353

50,504

30,491

35,719

15,639

0

0

0

Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

114,900

44,481

28,241

30,151

12,027

0

0

0

Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

24,000

16,516

3,370

2,193

1,921

Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

90,900

27,965

24,871

27,958

10,106

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

9,153

4,030

1,029

2,543

1,551

0

0

0

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

2,550

1,523

446

329

252

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

6,600

2,505

583

2,213

1,299

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol

07.02.02.03

3

2

1

0

Buget 2014

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

7,000

1,143

1,150

2,742

1,965

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

1,300

850

71

283

96

A4.

IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

251,561

50,236

45,869

65,007

90,449

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

219,511

36,559

39,385

58,156

85,411

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor

11.02.01

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

163,026

36,559

39,385

38,887

48,195

141,350

144,604

149,960

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

11.02.06

56,485

19,269

37,216

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

180

22

49

43

66

0

0

0

T axe hoteliere

12.02.07

180

22

49

43

66

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

720

206

206

193

115

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.02.01

720

206

206

193

115

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

0

Tax

(cod

e pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

31,150

13,449

6,229

6,615

4,857

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

26,550

12,839

4,622

5,553

3,536

0

0

0

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)

16.02.02.01

13,900

8,069

2,568

1,784

1,479

Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)

16.02.02.02

12,650

4,770

2,054

3,769

2,057

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

16.02.03

4,600

610

1,607

1,062

1,321

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

16.02.50

0

A6.

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

6,600

3,750

839

1,202

809

0

0

0

Alte impozite si taxe

18.02.50

6,600

3,750

839

1,202

809

C.

VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

-105,905

-14,578

-10,696

-21,992

-58,639

-400,774

-403,122

-404,297

C1.

VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

0

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)

30.02.05

4,100

1,023

1,140

1,014

923

0

0

0

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice

30.02.05.30

4,100

1,023

1,140

1,014

923

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03)

30.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alti platitori*)

30.02.08.02

0

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.02.08.03

0

Alte venituri din proprietate

30.02.50

0

Venituri din dobanzi (cod 31.02.03)

31.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din dobanzi

31.02.03

0

C2.

VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

-110,005

-15,601

-11,836

-23,006

-59,562

-400,774

-403,122

-404,297

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 + 33.02.24 +T3

O3T.0A2.L27V+E33N.I0T2.U28R+I33(c.0o2d.0500.)02+00.15+00.16+00.17+45.02)

33.02

8

1

3

1

3

0

0

0

Venituri din prestari de servicii

33.02.08

5

1

1

1

2

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10

0

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

0

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

0

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială

33.02.27

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28

3

2

0

1

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.02.50

0

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

2,221

462

584

574

601

0

0

0

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

2,150

442

570

555

583

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

34.02.50

71

20

14

19

18

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

8,602

2,283

2,209

2,210

1,900

0

0

0

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)

35.02.01

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

0

0

0

Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate

35.02.01.02

8,600

2,283

2,208

2,210

1,899

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02

0

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0

Alte amenzi, penalitati si confiscari

35.02.50

2

1

0

1

Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.50)

36.02

1,201

140

389

356

316

0

0

0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

36.02.01

1

1

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

36.02.05

0

Taxe speciale

36.02.06

0

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

0

Alte venituri

36.02.50

1,200

140

389

355

316

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-122,037

-18,487

-15,021

-26,147

-62,382

-400,774

-403,122

-404,297

Donatii si sponsorizari

37.02.01

0

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-122,037

-18,487

-15,021

-26,147

-62,382

-400,774

-403,122

-404,297

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

40.02.06

0

Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice

40.02.07

0

Împrumuturi temporare din trezoreria statului**)

40.02.10

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii

de funcționare**)

40.02.11

0

Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

40.02.50

0

Alte operațiuni financiare

41.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București

41.02.05

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

53,544

15,292

15,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

00.18

53,544

15,292

15,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.63+42.02.64+42.02.66)

42.02

48,952

11,700

14,200

11,500

11,552

26,463

28,884

31,324

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

42.02.21

45,252

11,300

11,300

11,300

11,352

24,703

26,948

29,194

Subventii primite din Fondul de Interventie**)

42.02.28

0

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili

42.02.32

0

Sprijin financiar la constituirea familiei - restante din anii precedenti

42.02.33

0

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.02.34

1,200

400

400

200

200

1,760

1,936

2,130

Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

42.02.35

0

Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-născuți - restante din anii precedenti

42.02.36

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii

42.02.41

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42

0

Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole

42.02.44

0

Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finantate din Fondul Social European

42.02.45

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de energie termică și ale centralelor de termoficare

42.02.46

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national

(42.02.51.01)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de functionare a bugetului local

42.02.51.01

0

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

42.02.54

2,500

2,500

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.01)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de funcționare

42.02.63.01

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate secțiunii de funcționare

42.02.64

0

Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică

42.02.66

0

Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02

4,592

3,592

1,000

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01

0

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca si subventionarea locurilor de munca

43.02.04

0

Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0

Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati

43.02.20

4,592

3,592

1,000

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

211,784

33,384

21,934

26,531

129,935

651,196

676,309

700,250

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

315

310

1

2

2

0

0

0

I VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22+36.02.23)

36.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22

0

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)

37.02

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

122,037

18,487

15,021

26,147

62,382

400,774

403,122

404,297

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

315

310

1

2

2

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

39.02

315

310

1

2

2

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.02.01

5

1

2

2

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

39.02.03

0

Venituri din privatizare

39.02.04

0

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale

39.02.07

310

310

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)

40.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare**)

40.02.14

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.02.16

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.ț2)

00.18

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01s42.02.05s42.02.10s42.02.12 la 42.02.20s42.02.29s42.02.40s42.02.51s42.02.52s42.02.55s42.02.62s42.02.63s42.02.65)

42.02

5,000

3,000

2,000

0

0

0

0

0

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare

42.02.01

0

Planuri si regulamente de urbanism

42.02.05

0

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

42.02.10

0

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

42.02.12

5,000

3,000

2,000

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor

42.02.13

0

Finanțarea unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar

42.02.14

0

Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare **)

42.02.15

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finantarea investitiilor în sănătate (cod

42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)

42.02.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.16.02

0

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.16.03

0

Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale

42.02.17

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+48.02.18.03)

42.02.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

42.02.18.02

0

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

42.02.18.03

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

SAuLbvVenEțNii IcTătUreRbIug(ceotedle00lo.0c2a+le0p0e.1n5tr+u0f0i.n1a6n+ța0r0e.a17p+ro4g5r.a0m2)ului multianual de asistența tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional

2007-2013

42.02.19

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0

Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in

turism

42.02.40

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national (42.02.51.02)

42.02.51

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului local

42.02.51.02

0

Subventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de

asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52

0

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

42.02.55

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.02.62

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor (cod 42.02.63.02)

42.02.63

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții de la bugetul de stat pentru plata arieratelor, destinate secțiunii de dezvoltare

42.02.63.02

0

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.05 +45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.21)

45.02

84,432

11,587

4,912

382

67,551

250,422

273,187

295,953

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03) *)

45.02.01

76,718

11,112

4,055

0

61,551

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.01.01

22,320

1,958

76

20,286

250,422

273,187

295,953

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.01.02

30,176

7,881

295

22,000

Prefinanțare

45.02.01.03

24,222

1,273

3,684

19,265

Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03) *)

45.02.02

7,714

475

857

382

6,000

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.02.01

1,141

51

90

1,000

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.02.02

5,722

475

629

118

4,500

Prefinanțare

45.02.02.03

851

177

174

500

Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03) *)

45.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.03.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.03.02

0

Prefinanțare

45.02.03.03

0

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03) *)

45.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.04.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.04.02

0

Prefinanțare

45.02.04.03

0

Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03) *)

45.02.05

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03) *)

45.02.07

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)*)

45.02.08

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 + 45.02.15.02 +

45.02.15.03) *)

45.02.15

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03) *)

45.02.16

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03) *)

45.02.17

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03) *)

45.02.18

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.02.19.01+45.02.19.02) *)

45.02.19

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asis

*)

ență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod 45.02.20.01+45.02.20.02+45.02.20.03)

45.02.20

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod 45.02.21.01+45.02.21.02+45.02.21.03) *)

45.02.21

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.02.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.02.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.02.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

x) numai de la regiile autonome și societățile comerciale de subordonare locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului fiscal

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

*) Detalierea se face numai in executie

**) Nu se completează în etapa de planificare

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa I


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: I 11/01

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI PARAGRAFE PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care

credite

bugetare

destinate

stingerii

plăților

restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+69.02+79.02)

49.02

909,405

58,429

169,563

191,846

199,127

348,869

1,019,891

1,025,868

1,028,857

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

133,085

23,559

17,901

34,591

28,160

52,433

122,137

122,852

123,211

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

97,227

23,559

10,201

21,929

18,485

46,612

83,147

83,634

83,878

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

97,227

23,559

10,201

21,929

18,485

46,612

83,147

83,634

83,878

Autorități executive

51.02.01.03

97,227

23,559

10,201

21,929

18,485

46,612

83,147

83,634

83,878

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3,102

0

795

740

845

722

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

0

0

0

0

0

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,102

0

795

740

845

722

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

32,756

0

6,905

11,922

8,830

5,099

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția

56.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

18,407

49

4,612

4,456

4,251

5,088

18,437

18,545

18,599

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Din total capitol:

Aparare nationala

60.02.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

18,059

0

4,522

4,383

4,169

4,985

18,130

18,236

18,289

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,674

0

4,415

4,307

4,146

4,806

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

17,674

0

4,415

4,307

4,146

4,806

17,823

17,927

17,979

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

385

0

107

76

23

179

307

309

310

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

466,196

34,821

91,320

88,689

98,380

187,807

471,860

474,628

476,009

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

190,235

23,807

35,455

38,948

33,494

82,338

170,420

171,421

171,918

Din total capitol:

Învatamânt preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

79,062

10,390

15,742

16,094

12,522

34,704

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

40,466

8,483

7,279

8,073

7,433

17,681

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

38,596

1,907

8,463

8,021

5,089

17,023

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

101,586

12,716

17,794

20,796

19,153

43,843

84,363

84,858

85,105

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

41,028

2,162

7,335

8,573

8,970

16,150

39,293

39,523

39,638

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

60,558

10,554

10,459

12,223

10,183

27,693

45,070

45,335

45,467

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,850

330

269

464

254

863

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,737

371

1,650

1,594

1,565

2,928

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

7,737

371

1,650

1,594

1,565

2,928

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

121,922

0

21,272

16,031

28,073

56,546

157,662

158,586

159,048

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

114,322

0

20,133

14,762

25,906

53,521

149,880

150,758

151,197

Sport

67.02.05.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tineret

67.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

114,322

0

20,133

14,762

25,906

53,521

149,880

150,758

151,197

Servicii religioase

67.02.06

1,000

0

0

325

350

325

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

0

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

68.02

154,039

11,014

34,593

33,710

36,813

48,923

143,778

144,621

145,043

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11,908

1,233

2,898

2,129

2,969

3,912

14,011

14,093

14,135

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

54,444

749

12,815

13,292

13,719

14,618

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

54,444

749

12,815

13,292

13,719

14,618

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

28,773

4,922

6,501

6,518

5,430

10,324

24,145

24,287

24,357

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Creșe

68.02.11

14,807

512

2,887

2,280

4,264

5,376

15,295

15,385

15,430

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

700

1,237

68

140

4

488

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

700

1,237

68

140

4

488

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

43,407

2,361

9,424

9,351

10,427

14,205

39,945

40,179

40,296

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

43,407

2,361

9,424

9,351

10,427

14,205

39,945

40,179

40,296

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

261,141

0

53,119

60,776

64,459

82,787

324,407

326,307

327,259

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

174,352

0

36,708

44,586

32,340

60,718

230,246

231,595

232,270

Din total capitol:

0

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

78,281

0

15,702

16,260

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

78,281

0

15,702

16,260

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

0

2

1

0

197

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

95,856

0

21,004

28,325

18,280

28,247

77,211

77,664

77,890

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

86,789

0

16,411

16,190

32,119

22,069

94,161

94,712

94,989

Din total capitol:

0

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

83,000

0

15,600

15,396

31,323

20,681

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

83,000

0

15,600

15,396

31,323

20,681

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,789

0

811

794

796

1,388

7,121

7,162

7,184

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

30,576

0

2,611

3,334

3,877

20,754

83,050

83,536

83,779

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Acțiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sțimulare înțreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programe de dezvolțare regionala si sociala

80.02.01.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli pențru acțiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Acțiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri acțive pențru combațerea somajului

80.02.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

Energie țermica

81.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alți combusțibili

81.02.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli privind combusțibili si energia

81.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din țoțal capițol:

0

Agriculțura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli în domeniul agriculțurii

83.02.03.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alțe chelțuieli in domeniul agriculțurii, silviculțurii, pisciculțurii si vanațorii

83.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

30,576

0

2,611

3,334

3,877

20,754

83,050

83,536

83,779

Din țoțal capițol:

0

Transporț ruțier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

30,576

0

2,611

3,334

3,877

20,754

83,050

83,536

83,779

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transporț în comun

84.02.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sțrazi

84.02.03.03

30,576

0

2,611

3,334

3,877

20,754

83,050

83,536

83,779

Transporț feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zone libere

87.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turism

87.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a-VII-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DEFICIT 1) 99.02.96 + 99.02.97

99.02

-66,760

0

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-66,760

0

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02

49.02 SF

678,070

50,766

131,010

137,879

166,527

242,654

621,165

624,807

626,626

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02

104,642

16,689

15,927

24,239

23,999

40,477

98,715

99,293

99,583

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

68,784

16,689

8,227

11,577

14,324

34,656

59,725

60,075

60,250

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

68,784

16,689

8,227

11,577

14,324

34,656

59,725

60,075

60,250

Autorități executive

51.02.01.03

68,784

16,689

8,227

11,577

14,324

34,656

59,725

60,075

60,250

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

3,102

0

795

740

845

722

13,312

13,390

13,429

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

54.02.05

0

10,240

10,300

10,330

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

3,102

795

740

845

722

3,072

3,090

3,099

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.02

32,756

6,905

11,922

8,830

5,099

25,678

25,828

25,904

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei

56.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru

56.02.06

0

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele

56.02.07

0

Transferuri din bugetele locale către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate

56.02.09

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

18,227

49

4,532

4,405

4,251

5,039

18,253

18,360

18,413

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

348

49

90

73

82

103

307

309

310

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

17,879

0

4,442

4,332

4,169

4,936

17,946

18,051

18,103

Din total capitol:

0

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

17,674

0

4,415

4,307

4,146

4,806

17,823

17,927

17,979

Politie locala

61.02.03.04

17,674

4,415

4,307

4,146

4,806

17,823

17,927

17,979

Protectie civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

205

27

25

23

130

123

124

124

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

383,830

34,028

80,261

76,249

88,054

139,266

341,755

343,760

344,760

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

182,309

23,174

35,049

37,997

33,135

76,128

157,825

158,752

159,212

Din total capitol:

0

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

78,242

10,127

15,742

15,823

12,421

34,256

77,005

77,457

77,682

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

40,035

8,225

7,279

7,871

7,335

17,550

31,504

31,689

31,781

Învatamânt primar

65.02.03.02

38,207

1,902

8,463

7,952

5,086

16,706

45,501

45,768

45,901

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

94,504

12,346

17,388

20,116

18,919

38,081

71,768

72,189

72,399

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

40,586

2,154

7,335

8,566

8,938

15,747

38,269

38,493

38,605

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

53,918

10,192

10,053

11,550

9,981

22,334

33,499

33,696

33,794

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

1,850

330

269

464

254

863

1,658

1,668

1,672

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

7,713

371

1,650

1,594

1,541

2,928

7,394

7,438

7,459

Învatamânt special

65.02.07.04

7,713

371

1,650

1,594

1,541

2,928

7,394

7,438

7,459

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

57,469

0

11,670

7,122

20,269

18,408

50,357

50,652

50,800

Din total capitol:

0

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

49,869

0

10,531

5,853

18,102

15,383

42,575

42,824

42,949

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

49,869

10,531

5,853

18,102

15,383

42,575

42,824

42,949

Servicii religioase

67.02.06

1,000

325

350

325

1,024

1,030

1,033

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

6,600

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Asigurari si asistenta sociala

68.02

144,052

10,854

33,542

31,130

34,650

44,730

133,573

134,356

134,748

Din total capitol:

0

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

11,313

1,233

2,818

2,014

2,917

3,564

13,459

13,538

13,578

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

54,444

749

12,815

13,292

13,719

14,618

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

54,444

749

12,815

13,292

13,719

14,618

49,153

49,441

49,585

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

26,099

4,825

6,501

5,254

4,504

9,840

21,668

21,795

21,858

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

11,930

477

2,418

2,067

3,682

3,763

13,277

13,355

13,394

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

700

1,237

68

140

4

488

1,229

1,236

1,240

Ajutor social

68.02.15.01

700

1,237

68

140

4

488

1,229

1,236

1,240

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

39,566

2,333

8,922

8,363

9,824

12,457

34,787

34,991

35,093

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

39,566

2,333

8,922

8,363

9,824

12,457

34,787

34,991

35,093

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

162,220

0

28,860

31,246

46,538

55,576

156,609

157,527

157,986

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

76,044

0

12,466

15,056

14,421

34,101

66,317

66,706

66,900

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

2,500

0

0

2,500

0

0

0

0

0

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

2,500

2,500

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alimentare cu apa

70.02.05.01

0

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

0

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

73,544

12,466

12,556

14,421

34,101

66,317

66,706

66,900

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

86,176

0

16,394

16,190

32,117

21,475

90,292

90,821

91,086

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

83,000

0

15,600

15,396

31,323

20,681

87,040

87,550

87,805

Salubritate

74.02.05.01

83,000

15,600

15,396

31,323

20,681

87,040

87,550

87,805

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

3,176

794

794

794

794

3,252

3,271

3,281

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

9,151

0

1,430

1,740

3,685

2,296

5,833

5,867

5,884

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

9,151

0

1,430

1,740

3,685

2,296

5,833

5,867

5,884

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

9,151

0

1,430

1,740

3,685

2,296

5,833

5,867

5,884

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

9,151

1,430

1,740

3,685

2,296

5,833

5,867

5,884

Transport feroviar (cod 84.02.04.01)

84.02.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transport pe calea ferata

84.02.04.01

0

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

REZERVE

97.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0

56,729

-11,128

-66,992

21,391

-393,616

-326,317

-267,145

DEFICIT 99.02.96

99.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 69.02+ 79.02)

49.02

231,335

7,663

38,553

53,967

32,600

106,215

398,726

401,061

402,231

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

28,443

6,870

1,974

10,352

4,161

11,956

23,422

23,559

23,628

Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

28,443

6,870

1,974

10,352

4,161

11,956

23,422

23,559

23,628

Din total capitol:

0

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

28,443

6,870

1,974

10,352

4,161

11,956

23,422

23,559

23,628

Autorități executive

51.02.01.03

28,443

6,870

1,974

10,352

4,161

11,956

23,422

23,559

23,628

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06

0

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile

54.02.07

0

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10

0

Alte servicii publice generale

54.02.50

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod

59.02

180

0

80

51

0

49

184

185

186

Aparare (cod 60.02.02)

60.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

0

Aparare nationala

60.02.02

0

Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02

180

0

80

51

0

49

184

185

186

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

0

Politie locala

61.02.03.04

0

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

180

80

51

0

49

184

185

186

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)

63.02

82,366

793

11,059

12,440

10,326

48,541

130,105

130,868

131,249

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

7,926

633

406

951

359

6,210

12,595

12,669

12,706

Din total capitol:

Învatamânt prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

820

263

0

271

101

448

0

0

0

Învatamânt prescolar

65.02.03.01

431

258

202

98

131

Învatamânt primar

65.02.03.02

389

5

69

3

317

Învatamânt secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

7,082

370

406

680

234

5,762

12,595

12,669

12,706

Învatamânt secundar inferior

65.02.04.01

442

8

7

32

403

1,024

1,030

1,033

Învatamânt secundar superior

65.02.04.02

6,640

362

406

673

202

5,359

11,571

11,639

11,673

Invatamant profesional

65.02.04.03

0

Învatamânt postliceal

65.02.05

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel (cod 65.02.07.04)

65.02.07

24

0

0

0

24

0

0

0

0

Învatamânt special

65.02.07.04

24

24

Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.02.50

0

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod 66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.02.06.01

0

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte institutii si actiuni sanitare

66.02.50.50

0

Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

64,453

0

9,602

8,909

7,804

38,138

107,305

107,934

108,248

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

67.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale

67.02.03.02

0

Muzee

67.02.03.03

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0

Case de cultura

67.02.03.06

0

Camine culturale

67.02.03.07

0

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale

67.02.03.08

0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

0

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

64,453

0

9,602

8,909

7,804

38,138

107,305

107,934

108,248

Sport

67.02.05.01

0

Tineret

67.02.05.02

0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

64,453

9,602

8,909

7,804

38,138

107,305

107,934

108,248

Servicii religioase

67.02.06

0

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0

Asigurari si asistenta sociala

68.02

9,987

160

1,051

2,580

2,163

4,193

10,205

10,265

10,295

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

595

80

115

52

348

552

555

557

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)

68.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

0

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

2,674

97

1,264

926

484

2,477

2,492

2,499

Ajutoare pentru locuinte

68.02.10

0

Creșe

68.02.11

2,877

35

469

213

582

1,613

2,018

2,030

2,036

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ajutor social

68.02.15.01

0

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)

68.02.50

3,841

28

502

988

603

1,748

5,158

5,188

5,203

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale

68.02.50.50

3,841

28

502

988

603

1,748

5,158

5,188

5,203

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02

98,921

0

24,259

29,530

17,921

27,211

167,798

168,780

169,273

Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)

70.02

98,308

0

24,242

29,530

17,919

26,617

163,929

164,889

165,370

Din total capitol:

Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

75,781

0

15,702

13,760

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Dezvoltarea sistemului de locuinte

70.02.03.01

0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor

70.02.03.30

75,781

15,702

13,760

14,060

32,259

152,684

153,578

154,025

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05

15

0

0

0

0

15

146

147

148

Alimentare cu apa

70.02.05.01

15

15

146

147

148

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0

Iluminat public si electrificari rurale

70.02.06

200

2

1

197

205

206

207

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale

70.02.50

22,312

8,538

15,769

3,859

-5,854

10,894

10,958

10,990

Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

613

0

17

0

2

594

3,869

3,891

3,903

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării

74.02.03

0

Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)

74.02.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Salubritate

74.02.05.01

0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

613

17

2

594

3,869

3,891

3,903

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

21,425

0

1,181

1,594

192

18,458

77,217

77,669

77,895

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01+80.02.02)

80.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Actiuni generale economice si comerciale (cod 80.02.01.06 + 80.02.01.09 +

80.02.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi

80.02.01.06

0

Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

80.02.01.09

0

Programe de dezvoltare regionala si sociala

80.02.01.10

0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale

80.02.01.30

0

Actiuni generale de munca ( cod 80.02.02.04)

80.02.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Masuri active pentru combaterea somajului

80.02.02.04

0

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

0

Alti combustibili

81.02.07

0

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50)

83.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0

Camere agricole

83.02.03.07

0

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii

83.02.50

0

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

21,425

0

1,181

1,594

192

18,458

77,217

77,669

77,895

Din total capitol:

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

21,425

0

1,181

1,594

192

18,458

77,217

77,669

77,895

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0

Transport în comun

84.02.03.02

0

Strazi

84.02.03.03

21,425

1,181

1,594

192

18,458

77,217

77,669

77,895

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aviatia civila

84.02.06.02

0

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0

Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50)

87.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Fondul Român de Dezvoltare Sociala

87.02.01

0

Zone libere

87.02.03

0

Turism

87.02.04

0

Proiecte de dezvoltare multifunctionale

87.02.05

0

Alte actiuni economice

87.02.50

0

Partea VII-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

-66,760

0

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

REZERVE

97.02

-66,760

0

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0

DEFICIT 1) 99.02.97

99.02

-66,760

0

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

-66,760

-47,521

-15,742

-67,470

63,973

-252,470

-275,248

-298,019

1) finantat din excedentul anilor precedenti

- Fiecare capitol, subcapitol și paragraf de cheltuieli se detaliază în mod

corespunzător, conform clasificației economice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:____________

Formular: 11/02

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 - VENITURI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10)

00.01

79,067

24,098

15,667

18,490

20,812

94,838

101,896

107,912

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

43,531

16,334

8,141

9,851

9,205

60,867

66,250

71,639

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

43,531

16,334

8,141

9,851

9,205

60,867

66,250

71,639

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,144

1,529

673

1,203

739

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

10

2

2

3

3

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10

2

2

3

3

0

0

0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

39,387

14,805

7,468

8,648

8,466

58,232

63,605

68,989

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20 +33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

30,553

12,595

5,687

7,152

5,119

48,372

53,610

58,909

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

0

0

0

0

0

0

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010

529

211

635

635

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,496

3,615

2,712

2,316

2,853

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala,

specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

13,767

7,229

2,529

2,814

1,195

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Alte venituri

36.10.50

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 +

37.10.50)

37.10

468

13

14

325

116

360

375

380

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din sectiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)

37.10.03

-2,210

-342

-338

-1,375

-155

-2,099

-2,112

-2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

39.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte op

perațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

35,536

7,764

7,526

8,639

11,607

33,971

35,646

36,273

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

(cod 42.10+43.10)

00.18

35,536

7,764

7,526

8,639

11,607

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderare

42.10.39

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

0

0

0

0

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

35,536

7,764

7,526

8,639

11,607

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

34,354

7,718

7,366

8,277

10,993

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

0

0

0

0

0

0

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Buget 2014

Estimari

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume

linan

din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru .area investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

831

46

160

107

518

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.01

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03)*)

45.10.01

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03)*)

45.10.02

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03)*)

45.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( cod 45.10.04.01 + 45.10.04.02 +45.10.04.03)*)

45.10.04

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European pentru Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03)*)

45.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03)*)

45.10.07

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03)*)

45.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03)*)

45.10.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod 45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03)*)

45.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

| Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programul de cooperare elvetiano-roman vazand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17)

00.01 SF

76,026

23,710

15,169

17,008

20,139

92,739

99,784

105,794

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

41,321

15,992

7,803

8,476

9,050

58,768

64,138

69,521

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0

0

0

0

0

0

0

0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)

15.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Impozit pe spectacole

15.10.01

0

Alte taxe pe servicii specifice

15.10.50

0

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

41,321

15,992

7,803

8,476

9,050

58,768

64,138

69,521

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

4,144

1,529

673

1,203

739

2,635

2,645

2,650

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)

30.10.05

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre instituțiile publice

30.10.05.30

4,134

1,527

671

1,200

736

2,635

2,645

2,650

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03)

30.10.08

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Venituri din dividende de la alți plătitori*)

30.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Dividente de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat*)

30.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Venituri din utilizarea pasunilor comunale

30.10.09

0

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

10

2

2

3

3

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

10

2

2

3

3

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

37,177

14,463

7,130

7,273

8,311

56,133

61,493

66,871

Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08 +33.10.09+ 33.10.13 + 33.10.14 + 33.10.16 + 33.10.17 + 33.10.19 + 33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32 + 33.10.50)

33.10

30,553

12,595

5,687

7,152

5,119

48,372

53,610

58,909

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

2,565

1,042

142

1,140

241

2,822

3,104

3,414

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

561

178

91

128

164

617

679

747

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate

33.10.13

2,010

529

211

635

635

1,853

1,864

1,870

Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine

33.10.14

11,496

3,615

2,712

2,316

2,853

19,963

21,959

24,155

Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare

33.10.17

154

2

2

119

31

169

186

205

Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive

33.10.19

0

Venituri din cercetare

33.10.20

0

Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate

33.10.21

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

0

Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

0

Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala

33.10.32

0

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

33.10.50

13,767

7,229

2,529

2,814

1,195

22,948

25,818

28,518

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.10.50)

34.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0

Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)

35.10

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

700

150

200

200

150

1,750

1,770

1,800

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Diverse venituri (cod 36.10.50)

36.10

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Alte venituri

36.10.50

7,666

2,047

1,567

971

3,081

7,750

7,850

7,900

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)

37.10

-1,742

-329

-324

-1,050

-39

-1,739

-1,737

-1,738

Donații și sponsorizări

37.10.01

468

13

14

325

116

360

375

380

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-2,210

-342

-338

-1,375

-155

-2,099

-2,112

-2,118

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15)

40.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

40.10.15

0

Alte op

erațiuni financiare ( cod 41.10.01+41.10.06)

41.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Disponibilități din venituri curente constituite în depozite

41.10.01

0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă

41.10.06

0

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

34,705

7,718

7,366

8,532

11,089

33,971

35,646

36,273

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

34,705

7,718

7,366

8,532

11,089

33,971

35,646

36,273

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0

Subventii primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial

1.1 ’Y' A i,W-,,W+r,+,-» z1,^ A UT A

42.10.43

0

SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

34,705

7,718

7,366

8,532

11,089

33,971

35,646

36,273

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

34,354

7,718

7,366

8,277

10,993

33,971

35,646

36,273

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul

43.10.10

0

Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole

43.10.15

0

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

351

0

0

255

96

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local-sectiunea de functionare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.01

351

255

96

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+00.16+ 00.17+45.10) - TOTAL

00.01 SD

3,041

388

498

1,482

673

2,099

2,112

2,118

I. VENITURI CURENTE ( cod 00.12)

00.02

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

2,210

342

338

1,375

155

2,099

2,112

2,118

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50)

39.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.10.01

0

Alte venituri din valorificarea unor bunuri

39.10.50

0

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.10)

00.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.10.16)

40.10

0

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

X

X

X

X

X

X

X

X

IV. SUBVENTII (cod 00.18)

00.17

831

46

160

107

518

0

0

0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

831

46

160

107

518

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.39+42.10.62)

42.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare

42.10.39

0

Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

42.10.62

0

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

831

46

160

107

518

0

0

0

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03)

43.10.16

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.16.01

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.16.02

0

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.16.03

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03)

43.10.17

0

0

0

0

0

0

0

0

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

0

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

0

Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare

43.10.19

831

46

160

107

518

Sume alocate de la bugetul local conform O.G.nr.9/2014

43.10.22

0

0

0

0

0

0

0

0

Sume alocate de la bugetul local- sectiunea de dezvoltare conform O.G.nr.9/2014

43.10.22.02

0

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.10.01 la 45.10.05

+45.10.07+45.10.08+45.10.15+45.10.16+45.10.17+45.10.18+45.10.19+

45.10.20+45.10.21)

45.10

0

0

0

0

0

0

0

0

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

45.10.01

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.01.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.01.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.01.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul Social European( cod 45.10.02.01+45.10.02.02+45.10.02.03) *)

45.10.02

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.02.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.02.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.02.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul de Coeziune( cod 45.10.03.01+45.10.03.02+45.10.03.03) *)

45.10.03

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.03.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.03.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.03.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala( cod 45.10.04.01+45.10.04.02+45.10.04.03) *)

45.10.04

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.04.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.04.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.04.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Fondul European de Pescuit( cod 45.10.05.01+45.10.05.02+45.10.05.03) *)

45.10.05

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.05.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.05.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.05.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare ( cod 45.10.07.01 + 45.10.07.02 + 45.10.07.03) *)

45.10.07

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.07.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.07.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.07.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat ( cod 45.10.08.01 + 45.10.08.02 + 45.10.08.03) *)

45.10.08

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.08.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.08.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.08.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (cod 45.10.15.01 + 45.10.15.02 + 45.10.15.03) *)

45.10.15

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.15.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.15.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.15.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Alte facilitati si instrumente postaderare (cod

45.10.16.01+45.10.16.02+45.10.16.03) *)

45.10.16

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.16.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.16.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.16.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar SEE (cod 45.10.17.01+45.10.17.02+45.10.17.03)*)

45.10.17

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.17.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.17.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.17.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Mecanismul financiar norvegian (cod 45.10.18.01+45.10.18.02+45.10.18.03) *)

45.10.18

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.18.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.18.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.18.03

X

X

X

X

X

X

X

X

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI

ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (cod 45.10.19.01+45.10.19.02) *)

45.10.19

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.19.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.19.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (cod

45.10.20.01+45.10.20.02+45.10.20.03) *)

45.10.20

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.20.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.20.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.20.03

X

X

X

X

X

X

X

X

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (cod

45.10.21.01+45.10.21.02+45.10.21.03) *)

45.10.21

0

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

45.10.21.01

X

X

X

X

X

X

X

X

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

45.10.21.02

X

X

X

X

X

X

X

X

Prefinanțare

45.10.21.03

X

X

X

X

X

X

X

X

NOTA:

*) Detalierea se face numai in executie

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


JUDEȚUL:_

Anexa II


Unitatea administrativ-teritorială:_

Formular:

11/02


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2014 ȘI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 - CHELTUIELI

- mii lei -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE ( cod

50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)

49.10

79,067

640

15,897

18,677

9,811

34,682

87,842

88,358

88,616

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

3,402

0

845

815

955

787

3,379

3,399

3,409

Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)

54.10

3,402

0

845

815

955

787

3,379

3,399

3,409

Din total capitol:

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.10.10

3,402

0

845

815

955

787

3,379

3,399

3,409

Alte servicii publice generale

54.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi

55.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 61.10)

59.10

17,685

70

4,416

4,307

4,147

4,815

18,003

18,108

18,162

Ordine publica si siguranta nationala ( cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

17,685

70

4,416

4,307

4,147

4,815

18,003

18,108

18,162

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

17,685

70

4,416

4,307

4,147

4,815

18,003

18,108

18,162

| Politie locala

61.10.03.04

17,685

70

4,416

4,307

4,147

4,815

18,003

18,108

18,162

Protectie civila si protectie contra incendiilor

61.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD 65.10+66.10+67.10+68.10)

63.10

34,944

0

5,684

8,915

340

20,005

35,659

35,869

35,973

Invatamant ( cod 65.10.03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

26,334

0

4,016

7,760

-1,969

16,527

27,047

27,206

27,286

Din total capitol:

0

Învatamânt preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02)

65.10.03

18,678

0

3,209

5,614

-1,323

11,178

21,430

21,556

21,619

|Învatamânt prescolar

65.10.03.01

18,678

0

3,209

5,614

-1,323

11,178

21,430

21,556

21,619

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R

Cod

indicator

Buget 2014

Estimari

PREVEDERI ANUALE

PREVEDERI TRIMESTRIALE

2015

2016

2017

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

| învaUmânt primar

65.10.03.02

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IÎUnvNaEtaAmDânEt sDecEuZnVdaOr L( TcoAdR6E5.(10co.0d4.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04

7,444

0

793

2,045

-564

5,170

5,408

5,440

5,456

Î6n3v.a1ta0m+7â0n.t1s0e+c7u4n.d1a0r+in7f9e.r1i0o)r

65.10.04.01

2,460

0

262

932

-585

1,851

2,591

2,606

2,614

Învatamânt secundar superior

65.10.04.02

4,984

0

531

1,113

21

3,319

2,817

2,834

2,842

Invatamant profesional

65.10.04.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt postliceal

65.10.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Învatamânt nedefinibil prin nivel ( COD 65.10.07.04)

65.10.07

212

0

14

101

-82

179

209

210

211

(Învatamânt special

65.10.07.04

212

0

14

101

-82

179

209

210

211

Servicii auxiliare pentru educatie ( cod 65.10.11.03+65.10.11.30)

65.10.11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Internate si cantine pentru elevi

65.10.11.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte servicii auxiliare

65.10.11.30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului

65.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod 66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Spitale generale

66.10.06.01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

|Alte institutii si actiuni sanitare

66.10.50.50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

6,600

0

1,139

944

1,817

2,700

6,758

6,798

6,818

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10.03.09 la cod 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30 )

67.10.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Muzee

67.10.03.03

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Institutii publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Case de cultura

67.10.03.06

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Camine culturale

67.10.03.07

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Universitati populare

67.10.03.09