Hotărârea nr. 176/2014

HCL 176 – Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor şi aprobarea structurii pe specialităţi, numărului membrilor şi atribuţiilor acesteia

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

Calea Plevnei nr. 147 - 149, O.P. 12. 711311, București, Tel. 021/529.84.98/99; Fax. 021/529.84.46

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind constituirea Comisiei sociale de analiză a cererilor de locuință și repartizare a locuințelor și aprobarea structurii pe specialități, numărului membrilor și atribuțiilor acesteia

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6 și Raportul de specialitate al d-lui consilier local Cristinel Buznicea;

Văzând raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Sectorului

6;

Luând în considerare dispozițiile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 cu modificările și completările ulterioare;

în considerarea dispozițiilor O.U.G. nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr. 84/2008;

Ținând cont de dispozițiile art. 14 din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin. (1), și art. 81, alin. (2) lit. n) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 15/31.07.2012 rămân neschimbate.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Serviciul Reglementare, Repartizare Spații locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE SEDINȚDaniiilTi^ugea    5Ști


CONTRASEMNEAZĂ

—pentru legalitate

Secretarul Sectorului 6,

Gheorghe Ftoncîcă


Nr.: 176

Data: 11.12.2014

ANEXA

la H.C.L.S. 6 nr. 176/11.12.2014

COMPONENȚA COMISIEI SOCIALE DE ANALIZĂ A CERERILOR DE LOCUINȚE ȘI REPARTIZARE A LOCUINȚELOR

1.    Se constituie Comisia socială de analiză a cererilor de locuințe și repartizare a locuințelor, cu un număr de 11 membri cu următoarele specializări:

Aparatul de specialitate al Primarului    Specializare

Primarul Sectorului 6

Viceprimarul Sectorului 6

Reprezentant D.G.A.S.P.C. Sector 6

Reprezentant Direcția Juridic și Contencios

Reprezentant D.A.F.L. Sector 6

Consilieri Locali    Specializare

Petrescu Conona

Tulugea Danii

Gheorghe Iulian

Moisă Constantin

Nicolescu Daniela

Orhei Oliviu Lucian

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de personal din cadrul Serviciului Reglementare, Repartizare Spații Locative.

2.    Nominalizarea membrilor Comisiei sociale ce fac parte din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 6 urmează a se face prin Dispoziție a Primarului Sectorului 6, în conformitate cu prevederile art. 14 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.