Hotărârea nr. 177/2014

HCL 177 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea nominalizării reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională Bucureşti – Ilfov

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 privind aprobarea nominalizării reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 6 în Consiliul de Dezvoltare Regională București - Ilfov

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Ținând seama de Raportul de specialitate al d-lui consilier local Tulugea

Danii;

Văzând raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sector 6; în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 315/2004 privind

dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare și a art. 2 alin. (2) din Anexa la H.G. nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului -cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

în temeiul art. 45 alin. (2) lit. d) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 în sensul că se înlocuiește d-na consilier local Butacu Simona Valentina cu dl consilier local Buznicea Cristinel.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 11/31.07.2012 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Municipiul București CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


Gheorghe Floricică


Nr.: 177

Data: 11.12.2014